Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


103

ZÁKON

ze dne 22. února 2001,

kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova "založeného ministerstvem" zrušují.

2. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(2) Podnik má právo hospodařit s majetkem státu.1)


1)   Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.".

3. V § 2 odstavec 3 zní:

"(3) Kmenovým jměním podniku je obchodní majetek podniku, s nímž má podnik právo hospodařit při svém vzniku.".

4. V § 2 odst. 4 se slova "Obchodním jměním" nahrazují slovem "Jměním".

5. V § 3 odst. 2 se slovo "zřizovány" nahrazuje slovem "zakládány".

6. V nadpisu části druhé se slovo " STÁTNĺHO" zrušuje.

7. V § 4 odst. 3 písmeno e) zní:

"e)   určení a ocenění majetku státu,2) s nímž má podnik právo hospodařit,".

8. V § 5 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)   doklad o ocenění majetku, s nímž má podle zakládací listiny podnik právo hospodařit v okamžiku svého založení, provedeném podle zvláštních právních předpisů,2)".

9. V § 6 odst. 3 písm. e) se slova "k němuž má právo hospodaření" zrušují.

10. V § 7 odst. 4 se slova "právo hospodaření" nahrazují slovy "právo hospodařit".

11. V § 8 odst. 3 druhá věta zní: "Vzájemně se podniky vypořádají v poměru, v jakém na ně přešlo právo hospodařit s majetkem zaniklého podniku.".

12. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Pro zápis sloučení, splynutí a rozdělení podniku do obchodního rejstříku platí obdobně úprava platná pro obchodní společnosti.".

13. V § 9 se na konci textu odstavce 3 doplňují tato slova: "s přihlédnutím k vyjádření zakladatele určí způsob stanovení jeho odměny".

14. V § 9 odst. 6 se slova "§ 70 až 75 obchodního zákoníku" nahrazují slovy "úprava platná pro likvidaci obchodní společnosti".

15. V § 12 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Ředitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat písemně dozorčí radu o skutečnostech, které si vyžádala, týkají se podniku a jsou v působnosti dozorčí rady podle § 13 odst. 1.".

16. V § 15 písmeno e) zní:

"e)   může měnit zakládací listinu s výjimkou odnětí majetku, s nímž má podnik právo hospodařit k okamžiku svého založení nebo k okamžiku zápisu změny zakládací listiny do obchodního rejstříku, nestanoví-li tento zákon jinak.".

17. V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) Obchodním majetkem podniku je souhrn věcí, práv a jiných majetkových hodnot státu, s nimiž má podnik právo hospodařit.".

18. V § 16 odstavec 4 zní:

"(4) Nabývá-li podnik majetek od jiné osoby než od státu, nabývá jej pro stát a podniku vzniká právo s tímto majetkem hospodařit.".

19. V § 16 odstavec 8 zní:

"(8) Majetek, s nímž má podnik právo hospodařit, může zakladatel podniku odejmout pouze v případech a za podmínek stanovených zákonem.".

20. V § 18 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 12a) zní:

"(1) Podnik vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.12a) Účetní závěrka podniku musí být ověřena auditorem.13)


12a)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.".

21. V § 18 odst. 2 se za slovo "sdělí" vkládají slova "písemně zakladateli a dozorčí radě".

22. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně poznámek pod čarou č. 17a) a 17b) zní:

"§ 20a

(1) Před vydáním rozhodnutí o zrušení podniku podle § 20 odst. 4 si soud vyžádá stanovisko zakladatele o současných majetkových a právních poměrech podniku.

(2) Oprávnění zakladatele podle § 20 odst. 2 a 3 není dotčeno, jestliže uplynula lhůta podle § 20 odst. 4 marně proto, že

a)   nebyla dokončena privatizace podniku,
b)   nebylo pravomocně ukončeno správní či soudní řízení, které má zásadní význam pro stanovení majetku, s nímž má podnik právo hospodařit,
c)   nebylo pravomocně ukončeno restituční řízení podle zvláštních právních předpisů,17a)
d)   nemohl být zjištěn nebo oceněn majetek, s nímž má podnik právo hospodařit, nebo
e)   podnik nesplnil podmínky nezbytné pro jeho zrušení vyplývající ze zvláštních právních předpisů.17b)

(3) Ustanovení odstavce 2 nelze použít, pokud soud již vydal rozhodnutí podle § 20 odst. 4.


17a)  Například zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
17b)  Například zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace.".

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Shrnutí předpisů o advokacii

Shrnutí předpisů o advokacii

Martin Pelikán - Wolters Kluwer, a. s.

Sepsání nové publikace z ediční řady Právo prakticky nesoucí název Shrnutí předpisů o advokacii bylo motivováno vlastní zkušeností autora z doby přípravy na advokátní zkoušky, kdy zde chyběl jakýkoli ucelený praktický materiál zabývající se právní úpravou výkonu advokacie a ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Rozpočtový proces obcí

Rozpočtový proces obcí

Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním cílem knihy je charakterizovat rozpočtový proces obcí a jeho jednotlivé fáze. Dílčím cílem je zhodnotit, jak stávající pravidla přispívají k realizaci politické odpovědnosti. Kniha je určena jak pro akademickou obec, tak pro praktiky. Předpokládá však určité základní znalosti ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.