Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 494/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 144, ze dne 29. 12. 2000
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

494

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 18. prosince 2000,

o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení upravuje podmínky poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen "dotace") na úpravy zaměřené na regeneraci stávajících panelových sídlišť, kterou je jejich přeměna ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí.

(2) Dotace není určena na opravy bytových panelových domů.1)

§ 2

Vymezení pojmů

V tomto nařízení se rozumí

a)   bytovým domem postaveným panelovou technologií stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, postavená v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených ve zvláštním právním předpise, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou technologií,1) s výjimkou stavby pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení a má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví;
b)   panelovým sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů;
c)   úpravami práce plánovací a práce realizační v oblasti sociální, ekonomické, urbanistické a architektonické a v oblasti technických úprav a modernizace směřující k postupné regeneraci stávajících panelových sídlišť ve víceúčelové celky a zahrnující
1. zpracování regulačního plánu panelového sídliště nebo jeho části,
   2. výstavbu dopravní a technické infrastruktury včetně sanace spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování nových spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování protihlukových stěn, vybudování odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob, opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod, odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení, přijetí místních protipovodňových opatření, přestavba sídlištních kotelen na ušlechtilá paliva, využívání obnovitelných zdrojů energie v sídlištních kotelnách a s tím související projektové práce, nebo
   3. úpravu veřejných prostranství včetně sanace a doplnění ploch pro požární zásahy, ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou vzrostlých stromů a zatravněním ploch, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišt' s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a lavičkami, úpravy a budování veřejných rekreačních ploch a s tím související projektové práce;
d)   projektem regenerace panelového sídliště projekt zpracovaný podle podmínek stanovených v Postupu při zpracování projektu regenerace panelového sídliště uvedeného v příloze k tomuto nařízení, sledující komplexní zlepšení obytného prostředí panelového sídliště a zahrnující úpravy podle písmene c).

§ 3

Podmínky pro získání dotace

(1) Dotaci může získat obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště.

(2) Dotaci lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)   obec má schválený územní plán obce2) a projekt regenerace panelového sídliště,
b)   obec se podílí na financování úprav podle § 2 písm. c) nejméně ve výši 30 % jejich rozpočtových nákladů,
c)   na úpravy nebyla poskytnuta státní finanční podpora podle zvláštních právních předpisů.

(3) Dotace na tentýž druh úprav může být v rámci jednoho sídliště poskytnuta pouze jednou.

(4) Dotaci lze poskytnout i na úpravy již zahájené, jsou-li splněny podmínky tohoto nařízení.

§ 4

Výše dotace

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů na úpravy uvedené v žádosti o její poskytnutí.

§ 5

Postup při poskytování dotace

(1) Dotaci lze poskytnout na základě žádosti obce podané příslušnému kraji.3)

(2) K žádosti podané na formuláři Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo") se přiloží

a)   projekt regenerace panelového sídliště,
b)   doklad o schválení územního plánu obce,
c)   doklad o schválení projektu regenerace panelového sídliště zastupitelstvem obce,
d)   doklad prokazující vlastnictví staveb a pozemků,
e)   vyplněné formuláře Ministerstva financí pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, předvstupních a strukturálních fondů Evropských společenství, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou,
f)   pravomocné územní rozhodnutí, případně pravomocné stavební povolení na úpravy uvedené v § 2 písm. c), pokud tak stanoví zvláštní zákon,
g)   povolení ke stavbě příslušné komunikace,4)
h)   doklad o vlastních finančních prostředcích ve výši minimálně 30 % rozpočtových nákladů,
i)   prohlášení obce, že ke dni podání žádosti o dotaci nemá závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu a státním fondům.

(3) Kraj předá žádost obce včetně příloh podle odstavce 2 a svého stanoviska k ní ministerstvu nejpozději do 60 dnů po jejím obdržení.

(4) Ministerstvo provede výběr žádostí o poskytnutí dotace a rozhodne o poskytnutí dotace. Rozhodnutí bude neprodleně oznámeno žadateli.

§ 6
Podmínky pro čerpání dotace

Čerpání dotace je vázáno pouze na financování úprav, na které byla poskytnuta.

§ 7

Poskytování dotace podle tohoto nařízení musí být v souladu se zvláštním zákonem upravujícím postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.5)

§ 8

Kontrola a sankce

Pro kontrolu a dodržování podmínek čerpání dotace podle tohoto nařízení a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení dotace platí zvláštní právní předpis.6)

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Lachnit, CSc. v. r.


1)   Nařízení vlády č. 384/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou technologií.
2)   § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
3)   Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
4)   Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.
6)   § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Příloha k nařízení vlády č. 494/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

E-shop

Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace

Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace

Vendula Záhumenská, Jaroslav Benák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace analyzuje veškerou dostupnou judikaturu Nejvyššího správního soudu ve věcech soudní kontroly územně plánovací dokumentace. Na základě judikatury tak autoři vymezují limity přístupu k soudu v těchto ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky je určen pro všechny, kteří jsou tvůrci nebo uživateli účetních záznamů organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel, ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Služební vztahy a výkon závislé práce

Služební vztahy a výkon závislé práce

Jan Pichrt, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Editoři této publikace se rozhodli vytvořit tuto kolektivní monografii, která český trh právní literatury obohatí o dosud ojedinělý počin; počin, který by měl oslovit odbornou veřejnost i praxi a přispět k vyvolání další potřebné diskuse o právních institutech státní služby. Z ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.