Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


487

Nařízení vlády

ze dne 18. prosince 2000,

kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001

Vláda nařizuje podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 2/1998 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Toto nařízení stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění v 1. pololetí 2001 za zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízení vykazujících podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,1) (dále jen "vyhláška"), ošetřovací den č. 00005 a výši úhrady při poskytování neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících podle vyhlášky ošetřovací den č. 00005 (dále jen "lůžková zařízení"), se v 1. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením

a)   paušální sazbou,
b)   podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce, nebo
c)   na návrh lůžkového zařízení kombinovanou úhradou s platbou za diagnózu.

(2) Lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna se mohou dohodnout na jiném způsobu úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

(3) Postup výpočtu paušální sazby, výši hodnoty bodu a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Výše úhrady podle odstavce 1 písm. c) se sjedná ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením, přičemž výše úhrady při poskytování akutní lůžkové péče bude stanovena s platbou za diagnózu a ostatní zdravotní péče bude hrazena paušální sazbou.

(5) Pokud lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě, nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony poskytované lůžkovým zařízením, nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, je zdravotní pojišťovna povinna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 1. pololetí 2001 zahrnout.

(6) Pokud v 1. pololetí 2001 budou příjmy z výběru pojistného na jednoho pojištěnce vyšší, než stanoví schválený zdravotně pojistný plán zdravotní pojišťovny pro rok 2001, zvýší tato zdravotní pojišťovna hodnotu bodu stanovenou v příloze č. 1 tohoto nařízení o tolik promile, o kolik promile se zvýšil výběr pojistného na jednoho pojištěnce oproti částce uvedené ve zdravotně pojistném plánu. Toto zvýšení uhradí zdravotní pojišťovna lůžkovému zařízení do 30. listopadu 2001.

(7) Nad rámec paušální sazby podle odstavce 1 písm. a) zdravotní pojišťovna poskytne v 1. pololetí 2001 úhradu

a)   za kardiovertry a dále za kardiostimulátory, včetně elektrod, poskytnuté v případě reimplantací (výkony č. 55217 a 55219 uvedené ve vyhlášce), které byly poskytnuty v 1. pololetí 2001,
b)   za neuromodulační stimulátory, které byly poskytnuty v 1. pololetí 2001 při léčbě epilepsie a Parkinsonovy choroby,
c)   za neuromodulační stimulátory a intrathekální pumpy, poskytnuté při léčbě chronických bolestivých stavů v 1. pololetí 2001 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení [periferní nervová stimulace (PNS), stimulace míchy či zadních kořenů míšních (SCS), hluboká mozková a korová stimulace, za stimulátory předních rohů míšních (SARS) u transversálních lézí míšních]; lůžková zařízení uvedená v příloze č. 3 k tomuto nařízení mohou úhrnem uplatnit vůči zdravotním pojišťovnám v České republice nejvýše 30 programovatelných protéz,
d)   za léčbu in vitro fertilizace, která byla poskytnuta v 1. pololetí 2001 lůžkovými zařízeními provádějícími standardní léčbu sterility metodou mimotělního oplodnění,
e)   za zdravotní výkony hemodialýzy č. 18051, 18052, 18510, 18513, 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce, které byly poskytnuty v 1. pololetí 2001, ve výši 1 Kč za bod, přičemž pro zdravotní výkony č. 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590, uvedené ve vyhlášce, se stanoví režijní náklady ve výši 4 body za minutu,
f)   za zvlášť účtované léčivé přípravky určené k léčbě hemofilie, uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, poskytnuté v 1. pololetí 2001 v lůžkových zařízeních,
g)   za zvlášť účtované léčivé přípravky určené k léčbě HIV/AIDS (antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky určené na léčbu oportunních infekcí), poskytnuté v 1. pololetí 2001 v lůžkových zařízeních uvedených příloze č. 5 k tomuto nařízení,
h)   za zvlášť účtovaný léčivý přípravek Cerezyme, při léčbě onemocnění Morbus Gaucher, poskytnutý pouze klinikou dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice Praha v 1. pololetí 2001,
i)   za zdravotní výkony intenzivní péče č. 00651, 00652, 00653, 00656, 00657, 00658, 00661, 00665, 00668 podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce, poskytnuté při léčbě extenzivních popálenin v 1. pololetí 2001, ve výši 1 Kč za bod v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení, takto:
1.  u dospělých
1.1  při popálení více jak 40 % povrchu těla,
1.2  při popálení nad 10 % povrchu těla při současném inhalačním popáleninovém traumatu,
1.3  při popálení elektrickým proudem,
2.  u dětí
2.1  od 2 do 5 let věku při popálení v rozsahu nad 10 % povrchu těla, u dětí od 6 do 10 let při popálení v rozsahu nad 15 % povrchu těla a u dětí od 11 let věku popálení v rozsahu nad 40 % povrchu těla,
2.2  při inhalačním popáleninovém traumatu nebo popálení elektrickým proudem,
j)   za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v 1. pololetí 2001 při léčbě cystické fibrózy v lůžkových zařízeních uvedených příloze č. 7 k tomuto nařízení; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 8 k tomuto nařízení,
k)   za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v 1. pololetí 2001 u vybraných rizikových skupin onkologicky nemocných dětí, léčených na pracovištích dětské onkologie lůžkových zařízení uvedených v příloze č. 9 k tomuto nařízení; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 10 k tomuto nařízení.

§ 3

(1) Zdravotní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech se v 1. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a odborným léčebným ústavem

a)   paušální sazbou, nebo
b)   kombinovaným způsobem.

(2) Postup výpočtu paušální sazby a úhrady kombinovaným způsobem, výše úhrady, výše hodnoty bodu a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Pokud odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě, nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony, poskytované odborným léčebným ústavem, nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, je zdravotní pojišťovna povinna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 1. pololetí 2001 zahrnout.

§ 4

(1) Zdravotní péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných se v 1. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce.

(2) Pro úhradu podle odstavce 1 se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. 

(3) Hodnota režie stanovená ve vyhlášce, přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00024 uvedeného ve vyhlášce, se zvyšuje o 60 bodů oproti 1. pololetí 2000.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti 1. pololetí 2000.

§ 5

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 uvedený ve vyhlášce se v 1. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce.

(2) Pro úhradu podle odstavce 1 se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. 

(3) Hodnota režie stanovená ve vyhlášce, přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00005 uvedeného ve vyhlášce, se zvyšuje o 60 bodů oproti 1. pololetí 2000.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti 1. pololetí 2000.

§ 6

Úhrada neodkladné zdravotní péče, není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, se v 1. pololetí 2001 provádí za poskytnuté zdravotní výkony takto:

a)   stomatologická ambulantní péče se hradí podle sazeb platných pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři v 1. pololetí 2001,2)
b)   ostatní zdravotní péče se hradí podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce a hodnota bodu je stanovena ve výši 0,82 Kč; zdravotní pojišťovna může na základě zákona3) uplatnit regulační mechanismy obdobně jako u smluvních zdravotnických zařízení.

§ 7

V případech, kde se pro úhradu používá počet bodů vykázaných na základě seznamu zdravotních výkonů uvedeného ve vyhlášce, platného do 30. června 2000, a současně je bodové ohodnocení těchto zdravotních výkonů odlišné podle seznamu zdravotních výkonů platného od 1. července 2000, přepočtou se bodová ohodnocení zdravotních výkonů z 1. pololetí 2000 na hodnotu podle seznamu zdravotních výkonů platného od 1. července 2000.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


1)   Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb. a vyhlášky č. 449/2000 Sb.
2)   Věstník MZ částka č. 13/2000.
3)   § 40 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

E-shop

Kompendium judikatury - Exekuční proces

Kompendium judikatury - Exekuční proces

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Pátý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na vybrané otázky exekučního procesu, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků

Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků

Ing. Lucie Rytířová, Ing. Jana Tepperová, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá problematikou práv, povinností a možností při práci v zahraničí nebo pro zahraniční společnosti, např. lokální pracovní smlouvou, vysláním nebo mezinárodním pronájmem pracovní síly. Zohledňuje všechny důležité právní předpisy Kniha Mezinárodní zaměstnávání, ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu. Nově v tomto vydání Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.