Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


81

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 7. února 2001,

kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 1 k provedení § 1 odst. 2 písm. c) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu):

§ 1
Úvodní ustanovení

(1) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") při provádění opatření k organizaci trhu s jatečnými býky a z nich vyrobeného hovězího masa z domácí produkce poskytuje fyzickým a právnickým osobám, které splňují podmínky stanovené tímto nařízením, subvence při vývozu jatečných býků v kategorii uvedené v bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a hovězího masa v kategoriích uvedených v bodech 2 a 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "jatečný skot").

(2) Fond stanoví

a)   období, ve kterém bude subvencovaný vývoz jatečného skotu uskutečňován, a to na základě možnosti umístit množství jatečného skotu podle písmene b) na zahraničních trzích,
b)   celkové množství jatečného skotu pro období podle písmene a) přepočtené na živou hmotnost jatečných býků (dále jen "živá hmotnost"), při jehož vývozu lze poskytnout subvenci; toto množství se stanoví na základě skutečné bilance výroby a prodeje jatečného skotu za 3 kalendářní měsíce bezprostředně předcházející stanovenému období a na základě předpokládané bilance výroby a prodeje jatečného skotu na 6 kalendářních měsíců, které po tomto období bezprostředně následují,
c)   maximální výši subvence při vývozu 1 kg jednotlivých kategorií jatečného skotu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, a to s ohledem na předpokládaný rozdíl ceny jatečného skotu na zahraničním trhu a na trhu v České republice a s ohledem na rozpočtové možnosti Fondu,
d)   cenu, kterou je příjemce subvence povinen nejméně uhradit dodavateli za každý dodaný kilogram jatečného skotu v kategorii uvedené v bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, a to s ohledem na potřebu zabránit poklesu ceny jatečného skotu a s ohledem na rozpočtové možnosti Fondu,
e)   termín, do kterého lze podat žádost o poskytnutí subvence při vývozu jatečného skotu (dále jen "žádost"),
f)   výši zálohy na subvenci při vývozu 1 kg jatečného skotu.

(3) Podmínky podle odstavce 2 písm. b) až f) stanoví Fond pro každé období stanovené podle odstavce 2 písm. a) a zveřejní je ve Věstníku Ministerstva zemědělství a nejméně ve dvou celostátních denících vždy nejpozději 5 dnů před termínem, do kterého lze podat žádost podle odstavce 2 písm. e).

(4) Pro přepočet jednotlivých kategorií jatečného skotu, uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, na živou hmotnost se použijí koeficienty uvedené v této příloze.

§ 2
Žádost o poskytnutí subvence při vývozu jatečného skotu

(1) Fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel") může podat Fondu žádost, pokud

a)   má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, a jde-li o zahraničního žadatele, doloží, že oprávněně podniká na území České republiky,
b)   doloží k datu podání žádosti účetními doklady, že v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, ve kterém podal žádost, vyvezl nebo dovezl nejméně 500 000 kg na živou hmotnost přepočteného zboží uvedeného v celním sazebníku pod skupinami 0102, 0103, 0201, 0202 nebo 0203,
c)   požádá o subvenci při vývozu nejméně 250 000 kg na živou hmotnost přepočteného jatečného skotu,
d)   má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu, Ministerstvu zemědělství České republiky, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, dále závazky vzniklé v souvislosti s podporami poskytnutými do zemědělství a má vypořádány splatné závazky za dodaný jatečný skot se všemi dodavateli,
e)   není v likvidaci a na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs.

(2) Vzor žádosti je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Splnění podmínek stanovených v § 2 odst. 1 písm. d) a e) žadatel stvrzuje čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v bodu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení. K žádosti žadatel přiloží platnou úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, popřípadě platnou úředně ověřenou kopii živnostenského listu.

(3) V žádosti žadatel uvede množství jatečného skotu v členění na jednotlivé kategorie uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, při jehož vývozu požaduje subvenci.

§ 3
Posouzení žádosti

(1) Fond přezkoumá doručené žádosti žadatelů z hlediska, zda

a)   žádost je podána ve stanoveném termínu,
b)   žadatel splňuje podmínky podle § 2 odst. 1,
c)   žádost je doložena nezbytnými doklady podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 2 odst. 2 a byla vyplněna úplně.

(2) Zjistí-li Fond, že některá z podmínek uvedených v odstavci 1 není splněna, žádost zamítne a tuto skutečnost žadateli písemně oznámí s udáním důvodu zamítnutí.

(3) Překročí-li celkové množství jatečného skotu přepočtené na živou hmotnost, které uvedli žadatelé v žádostech nezamítnutých podle odstavce 2, množství jatečného skotu stanovené Fondem podle § 1 odst. 2 písm. b), Fond požadavky jednotlivých žadatelů na subvencované množství jatečného skotu poměrně upraví.

(4) Nezamítne-li Fond žádost z důvodu uvedeného v odstavci 2, navrhne žadateli uzavření smlouvy o poskytnutí subvence při vývozu jatečného skotu (dále jen "smlouva") v množství, které

a)   uvedl žadatel v žádosti, pokud celkové množství jatečného skotu přepočtené na živou hmotnost, které uvedli žadatelé v žádostech nezamítnutých podle odstavce 2, nepřekročí množství jatečného skotu stanovené Fondem podle § 1 odst. 2 písm. b), nebo
b)   bylo upraveno podle odstavce 3.

§ 4
Smlouva o poskytnutí subvence

(1) Fond uzavře s příjemcem subvence smlouvu na období stanovené podle § 1 odst. 2 písm. a).

(2) Smlouva obsahuje alespoň

a)   stanovení množství jatečného skotu přepočtené na živou hmotnost v členění na jednotlivé kategorie uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, při jehož vývozu Fond poskytne subvenci ve lhůtě a výši stanovené podle § 5,
b)   závazek příjemce subvence uskutečnit vývoz množství jatečného skotu stanoveného podle písmene a) v období stanoveném podle § 1 odst. 2 písm. a),
c)   závazek příjemce subvence uhradit dodavateli nejméně cenu stanovenou podle § 1 odst. 2 písm. d) za každý dodaný kilogram jatečného skotu v kategorii uvedené v bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení nejpozději do 30 dnů ode dne uskutečnění dodávky,
d)   závazek příjemce vrátit subvenci, pokud nedodrží smluvní podmínky nebo uvede nepravdivé údaje v žádosti,
e)   stanovení lhůty, po kterou musí příjemce subvence uchovávat doklady prokazující splnění podmínek pro poskytnutí subvence,
f)   výhradu Fondu odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních podmínek nebo při zjištění nepravdivých údajů v žádosti.

§ 5
Poskytování subvence

(1) Fond do 40 dnů po skončení každého období stanoveného podle § 1 odst. 2 písm. a) poskytne příjemci subvence subvenci na každý kilogram jatečného skotu vyvezeného v průběhu tohoto období, maximálně však do výše celkového množství podle jednotlivých kategorií jatečného skotu sjednaného ve smlouvě podle § 4 odst. 2 písm. a).

(2) Fond stanoví výši subvence při vývozu jatečného skotu jako rozdíl mezi cenou, kterou je příjemce subvence povinen nejméně uhradit dodavateli za každý dodaný kilogram jatečného skotu v kategorii uvedené v bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, a vývozní cenou 1 kg jatečného skotu vyhodnocenou podle odstavce 3, nejvýše však ve výši stanovené podle § 1 odst. 2 písm. c).

(3) Fond po skončení každého období stanoveného podle § 1 odst. 2 písm. a) vyhodnotí vývozní cenu 1 kg jatečného skotu za toto období, přičemž pro výpočet použije údaje celní statistiky a údaje z jednotných celních deklarací za toto období.

(4) Jestliže příjemce subvence předloží celní doklad o tom, že jatečný skot byl vyvezen, Fond poskytne do 21 dnů ode dne předložení tohoto dokladu zálohu na subvenci ve výši stanovené podle § 1 odst. 2 písm. f).

(5) Subvenci při vývozu jatečného skotu Fond neposkytne v případě vývozu jatečného skotu do Slovenské republiky.

§ 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.

 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 81/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 81/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. vydání

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. vydání

Vladimír Týč - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v němž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evropské unie posledních několika let, jako je vystoupení členského státu, migrační krize či rozpočtová a ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právo pro ředitele škol v kostce

Právo pro ředitele škol v kostce

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem publikace Právo pro ředitele škol v kostce je poskytnout ředitelům veřejných škol a školských zařízení informace, které jsou podstatné pro základní oblasti jejich činnosti, a to ve stručné a jasné formě. Oblasti činností ředitele veřejné školy nebo školského zařízení jsou ...

Cena: 526 KčKOUPIT

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem, 2. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem, 2. vydání

JUDr. Věra Novotná, JUDr. Eva Burdová, JUDr. Jana Riedlová Jurková - Anag, spol. s r. o.

Nový občanský zákoník přinesl mnoho podstatných změn v oblasti rodinného práva, které tvoří základ pro přijímání opatření při zajišťování sociálně-právní ochrany dětem a při pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí v tíživé životní situaci. Pojetí rodinného práva v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.