Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 467/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 132, ze dne 29. 12. 2000
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

467

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 14. prosince 2000,

kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád)

Ministerstvo financí po projednání s Komorou auditorů České republiky stanoví podle § 10 a § 36 odst. 3 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Žádost o vykonání auditorské zkoušky
nebo auditorské rozdílové zkoušky

(1) Písemnou žádost o vykonání auditorské zkoušky nebo auditorské rozdílové zkoušky podává uchazeč Komoře auditorů České republiky (dále jen "Komora").

(2) Součástí žádosti o vykonání auditorské zkoušky jsou i doklady prokazující, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona.

(3) Součástí žádosti o vykonání auditorské rozdílové zkoušky jsou i doklady prokazující, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a c) zákona a doklad o oprávnění poskytovat auditorské služby ve státě, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu, která ji zavazuje zajistit auditorům tohoto státu přístup k poskytování auditorských služeb.

(4) Na posuzování dokladů o splnění podmínek uvedených v odstavcích 2 a 3 se vztahuje ustanovení § 3 odst. 4, 5 a 6 zákona.

(5) Splnění podmínek podle odstavců 2 a 3 prověřuje nejméně tříčlenná komise v čele s předsedou komise; tuto komisi jmenuje prezident Komory.

(6) O sporných případech rozhoduje komise hlasováním, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

(7) Splnění podmínek podle odstavců 2 a 3 potvrdí členové komise vlastnoručním podpisem na žádosti o vykonání auditorské zkoušky nebo auditorské rozdílové zkoušky. Při nesplnění podmínek podle odstavců 2 a 3 navrhne komise odmítnutí žádosti o vykonání auditorské zkoušky nebo auditorské rozdílové zkoušky a uvede, které podmínky uchazeč nesplnil.

(8) Komora do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vykonání auditorské zkoušky nebo auditorské rozdílové zkoušky vyrozumí uchazeče o tom, zda jeho žádost byla přijata či odmítnuta; při odmítnutí uvede nesplněné podmínky.

(9) Po odmítnutí žádosti je uchazeč oprávněn podat novou žádost.

(10) Současně s vyrozuměním o přijetí žádosti obdrží uchazeč i vymezení témat, která jsou předmětem jednotlivých zkoušek, seznam povinné a doporučené literatury a seznam předpisů, jejichž znalost je u zkoušek vyžadována, a to s uvedením předpisů, kde je vyžadována znalost podrobná, a s uvedením otázek z předpisů, u nichž je vyžadována znalost obecná. U jednotlivých témat jsou uvedeny i pomůcky, které může uchazeč použít.

§ 2
Poplatek za přihlášku k dílčí písemné části zkoušky
a k ústní části auditorské
nebo auditorské rozdílové zkoušky

Poplatek za přihlášku k dílčí písemné části auditorské zkoušky nebo auditorské rozdílové zkoušky činí 800 Kč, poplatek za přihlášku k ústní části auditorské zkoušky nebo auditorské rozdílové zkoušky činí 4 500 Kč. 

§ 3
Postup při neúčasti na zkoušce

(1) S uchazečem, který se ke zkoušce nedostavil v termínu zkoušky, ke kterému se přihlásil, a který uvedl důvody pro omluvení své neúčasti, dohodne Komora neprodleně zařazení jeho přihlášky k novému termínu zkoušky. Důvody pro omluvení neúčasti musí uchazeč sdělit Komoře písemně nejpozději do 10 dnů po termínu zkoušky, na kterou se nedostavil.

(2) Uchazeč, který se bez omluvy nedostavil ke zkoušce, je oprávněn podat novou přihlášku a musí uhradit poplatek.

§ 4
Dílčí písemná část auditorské zkoušky
nebo auditorské rozdílové zkoušky

(1) Dílčí písemná část auditorské zkoušky nebo auditorské rozdílové zkoušky se koná před zkušební komisí podle § 9 odst. 1 zákona. Předseda zkušební komise stanoví a uchazečům oznámí začátek a konec dílčí písemné části zkoušky před jejím zahájením. Současně sdělí, kdy bude hodnocení dílčí písemné části zkoušky zveřejněno.

(2) Dílčí písemná část auditorské zkoušky trvá nejdéle šest hodin, dílčí písemná část auditorské rozdílové zkoušky trvá nejdéle tři hodiny.

(3) U dílčí písemné části auditorské zkoušky nebo auditorské rozdílové zkoušky může být dosaženo 100 bodů. Výrokem "vyhověl" hodnotí zkušební komise dílčí písemnou část zkoušky uchazeče v případě, kdy dosáhl nejméně 50 bodů.

(4) Uchazeč při zkoušce pracuje samostatně může použít pomůcky vymezené u témat jednotlivých zkoušek a právní předpisy včetně komentářů. V průběhu dílčí písemné části zkoušky se uchazeč může obracet s dotazy na členy zkušební komise.

(5) V případě, že uchazeč nepracuje samostatně nebo používá jiné než stanovené pomůcky, odebere zkušební komise uchazeči písemnou práci; uchazeč je hodnocen výrokem "nevyhověl".

(6) Zkušební komise provede hodnocení dílčí písemné části zkoušky nejdéle do 10 dnů ode dne jejího konání.

(7) V případě, že hodnocení dílčí písemné části zkoušky není provedeno bezprostředně po jejím ukončení, zkušební komise písemné práce zapečetí a bezpečně uloží.

(8) Uchazeč má právo v termínu stanoveném Komorou být seznámen se správným řešením a nahlédnout za přítomnosti člena zkušební komise do své práce po dobu třiceti minut, a to ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data konání dílčí písemné části zkoušky.

§ 5
Ústní část auditorské zkoušky
nebo auditorské rozdílové zkoušky

(1) Ústní část auditorské zkoušky nebo auditorské rozdílové zkoušky se koná před zkušební komisí podle § 9 odst. 3 zákona a je zahájena rozpečetěním otázek předsedou zkušební komise.

(2) Ústní část zkoušek trvá nejdéle 90 minut, z nich může uchazeč využít na přípravu 15 minut.

(3) Pro ústní část auditorské zkoušky je stanoveno 100 otázek; každá otázka obsahuje všechny oblasti auditorské zkoušky. Uchazeč si losuje čtyři otázky. U každé otázky může být dosaženo 100 bodů.

(4) Pro ústní část auditorské rozdílové zkoušky je stanoveno 40 otázek; každá otázka obsahuje všechny oblasti rozdílové auditorské zkoušky. Uchazeč si losuje dvě otázky. U každé otázky může být dosaženo 100 bodů.

(5) Výrokem "vyhověl" hodnotí zkušební komise ústní část zkoušky v případě, kdy uchazeč dosáhl nejméně 50 bodů u každé otázky.

(6) O výsledku ústní části zkoušek rozhoduje zkušební komise hlasováním v nepřítomnosti uchazeče. Výsledek oznámí zkušební komise uchazeči bezprostředně po hlasování.

§ 6
Protokoly o zkouškách

(1) V protokolu o zkoušce se uvádí

a)   jméno a příjmení předsedy a ostatních členů zkušební komise a jejich vlastnoruční podpisy,
b)   zkušební otázky ústní části auditorské zkoušky nebo ústní části auditorské rozdílové zkoušky,
c)   datum a místo konání zkoušky,
d)   počet dosažených bodů a hodnocení zkušební komise, výrok "vyhověl" nebo "nevyhověl",
e)   datum vyhotovení protokolu,
f)   důležité skutečnosti, které nastaly v průběhu zkoušky.

(2) Součástí protokolu jsou písemné práce uchazečů.

§ 7
Výkaz o zkouškách

(1) Hodnocení dílčích písemných částí auditorské zkoušky nebo auditorské rozdílové zkoušky a ústní části auditorské zkoušky nebo auditorské rozdílové zkoušky je zapisováno uchazeči do výkazu o zkouškách; výkaz o zkouškách vydá uchazeči Komora v den jeho účasti na první dílčí písemné části zkoušky.

(2) Zápis do výkazu o zkouškách provádí předseda zkušební komise; ze zápisu musí být patrno, jaká zkouška se konala, datum jejího konání a výsledek jejího hodnocení.

§ 8
Přechodné ustanovení

Fyzické osoby, které požádaly Komoru o vykonání odborné zkoušky podle zákona č. 524/1992 Sb. a které ji nesložily do 31. prosince 2000, dokončí tuto zkoušku jako auditorskou zkoušku.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

E-shop

Zákon o obchodních korporacích, 2. vydání. Komentář

Zákon o obchodních korporacích, 2. vydání. Komentář

Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk - C. H. Beck

Předkládané druhé vydání komentáře přepracovává a rozšiřuje úspěšné vydání první. Jeho autoři, stejní jako v původním vydání, jsou významnými osobnostmi působícími jak na poli teoretickém, tak praktickém. Ač komentář míří především na zákon o obchodních korporacích, poukazuje také na ...

Cena: 2 990 KčKOUPIT

Oceňování v účetnictví

Oceňování v účetnictví

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak dále prakticky znázorněny na přístupu mezinárodních standardů IFRS a českých účetních pravidel. Soudobá vědecká literatura v posledních ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., MPA - Wolters Kluwer, a. s.

Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná rozhodnutí převážně Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, vrchních a ...

Cena: 462 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.