Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 447/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 124, ze dne 22. 12. 2000
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

447

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 4. prosince 2000

o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy a rozsah působnosti

Toto nařízení stanoví způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných organizačními složkami státu,1) státními fondy,2) územními samosprávnými celky3) a příspěvkovými organizacemi4) na platy a na odměny za pracovní pohotovost (dále jen "prostředky na platy") podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech5) (dále jen "zákon").

Usměrňování prostředků na platy
organizačních složek státu, státních fondů
a územních samosprávných celků
§ 2

(1) Výše prostředků na platy organizační složky státu a státního fondu se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci peněžních prostředků státního rozpočtu a rozpočtu státního fondu stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši.

(2) Objem prostředků na platy stanoví pro organizační složku státu a státní fond příslušný správce kapitoly státního rozpočtu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,6) na základě podmínek pro odměňování zaměstnanců stanovených zákonem a zvláštním právním předpisem.7)

§ 3

(1) Výše prostředků na platy územního samosprávného celku se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci peněžních prostředků rozpočtu územního samosprávného celku stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši.

(2) Objem prostředků na platy zaměstnanců územního samosprávného celku, s výjimkou zaměstnanců zařazených v organizační složce územního samosprávného celku zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, pro kterou plní úkoly zaměstnavatele orgán vykonávající podle zvláštního právního předpisu8) státní správu ve školství, stanoví příslušný orgán9) územního samosprávného celku.

(3) Objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených v organizační složce územního samosprávného celku zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, pro kterou plní úkoly zaměstnavatele orgán vykonávající podle zvlášního právního předpisu8) státní správu ve školství, stanoví orgán, který podle zvláštního právního předpisu10) finanční prostředky na platy těchto zaměstnanců přiděluje.

(4) Objem prostředků na platy podle odstavců 1 až 3 se stanoví na základě podmínek pro odměňování zaměstnanců stanovených zákonem a zvláštním právním předpisem.7)

§ 4

(1) Stanovený objem prostředků na platy je překročen, je-li objem prostředků na platy zúčtovaný v kalendářním roce k výplatě nebo úhradě, zvýšený o částku náhrad platů zúčtovanou v kalendářním roce k výplatě nebo úhradě a snížený o částky uhrazené v kalendářním roce z mimorozpočtových zdrojů,11) vyšší než stanovený objem prostředků na platy.

(2) Při překročení stanoveného objemu prostředků na platy se postupuje podle zvláštního právního předpisu.12)

Usměrňování prostředků na platy
příspěvkových organizací
§ 5

(1) Výše prostředků na platy příspěvkové organizace zřízené nebo řízené organizační složkou státu nebo územním samosprávným celkem se pro kalendářní rok usměrňuje, nestanoví-li se dále jinak, v rámci peněžních prostředků vymezených finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních zákonů na základě rozhodnutí zřizovatele,13) a to

a)   zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši, nebo
b)   podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům (dále jen "podíl mimotarifních složek") stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy.

(2) Výše prostředků na platy příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, která je zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši. Objem prostředků na platy v absolutní výši stanoví orgán, který podle zvláštního právního předpisu10) finanční prostředky na platy této příspěvkové organizaci přiděluje.

(3) Objem prostředků na platy podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 se stanoví na základě podmínek pro odměňování zaměstnanců stanovených zákonem a zvláštním právním předpisem.14)

(4) Přípustný objem prostředků na platy zjistí příspěvková organizace za kalendářní rok z objemu platových tarifů, který odpovídá skutečnému počtu a struktuře zaměstnanců, stanoveného podílu mimotarifních složek (odstavec 5), částek plnění nezahrnovaných do podílu mimotarifních složek a částek náhrad platů a odměn za pracovní pohotovost. Při výpočtu přípustného objemu prostředků na platy postupuje příspěvková organizace tak, že objem platových tarifů, které zúčtovala v kalendářním roce k výplatě nebo úhradě, zvýší o stanovený podíl mimotarifních složek, o částky plnění nezahrnovaných do podílu mimotarifních složek a o částky náhrad platů a odměn za pracovní pohotovost, které zúčtovala v kalendářním roce k výplatě nebo úhradě.

(5) Podíl mimotarifních složek činí 25 % a u příspěvkové organizace, jejíž neinvestiční výdaje hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky15) a další zdravotní pojišťovny,16) činí 50 %.

(6) Do podílu mimotarifních složek příspěvková organizace zahrnuje

a)   osobní příplatky, a
b)   odměny, s výjimkou odměn za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelním událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život.17)

§ 6

(1) Příspěvková organizace překročí

a)   stanovený objem prostředků na platy, jestliže je objem prostředků na platy zúčtovaný v kalendářním roce k výplatě nebo úhradě, zvýšený o částku náhrad platů zúčtovanou v kalendářním roce k výplatě nebo úhradě a snížený o částky platů uhrazené v kalendářním roce z účelově přijatých prostředků na platy, s výjimkou prostředků přijatých podle § 5 odst. 2, a z jiné činnosti, vyšší než stanovený objem prostředků na platy,
b)   přípustný objem prostředků na platy, jestliže je objem prostředků na platy zúčtovaný v kalendářním roce k výplatě nebo úhradě, zvýšený o částku náhrad platů zúčtovanou v kalendářním roce k výplatě nebo úhradě a snížený o částky platů uhrazené v kalendářním roce z účelově přijatých prostředků na platy a z jiné činnosti, vyšší než přípustný objem prostředků na platy.

(2) Při překročení stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy, které příspěvková organizace neuhradí z fondu odměn,18) se postupuje podle zvláštního právního předpisu.12)

Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 7

Při hodnocení, zda zaměstnavatel dodržel stanovený způsob usměrňování výše prostředků na platy za rok 2000, se postupuje podle právních předpisů platných přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 8

Zrušují se: 

1.  Nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.
2.  Nařízení vlády č. 144/1995 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995  Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.
3.  Nařízení vlády č. 209/1995 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995  Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 144/1995 Sb.
4.  Nařízení vlády č. 306/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
5.  Nařízení vlády č. 137/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
6.  Nařízení vlády č. 349/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
7.  Nařízení vlády č. 319/1998 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995  Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
8.  Nařízení vlády č. 332/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995  Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:
Ing.Zeman v. r.
1. místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
PhDr. Špidla v. r.


1)   § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
2)   § 28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
3)   Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
4)   § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 217/2000 Sb.
5)   Zákon č. 143/1992 Sb., ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č.  225/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.
6)   Například § 34 odst. 2 písm. g) zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech.
7)   Nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č.  76/1994 Sb., nařízení vlády č. 141/1995 Sb., nařízení vlády č. 70/1996 Sb., nařízení vlády č. 325/1996 Sb., nařízení vlády č. 352/1997 Sb., nařízení vlády č. 247/1998 Sb. a nařízení vlády č. 125/2000 Sb.
Nařízení vlády č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, ve znění nařízení vlády č. 77/1994 Sb.
Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb., nařízení vlády č. 142/1995 Sb., nařízení vlády č. 71/1996 Sb., nařízení vlády č. 326/1996 Sb., nařízení vlády č. 353/1997 Sb., nařízení vlády č. 248/1998 Sb. a nařízení vlády č. 126/2000 Sb.
Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., nařízení vlády č. 72/1996  Sb., nařízení vlády č. 327/1996 Sb., nařízení vlády č. 354/1997 Sb., nařízení vlády č. 249/1998 Sb. a nařízení vlády č. 127/2000 Sb.
8)   § 4 odst. 2 a § 7 písm. l) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
9)   § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb.
§ 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.
§ 68 odst. 2 písm. w) a § 94 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb.
10)   § 4 odst. 1 a § 8 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb.
11)   § 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
§ 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
12)   § 44 zákona č. 218/2000 Sb.
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.
13)   § 51 odst. 2 a § 54 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.
§ 1 písm. d) a § 64 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.
§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.
14)   Nařízení vlády č. 251/1992 Sb.
Nařízení vlády č. 252/1992 Sb.
Nařízení vlády č. 79/1994 Sb.
15)   Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
16)   Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
17)   § 10 písm. c) nařízení vlády č. 251/1992 Sb.
18)   § 59 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.
§ 32 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.

E-shop

Nový občanský zákoník - Smluvní právo, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Smluvní právo, 2. vydání

P. Novotný, M. Novotná, P. Budíková, J. Ivičičová, K. Kedroňová, I. Štrosová, M. Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc -  Komentář, 4. vydání

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc - Komentář, 4. vydání

Vojtek, Bičák - C. H. Beck

Již čtvrté vydání úspěšného komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona v praxi došlo. Publikace vykládá základní otázky, rozebírá ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.