Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


481

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 4. prosince 2000

o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. c) tohoto zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky poskytování dotací obcím z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") na podporu výstavby nájemních bytů.

§ 2
Vymezení pojmů

V tomto nařízení se rozumí

a)   nájemním bytem byt určený k uspokojování bytových potřeb občanů formou nájmu bytu, včetně bytu zvláštního určení1) a bytu v domě zvláštního určení,2) jsou-li tyto byty v bytovém domě, který je stavbou pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, s výjimkou stavby pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavku na rodinné bydlení, v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení a má nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví,3)
b)   bytem zvláštního určení byt zvlášť upravený pro ubytování zdravotně postižených osob,1)
c)   bytem v domě zvláštního určení byt v domě s pečovatelskou službou nebo v domě s komplexním zařízením pro zdravotně postižené občany,2)
d)   výstavbou
   1. výstavba bytového domu s nájemními byty [písmeno a)],
   2. změna stavby, kterou vznikne nový nájemní byt z prostor nezpůsobilých pro bydlení, pokud tyto prostory nikdy bytem nebyly, nebo z prostor sloužících k jiným účelům než bydlení, nebo
   3. nástavba, půdní vestavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový nájemní byt.

§ 3
Podmínky pro získání dotace

Dotaci lze poskytnout obci, na jejímž území se provádí výstavba nájemních bytů ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví obce, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)   obec má schválený územní plán. Pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví obce. Je-li výstavba prováděna změnou stavby, nástavbou, půdní vestavbou nebo přístavbou, musí být budova ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví obce,
b)   dodavatel stavby bude vybrán v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek,
c)   nájemné z nájemních bytů pořízených s dotací nesmí být po dobu 20 let od pravomocného rozhodnutí o kolaudaci stavby (dále jen "kolaudace") stanoveno vyšší než věcně usměrňované nájemné podle zvláštního právního předpisu,
d)   obec nepřevede po dobu 20 let od kolaudace vlastnictví budovy ani bytu nebo nebytového prostoru podle zákona o vlastnictví bytů4) na jinou osobu, a to ani spoluvlastnický podíl,
e)   po dobu 20 let od kolaudace nesmí být provedena změna užívání nájemního bytu k jiným účelům než k bydlení a po tuto dobu musí být nájemní byt užíván právem nájmu,
f)   jde-li o budovu s 15 a více nájemními byty, musí nejméně 5 % nájemních bytů, a to vždy alespoň 1 nájemní byt, splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, který určuje obecné technické podmínky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,5)
g)   rozhodnutí o kolaudaci nabude právní moci nejdéle do 3 let od data poskytnutí dotace,
h)   dotace je žádána na výstavbu nájemních bytů, která byla předmětem žádosti o dotaci uplatněné u Ministerstva pro místní rozvoj do konce roku 2000 v rámci Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury nebo Programu podpory výstavby domů s pečovatelskou službou, a které nebylo vyhověno.

§ 4
Výše dotace

(1) Dotaci lze poskytnout do výše 50 % celkových nákladů na výstavbu bytu, a to nejvýše do

a)   320 000 Kč na jeden byt, pokud v písmenech b) až e) není stanoveno jinak,
b)   370 000 Kč na jeden byt vzniklý rekonstrukcí bývalého vojenského objektu,
c)   400 000 Kč, jedná-li se o výstavbu bytu na nezainvestovaném území, kde je nutno současně vybudovat technickou infrastrukturu,
d)   500 000 Kč na jeden byt zvláštního určení,1)
e)   700 000 Kč na jeden byt v domě zvláštního určení.2)

(2) U bytu zvláštního určení nebo bytu v domě zvláštního určení může dotace ve výši podle odstavce 1 písm. d) a e) činit více než 50 % nákladů na jeho výstavbu.

§ 5
Postup při poskytování dotace

(1) Dotaci lze poskytnout obci na základě písemné žádosti podané u Fondu.

(2) K písemné žádosti obec přikládá

a)   jde-li o novou výstavbu, údaj o schváleném územním plánu obce nebo územně plánovacím podkladu jej nahrazujícím,
b)   pravomocné stavební povolení,
c)   výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví pozemku, na němž má být výstavba prováděna,
d)   prohlášení obce, že ke dni podání žádosti o dotaci nemá závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu a státním fondům,
e)   výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví budovy, pokud se výstavba provádí změnou stavby, nástavbou, půdní vestavbou nebo přístavbou,
f)   smlouvu o sdružení, provádí-li výstavbu ve vzájemné spolupráci dva nebo více investorů.

§ 6

Poskytování dotace podle tohoto nařízení musí být v souladu se zvláštním zákonem upravujícím postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.6)

§ 7
Kontrola a sankce

Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání dotace podle tohoto nařízení a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení dotace platí zvláštní právní předpis.7)

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Lachnit, CSc. v. r.


1)   § 9 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník.
2)   § 10 zákona č. 102/1992 Sb.
3)   § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
4)   Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
5)   Vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické podmínky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
6)   Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.
7)   § 30 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

E-shop

Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě

Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě

Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc., Ing. Milan Půček, MBA, PhD. - Wolters Kluwer, a. s.

V každodenní činnosti stojí jednotliví aktéři veřejné správy před problémem provádění změn. Změna je základním předpokladem a formou k dosažení stanovených cílů. K účinnému dosažení změny je potřebné splnit řadu předpokladů a podmínek. Ke klíčovým patří především znalosti o tom, jak ...

Cena: 310 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem k 1.1.2016

Zákoník práce s komentářem k 1.1.2016

Andraščíková, Hloušková, Hormannová, Knebl, Schmied, Tomandlová, Trylč - Anag, spol. s r. o.

Dnem 1. října 2015 nabyl účinnosti zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony. Novela zákoníku práce č. 205/2015 ...

Cena: 979 KčKOUPIT

ÚZ č. 1150 - Školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1150 - Školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Publikace je reakcí na zásadní změny školské legislativy, kdy se od 1. 9. 2016 podstatně mění školský zákon, zákon o vysokých školách, zákon o pedagogických pracovnících a zákon o poskytování dotací soukromým školám a předškolním a školským zařízením. Začátkem září nabylo účinnosti ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.