Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 496/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 144, ze dne 29. 12. 2000
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

496

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 11. prosince 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 písm. b), c), d) a e) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., nařízení vlády č. 72/1996 Sb., nařízení vlády č. 327/1996 Sb., nařízení vlády č. 354/1997 Sb., nařízení vlády č. 249/1998 Sb. a nařízení vlády č. 127/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se písmena d) a g) zrušují, na konci písmene e) se čárka nahrazuje spojkou "a" a na konci písmene f) se spojka "a" nahrazuje tečkou.Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

2. V § 1 odstavec 2 zní:

"(2) Zaměstnancem se podle tohoto nařízení rozumí voják z povolání, příslušník ve služebním poměru (dále jen "příslušník"), zaměstnanec a občanský zaměstnanec, pokud je zařazen v

a)   ozbrojených silách České republiky,
b)   Ministerstvu obrany,
c)   Policii České republiky,
d)   Vězeňské službě,
e)   Ministerstvu spravedlnosti, jde-li o občanského zaměstnance soustavně vykonávajícího dohled nad výkonem vazby a trestu odnětí svobody,
f)   Bezpečnostní informační službě,
g)   Hasičském záchranném sboru České republiky,
h)   Ministerstvu vnitra, jde-li o zaměstnance zařazené na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a ve vzdělávacích, technických a účelových zařízeních Hasičského záchranného sboru České republiky,
i)   orgánu celní správy,
j)   Úřadu pro zahraniční styky a informace, a
k)   organizační složce státu nebo v příspěvkové organizaci, ve které se platové poměry řídí zákonem, jako zaměstnanec, je-li zřizovatelem této organizační složky státu nebo příspěvkové organizace Ministerstvo obrany.".

3. § 2 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2) zrušuje.

4. V § 3 se na konci textu odstavce 1 doplňují tato slova: "prací uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "katalog")".

5. V § 3 odst. 2 se slova "vnitřním předpisem" nahrazují slovy "vnitřním platovým předpisem (dále jen "vnitřní předpis")".

6. V § 4 odst. 1 se věta první nahrazuje touto větou: "Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 4 odst. 1 zákona do platové třídy, ve které je v katalogu zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.".

7. V § 5 nadpis zní: "Zařazení zaměstnance do platového stupně".

8. V § 5 odst. 1 se slova "Do doby rozhodné pro zařazení zaměstnance do platového stupně (dále jen "započitatelná praxe") příslušné platové třídy započte zaměstnavatel dobu" nahrazují slovy "Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále jen "doba započitatelné praxe"). Do doby započitatelné praxe zahrne zaměstnavatel dobu".

9. V § 5 odst. 1 písm. d) se na konci slovo "a" nahrazuje čárkou.

10. V § 5 odst. 1 písmeno e) včetně poznámek pod čarou č. 5), 10) a 10a) zní:

"e)  mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu,5) nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let; uvedené doby se nezapočtou, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně připravovali na povolání v denním studiu10) nebo v prezenčním studiu,10a) a

5)   Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, § 157 až 160 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 188/1988  Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
10)   § 20 odst. 1 a § 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
10a)   § 44 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).".

11. V § 5 odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní:

"f)   osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě nebo děti, které vyžadovaly mimořádnou péči, pokud nebyly umístěny v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, a to včetně doby započtené podle písmene e)".

12. V § 5 odstavec 4 zní:

"(4) Pro účely postupu zaměstnance do vyššího platového stupně se do započitatelné praxe zahrnuje doba výkonu požadované práce v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, v plném rozsahu.".

13. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 10b) zní:

"(3) Zaměstnanci, který je podle zvláštního právního předpisu zdravotnickým pracovníkem10b) a vykonává zdravotnické povolání v pracovním poměru k příspěvkové organizaci zřizované Ministerstvem obrany, přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 10 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.


10b)   § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č.  258/2000 Sb.
Vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.".

14. V § 7 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 11) zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

15. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11) zní:

"§ 8

Příplatek za vedení

Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, vedoucímu organizační složky státu (dále jen "statutární orgán") a vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele,11) kterému nepřísluší příplatek za vedení podle § 5 odst. 1 zákona, přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídící práce příplatek za vedení stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení.


11)  § 9 odst. 1 a 3 zákoníku práce.".

16. § 9 se zrušuje.

17. V § 10 odst. 3 se slova "Zaměstnanci uvedenému v § 1 odst. 2 písm. a), b), c), f) a g)" nahrazují slovy "Zaměstnanci uvedenému v § 1 odst. 2 písm. a) až e) a g), i) a k)".

18. V § 10 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 5 až 12.

19. V § 10 odstavec 6 zní:

"(6) Zaměstnanci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, který je vyslán v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních policejních sborů Organizace spojených národů mimo území České republiky, se poskytuje po dobu působení v zahraničí místo příplatku podle odstavce 3 nebo 5 příplatek ve výši 700 USD až 3 000 USD měsíčně. Podmínky pro určení výše příplatku a výši příplatku v rámci tohoto rozpětí stanoví podle příslušnosti zaměstnance ministr obrany nebo ministr vnitra.".

20. V § 10 odst. 12 se číslovky "6 a 8 až 12" nahrazují číslovkami "5 a 7 až 11".

21. V § 12 odst. 5 se slova "odst. 7" nahrazují slovy "odst. 6".

22. § 13 se zrušuje.

23. V § 14 odst. 5 se za slovo "trenéra" vkládají slova " , pilota (velitele) letadla, leteckého navigátora, palubního inženýra nebo palubního inženýra-operátora a řídícího letového provozu".

24. V § 14 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 18) zní:

"(6) Příslušníka zařazeného před 1. lednem 2001 do čtvrté a vyšší platové třídy, pro niž nesplňuje stanovený kvalifikační předpoklad vzdělání, může zaměstnavatel ponechat v této platové třídě, pokud je podle zvláštního právního předpisu18) hodnocen jako způsobilý pro výkon dosavadní funkce.


18)   § 15 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.
§ 5 a 6 vyhlášky č. 161/2000 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky.
§ 32 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.
§ 2 a § 4 až 7 vyhlášky č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků.".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

25. § 16 se zrušuje.

26. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 79/1994 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů
(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň

Počet let
započitatelné
praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

do 1 roku

3450

3780

4120

4540

4990

5500

6080

6740

7460

8260

9330

10 600

2

do 2 let

3600

3950

4320

4750

5240

5770

6380

7080

7830

8680

9810

11 160

3

do 4 let

3770

4120

4530

4970

5470

6050

6670

7400

8220

9100

10 300

11 700

4

do 6 let

3930

4300

4730

5190

5720

6320

6990

7740

8590

9500

10 790

12 260

5

do 9 let

4090

4470

4920

5410

5970

6600

7300

8080

8960

9930

11 260

12 800

6

do 12 let

4240

4650

5120

5630

6230

6880

7610

8410

9330

10 340

11 750

13 350

7

do 15 let

4430

4820

5330

5870

6480

7160

7910

8750

9710

10 750

12 240

13 910

8

do 19 let

4590

5010

5540

6090

6740

7450

8230

9080

10 090

11 170

12 700

14 460

9

do 23 let

4760

5200

5740

6320

6990

7730

8540

9430

10 460

11 590

13 190

15 030

10

do 27 let

4940

5390

5930

6560

7240

8010

8830

9780

10 830

11 990

13 690

15 600

11

do 32 let

5110

5570

6130

6780

7500

8290

9140

10 130

11 220

12 430

14 180

16 150

12

nad 32 let

5280

5760

6340

7000

7750

8570

9460

10 470

11 590

12 850

14 680

16 710".

27. V příloze č. 3 části A. se doplňuje bod 6, který zní:

"6. Velitelství divize

funkce příplatek za vedení
6.1.   Velitel 3 000 - 7 000
6.2.   Náčelník štábu, zástupce velitele 2 000 - 5 000
6.3.   Náčelník odboru, zástupce náčelníka štábu 1 500 - 4 000
6.4.   Náčelník oddělení, náčelník osobního štábu, náčelník samostatné skupiny 1 000 - 3 500
6.5. Náčelník skupiny 500 - 2 000.".

28. V příloze č. 3 části C. bod 1 zní:

"1. Generální ředitel   6 000 - 13 000.".

29. V příloze č. 3 části D. bod 1 zní:

"1. Generální ředitel   6 000 - 13 000.".

30. V příloze č. 3 část E. zní:

"E. Hasičský záchranný sbor České republiky

1. Generální ředitelství

funkce příplatek za vedení
1.1.   Generální ředitel 6 000 - 13 000 
1.2.   Náměstek generálního ředitele 4 500 - 9 000
1.3.   Ředitel odboru, ředitel kanceláře, ředitel zařízení 3 500 - 8 000
1.4.   Vedoucí oddělení 2 000 - 5 000
1.5.   Vedoucí zaměstnanec, který soustavně řídí podřízené zaměstnance   500 - 3 000.

2. Hasičský záchranný sbor kraje

funkce příplatek za vedení
2.1.   Krajský ředitel 4 000 - 8 000
2.2. Náměstek krajského ředitele 3 000 - 6 000f
2.3. Ředitel odboru, ředitel kanceláře, ředitel územního odboru, vedoucí zařízení 2 000 - 5 000
2.4.   Vedoucí oddělení, vedoucí zaměstnanec, který soustavně řídí podřízené zaměstnance   500 - 3 000.".

31. V příloze č. 3 se za část F. vkládá nová část G., která zní:

"G. Příplatek za vedení pro vedoucí zaměstnance Úřadu pro zahraniční styky a informace

funkce příplatek za vedení
Ředitel Úřadu 9 000 - 13 000
Vedoucí zaměstnanec v řídící úrovni 3. stupně 6 000 - 10 000
Vedoucí zaměstnanec v řídící úrovni 2. stupně   3 000 -  7 000
Vedoucí zaměstnanec v řídící úrovni 1. stupně 500 -  4 000.".

Dosavadní části G. a H. se označují jako části H. a I.

32. V příloze č. 3 části H. nadpis zní: "Příplatek za vedení pro vedoucí zaměstnance uvedené v § 1 odst. 2 písm. k)".

33. V příloze č. 3 části I. nadpis včetně poznámky pod čarou č. 17) zní: "Příplatek za vedení pro vedoucí zaměstnance policejních škol17)


17)   § 54 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění zákona č. 138/1995 Sb.".

Čl. II

1. Další plat podle § 12 nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb. a nařízení vlády č. 72/1996 Sb., se v roce 2001 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Další plat vypočtený podle bodu 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
1. místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
PhDr. Špidla v. r.

E-shop

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

17. aktualizované vydání Obsahem publikace Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017 je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Pracovní právo v bodech s příklady, 4. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 4. vydání

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté, aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Nabývání vlastnictví originárním způsobem

Nabývání vlastnictví originárním způsobem

Bohuslav Petr - C. H. Beck

Publikací Nabývání vlastnictví originárním způsobem autor navazuje na svou monografii Vydržení v českém právu, která se dočkala dvou vydání. Podstatně ji přepracoval a především rozšířil o výklad dalších právních institutů. Kniha uceleně a systematicky popisuje problematiku nabývání ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.