Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


444

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 7. prosince 2000

o vzoru, způsobu vyplňování, vyznačování délky platnosti a evidenci dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic

Ministerstvo financí stanoví podle § 46 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., k provedení § 21 odst. 5:

§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Dvoudílný kupón (dále jen "kupón") je cenina, která prokazuje zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic.

(2) Kupón se rozlišuje podle délky platnosti na kupón na kalendářní rok, na kalendářní měsíc, na deset po sobě jdoucích dnů nebo na jeden den a dále podle hmotnosti vozidla.

(3) Vzory kupónů podle odstavců 1 a 2 jsou uvedeny v příloze.

§ 2

Rozměry a tvar kupónu

(1) Kupón v motorovém vozidle má tvar nepravidelného šestiúhelníku se zaoblenými rohy o poloměru 4 mm. Vnější rozměry jsou 61 x 61 mm se dvěma zkrácenými rohy. Vzdálenost mezi protilehlými stranami ve vodorovném a svislém směru je 61 mm. První část kupónu tvoří část kupónu umístěná v motorovém vozidle.

(2) Druhá část kupónu má tvar obdélníku o rozměru 53 x 83 mm (na výšku).

§ 3

Prvky kupónu

(1) Na přední straně první části kupónu viditelné z vnitřní strany vozidla a na zadní straně první části kupónu viditelné z vnější strany vozidla jsou tyto prvky:

a)   symboly dopravních značek "Dálnice" a "Silnice pro motorová vozidla" ve tvaru stanoveném zvláštním právním předpisem,1)
b)   číslice označující rok platnosti,
c)   doba platnosti, která je u ročního kupónu vyznačena písmenem R, u měsíčního písmenem M, u desetidenního písmenem D a u jednodenního písmenem J,
d)   údaj o celkové hmotnosti motorového vozidla nebo jízdní soupravy (dále jen "motorové vozidlo"), pro které je kupón určen,
e)   po obvodu spodní části kupónu s platností na jeden kalendářní měsíc číslice 1 až 12 pro vyznačení jeho platnosti v příslušném měsíci,
f)   po obvodu horní části kupónu s platností na období deseti po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo na období jednoho dne číslice 1 až 31 pro vyznačení dne začátku jeho platnosti a po obvodu spodní části kupónu číslice 1 až 12 pro vyznačení příslušného kalendářního měsíce,
g)   celoplošný ochranný násek,
h)   holografický prvek, který je pouze na přední straně kupónu přetištěný dvoupísmennou sérií a šestimístným pořadovým číslem.

(2) Na přední straně první části kupónu viditelné z vnitřní strany vozidla je vyznačený prostor pro zápis státní poznávací značky.

(3) Na přední straně druhé části kupónu jsou tyto prvky:

a)   číslice označující rok platnosti,
b)   doba platnosti, která je u ročního kupónu vyznačena písmenem R, u měsíčního písmenem M, u desetidenního písmenem D a u jednodenního písmenem J,
c)   nápis "KUPçN PROKAZUJĺCĺ ZAPLACENĺ POPLATKU ZA UŽĺVÁNĺ DÁLNICE A RYCHLOSTNĺ SILNICE (2. ČÁST)",
d)   údaj o celkové hmotnosti motorového vozidla, pro které je kupón určen,
e)   symboly dopravních značek "Dálnice" a "Silnice pro motorová vozidla" ve tvaru stanoveném zvláštním právním předpisem,1)
f)   prostor pro zápis státní poznávací značky,
g)   holografický prvek přetištěný shodnou dvoupísmennou sérií a shodným šestimístným pořadovým číslem jako na kupónu v motorovém vozidle.

§ 4

Barevné provedení kupónů

(1) Barvy prvků kupónu uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) až g), odst. 3 písm. a) až d), § 5 odst. 1 až 6 a 9 a § 6 odst. 1 až 4, 7 a 8 musí být voleny tak, aby byla zaručena jejich snadná čitelnost a vzájemná rozpoznatelnost. Pokud se jedná o barvy podkladu kupónu, je použit u jedné z barev ochranný irisový přechod odstínů.

(2) Jako základní podkladová barva je použita u kupónu platného pro

a)   kalendářní rok barva zelená,
b)   kalendářní měsíc barva šedá,
c)   deset dnů barva modrá, a
d)   jeden den barva červená.

§ 5

Plošné řešení první části kupónu

(1) Symbol dopravní značky "Dálnice" je 6,4 mm vysoký a 5 mm široký. Symbol je umístěn 1 mm od spodního okraje rámečku a 40 mm od jeho horního okraje.

(2) Symbol dopravní značky "Silnice pro motorová vozidla" je 6,4 mm vysoký a 5 mm široký. Symbol je umístěn 1 mm od spodního okraje rámečku a 40 mm od horního okraje rámečku.

(3) Vzdálenost mezi symbolem dopravní značky "Dálnice" a "Silnice pro motorová vozidla" je 2,3 mm.

(4) Nápisy obsahující údaje o celkové hmotnosti vozidla

a)   "vozidlo do 3,5 tuny",
b)   "vozidlo nad 3,5 do 12 tun", nebo
c)   "vozidlo nad 12 tun"

jsou vysoké 2,2 mm a jsou umístěny nad prostorem pro zápis státní poznávací značky.

(5) Číslice označující rok platnosti jsou vysoké 8,2 mm a jsou umístěny nad údajem o celkové hmotnosti vozidla a vedle holografického prvku. Spodní okraj číslic je vzdálen 19,8 mm od spodního rámečku.

(6) Písmeno označující dobu platnosti je vysoké 14 mm a je umístěno nad číslicí označující rok platnosti.

(7) Holografický prvek je umístěn na přední straně kupónu v pravé horní části a na zadní straně kupónu v levé horní části. Holografický prvek je odlišný tvarem podle celkové hmotnosti vozidla uvedené v odstavci 4.

(8) Rámeček pro zápis státní poznávací značky je umístněn na přední straně kupónu a je 5 mm vysoký a 34 mm široký. Jeho spodní okraj je vzdálen 8 mm od spodního okraje rámečku.

(9) Dvoupísmenná série i šestimístné číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny na přední straně kupónu přes holografický prvek. Série je umístěna pod šestimístným číslem na jeho středové ose.

(10) Ve spodní části kupónu je tmavomodře vytištěn 13místný čárový kód.

§ 6

Plošné řešení druhé části kupónu

(1) Symboly dopravní značky "Dálnice" a "Silnice pro motorová vozidla" jsou 6,4 mm vysoké a 5 mm široké a jsou umístěny v jeho pravé horní části nad číslicí označující rok platnosti. Vzdálenost mezi oběma symboly je 2,3 mm.

(2) Údaj o celkové hmotnosti vozidla je vysoký 2,3 mm a je umístěn pod nápisem uvedeným v odstavci 8.

(3) Číslice označující rok platnosti jsou vysoké 6 mm a jsou umístěny společně s písmenem označujícím dobu platnosti ve dvojitém rámečku ve tvaru kupónu v motorovém vozidle vpravo od holografického prvku.

(4) Písmeno označující dobu platnosti je vysoké 6 mm a je umístěno pod číslicí označující rok platnosti.

(5) Holografický prvek je umístěn v levé horní části a tvarem odpovídá holografickému prvku na kupónu v motorovém vozidle, jeho tvar je horizontálně zúžen.

(6) Rámeček pro zápis státní poznávací značky je 5 mm vysoký a 34 mm široký a je umístěn ve spodní části kupónu. Jeho spodní okraj je vzdálen 4 mm od spodního okraje tištěné plochy.

(7) Dvoupísmenná série a šestimístné číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny přes holografický prvek. Série je umístěna pod šestimístným číslem na středové ose okénka pro hologram.

(8) Nápis "KUPçN PROKAZUJĺCĺ ZAPLACENĺ POPLATKU ZA UŽĺVÁNĺ DÁLNICE A RYCHLOSTNĺ SILNICE (2. ČÁST)" a údaj o celkové hmotnosti vozidla, pro který je určen, je rozdělen do čtyř řádků a je umístěn ve střední části kupónu. Výška písmen slova "KUPçN" je 3 mm, výška ostatního textu je 2,2 mm.

§ 7

Způsob vyplňování kupónu

(1) Údaj o státní poznávací značce motorového vozidla vyplňuje řidič na obou částech kupónu v místech k tomu určených, jak je uvedeno v § 5 odst. 8 a § 6 odst. 6. Údaj se vyplní čitelně tak, aby nebyl běžným způsobem odstranitelný, např. plnicím perem nebo propisovací tužkou.

(2) Případná změna státní poznávací značky motorového vozidla se na kupónu nevyznačuje.

§ 8

Způsob vyznačování doby platnosti kupónu

Vyznačení doby platnosti kupónu prokazujícího zaplacení poplatku na kalendářní měsíc, na deset po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo na jeden den provádí prodejce při prodeji děrováním prvé části kupónu na místech určených pro vyznačení příslušného měsíce a dne, jak je uvedeno v § 3 odst. 1 písm. e) a f).

§ 9

Evidence kupónů

(1) Kupóny se evidují podle dvoupísmenných sérií označených velkými písmeny a šestimístnými pořadovými čísly. Odděleně se evidují podle hmotnostních kategorií vozidel, podle doby jejich platnosti a podle přijatých, vydaných, prodaných a vrácených kupónů. Kupóny se u prodejce evidují jako ceniny podle zvláštního právního předpisu.2)

(2) Zvlášť se evidují kupóny poškozené, vyměněné nebo kupóny s chybným vyznačením doby platnosti.

(3) Právnická osoba pověřená Ministerstvem financí činnostmi spojenými s prodejem kupónů vede evidenci podle odstavců 1 a 2 a předává je k distribuci a prodeji na základě předávacího protokolu.

§ 10

Zrušuje se vyhláška Ministerstva financí č. 253/1999 Sb., o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

Příloha k vyhlášce č. 444/2000 Sb.

Vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic

1. Kupóny s platností na kalendářní rok pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu:
a)  do celkové hmotnosti 3,5 tuny
b)  o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun
c)  o celkové hmotnosti nad 12 tun

2. Kupóny s platností na kalendářní měsíc pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu:
a)  do celkové hmotnosti 3,5 tuny
b)  o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun
c)  o celkové hmotnosti nad 12 tun

3. Kupóny s platností na deset dní pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu:
a)  do celkové hmotnosti 3,5 tuny
b)  o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun
c)  o celkové hmotnosti nad 12 tun

4. Kupón s platností na jeden den pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu o celkové hmotnosti nad 12 tun

(obrázky kupónů nejsou v textové podobě)

E-shop

Vyvlastnění a ochrana investic

Vyvlastnění a ochrana investic

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Publikace se zabývá ochranou a podporou zahraničních investic v kontextu vyvlastnění. Aktuálnosti tématu nahrává zejména vzrůstající počet investičních sporů mezi státy a zahraničními investory. Text čtenáře seznamuje se dvěma typy přístupů k odlišení zásahu do majetku investora. ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Michal Králík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace ve vybraných oblastech věcných práv, které zpracovává, překládá čtenáři shrnutí procesních a hmotněprávních aspektů opírající se o kompletní judikaturu Nejvyššího soudu, zejména jeho senátu specializovaného v rozhodovací činnosti na oblast věcných práv, zasazených do ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování půjček společníky. Řeší ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.