Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


505

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 22. listopadu 2000,

kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNĺ
OBECNÁ USTANOVENĺ

§ 1

(1) Na základě podpůrných programů podle § 2 odst. 3 zákona nebo programů pomoci podle § 2 odst. 4 zákona poskytuje stát dotace, případně vyrovnávací příspěvky při splnění kritérií stanovených tímto nařízením fyzickým nebo právnickým osobám, které

a)   zemědělsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu1) na orné půdě, chmelnicích, vinicích, zahradách, ovocných sadech, trvalých travních porostech a ostatních plochách2) (dále jen "zemědělské pozemky"),
1.  jejichž celková výměra je nejméně 5 ha, nebo
2.  v územích národních parků nebo v chráněných krajinných oblastech3) (dále jen "velkoplošná zvláště chráněná území"), jejichž celková výměra je nejméně 2 ha, nebo
3.  v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem4) na orné půdě, s výjimkou pěstování zeleniny na orné půdě, na chmelnicích, vinicích, zahradách, ovocných sadech, trvalých travních porostech nebo na zemědělských pozemcích, na nichž má být provedena výsadba produkčního porostu rychle rostoucích dřevin uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení, jejichž celková výměra je nejméně 1 ha, nebo
4.  pěstují zeleninu na orné půdě v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem,4) a jde-li o zemědělské pozemky v územích národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek a přírodních památek5) (dále jen "maloplošná zvláště chráněná území"), jejichž celková výměra je nejméně 0,5 ha, nebo
5.  jde-li o zemědělské pozemky, na nichž má být provedena výsadba reprodukčních porostů rychle rostoucích dřevin uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení, jejichž celková výměra je nejméně 0,25 ha, nebo
b)   provedou na vlastních zemědělských pozemcích zalesnění nebo ochranu lesních porostů do jejich zajištění v souladu se zvláštním právním předpisem;6) výměra zalesněného zemědělského pozemku, pokud bezprostředně nesouvisí se stávajícími lesními pozemky, činí nejméně 0,25 ha souvislé plochy, nebo
c)   založí na vlastních zemědělských pozemcích prvek územního systému ekologické stability krajiny7) v katastrálních územích v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav,8) nebo
  
d)   zazimují včelstva a tuto skutečnost prokáží čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k tomuto nařízení.

(2) Obhospodařování travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů a zemědělské hospodaření na ostatních plochách2) potvrzuje v čestném prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku, jehož vzor je uveden v přílohách č. 17 a 18 k tomuto nařízení, příslušný regionální útvar Ministerstva zemědělství; na zemědělských pozemcích určených pro obranu státu příslušný orgán Ministerstva obrany.

(3) Zemědělské hospodaření na zemědělských pozemcích v souladu se schválenými plány péče,9) případně se základními ochrannými podmínkami10) potvrzuje podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení

a)   ve velkoplošných zvláště chráněných územích příslušná správa chráněné krajinné oblasti nebo správa národního parku,
b)   v maloplošných zvláště chráněných územích příslušný orgán ochrany přírody.

(4) Dotaci, případně vyrovnávací příspěvek nelze poskytnout státním podnikům, s výjimkou státních podniků v působnosti Ministerstva obrany, organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím.

§ 2

(1) Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") nebo, jde-li o podniky v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstvo obrany poskytne dotaci, případně vyrovnávací příspěvek na žádost osoby uvedené v § 1 (dále jen "žadatel"), pokud žadatel splňuje kritéria stanovená tímto nařízením.

(2) Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne při plnění stanovených kritérií po dobu celého kalendářního roku, ve kterém mají být poskytnuty. Pouze v případě snížení výměry zemědělských pozemků v důsledku

a)   změny v držbě zemědělských pozemků na základě restitučního řízení,11) nebo
b)   výpovědi z nájmu zemědělských pozemků v souladu se zvláštním právním předpisem,12)

se vyrovnávací příspěvek na program pomoci podle § 9, případně dotace na podpůrné programy podle § 12 písm. a) bodu 2 nebo 3 poskytne ve výši jedné dvanáctiny za každý celý kalendářní měsíc, po který byl tento zemědělský pozemek obhospodařován.

(3) Vyrovnávací příspěvek na program pomoci podle § 9, případně dotace na podpůrné programy podle § 12, s výjimkou dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4 a § 12 písm. c) bodu 1, lze uvolňovat zálohově. Dotaci na podpůrný program podle § 12 písm. c) bodu 1 lze uvolňovat částečně během celého kalendářního roku na základě předloženého dílčího vyúčtování provedených prací podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení.

(4) Dotaci, případně vyrovnávací příspěvek lze při splnění stanovených kritérií poskytnout žadateli na program pomoci a zároveň na jeden nebo více podpůrných programů podle tohoto nařízení na tentýž zemědělský pozemek, s výjimkou dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 1, kterou nelze poskytnout žadateli současně s vyrovnávacím příspěvkem na program pomoci nebo s dotací na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 2 na tentýž zemědělský pozemek.

§ 3

(1) Žádost o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku (dále jen "žádost") podává žadatel příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva, popřípadě Ministerstvu obrany, jde-li o státní podniky v jeho působnosti. Žádost na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4 podává žadatel Českému svazu včelařů. Žádost o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku se podává

a)   na program pomoci podle § 9 a na podpůrné programy podle § 12, s výjimkou dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4 a § 12 písm. c) bodu 1, do 28. února roku, ve kterém mají být dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnuty,
b)   na podpůrný program podle § 12 písm. c) bodu 1 do 30. dubna roku, ve kterém má být dotace poskytnuta,
c)   na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4 do 15. září roku, ve kterém má být dotace poskytnuta, Českému svazu včelařů; Český svaz včelařů doručí souhrnnou žádost ministerstvu do 15. října roku, ve kterém má být dotace poskytnuta.

Není-li žádost příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva, popřípadě Ministerstvu obrany nebo Českému svazu včelařů a ministerstvu v těchto lhůtách doručena, dotace, případně vyrovnávací příspěvek se neposkytne.

(2) Součástí žádosti jsou příslušné doklady podle příloh č. 1 až 19 k tomuto nařízení, s výjimkou

a)   čestného prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí dotace nebo vyrovnávacího příspěvku a potvrzení podle § 2 odst. 2, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 17 a 18 k tomuto nařízení, které žadatel doručí nejpozději do 31. října roku, ve kterém mají být dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnuty,
b)   potvrzení podle bodu 2 přílohy č. 5 k tomuto nařízení, potvrzení podle bodu 3 přílohy č. 11 k tomuto nařízení, potvrzení odborného lesního hospodáře podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení a potvrzení podle bodu 3 přílohy č. 14 k tomuto nařízení, které žadatel doručí nejpozději do 15. listopadu roku, ve kterém má být dotace poskytnuta,
c)   údajů uvedených v bodu 4 přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

(3) Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li zjevně nesprávné údaje, příslušný regionální útvar ministerstva, popřípadě Ministerstvo obrany ji vrátí žadateli do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením konkrétních vad podání a s výzvou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, považuje se žádost za podanou po lhůtě a dotace, případně vyrovnávací příspěvek se neposkytne.

(4) Žadatel o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku na program pomoci podle § 9 nebo o poskytnutí dotace na podpůrný program podle § 12, s výjimkou žadatele o poskytnutí dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4, podle § 12 písm. b) bodu 2 a podle § 12 písm. c), poskytne při podání žádosti ministerstvu, popřípadě Ministerstvu obrany informace nezbytné pro posouzení potřeby dotace, případně vyrovnávacího příspěvku uvedené v příloze č. 16 k tomuto nařízení.

(5) Ministerstvo předává údaje uvedené v přílohách č. 15 a 16 k tomuto nařízení Českému statistickému úřadu.

§ 4

(1) Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne, jestliže žadatel

a)   má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky a splatné závazky vyplývající z již uzavřených smluv o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu,
b)   splnil povinnost, jejíž splnění ve stanovené lhůtě bylo uloženo pravomocným správním rozhodnutím vydaným z důvodů porušení právních předpisů upravujících ochranu složek životního prostředí,13) k němuž došlo v souvislosti s obhospodařováním zemědělských pozemků, a za předpokladu, že
1.  podal ve lhůtě uvedené v § 3 odst. 1 žádost,
2.  pravomocné správní rozhodnutí nabylo právní moci před 1. lednem příslušného kalendářního roku, ve kterém mají být dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnuty, nebo
3.  pravomocné správní rozhodnutí nabylo právní moci do 31. října příslušného kalendářního roku, ve kterém mají být dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnuty,
c)   není zařazen do seznamu, ve kterém jsou evidováni žadatelé mající nesplněné povinnosti na úseku životního prostředí v souvislosti s obhospodařováním zemědělských pozemků,
d)   není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku,
e)   udržuje celou výměru zemědělských pozemků uvedených v bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení v náležitém stavu v souladu se zvláštními právními předpisy;13) do celkové výměry obhospodařovaných zemědělských pozemků se nezapočítá výměra ploch s výskytem náletů dřevin nebo výměra ploch zemědělsky neobdělávaných, jestliže je to v souladu se záměrem mimoprodukčního využívání pozemků doloženým potvrzením ministerstva, popřípadě Ministerstva obrany podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení; na tyto plochy se dotace neposkytne,
f)   nepožádá v roce, ve kterém žádá o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku podle tohoto nařízení, o udělení jiné dotace, případně vyrovnávacího příspěvku na tentýž účel v rámci dotací poskytovaných ministerstvem, ani mu nebyla poskytnuta dotace, případně vyrovnávací příspěvek na stejný účel jiným orgánem státní správy; to neplatí pro dotace poskytované ministerstvem nebo vládou České republiky ke snížení škod způsobených živelními událostmi,
g)   zaváže se dodržovat zásady správné zemědělské praxe uvedené v příloze č.  19 k tomuto nařízení.

(2) Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne i v případě, že není splněna podmínka stanovená v odstavci 1 písm. b), pokud lhůta pro splnění povinnosti stanovená pravomocným správním rozhodnutím neuplynula do 31. října roku, ve kterém se dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnou.

§ 5

Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne v částkách zaokrouhlených na celé Kč směrem dolů na program pomoci nebo na každý podpůrný program podle tohoto nařízení.

§ 6

(1) Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku vydá ministerstvo, popřípadě Ministerstvo obrany do 30. června kalendářního roku, s výjimkou rozhodnutí o poskytnutí dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4, které ministerstvo vydá do 15. listopadu kalendářního roku.

(2) Ministerstvo, popřípadě Ministerstvo obrany písemně vyrozumí žadatele o neposkytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku a ve vyrozumění uvede důvody, pro které nelze dotaci, případně vyrovnávací příspěvek poskytnout.

§ 7

Finanční prostředky jsou poukazovány na bankovní účet příjemce dotace, případně vyrovnávacího příspěvku. Jde-li o dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4, finanční prostředky jsou poukázány na bankovní účet Českého svazu včelařů. Příjemce dotace, případně vyrovnávacího příspěvku, s výjimkou příjemce dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4, který není podnikatelem,14) je účtuje podle zvláštních právních předpisů.15)

ČÁST DRUHÁ
PROGRAM POMOCI K PODPOŘE
MÉNĚ PŘĺZNIVÝCH OBLASTĺ

§ 8
Vymezení méně příznivých oblastí

(1) Méně příznivé oblasti jsou katastrální území uvedená v příloze č. 20 k tomuto nařízení a členěná takto:

a)   horské oblasti 1. typu,
b)   horské oblasti 2. typu,
c)   ostatní méně příznivé oblasti 1. typu,
d)   ostatní méně příznivé oblasti 2. typu,
e)   ostatní méně příznivé oblasti 3. typu,
f)   oblasti se specifickými omezeními 1. typu,
g)   oblasti se specifickými omezeními 2. typu.

(2) Méně příznivé oblasti jsou také zemědělské pozemky, které se nacházejí ve velkoplošných zvláště chráněných územích

a)   v 1. zóně národního parku, a chráněné krajinné oblasti,3)
b)   v 2. zóně národního parku, a chráněné krajinné oblasti,3)
c)   v 3. zóně národního parku, a chráněné krajinné oblasti,3)

a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích uvedených v příloze č. 20 k tomuto nařízení.

§ 9
Vyrovnávací příspěvek na program pomoci

Vyrovnávací příspěvek na program pomoci v méně příznivých oblastech se poskytuje na 1 ha obhospodařovaných travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů ve výši stanovené v § 11.

§ 10
Kritéria pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku
na program pomoci

(1) Jde-li o hospodaření

a)   ve velkoplošných zvláště chráněných územích, nebo
b)   v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou16) s výjimkou ochranného pásma 1. stupně,

vyrovnávací příspěvek na program pomoci méně příznivým oblastem se poskytne, jestliže intenzita chovu hospodářských zvířat17) uvedených v bodu 2 části B tabulky nebo v bodu 4 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení, která jsou ve vlastnictví žadatele nebo která jsou jím chovaná na základě smlouvy o odchovu, stanovená podle bodů 1 a 2 nebo bodů 3 a 4 přílohy č. 6 k tomuto nařízení dosahuje v přepočtu na průměr za celý rok 0,150 až 1,000 velké dobytčí jednotky na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Podíl na těchto pozemcích chovaných prasat a drůbeže stanovený podle bodu 2 části A tabulky nebo bodu 4 části A tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení může dosahovat nejvýše 30 % z celkového stavu velkých dobytčích jednotek. Při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat17) uvedených v bodech 2 a 4 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení lze zohlednit hospodářská zvířata17) chovaná v hospodářském obvodu žadatele; tato hospodářská zvířata17) však nelze započítávat vícekrát.

(2) Skutečnost, že žadatel hospodaří na zemědělských pozemcích ve velkoplošných zvláště chráněných územích, doloží potvrzením příslušného orgánu podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Skutečnost, že žadatel hospodaří na zemědělských pozemcích v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou,16) doloží potvrzením příslušného vodohospodářského orgánu podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(4) Nejde-li o hospodaření

a)   na zemědělských pozemcích uvedených v odstavci 1,
b)   v maloplošných zvláště chráněných územích, nebo
c)   v ochranných pásmech 1. stupně stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou,16)

vyrovnávací příspěvek na program pomoci méně příznivým oblastem se poskytne, jestliže intenzita chovu hospodářských zvířat17) uvedených v bodu 6 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení, která jsou ve vlastnictví žadatele nebo která jsou jím chovaná na základě smlouvy o odchovu, stanovená podle bodů 5 a 6 přílohy č. 6 k tomuto nařízení, dosahuje v přepočtu na průměr za celý rok 0,300 až 1,500 velké dobytčí jednotky, jde-li o ekologické hospodaření v souladu se zvláštním právním předpisem,4) pak 0,150 až 1,000 velké dobytčí jednotky ekologického chovu hospodářských zvířat17) na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodu 1 přílohy č. 9 k tomuto nařízení, s výjimkou zemědělských pozemků uvedených v přílohách č. 3 a 4 k tomuto nařízení. Podíl na těchto pozemcích chovaných prasat a drůbeže stanovený podle bodu 6 části A tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení může dosahovat nejvýše 50 % z celkového stavu velkých dobytčích jednotek. Při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat17) uvedených v bodu 6 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení lze zohlednit hospodářská zvířata17) chovaná v hospodářském obvodu žadatele; tato hospodářská zvířata17) však nelze započítávat vícekrát.

§ 11
Výše vyrovnávacího příspěvku na program pomoci

U programu pomoci méně příznivým oblastem se hospodaření na 1 ha travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů oceňuje vyrovnávacím příspěvkem

a)   v horských oblastech 1. typu ve výši od 1 914 Kč do 2 900 Kč na 1 ha,
b)   v horských oblastech 2. typu ve výši od 1 716 Kč do 2 600 Kč na 1 ha,
c)   v ostatních méně příznivých oblastech 1. typu ve výši od 1 650 Kč do 2 500 Kč na 1 ha,
d)   v ostatních méně příznivých oblastech 2. typu ve výši od 1 400 Kč do 2 100 Kč na 1 ha,
e)   v ostatních méně příznivých oblastech 3. typu ve výši od 660 Kč do 1 000 Kč na 1 ha,
f)   v oblastech se specifickými omezeními 1. typu ve výši od 528 Kč do 800 Kč na 1 ha,
g)   v oblastech se specifickými omezeními 2. typu ve výši od 660 Kč do 1 000 Kč na 1 ha,
h)   v méně příznivých oblastech podle § 8 odst. 2 písm. a) ve výši od 1 400 Kč do 2 100 Kč na 1 ha,
i)   v méně příznivých oblastech podle § 8 odst. 2 písm. b) ve výši od 990 Kč do 1 500 Kč na 1 ha,
j)   v méně příznivých oblastech podle § 8 odst. 2 písm. c) ve výši od 363 Kč do 550 Kč na 1 ha.

ČÁST TŘETĺ
PODPŮRNÉ PROGRAMY K PODPOŘE MIMOPRODUKČNĺCH FUNKCĺ
ZEMĚDĚLSTVĺ A K PODPOŘE AKTIVIT PODĺLEJĺCĺCH SE NA UDRŽOVÁNĺ KRAJINY

§ 12
Druhy podpůrných programů

Podpůrnými programy jsou

a)   agroenvironmentální programy, které se stanoví na
1.  změnu struktury zemědělské výroby zatravněním zemědělských pozemků s ornou půdou s cílem redukovat vodní erozi na svažitých pozemcích, snížit rizika kontaminace povrchových a podzemních vod a zvýšit retenční schopnost krajiny,
2.  údržbu travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů pastevním chovem hospodářských zvířat,17) při kterém je základní krmná dávka chovaných hospodářských zvířat17) zajišťována spásáním porostů s převahou travin a sekáním nedopasků (dále jen "pastva hospodářských zvířat"), jako činnosti přispívající k udržování krajiny v náležitém stavu při dosažení aktuální denní intenzity chovu pasených hospodářských zvířat17)
2.1.  od 0,400 do 0,800 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu na zemědělských pozemcích vyčleněných žadatelem pro pastvu hospodářských zvířat,17) uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení; jde-li o hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem,4) při dosažení intenzity ekologického chovu pasených hospodářských zvířat17) od 0,250 do 0,450 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu na zemědělských pozemcích uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení,
2.2.  od 0,801 do 1,500 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu na zemědělských pozemcích vyčleněných žadatelem pro pastvu hospodářských zvířat,17) uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení; jde-li o hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem,4) při dosažení intenzity ekologického chovu pasených hospodářských zvířat17) od 0,451 do 1,000 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu na zemědělských pozemcích uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení,
3.  částečné vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem,4)
4.  podporu včelařství,
b)   podpůrné programy na podporu zemědělských aktivit zaměřených na ochranu složek životního prostředí v zemědělství, které se stanoví na
1.  vápnění zemědělských pozemků s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 pH,
2.  založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny včetně povýsadbové péče po následující tři roky od roku výsadby,
c)   podpůrné programy na podporu změny struktury zemědělské výroby, které se stanoví na
1.  změnu struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků včetně ochrany lesních porostů do jejich zajištění,
2.  změnu struktury zemědělské výroby založením porostů rychle rostoucích dřevin uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení na zemědělských pozemcích včetně údržby takto vzniklých porostů po dobu tří let následujících po roce založení.

§ 13
Kritéria pro poskytnutí dotace na jednotlivé
podpůrné programy

(1) Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 1 se poskytne, jestliže

a)   průměrná svažitost zatravňovaného zemědělského pozemku je vyšší než 7 stupňů, průměrná hloubka půdního profilu zatravňovaného zemědělského pozemku nepřekračuje 30 cm, zatravňovaný zemědělský pozemek bezprostředně přiléhá k vodním tokům nebo vodním plochám nebo zatravňovaný zemědělský pozemek se nachází v méně příznivých oblastech vymezených podle § 8,
b)   žadatel se zaváže obhospodařovat zemědělský pozemek zatravněný uznaným osivem18) podle písmene c) bodu 2 po dobu dalších nejméně pěti let následujících po roce, ve kterém byla poskytnuta dotace na podpůrný program zatravnění,
c)   žadatel předloží
1.  doklad o vlastnictví pozemku nebo nájemní smlouvu na dobu určitou, která nemůže být vypovězena ze strany pronajímatele po dobu pěti let následujících po roce, ve kterém bylo provedeno zatravnění,
2.  daňový doklad o nákupu uznaného osiva18) domácího původu nejpozději do 31. října roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta,
3.  doklad o změně kultury v katastru nemovitostí,19)
4.  daňový doklad o vytyčení pozemku a vyhotovení geometrického plánu, jestliže bylo provedeno, nejpozději do 31. října roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta, a
5.  řádně vyplněnou přílohu č. 5 k tomuto nařízení.

(2) Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 2 se poskytne, jestliže

a)   jsou splněna kritéria uvedená v § 10,
b)   žadatel oznámí začátek pastevního období pro účely tohoto nařízení nebo jeho pokračování, bylo-li přerušeno, příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva nejpozději 7 dní před tímto datem; pastevní období musí trvat nejméně 120 dnů; pastevní období může žadatel přerušit, přičemž tuto skutečnost oznámí žadatel příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva nejpozději dva dny před přerušením pastevního období,
c)   žadatel se zaváže
1.  dodržet během pastevního období určeného podle písmene b) aktuální denní intenzitu chovu pasených hospodářských zvířat17) v kategorii uvedené v příloze č. 6 bodu 8 k tomuto nařízení ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných hospodářských zvířat17) na základě smlouvy o odchovu v rozsahu stanoveném v § 12 písm. a) bodu 2,
2.  dodržet minimální aktuální počet pasených hospodářských zvířat17) ve výši 3 velké dobytčí jednotky v kategorii uvedené v příloze č. 6 bodu 8 k tomuto nařízení,
3.  vést po dobu pastevního období určeného podle písmene b) odděleně pro každou jednotlivou skupinu společně se pasoucích hospodářských zvířat stejného druhu údaje uvedené v příloze č. 7 bodu 4 k tomuto nařízení,
d)   k pastvě hospodářských zvířat17) je využíváno v průběhu pastevního období alespoň 30 % travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení; tyto pozemky musí být technicky nebo organizačně zabezpečeny proti úniku hospodářských zvířat17) z prostoru pastvy, musí být uvedeny v příloze č. 6 bodu 7 části C k tomuto nařízení a musí být zřetelně vyznačeny v základní mapě podle přílohy č. 7 bodu 3 k tomuto nařízení,
e)   žadatel předloží řádně vyplněnou přílohu č. 6 k tomuto nařízení.

(3) Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 3 se poskytne, jestliže

a)   žadatel je po celý kalendářní rok, ve kterém má být dotace poskytnuta, veden v seznamu ekologických podnikatelů4) a žadatelů hospodařících v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství,4) který každoročně zveřejní a v průběhu roku aktualizuje ministerstvo ve Věstníku Ministerstva zemědělství,
b)   jde-li o zemědělské pozemky s travními porosty obhospodařované ekologickými podnikateli a žadateli hospodařícími v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství,4) intenzita ekologického chovu hospodářských zvířat17) ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných na základě smlouvy o odchovu stanovená v přepočtu na průměr za celý rok podle přílohy č. 9 bodu 2 k tomuto nařízení musí činit od 0,150 do 1,500 velké dobytčí jednotky na 1 ha takových travních porostů,
c)   žadatel se zaváže, že bude hospodařit na vlastních zemědělských pozemcích v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem4) nejméně pět let následujících po roce, ve kterém mu byla poskytnuta dotace,
d)   žadatel předloží řádně vyplněnou přílohu č. 9 k tomuto nařízení.

(4) Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4 se poskytne, jestliže žadatel předloží čestné prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k tomuto nařízení, že se jedná o včelstva zazimovaná v roce poskytnutí dotace.

(5) Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. b) bodu 1 se poskytne, jestliže žadatel předloží

a)   doklady podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení,
b)   daňový doklad o
1.  nákupu mletého vápence, dolomitického vápence20) nebo páleného vápna, nebo
2.  provedení vápnění na objednávku, v dávce nejméně 1,5 t mletého vápence nebo dolomitického vápence20) anebo v dávce nejméně 0,75 t páleného vápna na 1 ha zemědělského pozemku s ornou půdou,

a to nejpozději do 31. října roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta.

Dotace se poskytne nejvýše na 40 % celkové výměry zemědělských pozemků žadatele s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 pH, doložené dokladem o agrochemickém zkoušení zemědělské půdy.

(6) Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. b) bodu 2 v katastrálním území se schválenými návrhy pozemkových úprav8) se poskytne, jestliže žadatel

a)   použije stanovištně a geneticky vhodné, výsadby a výsevu schopné sadební materiály21) a provede všechny práce uvedené v projektu k realizaci pro příslušný rok, ve kterém byla pro daný účel poskytnuta dotace,
b)   předloží
1.  projekt22) podle přílohy č. 11 bodu 2 k tomuto nařízení,
2.  daňový doklad prokázaných nákladů na založení prvku územního systému ekologické stability krajiny,7) a to nejpozději do 15. listopadu roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta,
3.  doklady podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení.

(7) Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. c) bodu 1 se poskytne, jestliže

a)   žadatel při zalesnění použije stanovištně a geneticky vhodné a výsadby schopné sadební materiály21) a provede práce uvedené v projektu zalesnění a ochrany kultur pro příslušný rok, na který byla podána žádost,
b)   na oplocené ploše bude nejméně 30 % zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin a oplocenka bude zřizována na pozemcích prvně zalesněných v tomtéž roce nebo v roce předcházejícím, přičemž její výška musí činit alespoň 160 cm,
c)   žadatel předloží doklady podle příloh č. 12 a 13 k tomuto nařízení.

Při opakovaném zalesnění v roce následujícím po prvním zalesnění se dotace poskytne nejvýše do výše 30 % počtu sazenic stejného druhu použitých při prvním zalesnění na téže ploše. Na ochranu mladých lesních porostů proti buření do jejich zajištění, a to nejvýše dva zásahy v běžném roce, a proti zvěři, a to pouze jeden zásah v běžném roce, se dotace poskytne nejvýše do výměry, na které bylo nebo mohlo být podpořeno první zalesnění.

(8) Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. c) bodu 2 se poskytne, jestliže

a)   jde o užívání pozemku, na kterém má být porost rychle rostoucích dřevin založen na základě nájemní smlouvy, žadatel předloží tuto nájemní smlouvu platnou nejméně po dobu deseti let včetně roku založení porostu a současně předloží souhlas vlastníka pozemku se založením porostu rychle rostoucích dřevin,
b)   žadatel vysadí porosty rychle rostoucích dřevin na minimální výměře u reprodukčního porostu (matečnici) 0,25 ha nebo u produkčního porostu na 1,0 ha zemědělské půdy,
c)   žadatel použije ověřené, stanovištně a geneticky vhodné klony, které byly ověřeny schvalovacím řízením,
d)   žadatel předloží doklady podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení.

Při opakované výsadbě v produkčním porostu se poskytne dotace do výše 30 % počtu sazenic použitých při výsadbě v roce poskytnutí dotace nebo v roce předcházejícím, byla-li dotace poskytnuta, při splnění kritéria uvedeného pod písmenem b).

§ 14
Výše finanční dotace na jednotlivé
podpůrné programy

(1) U podpůrného programu podle § 12 písm. a) bodu 1 je provedení zatravnění zemědělských pozemků s ornou půdou v roce poskytnutí dotace ohodnoceno 6 000 Kč na 1 ha zatravněného zemědělského pozemku; bylo-li provedeno geometrické zaměření jednotlivých parcel, je ohodnoceno 10 000 Kč na 1 ha takového zemědělského pozemku.

(2) U podpůrného programu podle § 12 písm. a) bodu 2 podbodu 2.1. je

a)   podpora na údržbu travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů ohodnocena 1 100 Kč na 1 ha takových travních porostů uvedených v části B bodu 7 přílohy č. 6 k tomuto nařízení, a
b)   podpora na technické nebo organizační zajištění pastvy hospodářských zvířat17) na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů ohodnocena 400 Kč na 1 ha travních porostů uvedených v části C bodu 7 přílohy č.  6 k tomuto nařízení.

(3) U podpůrného programu podle § 12 písm. a) bodu 2 podbodu 2. 2. je

a)   podpora na údržbu travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů ohodnocena 1 700 Kč na 1 ha takových travních porostů uvedených v části B bodu 7 přílohy č. 6 k tomuto nařízení, a
b)   podpora na technické nebo organizační zajištění pastvy hospodářských zvířat17) na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů ohodnocena 400 Kč na 1 ha travních porostů uvedených v části C bodu 7 přílohy č.  6 k tomuto nařízení.

(4) U podpůrného programu podle § 12 písm. a) bodu 3 je hospodaření na 1 ha zemědělského pozemku ohodnoceno,

a)   jde-li o sady, vinice nebo chmelnice, 3 500 Kč,
b)   jde-li o hospodaření na orné půdě, 2 000 Kč,
c)   jde-li o pěstování zeleniny na orné půdě, 3500 Kč,
d)   jde-li o obhospodařování travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, 1 000 Kč. 

(5) U podpůrného programu podle § 12 písm. a) bodu 4 je dotace na podporu včelařství ohodnocena 150 Kč na každé včelstvo zazimované v roce poskytnutí dotace.

(6) U podpůrného programu podle § 12 písm. b) bodu 1 je vápnění na 1 ha zemědělského pozemku s ornou půdou ohodnoceno 300 Kč. 

(7) U podpůrného programu podle § 12 písm. b) bodu 2 se dotace na založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny7) poskytne buď ve výši prokázaných nákladů nebo podle ceny stanovené projektem, avšak nejvýše ve výši 100 000 Kč na 1 ha zemědělského pozemku v přepočtu na skutečně realizovanou výměru podle provedených prací uvedených v projektu pro příslušný kalendářní rok.

(8) U podpůrných programů podle § 12 písm. c) bodů 1 a 2 jsou provedené výkony ohodnoceny sazbami v Kč za technickou jednotku výkonu, na který se jednotlivá dotace vztahuje, uvedenými v přílohách č. 13 a 14 k tomuto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

§ 15
Přechodné ustanovení

Pro právní vztahy ve věcech podpory a pomoci vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použijí dosavadní právní předpisy.

§ 16
Ochrana osobních údajů fyzických osob

Ministerstvo obrany při zpracování osobních údajů fyzických osob postupuje podle zvláštního právního předpisu.23)

§ 17
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení vlády č. 344/1999 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí.

§ 18
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Kužvart v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Zeman v. r.


1)   Například občanský zákoník, § 8 odst. 10 a 11 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb., § 22 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č.  93/1992 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb., § 19 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
2)   § 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.
3)   § 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
4)   Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č.  368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 14 odst. 2 písm. c) až f) zákona č. 114/1992 Sb.
6)   Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 67/2000 Sb.
7)   § 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.
8)   Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb., zákona č. 217/1997 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.
9)   § 18, 27 a 38 zákona č. 114/1992 Sb.
10)   § 16, 26, 29 a 34 zákona č. 114/1992 Sb.
11)   Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., zákona č. 30/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č.  131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 116/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu ČR č. 29/1996 Sb.
12)   § 677 občanského zákoníku.
13)   Například zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č.  114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č.  289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č.  132/2000 Sb., zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 37/2000 Sb., zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., zákona č. 143/1991 Sb., zákona č. 270/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb., zákon č.  246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 30/1998  Sb., zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb. a zákona č. 153/2000 Sb.
14)   § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
15)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.
16)   § 19 zákona č. 138/1973 Sb., ve znění zákona č. 14/1998 Sb.
17)   Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb.
18)   Zákon č. 92/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
19)   § 6 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č.  120/2000 Sb.
20)   Vyhláška č. 271/1998 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.
21)   § 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
22)   § 4 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
23)   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.

UPOZORNĚNĺ ODBĚRATELŮM

Přílohy č. 1 až 20 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, se vyhlašují v samostatné příloze této částky vydávané současně.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou v textové podobě)

E-shop

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Renáta Šínová, Ondřej Šmíd, Marek Juráš a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní regulaci v České republice i na Slovensku, a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Směnka v soudním řízení

Směnka v soudním řízení

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.