Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 461/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 132, ze dne 29. 12. 2000
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

461

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 22. listopadu 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, (dále jen "zákoník"), zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech:

Čl. I

Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, zákon č. 1/1992 Sb., ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., a zákon č. 143/1992 Sb., ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).

2. § 5 se zrušuje.

3. § 7 až 9 se zrušují.

4. V § 11 odst. 1 věta druhá zní: "Dovolenou vyčerpanou podle § 108 odst.  4 zákoníku před nástupem rodičovské dovolené nelze z důvodu čerpání rodičovské dovolené krátit.".

5. V § 11 odst.  3 se zrušují slova "jednoho týdne, a jde-li o mladistvého zaměstnance, v délce".

6. V § 11 odst.  5 se zrušují slova " , zvláštní dodatková dovolená".

7. V § 13 odst.  1 se slova "na všeobecné zdravotní pojištění6)" nahrazují včetně poznámky pod čarou č. 6) slovy "veřejného zdravotního pojištění6)


6)   Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.  59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.".

8. V § 13 odstavec 3 zní:

"(3) U peněžitých trestů (pokut) a náhrad uložených vykonatelnými rozhodnutími příslušných orgánů a u přeplatků a neprávem přijatých částek na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a státní sociální podpory a u přeplatků a neprávem přijatých částek dávek sociálního zabezpečení a hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání se řídí pořadí dnem, kdy zaměstnavateli bylo doručeno vykonatelné rozhodnutí příslušného orgánu.".

9. V § 13 odst.  5 se slova "náhradu cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, u náborového příspěvku7) a ostatních příspěvků" nahrazují slovy "cestovní náhrady, náborový příspěvek7) a jiné příspěvky".

10. V § 14 odst.  2 se slovo "obce" nahrazuje slovy "územního samosprávného celku".

11. V § 14 odst.  3 se slovo "obce" nahrazuje slovy "územního samosprávného celku" a slovo "přenosným" se nahrazuje slovem "infekčním".

12. V § 16 odst.  2 se slovo "obce" nahrazuje slovy "územního samosprávného celku".

13. § 24 se zrušuje.

14. V § 25 odst.  2 se za slova "odborové organizace" vkládají slova " , rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci".

15. V § 25 odst.  3 se na konci věty první doplňují tato slova: "a úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele".

16. V § 27 odst. 1 větě první se za slova " , odborného učiliště" vkládají slova " , vyšší odborné školy" a zrušují se slova " , popřípadě fakulty" a " , popřípadě fakultě".

17. V § 27 odst.  4 větě první se za slovo "škol" vkládají slova "a žákům vyšších odborných škol,".

18. V § 27 odst.  5 se zrušují slova " , popřípadě fakult", "(fakultě)" a " , popřípadě fakulta".

19. V § 29 se odstavec 5 zrušuje.

20. V § 35 odst.  2 se za slova "odborném učilišti," vkládají slova "vyšší odborné škole,".

21. V § 40 odst.  2 se za slovo "zákoníku" vkládají slova " , doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou".

Čl. II
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: 

1.  nařízení vlády č. 75/1982 Sb., o zvláštní dodatkové dovolené pracovníků pracujících v podzemí hlubinných uhelných a lignitových dolů; 
2.  nařízení vlády č. 25/1985 Sb., o zvláštní dodatkové dovolené některých pracovníků organizací stavební výroby.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
PhDr. Špidla v. r.

E-shop

Akciová společnost

Akciová společnost

Tomáš Dvořák - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii o právní úpravě akciové společnosti podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. Těžiště práce je obsaženo v rozboru ...

Cena: 1 785 KčKOUPIT

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech, komentář

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech, komentář

Jan Šovar, Aleš Králík, Jiří Beran, Daniela Doležalová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlé a podrobné první vydání komentáře k základnímu právnímu předpisu upravujícímu problematiku fondového podnikání v České republice reaguje na zásadní nedostatek tohoto druhu literatury v oblasti, kterou ...

Cena: 3 980 KčKOUPIT

Zákon o místním referendu, komentář

Zákon o místním referendu, komentář

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Postupy při vyhlašování a konání místního referenda v něčem připomínají postupy při volbách, v řadě věcí se však odlišují. Místní referenda se konají zpravidla na základě iniciativy občanů „zdola“, reprezentované přípravným výborem, a jimi prosazované názory se často odlišují od ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.