Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


91

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2001,

kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování podpory programu zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku, (o podpoře zvýšení spotřeby vybraných mléčných výrobků žáky)

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), (dále jen "zákon") k provedení § 1 odst. 2 písm. a) bodu 7 zákona:

§ 1

(1) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") podle zásad a za podmínek stanovených tímto nařízením poskytne finanční podporu fyzické nebo právnické osobě vyrábějící mléčné výrobky (dále jen "výrobce") na prodej jmenovitých druhů vybraných mléčných výrobků nebo zpracovatelsky upraveného mléka (dále jen "mléčné výrobky"), stanovených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, žákům základních škol, speciálních škol a pomocných škol plnícím povinnou školní docházku (dále jen "žáci").

(2) Každý žák základní školy, speciální školy a pomocné školy (dále jen "škola") má právo na to, aby mu byl nejméně jedenkrát v kalendářním týdnu školního roku, v němž se koná školní výuka, (dále jen "týden") poskytnut vybraný mléčný výrobek v druhu, množství a ceně, které stanoví toto nařízení.

§ 2

(1) Druh a množství mléčných výrobků, na něž se vztahuje finanční podpora podle tohoto nařízení, se stanovuje na jednotlivého žáka a týden takto:

a)   zpracovatelsky upravené mléko 500 ml, nebo
b)   jogurtové mléko 500 ml, nebo
c)   jogurt 300 g, nebo
d)   smetanový krém 160 g, nebo
e)   kombinace 2 kusů balení mléčných výrobků podle písmen a) až d).

(2) Mléčné výrobky dodávané výrobci do škol podle odstavce 1 musí být baleny tak, aby jednotlivý mléčný výrobek nepřesáhl tyto objemové nebo hmotnostní hodnoty:

a)   zpracovatelsky upravené mléko 250 ml,
b)   jogurtové mléko 250 ml,
c)   jogurt 150 g,
d)   smetanový krém 80 g.

§ 3

(1) Žádost zpracovanou podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení předloží výrobce, který dodával mléčné výrobky do škol, (dále jen "žadatel") Fondu, a to nejpozději do 30 dnů po skončení 1. čtvrtletí a 2. čtvrtletí a po skončení období od září do prosince příslušného kalendářního roku. Spolu se žádostí žadatel předloží účetní doklady o množství výrobků dodaných do škol. K žádosti musí být přiložena též úředně ověřená kopie platného výpisu z obchodního rejstříku, popřípadě platného živnostenského listu.

(2) Podporu lze poskytnout žadateli, který

a)   předložil Fondu smlouvu uzavřenou se školou, ve které se škola zavázala, že prodej mléčných výrobků žákům bude prováděn podle podmínek stanovených v § 1 odst. 2 a § 2 tohoto nařízení a za ceny uvedené v § 6 tohoto nařízení, a prohlásila, že nemá uzavřenu smlouvu s jiným subjektem na dodávky mléčných výrobků za podmínek stanovených tímto nařízením,
b)   zajistil dodávky a prodej výrobků za podmínek, které jsou v souladu se zvláštními právními předpisy,1)
c)   má ke dni podání žádosti vypořádány splatné závazky za dodávky syrového kravského mléka se všemi dodavateli a který uvedené skutečnosti doložil čestným prohlášením podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

§ 4

(1) Fond ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení žádosti posoudí, zda podané žádosti splňují náležitosti stanovené v zákoně a v § 3 tohoto nařízení. Zjistí-li Fond, že podmínky pro poskytnutí podpory podle zákona a tohoto nařízení jsou splněny, rozhodne o poskytnutí podpory.

(2) Zjistí-li Fond, že některá z podmínek uvedených v zákoně nebo v tomto nařízení není splněna, žádost zamítne a tuto skutečnost žadateli písemně sdělí s uvedením důvodu zamítnutí.

§ 5

(1) Výše podpory se stanoví u dodávaných mléčných výrobků takto:

a)   14 Kč na 1 kg nebo 1 litr u výrobků uvedených v bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
b)   12 Kč na 1 litr u výrobků uvedených v bodu 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
c)   25 Kč na 1 kg u výrobků uvedených v bodu 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Poskytnutou podporu promítne výrobce do konečné ceny mléčných výrobků pro žáky.

§ 6

(1) Cena jednotlivého mléčného výrobku dodávaného v balení podle § 2 odst. 2 nesmí přesáhnout 3 Kč za kus.

(2) Cena zpracovatelsky upraveného mléka nebo jogurtového mléka dodávaného v objemu 180 ml až 250 ml se přepočte podle ceny uvedené v odstavci 1 v závislosti na objemu.

(3) Cena jednotlivých jogurtů dodávaných o hmotnosti v rozmezí 125g až 150g se přepočte podle ceny uvedené v odstavci 1 v závislosti na hmotnosti.

§ 7

Žadatel pravidelně do patnáctého dne každého kalendářního měsíce sdělí písemně Fondu informace v rozsahu a způsobem stanoveným v bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

§ 8

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.


1)   Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Mgr. Adam Křístek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie „Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu“ se v devíti kapitolách snaží o trochu jiný pohled na tento u nás jinak tradiční rodinněprávní institut. Stranou však ponechává vzhledem k jeho specifikům osvojení zletilých (svéprávných) osob, které opět umožnilo naše civilní ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie reaguje na aktuální fenomén „designové revoluce", se kterým se setkáváme všude kolem nás. Snaží se čtenářům přiblížit cesty, jak design chránit. Je přitom zaměřena na dvě nejvíce frekventované formy ochrany designu, a to na ochranu průmyslových vzorů a ochranu ...

Cena: 246 KčKOUPIT

Zákon o zeměměřictví, komentář

Zákon o zeměměřictví, komentář

Ing. Miloslav Müller, JUDr. Eva Barešová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, patří mezi úzce specializované normy veřejného práva. Cílem tohoto komentáře je poskytnout odborné veřejnosti podrobnější pohled na právní úpravu zeměměřických činností a s nimi související práva a povinnosti, které jsou v úzkém vztahu k dalším ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.