Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


473

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství

ze dne 8. prosince 2000,

kterou se stanoví podrobnosti o registraci, jejích změnách, prodloužení, určování způsobu výdeje léčivého přípravku, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 75 odst. 2 písm. d) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   silou léčivého přípravku pro dělené lékové formy množství léčivé látky v jednotce lékové formy, pro nedělené lékové formy koncentrace léčivé látky, popřípadě koncentrace léčivé látky v léčivém přípravku (dále jen "přípravek") určená k podání,
b)   přípravky v zásadě podobnými takové přípravky, které mají kvalitativně i kvantitativně shodný obsah léčivých látek, mohou se lišit obsahem pomocných látek, jejich léková forma je obdobná a jsou biologicky ekvivalentní, pokud jde o jejich bezpečnost a účinnost,
c)   nosodami takové homeopatické přípravky, k jejichž přípravě bylo použito patologicky změněné tkáně či patogenních mikroorganismů,
d)   cílovým zvířetem zvířecí druh, pro který je veterinární přípravek určen.

§ 2
Zveřejňované údaje o povolení výjimky

O povolení použití neregistrovaného přípravku (§ 31 odst. 1 a 4 zákona) se zveřejňují tyto údaje:

a)   název přípravku, jeho léková forma, kvalitativní a kvantitativní obsah léčivých látek v přípravku a velikost balení,
b)   jméno, příjmení, místo trvalého pobytu výrobce a dovozce přípravku, jde-li o fyzickou osobu; firma a sídlo výrobce a dovozce, jde-li o právnickou osobu,
c)   počet balení přípravku, podmínky zásobování, výdeje a použití přípravku, včetně indikací, a doba platnosti výjimky.

§ 3
Požadavky na podávané žádosti a dokumentaci

(1) Žádosti a další dokumentace předkládané Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen "ústav"), jde-li o humánní přípravky, nebo Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen "veterinární ústav"), jde-li o veterinární přípravky, musí být provedeny v čitelné podobě strojopisem nebo tiskem. Žádost a dokumentace se předkládají ve dvojím vyhotovení, pokud ve zvláštních případech není s ústavem, jde-li o humánní přípravky, nebo s veterinárním ústavem, jde-li o veterinární přípravky, dohodnuto jinak. Jednotlivé díly dokumentace se předkládají samostatně, s průběžně číslovanými stránkami a v deskách umožňujících uvolnění listů. U každého dílu dokumentace se uvede jeho obsah.

(2) V žádosti se uvede zejména

a)   firma a sídlo žadatele, je-li jím právnická osoba, či jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, je-li jím fyzická osoba,
b)   firma a sídlo právnické osoby v České republice nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby v České republice, podává-li tato osoba žádost na základě zmocnění žadatelem,
c)   název přípravku, jeho léková forma, velikost balení a v případě jednosložkových přípravků síla přípravku,
d)   návrh způsobu výdeje přípravku,
e)   registrační číslo přípravku, jde-li o žádost o změnu, prodloužení či zrušení registrace.

(3) V případě, že žádost podává osoba zmocněná žadatelem, doloží tuto skutečnost zmocněním s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

(4) K žádostem se přikládá potvrzení o zaplacení správního poplatku na příslušném formuláři s uvedením údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci platby.

(5) Žádost a dokumentace se předkládají v českém, slovenském či anglickém jazyce, pokud není s ústavem, jde-li o humánní přípravky, nebo s veterinárním ústavem, jde-li o veterinární přípravky, dohodnuto jinak. Návrhy souhrnu údajů o přípravku, údajů uvedených na obalu a příbalové informace se předkládají v českém jazyce; v odůvodněných případech může ústav u přípravků určených k podání pouze zdravotnickými pracovníky, nebo veterinární ústav, u přípravků určených k podání pouze veterinárními pracovníky, upustit od požadavku na předložení návrhu údajů uvedených na obalu v českém jazyce. Pokud je součástí návrhu údajů uvedených na obalu také příbalová informace, nevyžaduje se předložení samostatného návrhu příbalové informace. Ústav, jde-li o humánní přípravky, nebo veterinární ústav, jde-li o veterinární přípravky, může upustit od požadavku na předložení některých částí dokumentace strojopisem nebo tiskem podle odstavce 1 či může vyžádat jejich předložení v elektronické podobě.

(6) Upřesnění postupů charakteristických pro jednotlivé typy žádostí či oznámení a potřebných podkladů, včetně formulářů, se zveřejňují ve Věstníku Státního ústavu pro kontrolu léčiv a na jeho stránce v síti Internet a jsou k dispozici na vyžádání v ústavu, jde-li o humánní přípravky, nebo ve Věstníku Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a jsou k dispozici na vyžádání ve veterinárním ústavu, jde-li o veterinární přípravky.

§ 4
Typy žádostí o registraci přípravku

(1) V rámci registračního řízení se podávají tyto typy žádostí:

a)   žádost, která nevyužívá údaje předložené v rámci jiného registračního řízení, (dále jen "samostatná žádost"),
b)   žádost s využitím odkazu na údaje již předložené v rámci jiného registračního řízení, (dále jen "žádost s odkazem"),
c)   žádost o registraci homeopatického přípravku bez posouzení účinnosti; tuto žádost však nelze podat pro nosoda a přípravky, v nichž obsah
1.  základní tinktury je vyšší než ředění 1:10 000,
2.  základních látek je vyšší než ředění 1:100 000, nebo
3.  léčivé látky je vyšší než jedna setina nejmenší terapeutické dávky.

(2) Žádost s odkazem může žadatel podat, jestliže

a)   je držitelem rozhodnutí o registraci přípravku, při jehož registraci byly předloženy údaje, na něž je odkazováno,
b)   předloží písemný souhlas držitele rozhodnutí o registraci přípravku, při jehož registraci byly předloženy údaje, na něž je odkazováno, s použitím těchto údajů [§ 32 odst. 1 písm. a) zákona], nebo
c)   se odkazuje na údaje předložené v rámci jiného registračního řízení jiným držitelem rozhodnutí o registraci přípravku, od jehož vydání uplynula ke dni podání žádosti alespoň doba stanovená v § 32 odst. 1 písm. b) zákona.

§ 5
Dokumentace předkládaná s žádostí o registraci

(1) V předkládané dokumentaci se zejména dokládá a zdůvodňuje

a)   dodržování podmínek správné výrobní praxe při výrobě přípravku,
b)   věrohodnost podmínek, za nichž údaje uvedené v dokumentaci byly získány,
c)   účinnost přípravku ve všech navržených indikacích,
d)   navržené dávkování zohledňující zejména věk, hmotnost, pohlaví a povahu onemocnění léčených osob nebo zvířat, u zvířat rovněž druh zvířete,
e)   bezpečnost přípravku s ohledem na předklinické i klinické údaje, a to při situacích předvídatelných v klinické praxi, včetně postupů, jak omezit nežádoucí účinky přípravku,
f)   skutečnost, že terapeutický prospěch z přípravku převažuje nad rizikem z jeho používání, a to s ohledem na současné možnosti léčby v indikační oblasti přípravku,
g)   pravdivost informací o přípravku obsažených v souhrnu údajů o přípravku.

S žádostí o registraci přípravku se předkládá dokumentace, jejíž obsah a členění jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 4 této vyhlášky.

(2) V případě žádosti o registraci homeopatického přípravku bez posouzení účinnosti se ustanovení odstavce 1 písm. c) až g) nepoužije. S takovou žádostí se nepředkládají díly III a IV dokumentace podle přílohy č. 1, příslušné zprávy expertů a návrh souhrnu údajů o přípravku.

(3) Rozsah dokumentace předkládané s žádostí odpovídá poznatkům o přípravku, jeho povaze, prospěchu, který přináší, a rizikům spojeným s jeho použitím. V dokumentaci se uvádějí veškeré existující informace podstatné pro hodnocení poměru rizika ku prospěchu u přípravku; uvádějí se i informace o testech a hodnoceních nedokončených nebo předčasně ukončených.

(4) Samostatná žádost musí být doložena úplnou dokumentací, přičemž v případě přípravku obsahujícího léčivou látku nebo látky s dobře zavedeným léčebným použitím, přijatelnou bezpečností a uznávanou účinností mohou být výsledky předklinického a klinického hodnocení přípravku nahrazeny odkazy na věrohodné a úplné údaje uváděné v odborné literatuře, které dostatečně prokáží bezpečnost a účinnost přípravku. Příslušná odborná literatura se předloží. Rozsah a členění úplné dokumentace je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

(5) Žádost s odkazem musí být doložena dokumentací nezbytnou pro posouzení těch aspektů jakosti, bezpečnosti a účinnosti přípravku, které nejsou obsaženy v dokumentaci, na niž je odkazováno; v případě přípravků v zásadě podobných se jejich podobnost pro využití již předložených údajů dokládá například průkazem bioekvivalence nebo farmakodynamické či terapeutické ekvivalence.

(6) Je-li v rámci žádosti navrhován výdej přípravku bez lékařského předpisu, případně zařazení mezi vyhrazená léčiva, předkládá se kromě dokumentace uvedené v odstavci 4 nebo 5 též dokumentace uvedená v příloze č. 5 této vyhlášky. Pokud přípravek může představovat v případě, že je použit bez dohledu lékaře, zvýšené riziko poškození zdraví nebo je možnost jeho častého nesprávného používání nebo zneužívání, a v důsledku toho může docházet k poškození zdraví, určí se výdej přípravku tak, že výdej bez lékařského předpisu se nepřipouští.

(7) S žádostí o registraci, popřípadě před vydáním rozhodnutí o registraci se předkládá jeden vzorek přípravku od každého druhu vnitřního obalu; předložen může být i vzorek přípravku z vývojových šarží, jehož vlastnosti odpovídají vlastnostem přípravku, který je předmětem žádosti. V odůvodněných případech může ústav, jde-li o humánní přípravek, nebo veterinární ústav, jde-li o veterinární přípravek, od požadavku na předložení vzorku upustit.

§ 6
Změny v registraci

(1) Změna v registraci se provede v případě

a)   změn administrativní povahy (typ I), které lze považovat za schválené podle podmínek stanovených v § 27 odst. 1 zákona a které jsou vymezeny v příloze č.  6 této vyhlášky, nebo
b)   změn (typ II), které nejsou uvedeny v odstavci 5.

(2) Žádost o schválení změny oproti dokumentaci předložené v rámci registračního řízení podává držitel rozhodnutí o registraci. S každou žádostí o schválení změny v registraci se předkládá návrh upravených příslušných částí registrační dokumentace dotčených navrhovanou změnou, včetně návrhů údajů na obalech, příbalové informace a souhrnu údajů o přípravku, pokud se v nich navrhovaná změna projeví.

(3) V případě žádosti o změnu způsobu výdeje přípravku z výdeje vázaného na lékařský předpis na výdej bez lékařského předpisu či zařazení mezi vyhrazená léčiva musí předložená dokumentace splňovat požadavky uvedené v příloze č. 5 této vyhlášky.

(4) V žádosti o schválení změny v registraci přípravku držitel rozhodnutí o registraci uvede den, od kterého bude do oběhu uváděn pouze přípravek s uskutečněnou změnou.

(5) Podle odstavců 1 až 4 se nepostupuje, mění-li se významně povaha, vlastnosti či způsob použití přípravku; v takovém případě se vyžaduje podání nové žádosti o registraci. Jde o tyto případy:

a)   přidání nebo vypuštění jedné nebo více léčivých látek, včetně antigenních složek vakcín,
b)   nahrazení léčivé látky její odlišnou solí, izomerem nebo směsí izomerů, komplexem či derivátem se stejnou aktivní složkou molekuly,
c)   odlišná molekulová struktura léčivé látky biologického nebo biotechnologického původu, změna buněčné banky v případě biotechnologického přípravku, modifikace vektoru použitého k přípravě antigenního materiálu nebo jeho zdroje,
d)   radionuklid včleněný novým způsobem do molekuly nebo nový nosič,
e)   rozšíření indikace o novou oblast léčebného, diagnostického či preventivního použití přípravku,
f)   přesun indikace do nové oblasti léčebného, diagnostického či preventivního použití přípravku,
g)   změna farmakokinetických vlastností, která má za následek ztrátu terapeutické ekvivalence s původním přípravkem,
h)   nová síla přípravku,
i)   nová cesta podání přípravku,
j)   změna lékové formy či nová léková forma přípravku.

(6) U imunobiologických přípravků, toxinů, sér, alergenových přípravků, krevních derivátů a přípravků vyrobených biotechnologickými postupy lze změny typu I uvedené v příloze č. 6 pod body 11, 11b, 12, 13, 15, 16 a změny 24, 24a a 25, pokud se netýkají fyzikálně-chemických metod, provést až po vydání rozhodnutí o změně v registraci. V ostatních případech změn typu I, bez ohledu na typ přípravku, však mohou Ústav nebo veterinární ústav vydat sdělení o schválení změny. Jde-li o změnu typu I uvedenou v § 7 odst. 1 věta druhá, vydá Ústav nebo veterinární ústav takové sdělení vždy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy změnu lze považovat za schválenou.

§ 7

(1) Je-li rozhodnutí o registraci humánního přípravku vydáno pro více variant přípravku, přidělí se držiteli rozhodnutí o registraci kód (§ 26 odst. 3 zákona) pro každou velikost balení či druh obalu, přichází-li to v úvahu. Kód se přidělí též v případě změn typu I uvedených v příloze č. 6 pod body 2, 3, 8 a 30.

(2) Po nabytí právní moci rozhodnutí o registraci či po provedení takové změny, která se projevila změnou vzhledu přípravku nebo jeho obalu, se před uvedením přípravku do oběhu předloží ústavu, jde-li o humánní přípravky, nebo veterinárnímu ústavu, jde-li o veterinární přípravky, jeden vzorek balení přípravku. V odůvodněných případech může příslušný ústav od tohoto požadavku upustit.

§ 8
Prodloužení registrace

K žádosti o prodloužení registrace přípravku předkládá držitel rozhodnutí o registraci

a)   doklad o dodržování podmínek správné výrobní praxe při výrobě přípravku, přičemž tento doklad nesmí být starší tří let,
b)   souhrn údajů o přípravku, popřípadě souhrny údajů o přípravku schválené zahraničními kontrolními úřady,
c)   příbalovou informaci,
d)   souhrnnou zprávu o vyhodnocování nežádoucích účinků obsahující údaje za období od vydání rozhodnutí o registraci či za období, které bezprostředně navazuje na období, za které byla zpracována souhrnná zpráva předložená při předcházejícím prodloužení registrace, doplněnou kvalifikovaným rozborem (zpráva o bezpečnosti přípravku), jejíž obsah a členění jsou uvedeny v příloze č. 7 této vyhlášky,
e)   prohlášení klinického experta, které zohlední současný poměr terapeutického prospěchu přípravku a rizika z jeho používání, včetně zhodnocení důsledků způsobu výdeje; toto prohlášení učiní na základě informací obsažených v souhrnné zprávě o přípravku a jakýchkoli veřejně dostupných údajů; prohlášení klinického experta obsahuje jednoznačné vyjádření k tomu, zda může být registrace přípravku prodloužena, popřípadě za jakých podmínek, včetně zdůvodnění; jestliže tato podmínka spočívá v provedení změny v souhrnu údajů o přípravku směřující k zajištění příznivého poměru prospěchu přípravku a rizika z jeho používání, lze takovou změnu uskutečnit v rámci prodloužení registrace, aniž by byla předkládána samostatná žádost o změnu v registraci,
f)   jeden vzorek přípravku v každém schváleném druhu vnitřního obalu; v odůvodněných případech může ústav, jde-li o humánní přípravek, nebo veterinární ústav, jde-li o veterinární přípravek, od tohoto požadavku upustit. Předkládá se vzorek přípravku, který je uváděn do oběhu v České republice. Není-li přípravek v České republice do oběhu uváděn, předloží se také údaje uváděné na obalu podle přílohy č. 4.

§ 9
Zprávy o bezpečnosti přípravku a oznamování nežádoucích účinků přípravku

(1) Zprávy o bezpečnosti přípravku podle § 26 odst. 5 písm. d) zákona předkládané ústavu, jde-li o humánní přípravky, nebo veterinárnímu ústavu, jde-li o veterinární přípravky, mají obsah a členění uvedené v příloze č. 7. Zpráva obsahuje údaje za období od vydání rozhodnutí o registraci či za období, které bezprostředně navazuje na období, za které byla zpracována poslední předchozí zpráva o bezpečnosti přípravku, a předkládá se nejpozději do 60 dnů od okamžiku ukončení sběru údajů pro danou zprávu.

(2) Oznámení podezření na závažný či neočekávaný nežádoucí účinek přípravku lékařem (§ 52 odst. 1 zákona), oznámení výskytu nežádoucího účinku provozovatelem [§ 18 odst. 1 písm. c) zákona] a oznámení podezření na závažný nežádoucí účinek přípravku, který se vyskytl na území České republiky, a podezření na závažný neočekávaný nežádoucí účinek, který se vyskytl mimo území České republiky, držitelem rozhodnutí o registraci [§ 26 odst. 5 písm. c) zákona] obsahují zejména

a)   identifikaci léčené osoby či zvířete,
b)   identifikaci oznamovatele,
c)   popis nežádoucího účinku,
d)   název přípravku či léčivé látky podané léčené osobě či zvířeti, popřípadě další údaje umožňující jejich identifikaci, podanou dávku a způsob podání.

(3) V případě, že oznamovatelem podezření ze závažného nežádoucího účinku přípravku je jiná osoba než držitel rozhodnutí o registraci a toto oznámení obsahuje alespoň údaje uvedené v odstavci 2, ústav, jde-li o humánní přípravek, nebo veterinární ústav, jde-li o veterinární přípravek, informuje o tomto závažném nežádoucím účinku držitele rozhodnutí o registraci příslušného přípravku ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy toto oznámení obdržel.

§ 10
Způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného přípravku

(1) Oznámení o použití neregistrovaného přípravku podává ošetřující lékař písemně či v elektronické podobě na adresu ústavu neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od předepsání či použití přípravku.

(2) Oznámení o použití neregistrovaného přípravku obsahuje tyto údaje:

a)   název přípravku, kvalitativní a kvantitativní obsah léčivých látek v přípravku, jeho lékovou formu a velikost balení,
b)   identifikaci výrobce přípravku s uvedením země výroby či identifikaci osoby odpovědné za uvedení přípravku na trh v jiné zemi než v České republice s uvedením této země,
c)   identifikaci provozovatele, který přípravek dodal,
d)   adresu zdravotnického zařízení, ve kterém byl přípravek předepsán či použit a jméno lékaře, který přípravek předepsal či použil,
e)   identifikaci pacienta, pro kterého byl přípravek určen,
f)   onemocnění, pro jehož léčbu byl přípravek předepsán či použit,
g)   předpokládaný počet balení použitý pro léčbu onemocnění daného pacienta,
h)   informaci o tom, zda ošetřující lékař poskytne údaje o výsledcích použití přípravku u daného pacienta osobám uvedeným v písmenu b) nebo jejich zástupcům.

§ 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 289/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků a rozsah zveřejňovaných údajů o povolení použití neregistrovaného léčivého přípravku.

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr zemědělství:
prof. MUDr. Fišer, CSc.
Ministr zdravotnictví:
Ing. Fencl v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 473/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 473/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 473/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 473/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 473/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 473/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 473/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

E-shop

Právní aspekty hazardních her

Právní aspekty hazardních her

Jiří Rajchl, Květoslav Kramář, Jan Malíř - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Právní aspekty hazardních her je prvním komplexním zpracováním herního práva po vydání zákona o hazardních hrách (č. 186/2016 Sb.), který překonal přes čtvrt století starý zákon o loteriích a výrazně pozměnil podnikatelské prostředí v oblasti hazardních her. Monografie ...

Cena: 640 KčKOUPIT

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu, 1. vydání

Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu, 1. vydání

JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

V této knize z produkce nakladatelství ANAG jsou podrobně rozebrány problematika výpovědi z nájmu bytu a další možné způsoby zániku nájmu bytu. Pozornost je věnována i otázce přechodu nájmu bytu jako jednoho z ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.