Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


50

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 26. ledna 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 250/1998 Sb.,
o registraci chemických látek

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 6 odst. 3 a 6, § 7 odst. 2 a § 8 odst. 6 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek, se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. c) se za slovo "list" vkládá slovo "nebezpečné".

2. V § 2 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 2) zrušuje.

3. V § 4 písm. d) se bod 8 zrušuje.Body 9 a 10 se označují jako body 8 a 9.

4. V § 4 písm. e) se slovo "informace" nahrazuje slovem "prohlášení".

5. V § 4 písm. k) bodu 1 se slovo "skupenství" nahrazuje slovem "stav", slovo "samovznícení" nahrazuje slovem "vznícení" a text "případně dalších testů jako např. stálosti na účinek světla, pokud není polymer speciálně v tomto směru stabilizován, nebo dlouhodobé vyluhovatelnosti," se zrušuje.

6. V § 8 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

7. V § 10 se v úvodní větě nahrazují slova "odst. 2 písm. e)" slovy "odst. 6".

8. V příloze č. 2 bod 1.1.3 zní:

"1.1.3 Jiné názvy4 nebo zkratky, pokud jsou používány".

9. V příloze č. 2 bodu 2.4 se slovo "zacházení" nahrazuje slovem "nakládání".

10. V příloze č. 2 bod 3.1.2 zní:

"3.1.2 Stav látky při 20 °C a 101,3 kPa".

11. V příloze č. 2 body 3.2, 3.2.1 a 3.2.2 znějí:

"3.2 Bod tání47

3.2.1 Bod tání = °C

3.2.2 Metoda48".

12. V příloze č. 2 se v bodu 3.3.1 nahrazuje slovo "teplota" slovem "bod".

13. V příloze č. 2 bod 3.4.1 zní:

"3.4.1 D420 = .................... při .................... °C".

14. V příloze č. 2 body 3.6, 3.6.1 a 3.6.2 znějí:

"3.6 Povrchové napětí52

3.6.1 Povrchové napětí = ........ mN/m při teplotě ........ °C a koncentraci ........ mg/l

3.6.2 Metoda48".

15. V příloze č. 2 se v bodech 3.9 a 3.9.1 slovo "teplota`` nahrazuje slovem "bod".

16. V příloze č. 2 bod 3.10.9 zní:

"3.10.9 Metoda48".

17. V příloze č. 2 body 3.11, 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 a 3.11.4 znějí:

"3.11 Výbušnost57

3.11.1 Látka je výbušná: ANO - NE25

3.11.2 Látka je výbušná při styku s plamenem: ANO - NE25

3.11.3 Látka je citlivá na náraz jako 1,3-dinitrobenzen: ANO - NE25

3.11.4 Látka je citlivá na tření jako 1,3-dinitrobenzen: ANO - NE25".

18. V příloze č. 2 body 3.12, 3.12.1 a 3.12.2 znějí:

"3.12 Teplota vznícení58

3.12.1 Teplota vznícení při zahřívání =  °C

3.12.2 Metoda48".

19. V příloze č. 2 bod 4.1.1.1 zní:

"4.1.1.1 LD50 =  mg/kg66".

20. V příloze č. 2 se v bodech 4.1.1.3, 4.1.2.2, 4.1.4.3, 4.1.5.3 a 4.2.1 slova "velmi toxická" nahrazují slovy "vysoce toxická".

21. V příloze č. 2 bod 4.1.2.1 zní:

"4.1.2.1 Diskriminační (diskriminující)
dávka = ........ mg/kg".

22. V příloze č. 2 bod 4.1.3.1 zní:

"4.1.3.1 LD50 = ........ mg/kg66".

23. V příloze č. 2 bod 4.1.4.1 zní:

"4.1.4.1 LC50 = ........ mg/l67".

24. V příloze č. 2 bod 4.1.5.1 zní:

"4.1.5.1 LD50 = ........ mg/kg66".

25. V příloze č. 2 se za bod 4.3.2.1 doplňuje bod 4.3.2.2, který zní:

"4.3.2.2 Metoda48".

26. V příloze č. 2 se body 4.3.3 až 4.3.5 nahrazují těmito body:

"4.3.3 Nebakteriální test in vivo

4.3.3.1 Výsledek: pozitivní (+) - negativní (-)

4.3.3.2 Metoda48

4.3.4 Návrh klasifikace látky na základě výsledků zkoušek: mutagen 1. kategorie - mutagen 2. kategorie - mutagen 3. kategorie - není nebezpečná25".

27. V příloze č. 2 bod 5.1.1.1 zní:

"5.1.1.1 LC50 (96 hod.) = ........ mg/l75".

28. V příloze č. 2 bod 5.1.2.1 zní:

"5.1.2.1 EC50 (48 hod.) = ........ mg/l76".

29. V příloze č. 2 bod 5.1.3.1 zní:

"5.1.3.1 IC50 (72 hod.) = ........ mg/l77".

30. V příloze č. 2 bod 5.1.5.1 zní:

"5.1.5.1 EC50 = ........ mg/l po ........ hodinách79".

31. V příloze č. 2 bod 5.2.1.3 zní:

"5.2.1.3 Látka: je snadno rozložitelná - není snadno rozložitelná25".

32. V příloze č. 2 bod 6 zní:

"6. MOŽNOSTI ZNEŠKODNĚNĺ LÁTKY83".

33. V příloze č. 2 bod 6.1.1 zní:

"6.1.1 Možnosti opětovného využití84".

34. V příloze č. 2 bod 6.2.1 zní:

"6.2.1 Možnosti opětovného využití84".

35. V příloze č. 2 bod 6.1.3 zní:

"6.1.3 Možnosti zneškodnění".

36. V příloze č. 2 bod 6.2.3 zní:

"6.2.3 Možnosti zneškodnění".

37. V příloze č. 2 se v bodech 8.2.3 a 8.3 vypouštějí odkazy na vysvětlivky číslo 91 a 92.

38. V příloze č. 2 se v textu vysvětlivek nahrazují slova "teplota tání" a "teplota varu" slovy "bod tání" a "bod varu".

39. V příloze č. 2 vysvětlivka č. 7 zní:

"7 Sumární vzorec se uvádí podle Chemical Abstracts systémem podle Hilla, tj. u organických látek v pořadí počet atomů uhlíku, počet atomů vodíku, ostatní atomy podle abecedy. U anorganických látek se uvádějí atomy prvků podle abecedy. Sumární vzorec se uvádí bez prázdných znaků (např. C16H34N4O5, H2O4S apod.)".

40. V příloze č. 2 se ve vysvětlivce č. 79 za slovo "inhibici" vkládá slovo "bioluminiscence".

41. V příloze č. 2 se ve vysvětlivce č. 88 za slovo "zdravotnictví" vkládají slova "podle vyhlášky č. 306/1998 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí, a vyhlášky č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka".

42. V příloze č. 2 se ve vysvětlivce č. 90 nahrazuje text v závorce slovy "nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek".

43. V příloze č. 2 tabulce č. 2 se v položce 18 nahrazují slova "Explozivní látky" slovy "Výbušné látky".

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

E-shop

Akciová společnost

Akciová společnost

Tomáš Dvořák - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii o právní úpravě akciové společnosti podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. Těžiště práce je obsaženo v rozboru ...

Cena: 1 785 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní)

Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní)

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Právo na samosprávu nepochybně představuje jeden z klíčových institutů každého demokratického právního státu, přičemž samospráva jako taková se díky tomu poměrně často stává zdrojem rozličných sporů, a to jak politických, tak především právních. Judikaturu soudů je třeba považovat ...

Cena: 644 KčKOUPIT

Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., Mgr. Luboš Brim, Mgr. Hana Adamová - Wolters Kluwer, a. s.

Novým titulem ediční řady Právo prakticky je publikace nesoucí název Bezdůvodné obohacení. Pokouší se výstižnou formou představit současnou právní úpravu tohoto soukromoprávního institutu. V zájmu srozumitelnosti autoři svůj teoretický výklad průběžně prokládají ilustrativními ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.