Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


490

Vyhláška
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 15. prosince 2000

o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 19 odst. 4, § 59 odst. 2, § 60 odst. 1 a 3 zákona:

§ 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje obsah a rozsah kursů v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, náležitosti přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (dále jen "zkouška odborné způsobilosti"), složení komise a obsah a podmínky provedení zkoušky odborné způsobilosti. Dále vyhláška upravuje rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných, složení zkušební komise a podmínky provedení zkoušky znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných.

Zkoušky odborné způsobilosti
a obsah a rozsah kursů v oboru speciální ochranné
dezinfekce, dezinsekce a deratizace

§ 2

Obsah a rozsah kursů k získání znalostí pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, jejichž absolvování je jednou z podmínek výkonu odborných činností v oblasti speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, upravuje příloha č. 1.

§ 3

(1) V přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti se uvede

a)   jméno, příjmení, popřípadě titul, místo trvalého pobytu, datum narození a rodné číslo, je-li přiděleno,
b)   dosažené vzdělání včetně studijního oboru nebo akreditovaného studijního programu, popřípadě specializace, jde-li o přihlášku podle § 58 odst. 5 písm. c) zákona,
c)   délka a obsah odborné praxe,
d)   obor činnosti, pro kterou žádá uchazeč o provedení zkoušky odborné způsobilosti.

(2) K přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti podle § 58 odst. 2 až 4 a odst. 5 písm. c) zákona musí být připojena úředně ověřená kopie dokladu o absolvování příslušného odborného kursu.

§ 4

(1) Zkouška odborné způsobilosti sestává z písemné a ústní části; jejím obsahem je ověření znalostí získaných v rozsahu stanoveném v příloze č. 1.

(2) Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky odborné způsobilosti je úspěšné vykonání písemného testu, čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek.

(3) Zkouška odborné způsobilosti je neveřejná.

§ 5

(1) Zkušební komise je tříčlenná. Skládá se z předsedy a dvou dalších členů, které jmenuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který komisi zřídil (§ 60 odst. 1 zákona). Předsedou zkušební komise může být jmenována jen vysokoškolsky vzdělaná osoba činná na úseku hygieny práce nebo speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace nebo jejího odborného usměrňování nejméně 5 let. Členy zkušební komise mohou být jmenovány jen vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělané osoby činné na úseku hygieny práce nebo speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace nebo jejího odborného usměrňování nejméně 5 let. Členství ve zkušební komisi je neslučitelné s výkonem živnosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

(2) Zkušební komise hodnotí zvlášť výsledky zkoušky odborné způsobilosti v jejích jednotlivých oborech, kterými jsou speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Pokud uchazeč uspěl ve všech těchto oborech, hodnotí zkušební komise výsledek zkoušky odborné způsobilosti výrokem "zkoušku odborné způsobilosti úspěšně složil". Pokud uchazeč v jednom nebo více oborech zkoušky odborné způsobilosti neuspěl, hodnotí komise výsledek výrokem "zkoušku odborné způsobilosti nesložil". Zkušební komise se usnáší většinou hlasů.

§ 6

Zkušební komise nejméně 14 dní před konáním zkoušky odborné způsobilosti vyrozumí uchazeče o jejím termínu, časovém rozvrhu a místě konání.

§ 7

(1) O průběhu zkoušky odborné způsobilosti vyhotoví předseda zkušební komise protokol, ve kterém uvede

a)   jména a příjmení členů zkušební komise,
b)   datum a místo konání písemné a ústní části zkoušky odborné způsobilosti a dobu jejich zahájení a ukončení,
c)   seznam uchazečů a výsledky jejich hodnocení,
d)   datum vyhotovení protokolu.

(2) Přílohou protokolu jsou odevzdané písemné testy.

(3) Protokol podepisují všichni členové zkušební komise. Protokol se ukládá na příslušné okresní hygienické stanici.1)

§ 8

(1) Uchazeči, který zkoušku odborné způsobilosti složil, vydá příslušný orgán ochrany veřejného zdraví osvědčení, jehož náležitosti jsou uvedeny v částech A až C přílohy č. 2.

(2) Opakovat zkoušku lze nejdříve po 6 týdnech. Zkoušku lze opakovat nejvýše dvakrát.

§ 9

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti se podává před uplynutím doby platnosti osvědčení odborné způsobilosti a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 3 odst. 1. K této přihlášce se přikládá pouze úředně ověřená kopie dosavadního osvědčení odborné způsobilosti.

Zkouška znalostí nutných k ochraně veřejného
zdraví při výkonu činností epidemiologicky
závažných

§ 10

(1) Zkouška znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných2) sestává pouze z ústní části. Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných je upraven v příloze č. 3.

(2) Na zkušební komisi a na její složení a členství v ní se vztahuje § 5 odst. 1 s tím rozdílem, že kvalifikace předsedy a členů komise se zakládá na činnosti na úseku epidemiologie, hygieny výživy a předmětů běžného užívání nebo hygieny všeobecné a komunální vykonávané po dobu nejméně 5 let.

§ 11

O zkoušce a jejím průběhu a ukončení platí obdobně ustanovení § 5 odst. 2, § 7 a 8.

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


1)   § 86 zákona č. 258/2000 Sb.
2)   § 19 zákona č. 258/2000 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 490/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 490/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 490/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 490/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

E-shop

GDPR - Řešení problémů v praxi škol

GDPR - Řešení problémů v praxi škol

Eva Janečková - GRADA Publishing, a. s.

Pokud máte co dělat s GDPR ve školách a školských zařízeních, v této publikaci naleznete úplně vše. Popisuje povinnosti i způsoby jejich realizace, představuje i vaše práva. Ukazuje, jak se GDPR odráží i v dalších vnitřních předpisech, v postavení osob v rámci odpovědnosti za ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

JUDr. Jan Lata, Ph.D, Mgr. Jiří Pavlík - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury je fakticky prvním zpracováním rozhodovací činnosti soudů ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců. Autoři jej pojali jako výběr nejdůležitějších rozhodnutí jak tuzemských, tak ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Daniel Hájek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor více než 50 vzorových smluv vycházejících z nového občanského zákoníku. Vzory jsou určeny pro malé a střední podnikatele, jimž mají usnadnit každodenní provádění obchodních transakcí, výběr smluv se tedy řídí nejčastějšími potřebami ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.