Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 463/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 132, ze dne 29. 12. 2000
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

463

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 27. listopadu 2000

o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

Vláda nařizuje podle § 35 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, k provedení § 7 odst. 7 písm. a) a b) a § 23 odst. 4 tohoto zákona:

Pravidla zapojování do mezinárodních
záchranných operací

§ 1

Formy zapojování do mezinárodních
záchranných operací

Česká republika se zapojuje do mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí formou

a)   vyslání záchranné jednotky pro provádění záchranných prací nebo k hašení požárů,
b)   vyslání odborníků,
c)   poskytování odborných informací, nebo
d)   poskytování humanitární pomoci.

§ 2

Příprava na zapojování do mezinárodních
záchranných operací

Ministerstvo vnitra

a)   vybavuje a cvičí záchrannou jednotku,
b)   vede
1.  seznam odborníků z řad příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru České republiky,
2.  přehled vyčleněných sil a prostředků dalších složek integrovaného záchranného systému1) určených k zapojování do mezinárodních záchranných operací,
3.  seznam dalších odborníků, které lze zařadit do záchranné jednotky vysílané do zahraničí, vyslat do zahraničí samostatně nebo využít pro poskytování odborných informací včetně komunikace se zahraničními záchrannými jednotkami nebo odborníky.

§ 3

Vysílání záchranné jednotky

Do záchranné jednotky se povolávají odborně a zdravotně způsobilí příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky, členové dalších složek integrovaného záchranného systému a odborníci zapsaní do seznamu podle § 2 písm. b) bodů 1 a 3. Jednotka se vybavuje technickými prostředky Ministerstva vnitra, Hasičského záchranného sboru České republiky nebo prostředky poskytovanými Armádou České republiky nebo dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

§ 4

Finanční a hmotné zabezpečení

(1) Ministerstvo zahraničních věcí v rámci své působnosti zajišťuje povolení k průjezdu, k přeletu nebo ke vstupu na území cizích států a k pobytu na tomto území z důvodu zapojení do mezinárodních záchranných operací v zahraničí.

(2) Náklady spojené se zapojením České republiky do mezinárodních záchranných operací se hradí z finanční rezervy na humanitární pomoc vytvořené v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.

(3) Finanční náhrady, pojištění léčebných výloh pro cesty a pobyt v zahraničí a očkování pro členy záchranné jednotky vysílané do zahraničí z jednotlivých složek integrovaného záchranného systému zabezpečují v okamžiku zapojení do mezinárodní záchranné operace tyto složky. Tyto náklady jim uhradí Ministerstvo zahraničních věcí způsobem uvedeným v odstavci 2.

Pravidla poskytování a přijímání
humanitární pomoci

§ 5

Poskytování a přijímání humanitární pomoci

(1) Humanitární pomoc lze poskytovat a přijímat k uspokojování základních životních potřeb obyvatelstva a k obnově území postižených mimořádnou událostí formou věcných nebo finančních prostředků, služeb nebo speciálních prací.

(2) Humanitární pomoc je poskytována dobrovolně a bezplatně orgány státní správy a orgány územních samosprávných celků, právnickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami, nevládními organizacemi, neziskovými organizacemi a sdruženími občanů, skupinami osob a jednotlivci na základě výzev nebo z vlastní iniciativy formou nabídek.

§ 6

Organizování humanitární pomoci

(1) Přehled nabídek a požadavků na humanitární pomoc vedou státní orgány, orgány územních samosprávných celků a humanitární organizace.

(2) Sbírky pro humanitární pomoc2) konají humanitární organizace na základě aktuálních požadavků z postižených oblastí. Humanitární pomoc z těchto sbírek je soustřeďována ve skladech organizačních složek státu; v konkrétním případě lze z důvodu účelnosti humanitarní pomoc soustředit ve skladech humanitárních organizací.

(3) Nakládání s humanitární pomocí od oznámení nabídky poskytovatelem po její výdej příjemci orgány státní správy, orgány územních samosprávných celků nebo humanitární organizace zajišťují tak, aby bylo vyloučeno její zneužití a zabráněno jejímu znehodnocení. Přitom se bezodkladně řeší místo určení, způsob doručení adresátům a výdej příjemcům humanitární pomoci.

Náhrady výdajů vynaložených právnickými
osobami a podnikajícími fyzickými osobami
na ochranu obyvatelstva

§ 7

Náhrady výdajů

Právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám se nahrazují tyto výdaje vynaložené v souvislosti s ochranou obyvatelstva:

a)   mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění,
b)   cestovní náhrady při přípravě a výcviku osob, které se podílejí na ochraně obyvatelstva,
c)   výdaje spojené s pořizováním, skladováním a ošetřováním ochranných masek, dětských ochranných vaků, dětských ochranných kazajek, ochranných oděvů, filtrů pro ochranu dýchacích cest a dalších ochranných prostředků, při provozování školských, zdravotnických, sociálních nebo obdobných zařízení,3)
d)   výdaje na odběr energií ve stálých úkrytech určených k ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech a skladech materiálu civilní ochrany.

§ 8

Náhrady výdajů k zabezpečení činnosti
zařízení civilní ochrany

Zřizovatelům zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity4) při plnění úkolů havarijního plánu okresu nebo vnějšího havarijního plánu přísluší náhrady výdajů na

a)   pořízení, opravy a údržbu hmotného a nehmotného investičního majetku,
b)   vyplacení cestovních náhrad,5) nákladů na mzdy a platy a náhrad mezd účastníků přípravy a výcviku ve výši průměrného výdělku,
c)   organizování cvičení.6)

§ 9

Poskytování náhrad výdajů

Náhrady výdajů poskytuje okresní úřad, který zahrnul právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu do havarijního plánu okresu nebo vnějšího havarijního plánu.

§ 10

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.


1)   § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
2)   Zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č.  68/1993 Sb.
3)   § 23 odst. 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb.
4)   § 2 písm. f) zákona č. 239/2000 Sb.
5)   Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994  Sb., zákona č. 125/1998 Sb., zákona č. 36/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
6)   § 17 zákona č. 239/2000 Sb.

E-shop

Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. vydání k 1.7.2017

Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. vydání k 1.7.2017

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2017. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 183/2017 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Občanský zákoník, velký komentář, IV. svazek - 2 díly (§ 655 až 975)

Občanský zákoník, velký komentář, IV. svazek - 2 díly (§ 655 až 975)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrtý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován rodinnému právu, tedy druhé části kodexu. Svazek je rozdělen na dva díly, IV/1 (§ 655–793) a IV/2 (§ 794–975). První díl obsahuje právní úpravu ...

Cena: 2 990 KčKOUPIT

Zákon o Policii České republiky, komentář, 2. vydání

Zákon o Policii České republiky, komentář, 2. vydání

Benedikt Vangeli - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře navazuje na původní, převážně prakticky zaměřený výklad policejního práva určený zejména odborníkům pohybujícím se v oblasti policejního a trestního, popř. obecně práva bezpečnostního. Text prvního vydání komentáře je podstatně přepracován a doplněn o výklad ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.