Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


450

Vyhláška
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 28. listopadu 2000

o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, (dále jen "zákon") k provedení § 32 odst. 4, § 44 odst. 3, § 46 odst. 4, § 47 odst. 2, § 48 odst. 6, § 50 odst. 4, § 54 odst. 6 a § 67 odst. 2 a 4 zákona:

ČÁST PRVNĺ
Úvodní ustanovení
§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   námořní obchodní lodí (dále jen "loď") i loď zabývající se převozem kapalin, plynů nebo nebezpečného nákladu (dále jen "speciální loď"),
b)   odborností soubor úkolů, povinností a odpovědností uvedených v příloze mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů1) (dále jen "předpis Stcw"), které jsou nezbytné pro bezpečný provoz lodě, bezpečnost lidského života na moři a ochranu životního prostředí na moři,
c)   funkcí výkon souboru úkolů, povinností a odpovědností, které jsou nezbytné pro bezpečný provoz lodě, bezpečnost lidského života na moři a ochranu životního prostředí na moři,
d)   systémem Arpa zařízení pro automatický výpočet kurzů a rychlostí lodí zachycených radarem,
e)   systémem Gmdss celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém,
f)   hrubou prostorností objem všech započitatelných prostorů podle platných pravidel včetně prostorů nepřispívajících přímo k produkování zisku,
g)   výkonem pohonu celkový maximální trvalý výkon všech hlavních pohonných motorů lodi v kW tak, jak je uveden v rejstříkovém listu lodě.

ČÁST DRUHÁ
Kapitánský slib
(K § 32 odst. 4 zákona)
§ 2

Text kapitánského slibu zní:

"Slibuji na svoji čest a svědomí, že při výkonu funkce velitele lodě zajistím všemi dostupnými prostředky bezpečnost posádky lodě, cestujících, nákladu a lodě, budu dodržovat a uplatňovat právní předpisy spojené s výkonem této funkce a budu dbát o čest státní vlajky lodě."

ČÁST TŘETĺ
Zkušební komise, zkoušky a
praxe na lodi(K § 44 odst. 3 zákona)
Hlava I
Zkušební komise a zkoušky
§ 3

Zkouška k prokázání odborné způsobilosti člena posádky lodě k výkonu činnosti na lodi2) (dále jen "zkouška") se provádí na základě písemné přihlášky k provedení zkoušky podané fyzickou osobou (dále jen "žadatel") u Námořního úřadu (dále jen "Úřad"). Vzor přihlášky k provedení zkoušky je uveden v příloze č. 1.

§ 4

(1) Zkouška se skládá před nejméně čtyřčlennou komisí ustanovenou Úřadem.

(2) Úřad jmenuje předsedou a dalšími členy zkušební komise osoby, jejichž znalosti ověřila osoba jmenovaná ministrem dopravy a spojů.3)

§ 5

(1) Zkouška je ústní a je v českém jazyce.

(2) O zkoušce se vyhotoví protokol podepsaný členy zkušební komise. Kopie protokolu se vydá žadateli.

(3) Jestliže žadatel při zkoušce neprospěje, může ji opakovat nejdříve po uplynutí 2 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.

§ 6

(1) Praxí na lodi se rozumí délka služby člena lodní posádky na lodi. Služba na lodi se prokazuje zápisem její délky v počtu let, měsíců a dnů do námořnické knížky. Měsícem se rozumí období 30 dnů.

(2) Zápis praxe do námořní knížky provádí výhradně velitel lodi.

ČÁST ČTVRTÁ
Zdravotní způsobilost členů
posádky lodě(K § 48 odst. 6 zákona)
§ 7
Osvědčení o zdravotní způsobilosti

(1) Zdravotní způsobilost člena posádky lodě (dále jen "zdravotní způsobilost") se prokazuje osvědčením o zdravotní způsobilosti (dále jen "posudek") podle § 48 zákona

a)   při navázání pracovněprávního vztahu,
b)   při podání žádosti o vydání průkazu způsobilosti, potvrzení průkazu způsobilosti nebo potvrzení o uznání průkazu způsobilosti,
c)   před naloděním,
d)   po vylodění.

(2) Seznam posuzujících lékařů vede Úřad a na požádání poskytuje tento seznam členským státům mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů,1) provozovatelům lodí nebo jiným oprávněným zájemcům podle této mezinárodní smlouvy.

§ 8
Preventivní prohlídky

(1) Preventivní prohlídky jsou

a)   vstupní prohlídka, při níž se posuzuje zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání před vznikem pracovněprávního vztahu nebo žadatele o vydání průkazu způsobilosti, potvrzení průkazu způsobilosti nebo potvrzení o uznání průkazu způsobilosti,
b)   pravidelná prohlídka, při níž se posuzuje zdravotní způsobilost člena posádky lodě jednou za 2 roky; u členů lodní posádky mladších 21 let a starších 51 let se posuzuje zdravotní způsobilost jednou ročně,
c)   mimořádná prohlídka, při níž se posuzuje zdravotní způsobilost mimo termín pravidelné prohlídky
1.  před naloděním; posudek nesmí být v době nalodění starší než 10 dnů,
2.  na základě žádosti provozovatele lodi, velitele lodi nebo Úřadu v případě, že člen posádky lodě vykázal při své činnosti nedostatky související se zdravotním stavem, které mohly ohrozit nebo ohrozily bezpečnost osob, lodě nebo nákladu, při okolnostech svědčících o změně zdravotní způsobilosti člena posádky lodě k funkci vykonávané na lodi, v případě repatriace člena posádky lodě ze zdravotních důvodů, nebo došlo-li k námořní nehodě,
3.  po těžkém úraze, nehodě spojené s bezvědomím nebo pracovní neschopnosti trvající déle než 8 týdnů,
4.  na žádost člena posádky lodě,
d)   výstupní prohlídka, při níž se posuzuje zdravotní způsobilost člena posádky lodě po vylodění nebo při ukončení pracovněprávního vztahu, a to s ohledem na skutečnost, zda při službě na lodi nedošlo ke změně jeho zdravotní způsobilosti.

(2) Při provádění preventivních prohlídek musí být posuzujícímu lékaři členem posádky lodě (dále jen "posuzovaná osoba"), popřípadě provozovatelem lodi sdělen druh požadované prohlídky a příslušná činnost, pro kterou je zdravotní způsobilost posuzována; u mimořádné prohlídky podle odstavce 1 písm. c) bodu 2 musí být sdělen též důvod jejího vyžádání.

§ 9

(1) Vstupní prohlídka obsahuje vedle komplexního fyzikálního vyšetření interního charakteru i specializované oční, otolaryngologické (nosní, ušní a krční), psychiatrické vyšetření a vyšetření stomatologické.

(2) Pravidelná prohlídka obsahuje vedle komplexního fyzikálního vyšetření i specializované oční a otolaryngologické vyšetření.

(3) Mimořádná prohlídka obsahuje vedle komplexního fyzikálního vyšetření i specializované oční a otolaryngologické vyšetření a stomatologické vyšetření.

(4) Náplň preventivních lékařských prohlídek včetně specializovaných vyšetření určených touto vyhláškou může posuzující lékař doplnit o další vyšetření, a to na základě znalosti pracovních podmínek posuzované osoby a jejího zdravotního stavu.

§ 10
Posudek

(1) Před každou preventivní lékařskou prohlídkou ověří posuzující lékař totožnost posuzované osoby.

(2) Posudek vydává posuzující lékař na základě výsledku preventivní lékařské prohlídky a dalších odborných vyšetření, která jsou podmínkou vydání posudku nebo která si vyžádá, aby mohl u posuzované osoby vyloučit vady, stavy nebo nemoci (dále jen "nemoci"), které podstatně omezují nebo vylučují další bezpečný výkon činnosti nebo by mohly přivodit podstatné zhoršení zdravotního stavu posuzované osoby. Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny v příloze č. 2.

(3) Posudek musí být jednoznačný, nesmí obsahovat diagnózu a jeho platnost je omezena termínem další preventivní lékařské prohlídky. Posuzující lékař může dobu platnosti posudku zkrátit až na jeden rok, a to v případě odůvodněném zdravotním stavem posuzované osoby.

(4) Posudek je opatřen podpisem posuzujícího lékaře, jeho jmenovkou, razítkem zdravotnického zařízení a datem vyhotovení. Dále je v něm uveden důvod, pro který byla osoba posuzována, a doba platnosti posudku.

(5) Závěr v posudku k výkonu příslušné činnosti obsahuje jedno z uvedených hodnocení:

a)   "zdravotně způsobilý",
b)   "zdravotně nezpůsobilý", nebo
c)   "zdravotně způsobilý jen za určitých podmínek"; v posudku musí být stanovené podmínky jednoznačně vyjádřeny.

(6) Dosahuje-li člen posádky lodě předepsané zrakové ostrosti s korekcí, musí mít po dobu plavby k dispozici náhradní brýle nebo kontaktní čočky.

(7) Datum vydání posudku a jeho závěr se zaznamenává do průkazu zdravotní způsobilosti.

§ 11

(1) Posuzující lékař si vždy vyžádá od praktického lékaře, u něhož je posuzovaná osoba registrována, případně též od jiného jejího ošetřujícího lékaře výpis ze zdravotnické dokumentace s údaji nezbytnými pro posouzení zdravotní způsobilosti.

(2) Posuzující lékař seznámí posuzovanou osobu s posudkem a kopii posudku s potvrzením o jeho převzetí založí do zdravotnické dokumentace.

(3) Při mimořádné prohlídce seznámí posuzující lékař s posudkem i Úřad. Provozovatele lodě seznámí s posudkem posuzující lékař, jestliže o provedení mimořádné prohlídky požádal podle § 8 odst. 1 písm. c) bodu 2.

(4) Zjistí-li posuzující lékař, že zdravotní stav člena lodní posádky neodpovídá zdravotním požadavkům pro výkon funkce, oznámí tuto skutečnost neprodleně Úřadu a seznámí Úřad s posudkem.

(5) Při přezkoumání posudku a dalším rozhodování ve věcech posuzování zdravotní způsobilosti se postupuje podle zvláštních předpisů.4)

ČÁST PÁTÁ
Druhy průkazů způsobilosti
a podrobnosti o vydávání průkazů
způsobilosti(K § 46 odst. 4 zákona)
Hlava I
Průkaz způsobilosti osvědčující
zdravotní a odbornou způsobilost

Vydávání průkazu způsobilosti
§ 12

(1) Průkaz způsobilosti člena posádky lodě osvědčující zdravotní a odbornou způsobilost držitele průkazu způsobilosti k výkonu funkce na lodi (dále jen "průkaz způsobilosti") se rozlišují podle rozsahu oprávnění:

a)   průkaz způsobilosti lodníka opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci lodníka,
b)   průkaz způsobilosti strojního pomocníka opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci strojního pomocníka,
c)   průkaz způsobilosti lodního kuchaře opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci lodního kuchaře,
d)   průkaz způsobilosti lodního stewarda opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci lodního stewarda,
e)   průkaz způsobilosti námořníka druhé třídy opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena palubní strážní služby v pomocné úrovni,
f)   průkaz způsobilosti námořníka první třídy opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena palubní strážní služby v pomocné úrovni,
g)   průkaz způsobilosti loďmistra opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena palubní strážní služby v pomocné úrovni,
h)   průkaz způsobilosti palubního asistenta opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena palubní strážní služby v pomocné úrovni,
i)   průkaz způsobilosti námořního poručíka opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci třetího palubního důstojníka a po absolvování 24 měsíců služby na lodi ve funkci třetího palubního důstojníka ke službě na všech lodích ve funkci druhého palubního důstojníka,
j)   průkaz způsobilosti prvního palubního důstojníka pro lodě o hrubé prostornosti menší než 3 000 RT opravňuje jeho držitele ke službě na lodích o hrubé prostornosti menší než 3 000 RT ve funkci prvního palubního důstojníka a ke službě na všech lodích ve funkci člena strážní služby v provozní úrovni,
k)   průkaz způsobilosti prvního palubního důstojníka pro lodě o hrubé prostornosti 3 000 RT a více opravňuje jeho držitele ke službě na lodích o hrubé prostornosti 3 000 RT a více ve funkci prvního palubního důstojníka a ke službě na všech lodích ve funkci člena strážní služby v provozní úrovni,
l)   průkaz způsobilosti kapitána pro lodě o hrubé prostornosti do 3 000 RT opravňuje jeho držitele ke službě na lodích o hrubé prostornosti do 3 000 RT ve funkci velitele lodi, ke službě na všech lodích ve funkci prvního palubního důstojníka a ve funkci člena strážní služby v provozní úrovni,
m)   průkaz způsobilosti kapitána pro lodě o hrubé prostornosti 3 000 RT a více opravňuje jeho držitele ke službě ve funkci velitele lodi na lodích o hrubé prostornosti 3 000 RT a více a ke službě na všech lodích ve funkci člena palubní strážní služby ve velitelské a provozní úrovni,
n)   průkaz způsobilosti radioasistenta opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena radiokomunikační služby v pomocné úrovni,
o)   průkaz způsobilosti radiodůstojníka opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena radiokomunikační služby,
p)   průkaz způsobilosti operátora Gmdss opravňuje jeho držitele vykonávat rádiové činnosti a povinnosti na všech lodích zapojených do systému Gmdss,
q)   průkaz způsobilosti motoráře druhé třídy opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena strojní strážní služby v pomocné úrovni,
r)   průkaz způsobilosti motoráře první třídy opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena strojní strážní služby v pomocné úrovni,
s)   průkaz způsobilosti strojmistra opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena strojní strážní služby v pomocné úrovni,
t)   průkaz způsobilosti strojního asistenta opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena strojní strážní služby v pomocné úrovni,
u)   průkaz způsobilosti strojního důstojníka opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena strojní strážní služby v provozní úrovni,
v)   průkaz způsobilosti druhého strojního důstojníka pro lodě s výkonem hlavních motorů do 3 000 kW opravňuje jeho držitele ke službě na lodích s výkonem hlavních motorů do 3 000 kW ve funkci druhého strojního důstojníka a ke službě na všech lodích ve funkci člena strojní strážní služby v provozní úrovni,
w)   průkaz způsobilosti druhého strojního důstojníka pro lodě s výkonem hlavních motorů 3 000 kW a více opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci druhého strojního důstojníka a ve funkci člena strojní strážní služby v provozní úrovni,
x)   průkaz způsobilosti prvního strojního důstojníka pro lodě s výkonem hlavních motorů do 3 000 kW opravňuje jeho držitele ke službě na lodích s výkonem hlavních motorů do 3 000 kW ve funkci prvního strojního důstojníka a ke službě na všech lodích ve funkci druhého strojního důstojníka a ve funkci člena strojní strážní služby v provozní úrovni,
y)   průkaz způsobilosti prvního strojního důstojníka pro lodě s výkonem hlavních motorů 3 000 kW a více opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci člena strojní strážní služby ve velitelské a provozní úrovni,
z)   průkaz způsobilosti elektrotechnika opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci elektrotechnika,
aa)   průkaz způsobilosti elektrodůstojníka opravňuje jeho držitele ke službě na všech lodích ve funkci elektrodůstojníka.

(2) Oprávnění podle odstavce 1 se nevztahuje na speciální lodě.

Podrobnosti o vydávání průkazů způsobilosti
§ 13

(1) Úřad vydává průkaz způsobilosti na základě žádosti o vydání průkazu způsobilosti. Vzor žádosti o vydání průkazu způsobilosti je uveden v příloze č. 3.

(2) Žádost o vydání průkazu způsobilosti se dokládá

a)   osvědčením o zdravotní způsobilosti, které nesmí být starší 3 měsíců,
b)   doklady osvědčujícími odbornou způsobilost žadatele podle přílohy č. 4,
c)   platnými doklady osvědčujícími kvalifikační atestaci podle přílohy č. 4,
d)   dokladem prokazujícím předepsanou praxi na lodi podle přílohy č. 4,
e)   fotografií, která splňuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, (dále jen "fotografie").5)

§ 14

Průkaz způsobilosti se vydá fyzické osobě, která

a)   prokázala zdravotní způsobilost k výkonu příslušné činnosti na lodi,
b)   prokázala odbornou způsobilost k výkonu příslušné činnosti na lodi,
c)   dosáhla věku 18 let, nestanoví-li tato vyhláška jinak,
d)   je způsobilá k právním úkonům.

§ 15

Úřad vyznačí v průkazu způsobilosti při jeho vydání údaj, že žadatel je oprávněn vykonávat funkce a jednotlivé odbornosti vyplývající z průkazu způsobilosti, jehož je držitelem, na speciální lodi, jestliže žadatel absolvuje kurz podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,1) a tuto skutečnost doloží dokladem o úspěšném absolvování tohoto kurzu.

§ 16
Potvrzení průkazu způsobilosti

(1) Úřad vydá potvrzení průkazu způsobilosti podle § 46 odst. 3 zákona na základě písemné žádosti o vydání potvrzení průkazu způsobilosti. Žádost o vydání potvrzení průkazu způsobilosti musí obsahovat

a)   osobní data a místo trvalého pobytu žadatele,
b)   evidenční číslo průkazu způsobilosti žadatele.

(2) Žádost o vydání potvrzení průkazu způsobilosti musí být doložena

a)   platným osvědčením o zdravotní způsobilosti,
b)   dokladem osvědčujícím
1.  službu na lodi v nejvyšší funkci, kterou je možné vykonávat na lodi na základě průkazu způsobilosti, jehož je žadatel o vydání potvrzení průkazu způsobilosti držitelem, a to v trvání nejméně 1 roku v posledních 5 letech před podáním žádosti,
2.  vykonávání činností souvisejících s odbornou způsobilostí žadatele, které Úřad uzná za rovnocenné činnostem vykonávaným při výkonu nejvyšší funkce, kterou je možné vykonávat na lodi na základě průkazu způsobilosti, jehož je žadatel o vydání potvrzení průkazu způsobilosti držitelem, v posledních 5 letech před podáním žádosti,
3.  úspěšné absolvování kurzu prováděného v souladu s předpisem Stcw a schváleného Úřadem v posledních 6 měsících před podáním žádosti, nebo
4.  službu na lodi po dobu nejméně 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni, kdy byla podána žádost, v druhé nejvyšší funkci, kterou je možné vykonávat na lodi na základě průkazu způsobilosti, jehož je žadatel o vydání potvrzení průkazu způsobilosti držitelem,
c)   úředně ověřenými kopiemi kvalifikačních průkazů způsobilosti, kterými se osvědčují znalosti zahrnuté do požadavků pro získání příslušné způsobilosti.

§ 17

Vzory průkazů způsobilosti a vzor potvrzení průkazu způsobilosti jsou uvedeny v příloze č. 5.

Uznávání průkazů způsobilosti
(K § 47 odst. 2 zákona)
§ 18

(1) Úřad uzná průkaz způsobilosti vydaný příslušným úřadem členského státu Mezinárodní námořní organizace6) podle předpisu Stcw (dále jen "zahraniční průkaz způsobilosti") vydáním potvrzení o uznání průkazu způsobilosti na základě písemné žádosti o vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti. Žádost o vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti musí obsahovat osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.

(2) Žádost o vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti musí být doložena

a)   platným osvědčením o zdravotní způsobilosti,
b)   dokladem osvědčujícím
1.  službu na lodi v nejvyšší funkci, kterou je možné vykonávat na lodi na základě zahraničního průkazu způsobilosti, jehož je žadatel o vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti držitelem, a to v trvání nejméně 1 roku v posledních 5 letech před podáním žádosti,
2.  vykonávání činností souvisejících s odbornou způsobilostí žadatele, které Úřad uzná za rovnocenné činnostem vykonávaným při výkonu nejvyšší funkce, kterou je možné vykonávat na lodi na základě zahraničního průkazu způsobilosti, jehož je žadatel o vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti držitelem, v posledních 5 letech před podáním žádosti,
3.  úspěšné absolvování kurzu prováděného v souladu s předpisem Stcw a schváleného Úřadem v posledních 6 měsících před podáním žádosti, nebo
4.  službu na lodi po dobu nejméně 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni, kdy byla podána žádost, v druhé nejvyšší funkci, kterou je možné vykonávat na lodi na základě zahraničního průkazu způsobilosti, jehož je žadatel o vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti držitelem,
c)   protokolem o úspěšném vykonání zkoušky z námořního práva a anglického jazyka podle přílohy č. 6 složené před komisí Úřadu, pokud se jedná o výkon funkce ve velitelské úrovni,
d)   originálem nebo úředně ověřenou kopií platného zahraničního průkazu způsobilosti opatřeným platnou doložkou, kterou se potvrzuje trvání zdravotní a způsobilosti jeho držitele k výkonu funkce na lodi podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,1)
e)   fotografií.

(3) Doklady uvedené v odstavci 2 písm. a) a c) nesmí být starší 3 měsíců.

(4) Potvrzení o uznání průkazu způsobilosti vydává Úřad nejdéle na dobu 5 let.

(5) Vzor potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti je uveden v příloze č. 5.

§ 19

(1) Úřad v souladu s předpisem Stcw vydá žadateli o vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti, do doby vydání potvrzení o uznání průkazu způsobilosti, prozatímní doklad o způsobilosti, který nahrazuje potvrzení o uznání průkazu způsobilosti, jestliže žádost podle § 18 odst. 1 je též podepsána provozovatelem lodi a doložena doklady prokazujícími naléhavost případu.

(2) Na základě prozatímního dokladu o způsobilosti může žadatel vykonávat funkci odpovídající jeho způsobilosti po dobu platnosti prozatímního dokladu o způsobilosti. Doba platnosti prozatímního dokladu o způsobilosti je nejdéle 3 měsíce.

§ 20

Úřad odebere potvrzení o uznání průkazu způsobilosti, popřípadě prozatímní doklad o způsobilosti, jestliže jeho držitel

a)   při výkonu funkce ohrozil zdraví nebo život člena posádky lodě nebo přepravovaných osob,
b)   při výkonu funkce ohrozil bezpečnost námořní plavby nebo vykazuje nedostatky, které mohou ohrozit bezpečnost námořní plavby,
c)   při výkonu funkce závažným způsobem porušil nebo porušuje povinnosti vyplývající z této vyhlášky, zákona o námořní plavbě nebo mezinárodní úmluvy v oblasti námořní plavby, kterou je Česká republika vázána,7)
d)   neprokáže na výzvu Úřadu, že jeho odborná způsobilost k výkonu funkce na lodi trvá,
e)   neabsolvuje preventivní lékařskou prohlídku do 10 dnů ode dne zániku platnosti posudku,
f)   pozbyl zdravotní způsobilost,
g)   pozbyl způsobilost k právním úkonům, nebo
h)   byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Odebrání a zadržení průkazu
způsobilosti
(K § 50 odst. 4 zákona)
§ 21

Důvodem zadržení nebo odebrání průkazu způsobilosti je zejména

a)   opakované jednání v rozporu s námořními zvyklostmi a zásadami dobré námořnické praxe,
b)   závažné porušení pravidel bezpečnosti práce,
c)   opakované vykonávání práce na lodi pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek,
d)   zdravotní stav člena lodní posádky plně neodpovídající zdravotním požadavkům pro výkon funkce,
e)   zánik platnosti posudku a neprovedení preventivní lékařské prohlídky do 10 dnů ode dne zániku platnosti posudku,
f)   pravomocné odsouzení pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud se na držitele průkazu způsobilosti nehledí, jako by nebyl odsouzen,
g)   závažná odborná chyba, v jejímž důsledku došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo k značné škodě na majetku,
h)   pozbytí způsobilosti k právním úkonům.

Hlava II
Průkaz způsobilosti osvědčující
kvalifikační atestaci
§ 22

(1) Úřad vydává průkazy způsobilosti osvědčující kvalifikační atestaci držitele průkazu způsobilosti nutnou k výkonu funkce na lodi (dále jen "kvalifikační průkaz způsobilosti") na základě žádosti o vydání kvalifikačního průkazu způsobilosti, ke které žadatel připojí fotografii a doklad o absolvování kurzu předepsaného předpisem Stcw. Vzor žádosti o vydání kvalifikačního průkazu způsobilosti je uveden v příloze č. 7.

(2) Kvalifikačními průkazy způsobilosti jsou:

a)   osvědčení o znalosti osobních záchranných technik se dokládá dokladem o absolvování kurzu předpisu Stcw u právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem,
b)   průkaz způsobilosti požárníka - základní se dokládá dokladem o absolvování kurzu podle předpisu Stcw u právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem,
c)   průkaz způsobilosti požárníka - pokročilý se dokládá dokladem o absolvování kurzu podle předpisu Stcw u právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem,
d)   průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci se dokládá dokladem o absolvování kurzu podle přílohy č. 8 u právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem,
e)   osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti se dokládá dokladem o absolvování kurzu podle předpisu Stcw u právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem,
f)   průkaz způsobilosti záchranáře se dokládá dokladem o absolvování kurzu podle předpisu Stcw u právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem,
g)   průkaz způsobilosti v poskytování první pomoci se dokládá dokladem o absolvování kurzu podle přílohy č. 9 u právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem,
h)   průkaz způsobilosti v poskytování rozšířené první pomoci se dokládá dokladem o absolvování kurzu podle přílohy č. 10 u právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem,
i)   průkaz způsobilosti k manipulaci s nebezpečným zbožím se dokládá dokladem o absolvování kurzu předpisu Stcw u právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem.

(3) Doba platnosti kvalifikačního průkazu způsobilosti je 5 let.

(4) Vzory kvalifikačních průkazů způsobilosti jsou uvedeny v příloze č. 5.

(5) Právnickou osobou oprávněnou provádět kurzy, jejichž absolvování je nutné pro vydání průkazů způsobilosti podle odstavce 2 písm. d), g) a h), může být pouze k tomu personálně, věcně a technicky vybavené zdravotnické zařízení8) nebo právnická osoba oprávněná provádět vzdělávání v oblasti zdravotní péče.

ČÁST ŠESTÁ
Námořnické knížky
(K § 54 odst. 6 zákona)
Zápisy do námořnické knížky
§ 23

Údaje zapisované do námořnické knížky jsou

a)   údaje o totožnosti držitele námořnické knížky,
b)   údaj o způsobilosti držitele námořnické knížky,
c)   údaje o nalodění držitele námořnické knížky,
d)   údaje o předcházejících naloděních držitele námořnické knížky,
e)   jiné údaje.

§ 24

Údaje o totožnosti držitele námořnické knížky jsou jeho

a)   příjmení,
b)   jméno,
c)   státní příslušnost,
d)   den, měsíc a rok narození,
e)   rodné číslo,
f)   pohlaví,
g)   místo narození,
h)   výška,
i)   barva vlasů,
j)   barva očí,
k)   zvláštní znamení,
l)   krevní skupina,
m)   vlastnoruční podpis.

§ 25

Údaj o kvalifikaci držitele námořnické knížky je odborná způsobilost držitele námořnické knížky zapsaná v jeho průkazu způsobilosti.

§ 26

Údaje o nalodění držitele námořnické knížky jsou

a)   údaje charakterizující loď, na které je držitel námořnické knížky naloděn,
1.  jméno lodě,
2.  volací znak lodě,
3.  rejstříkový přístav lodě,
4.  vlastník lodě,
5.  hrubá prostornost lodě,
6.  čistá prostornost lodě,
7.  výkon hlavních strojů lodě,
b)   funkce držitele námořnické knížky na lodi, na které je držitel námořnické knížky naloděn,
c)   místo a datum nalodění držitele námořnické knížky,
d)   místo a datum vylodění držitele námořnické knížky,
e)   doba služby držitele námořnické knížky na lodi.

§ 27

Údaje o předcházejících naloděních držitele námořnické knížky jsou

a)   jména lodí, na kterých držitel námořnické knížky byl naloděn,
b)   doba služby držitele námořnické knížky na lodích, na kterých byl naloděn,
c)   funkce držitele námořnické knížky na lodích, na kterých byl naloděn,
d)   evidenční číslo námořnické knížky, podle které byly zapsány údaje o předcházejících naloděních držitele námořnické knížky.

§ 28

Jiné údaje zapisované do námořnické knížky jsou

a)   evidenční číslo námořnické knížky,
b)   mezinárodní kód vydávajícího státu,
c)   datum vydání námořnické knížky,
d)   datum uplynutí platnosti námořnické knížky,
e)   označení Úřadu, který námořnickou knížku vydal.

§ 29

Vzor námořnické knížky je uveden v příloze č. 11.

ČÁST SEDMÁ
Zdravotní péče a zajištění první
pomoci pro členy posádky lodě
[K § 67 odst. 1 písm. b), odst. 2 a 4 zákona]
§ 30
Vybavení lodě léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky

(1) K zajištění první pomoci a nutné péče o zdraví musí být loď vybavena léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 12.

(2) Lékař vede zdravotnickou dokumentaci o zdravotním stavu členů posádky lodě po dobu plavby. Držitel průkazu způsobilosti v poskytování rozšířené první pomoci vede po dobu plavby evidenci ošetřených osob a sestavuje záznamy o poskytnutí první pomoci, které potvrzuje velitel lodě.

(3) Kontrola stavu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a hospodaření s nimi se provádí jedenkrát ročně během inventarizace hospodářských prostředků. Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s prošlou záruční dobou je nutno z evidence a zásob na lodi protokolárně vyřadit.

(4) Za pravidelné doplňování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků odpovídá lékař. Pokud není lékař na lodi přítomen, odpovídá za tyto činnosti držitel průkazu způsobilosti v poskytování rozšířené první pomoci.

§ 31

Touto vyhláškou není dotčeno posuzování zdravotní způsobilosti upravené podle zvláštních právních předpisů.9)

ČÁST OSMÁ
§ 32
Přechodné ustanovení

(1) Přechodné období pro výměnu starých průkazů způsobilosti končí dnem 1. února 2002 v souladu s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.1)

(2) Osoby zdravotně způsobilé podle dosavadních předpisů se považují za zdravotně způsobilé do termínu pravidelné prohlídky podle § 42 odst. 1 písm. b) zákona.

§ 33
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Schling v. r.


1)   Sdělení č. 53/1995 Sb., o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978, ve znění změn a dodatků z roku 1995.
2)   § 44 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
3)   § 44 odst. 2 zákona č. 61/2000 Sb.
4)   § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).
6)   Úmluva o mezinárodní námořní organizaci (IMO), 1948, oznámená pod č. 105/1996  Sb.
7)   Například Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972, oznámená pod č. 263/1995 Sb.
8)   Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 161/1993 Sb.
9)   Například směrnice č. 49/1967 Věstníku MZ ČSR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnice č. 17/1970 Věstníku MZ ČSR a vyhlášky č. 31/1993 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 450/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 450/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 450/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 450/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 450/2000 Sb.

1. Průkaz způsobilosti námořního poručíka, prvního palubního důstojníka, kapitána, radiodůstojníka, strojního důstojníka, druhého důstojníka, prvního strojního důstojníka a elektrodůstojníka

2. Průkaz způsobilosti námořníka druhé třídy, námořníka první třídy, loďmistra, palubního asistenta, motoráře druhé třídy, motoráře první třídy, strojmistra a strojního asistenta

3. Průkaz způsobilosti lodníka, strojního pomocníka, lodního kuchaře, lodního stewarda, radioasistenta a elektrotechnika

4. Osvědčení o znalosti osobních záchranných technik

5. Průkaz způsobilosti požárníka

6. Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci

7. Osvědčení o znalosti společenské odpovědnosti a osobní bezpečnosti

8. Průkaz způsobilosti záchranáře

9. Průkaz způsobilosti v poskytování první pomoci

10. Průkaz způsobilosti v poskytování rozšířené první pomoci

11. Průkaz způsobilosti k manipulaci s nebezpečným zbožím

12. Potvrzení průkazu způsobilosti

13. Potvrzení osvědčující uznání průkazu způsobilosti

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 450/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 450/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 450/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 450/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 450/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 450/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 450/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

E-shop

ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. Menší změny doznal katastrální zákon, zákon o ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků představuje výběr rozhodnutí, vztahujících se k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a jeho příloze sazebníku poplatků. Do Přehledu jsou zařazeny judikáty Ústavního soudu, které se oblastí soudních poplatků zabývají v hojné ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Teorie práva v příkladech, 3. vydání

Teorie práva v příkladech, 3. vydání

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Již třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšné cvičebnice Teorie práva v příkladech reflektuje nejen rekodifikaci soukromého práva, doplněné a aktualizované jsou i teoretické výklady v úvodu kapitol a příklady a úkoly k procvičování odborné látky. Stejně jako vydání předchozí ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.