Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


445

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 22. listopadu 2000

o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 5 a § 12 odst. 3 až 5 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu):

§ 1

Toto nařízení stanoví produkční kvóty mléka, podmínky systému produkčních kvót mléka, způsob a podmínky poskytování kompenzačních podpor na vyrovnání újmy způsobené zavedením systému produkčních kvót mléka, minimální cenu a jakostní znaky mléka.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   mlékem kravské mléko vyrobené na území České republiky,
b)   systémem produkčních kvót mléka soubor opatření sloužící ke stabilizaci a regulaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky vymezenými ve zvláštním právním předpisu,1)
c)   kvótovým rokem období od 1. dubna do 31. března kalendářního roku,
d)   zpracovatelem fyzická nebo právnická osoba, která vykupuje syrové mléko nebo mléčné výrobky a prodává je zpracované podle zvláštního právního předpisu,2)
e)   producentem fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky hospodaří na území České republiky a prodává syrové mléko odbytové organizaci nebo zpracovateli anebo prodává mléko a mléčné výrobky přímo spotřebiteli,
f)   individuální referenční dodávkou objem syrového mléka dodaného producentem odbytové organizaci nebo mlékárně v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2000,
g)   celkovou referenční dodávkou celková dodávka syrového mléka od producentů odbytovým organizacím a zpracovatelům v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2000,
h)   individuální dodávkovou kvótou mléka objem syrového mléka, který byl přidělen Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen "Fond") producentovi pro prodej odbytové organizaci anebo zpracovateli v průběhu kvótového roku,
i)   individuální kvótou přímého prodeje mléka objem mléka a mléčných výrobků přepočtený na ekvivalentní objem syrového mléka, který byl producentovi přidělen Fondem pro prodej přímo spotřebiteli v průběhu kvótového roku,
j)   odbytovou organizací právnická osoba, která vykupuje a prodává neupravené syrové mléko a není zpracovatelem podle písmene d),
k)   rezervou poměrná část národní produkční kvóty určená ke zvyšování stanovených individuálních produkčních kvót mléka a ke stanovování nových individuálních produkčních kvót mléka,
l)   národní produkční kvótou součet stanovených individuálních produkčních kvót mléka a rezervy, který nepřesahuje objem stanovený v § 14 odst. 1.

§ 3
Stanovení individuálních produkčních kvót mléka

(1) Výše individuální dodávkové kvóty se stanoví výpočtem podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Výše individuální kvóty přímého prodeje se stanoví v objemu mléka a mléčných výrobků v přepočtu na objem syrového mléka, který producent prodal přímo spotřebiteli v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2000.

(3) Objem mléka a mléčných výrobků individuální kvóty přímého prodeje mléka se přepočte na objem syrového mléka podle koeficientů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Individuální produkční kvótu mléka přidělí Fond producentovi na základě jeho žádosti, která musí být doručena Fondu nejpozději do 31. ledna 2001. Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(5) Fond do 30 dnů ode dne doručení žádosti rozhodne o stanovení individuální produkční kvóty producentovi.

(6) Není-li v této lhůtě rozhodnuto o stanovení individuální produkční kvóty mléka producentovi, přidělí mu Fond zatímní individuální produkční kvótu mléka ve výši 75 % objemu mléka dodaného odbytové organizaci a zpracovateli a dodaného přímo spotřebitelům v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2000.

§ 4
Podání žádosti o zvýšení stávající a přidělení
nové individuální produkční kvóty mléka z rezervy

(1) Žádost o zvýšení stanovené individuální produkční kvóty mléka nebo přidělení nové individuální produkční kvóty mléka z rezervy stanovené podle § 13 na následující kvótový rok žadatel doručí Fondu nejpozději 30 dnů před počátkem kvótového roku. Žádosti doručené po tomto datu se považují za žádosti o zvýšení nebo přidělení nové individuální produkční kvóty mléka z rezervy na bezprostředně následující kvótový rok. Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení. K žádosti o přidělení nové individuální produkční kvóty mléka se přiloží doklady o zajištění odbytu na požadované množství individuální produkční kvóty mléka.

(2) Producentům, kteří podnikají výlučně v systému trvalého vazného ustájení,3) se přidělená individuální produkční kvóta nezvýší ani se nepřidělí nová individuální produkční kvóta mléka z rezervy.

(3) Producent, který nepožádal o přidělení individuální produkční kvóty mléka podle § 3 a zároveň zahájí tržní produkci po 1. lednu 2001, může požádat o přidělení nové individuální produkční kvóty mléka z rezervy stanovené podle § 14 na kvótový rok 2001/2002. To platí i pro producenta, který v období od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2000 přerušil tržní produkci syrového mléka na dobu delší 30 dnů.

(4) Zvýšení stanovené individuální produkční kvóty mléka nesmí přesáhnout 15 % výše individuální produkční kvóty mléka, kterou má producent přidělenou k datu podání žádosti.

(5) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na žadatele, který v kvótovém roce snížil nebo přerušil tržní produkci mléka v důsledku zásahu vyšší moci.

§ 5
Rozhodování o žádosti

(1) Fond rozhoduje o zvýšení stanovené individuální produkční kvóty mléka nebo o přidělení nové individuální produkční kvóty mléka.

(2) Fond posoudí, zda žádosti o zvýšení stanovené individuální produkční kvóty mléka a nové žádosti o stanovení individuální produkční kvóty mléka z rezervy splňují náležitosti podle ustanovení § 4, a to ve lhůtě nejpozději 15 dnů před začátkem kvótového roku, na který je žádáno o zvýšení stanovené individuální produkční kvóty.

(3) Fond uspokojí požadavky žadatelů podle odstavce 2, které ve svém souhrnu přesáhnou objem rezervy pro příslušný kvótový rok (§ 14), poměrně.

(4) Nová individuální produkční kvóta mléka se stanovuje podmínečně s tím, že žadatel musí prokázat do 90 dnů od počátku kvótového roku, že je producentem mléka. Pokud tuto skutečnost žadatel neprokáže, účinky přidělení individuální produkční kvóty mléka zanikají. Fond tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí žadateli.

(5) Fond rozdělí rovným dílem souhrn podle odstavce 4 nepřidělených individuálních produkčních kvót mléka žadatelům, jejichž požadavky byly podle odstavce 3 uspokojeny poměrně. Fond oznámí tuto skutečnost žadateli do 4 měsíců od počátku kvótového roku.

§ 6
Snížení individuální produkční kvóty mléka

(1) Pokud v kvótovém roce producent nevyčerpal individuální produkční kvótu mléka, sníží Fond počínaje kvótovým rokem následujícím po kvótovém roku, kdy ke snížení došlo, jeho individuální produkční kvótu mléka o poměrnou část vypočtenou podle odstavce 2. Fond snížení neprovede, jestliže producentova produkce mléka poklesla v důsledku zásahu vyšší moci a producent tuto skutečnost neprodleně oznámil Fondu.

(2) Fond sníží producentovi individuální produkční kvótu mléka podle odstavce 1 v objemu o

a)   50 % z nevyčerpané části individuální produkční kvóty mléka, pokud producent vyčerpal individuální produkční kvótu mléka k 31. březnu kalendářního roku na 80 až 90 %,
b)   75 % z nevyčerpané části individuální produkční kvóty mléka, pokud producent vyčerpal individuální produkční kvótu mléka k 31. březnu kalendářního roku na 70 až 79 %,
  
c)   celou nevyčerpanou část individuální produkční kvóty mléka, pokud producent vyčerpal individuální produkční kvótu mléka k 31. březnu kalendářního roku na méně než 70 %.

(3) Fond rozhodne o snížení individuální produkční kvóty mléka ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručena informace podle § 11 odst. 1 za poslední kalendářní měsíc kvótového roku.

(4) Fond může rovným dílem rozdělit souhrn snížených individuálních produkčních kvót mléka pro žadatele, jejichž požadavky byly podle § 5 odst. 3 uspokojeny poměrně. Fond oznámí tuto skutečnost žadateli do 4 měsíců od počátku kvótového roku.

§ 7
Převod individuálních produkčních kvót mléka

(1) Převod individuální produkční kvóty mléka je vůči Fondu účinný ode dne, kdy bylo Fondu doručeno písemné oznámení o převodu stanovené kvóty nebo její části na nového nabyvatele. Producentovi, který pokračuje v činnosti producenta, jemuž byla přidělena individuální produkční kvóta mléka, Fond na požádání stanoví novou individuální produkční kvótu mléka ve stejné výši.

(2) Nabyvatel kvóty má postavení producenta, kterému byla kvóta nebo její část přidělena.

§ 8
Změna individuální dodávkové kvóty nebo její části
na individuální kvótu přímého prodeje a naopak

Individuální dodávkovou kvótu nebo její část lze v průběhu kvótového roku změnit na individuální kvótu přímého prodeje a naopak, nejvýše však dvakrát v průběhu kvótového roku a nejpozději 60 dnů před počátkem následujícího kvótového roku. Změna se stává účinnou dnem doručení písemného oznámení producenta Fondu o změně individuální dodávkové kvóty nebo její části na individuální kvótu přímého prodeje a naopak.

§ 9
Kompenzační podpora

(1) Fond poskytne na základě žádosti producentovi, který má přidělenou individuální produkční kvótu mléka, kompenzační podporu na vyrovnání újmy způsobené zavedením systému produkčních kvót mléka. Žádost o kompenzační podporu žadatel doručí Fondu nejpozději do 31. srpna kalendářního roku. Fond rozhodne o žádosti nejpozději do 31. října kalendářního roku. Kompenzační podporu lze poskytnout zálohově.

(2) Kompenzační podpora se stanoví

a)   pro producenta, u něhož podíl výměry jím obhospodařovaných zemědělských pozemků nacházejících se v méně příznivých oblastech vymezených podle zvláštního právního předpisu dosahuje alespoň 50 % celkové výměry jím obhospodařovaných zemědělských pozemků nebo který je ekologickým podnikatelem,3) v rozmezí od 0,37 do 1,10 Kč za každý litr individuální produkční kvóty mléka vynásobený koeficientem stanoveným podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení; sazbu Fond zveřejní v Obchodním věstníku vždy do 31. července každého kalendářního roku,
b)   pro ostatní producenty v rozmezí od 0,25 do 0,75 Kč za každý litr individuální produkční kvóty mléka vynásobený koeficientem stanoveným podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení; sazbu Fond zveřejní v Obchodním věstníku vždy do 31. července každého kalendářního roku.

(3) Rozhodným datem pro stanovení individuální produkční kvóty mléka pro přiznání kompenzační podpory je 31. květen každého kalendářního roku.

(4) V případě, že producent nevyčerpal individuální produkční kvótu mléka podle § 6 nebo ji snížil v důsledku převodu podle § 7, vrátí Fondu poměrnou část kompenzační podpory připadající na sníženou část individuální produkční kvóty mléka do 60 dnů po uplynutí kvótového roku, ve kterém by byla kompenzační podpora poskytnuta.

§ 10
Minimální cena

(1) Minimální cena se stanoví ve výši 7,60 Kč za litr syrového mléka. Minimální cena nezahrnuje náklady spojené s odběrem a dopravou syrového mléka zpracovateli a nesmí být snížena pod stanovenou úroveň v důsledku uplatnění požadavku na úhradu služeb, nákladů nebo činností ze strany zpracovatele vůči producentovi.

(2) Minimální cena se vztahuje na veškeré dodávky syrového mléka, které splňují jakostní znaky uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Od 1. dubna 2001 se vztahuje i na veškeré dodávky syrového mléka v rámci individuální dodávkové kvóty, které splňují jakostní znaky uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

(3) Hodnoty jakostních znaků uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení v bodech 3, 4 a 6 se zjišťují způsobem uvedeným ve zvláštním právním předpisu.4)

(4) Minimální cena se při nedodržení některého z jakostních znaků uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení v bodech 1, 2, 5 a 6 nevztahuje pouze na denní dodávku syrového mléka, u níž bylo toto nedodržení zjištěno. Při nedodržení jakostních znaků uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení v bodech 3 a 4 se minimální cena nevztahuje na měsíční dodávku syrového mléka, u níž bylo toto nedodržení zjištěno.

(5) Hodnoty jakostních znaků uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení v bodech 1 až 6 se zjišťují v akreditovaných laboratořích.5)

§ 11
Evidence producenta

(1) Producent zašle Fondu do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce informaci, jejíž strukturu stanoví příloha č. 7 k tomuto nařízení.

(2) Producent uchovává nejméně po dobu pěti let evidenci týkající se jednotlivých kvótových roků v rozdělení na měsíční objemy dodaného mléka v rozdělení na individuální kvótu přímého prodeje a individuální dodávkovou kvótu.

(3) Producent informuje o výši přidělené individuální dodávkové kvóty a jejích změnách příslušného zpracovatele nebo odbytovou organizaci.

(4) Producent dodávající v průběhu kvótového roku více než jednomu zpracovateli nebo odbytové organizaci oznámí Fondu, který zpracovatel nebo odbytová organizace zaplatí případný odvod za překročení individuální dodávkové kvóty.

(5) Producent informuje Fond o tom, zda dodává mléko jinému zpracovateli nebo odbytové organizaci a v jakém množství; zpracovatele a odbytovou organizaci o tom informuje, pokud by tím nebylo dotčeno obchodní tajemství.6)

§ 12
Získávání informací od zpracovatele

(1) Zpracovatel zašle Fondu do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce informaci, jejíž strukturu stanoví příloha č. 8 k tomuto nařízení.

(2) Zpracovatel zašle Fondu do 40 dnů po uplynutí kvótového roku informaci o

a)   součtu objemu individuálních dodávkových kvót jemu dodávajících producentů k 31. březnu kalendářního roku,
b)   součtu všech dodávek mléka v členění na mléko dodané od producentů, odbytových organizací a jiných zpracovatelů,
c)   součtu dodávek mléka a součtu individuálních dodávkových kvót producentů, kteří překročili individuální dodávkovou kvótu k 31. březnu kalendářního roku,
d)   součtu dodávek mléka a individuálních dodávkových kvót producentů, kteří nepřekročili individuální dodávkovou kvótu k 31. březnu kalendářního roku,
e)   objemu mléka zpracovaného tímto zpracovatelem na základě smluvního vztahu s jiným zpracovatelem.

(3) Zpracovatel vede seznam dodavatelů mléka a uchovává po dobu nejméně pěti let veškeré údaje podle odstavců 1 a 2.

(4) Zpracovatel vede oddělenou evidenci pro mléko dodané pouze jemu dodávajícími producenty, pro mléko dodané producenty dodávajícími více než jednomu zpracovateli nebo odbytové organizaci, pro mléko dodané odbytovými organizacemi, pro mléko dodané jinými zpracovateli a pro mléko v jeho podniku pouze zpracované na základě smluvního vztahu s jiným zpracovatelem.

(5) Zpracovatel průběžně informuje producenta o naplňování jeho individuální dodávkové kvóty nebo její části.

§ 13
Získávání informací od odbytové organizace

(1) Odbytová organizace zašle Fondu do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce informaci, jejíž strukturu stanoví příloha č. 9 k tomuto nařízení.

(2) Odbytová organizace zašle Fondu do 40 dnů po uplynutí kvótového roku informaci o

a)   součtu objemu individuálních dodávkových kvót jí dodávajících producentů k 31. březnu kalendářního roku,
b)   součtu všech dodávek mléka v členění na mléko dodané od producentů, jiných odbytových organizací a zpracovatelů,
c)   součtu dodávek mléka a součtu individuálních dodávkových kvót producentů, kteří překročili individuální dodávkovou kvótu k 31. březnu kalendářního roku,
d)   součtu dodávek mléka a individuálních dodávkových kvót producentů, kteří nepřekročili individuální dodávkovou kvótu k 31. březnu kalendářního roku.

(3) Odbytová organizace vede seznam dodavatelů a odběratelů mléka a uchovává po dobu nejméně pěti let veškeré údaje, na něž se vztahuje ohlašovací povinnost.

(4) Odbytová organizace vede oddělenou evidenci pro mléko dodané pouze jí dodávajícími producenty, pro mléko dodané producenty dodávajícími více než jednomu zpracovateli nebo odbytové organizaci a pro mléko dodané jinými odbytovými organizacemi nebo zpracovateli.

(5) Odbytová organizace průběžně informuje producenta o naplňování jeho individuální dodávkové kvóty nebo její části.

§ 14
Národní produkční kvóta a rezerva

(1) Součet individuálních produkčních kvót mléka v každém kvótovém roce a rezervy nesmí přesáhnout objem 3,01 mld litrů syrového mléka (národní produkční kvóta).

(2) Ministerstvo nejpozději 30 dnů před počátkem příslušného kvótového roku oznámí výši rezervy ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

§ 15
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. Toto nařízení pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 2005.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 445/2000 Sb.

Způsob výpočtu individuální dodávkové kvóty

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 445/2000 Sb.

Způsob přepočtu mléčných výrobků na objem syrového mléka

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 445/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 445/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 445/2000 Sb.

Výpočet koeficientu pro stanovení kompenzační podpory

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 445/2000 Sb.

Jakostní znaky syrového mléka vztahující se k minimální ceně

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 445/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 445/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 445/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)


1)   § 1 písm. b) vyhlášky č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje.
2)   Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.
3)   Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č.  368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 42 odst. 2 vyhlášky č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.
5)   § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
6)   § 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, komentář

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, komentář

Kubíček, Polák - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář je nepostradatelným praktickým nástrojem, který ocení všichni státní zástupci, advokáti, soudci i policisté, a to zejména ti, kteří působí v trestní justici. Na 1102 stranách nabízí kromě výkladu ...

Cena: 1 870 KčKOUPIT

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Jindřich Špička - C. H. Beck

Finanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem k potřebám a očekávání uživatele výsledků, je o hledání příčin významných změn v ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o kolektivním vyjednávání, komentář

Zákon o kolektivním vyjednávání, komentář

prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., Mgr. Pavel Knebl - Wolters Kluwer, a. s.

Ambicí komentáře k zákonu o kolektivním vyjednávání je nejen podání vysvětlujícího textu, ale, a to především, předložení praktické pomůcky všem, kteří se problematikou kolektivního vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv, sporů a jejich řešením zaobírají. V publikaci naleznete ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.