Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


420

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 15. listopadu 2000,

kterým se stanoví podmínky pro poskytnutí státní finanční podpory ke zmírnění následků škod na porostech způsobených suchem v roce 2000

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb., zákona č. 166/1992 Sb., zákona č. 321/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 160/1997 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb.:

§ 1

Finanční podpora státu (dále jen "podpora") se poskytuje ke zmírnění následků škod způsobených na porostech nedostatkem vodních srážek.

§ 2

Podporu lze poskytnout osobám, které obhospodařují zemědělské pozemky, kterými se pro účely tohoto nařízení rozumějí pozemky využívané jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrady nebo trvalé travní porosty, k nimž mají právní vztah na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního titulu,1) pokud

a)   splňují podmínky stanovené tímto nařízením,
b)   výměra zemědělských pozemků činí nejméně 2 ha,
c)   na zemědělských pozemcích byly zaorány porosty (dále jen "zemědělské pozemky zaorané") nebo na zemědělských pozemcích byly prokazatelně poškozeny porosty v rozsahu přesahujícím 70 % (dále jen "zemědělské pozemky značně poškozené"),
d)   se zemědělské pozemky, na nichž byly porosty poškozeny, ale nebyly zaorány nebo byly poškozeny v rozsahu menším, než je uvedeno v písmenu c), nacházejí v katastrálních územích okresů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "ostatní poškozené zemědělské pozemky").

§ 3

Podpora podle § 1 se týká zemědělských pozemků uvedených v § 2, pokud porosty na nich byly poškozeny nedostatkem vodních srážek v období od 1. dubna 2000 do 26. června 2000 a nebyly v tomto období zavlažovány.

§ 4

(1) Žádost o poskytnutí podpory (dále jen "žádost") podává osoba uvedená v § 2 (dále jen "žadatel") územnímu odboru Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo") příslušnému podle sídla žadatele, jestliže je žadatelem právnická osoba, nebo podle místa trvalého pobytu žadatele, jestliže je žadatelem fyzická osoba. Žádost musí být doručena ministerstvu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Není-li žádost podána ve stanovené lhůtě, podporu nelze poskytnout.

(2) Žádost musí obsahovat údaje podle příslušného vzoru žádosti uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení a musí být doložena doklady podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a čestným prohlášením podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

(3) Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li zjevně nesprávné údaje, ministerstvo ji vrátí žadateli do 10 dnů od jejího doručení spolu s uvedením vad žádosti a s výzvou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do 7 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, považuje se žádost za žádost podanou po lhůtě a podporu nelze poskytnout.

(4) Podporu nelze rovněž poskytnout, jestliže

a)   žadatel nemá vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky nebo jinému státnímu fondu; tuto skutečnost ověří ministerstvo v rozsahu, v jakém mu to umožňují zvláštní právní předpisy,
b)   žadatel je v likvidaci,
c)   na majetek žadatele byl prohlášen konkurs, nebo
d)   žadatel je subjektem v působnosti Ministerstva obrany.

(5) Podpora poskytnutá podle tohoto nařízení nebrání poskytnutí podpory či pomoci podle zvláštních právních předpisů.2)

§ 5

(1) Na rozhodování o poskytnutí podpory podle tohoto nařízení se ustanovení správního řádu nepoužijí.

(2) Dojde-li ministerstvo k závěru, že podmínky pro poskytnutí podpory nejsou splněny, sdělí toto bez zbytečného odkladu písemně žadateli spolu s uvedením důvodů, pro které nelze podporu poskytnout.

§ 6

(1) Výše podpory se vypočte podle počtu bodů, kterými se ohodnotí zemědělské pozemky tak, že každý dotčený zemědělský pozemek je ohodnocen v případě

a)   zemědělských pozemků zaoraných 80 body na 1 ha,
b)   zemědělských pozemků značně poškozených 60 body na 1 ha,
c)   ostatních poškozených zemědělských pozemků způsobem uvedeným v příloze č.  4 k tomuto nařízení.

(2) Žadatel vypočte celkový počet bodů podle vzoru uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení a každý dílčí provedený výpočet zaokrouhlí na celé body dolů.

(3) Pro účely tohoto nařízení se považují za

a)   jařiny veškeré zemědělské plodiny na zemědělských pozemcích seté nebo sázené a sklizené v roce 2000 s výjimkou okopanin,
b)   ozimy veškeré zemědělské plodiny na zemědělských pozemcích, které nesplňují podmínky uvedené v písmenu a), s výjimkou okopanin.

§ 7

(1) Částka podpory připadající na jeden bod se vypočte tak, že částka 5 000 000 000 Kč stanovená zvláštním právním předpisem3) jako rozsah státního dluhopisového programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000 se vydělí celkovým počtem bodů zjištěným na základě všech oprávněných a ve lhůtě podaných žádostí a zaokrouhlí se na celé koruny dolů. Částku podpory připadající na jeden bod zveřejní ministerstvo ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

(2) Výše podpory se vypočte jako násobek hodnoty bodu a počtu bodů, kterým byly ohodnoceny podle § 6 odst. 1 zemědělské pozemky obhospodařované žadatelem, a zaokrouhlí se na celé koruny dolů.

§ 8

(1) Podpora je poukazována na bankovní účet žadatele a žadatel ji účtuje podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Podporu lze poskytnout zálohově.

(3) Neoprávněně použité nebo zadržené prostředky státního rozpočtu vyplacené ve formě podpory podle tohoto nařízení včetně penále podle zvláštního právního předpisu5) vrátí příjemce podpory na účet příslušného územního finančního orgánu.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.


1)   Například občanský zákoník, § 8 odst. 10 a 11 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, § 22 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Například zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 344/1999 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí.
3)   Zákon č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000.
4)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 420/2000 Sb.

Doklady k žádosti o poskytnutí podpory a podklady pro kontrolu

K žádosti o poskytnutí podpory podle tohoto nařízení se přikládají a podkladem pro kontrolu jsou:

1. a) doklad o vlastnictví zemědělského pozemku, nebo
 b) doklad o nájmu zemědělského pozemku, a to
      1.1. jde-li o nájem na základě písemné nájemní smlouvy, přikládá se tato nájemní smlouva,
1.2. jde-li o nájem na základě ústní nájemní smlouvy, přikládá se kopie posledního daňového přiznání nebo, došlo-li ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, dílčího daňového přiznání,1) podaného příslušnému správci daně k přiznání daně z pozemků, současně se přikládá doklad(y) o zaplacení daně z pozemků za poslední zdaňovací období
1.3. jde-li o nájem ze zákona, přikládá se například kupní smlouva o prodeji zemědělských objektů2) uzavřená s Pozemkovým fondem ČR nebo výpis z obchodního rejstříku,3) dále kopie posledního daňového přiznání nebo, došlo-li ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, dílčího daňového přiznání,1) podaného příslušnému správci daně k přiznání daně z pozemků, současně se přikládá doklad(y) o zaplacení daně z pozemků za poslední zdaňovací období, nebo
c) doklad o jiném právním důvodu hospodaření na zemědělských pozemcích podle § 2, anebo
d) seznam dokladů, který nahrazuje doklady uvedené pod písmeny a) až c). Úplnost a pravdivost seznamu dokladů musí být stvrzena v čestném prohlášení při podání žádosti o poskytnutí podpory.
Seznam dokladů obsahuje:
1.1. právní titul hospodaření na zemědělských pozemcích,
1.2. název okresu,
1.3. název katastrálního území,
1.4. typ užívání pozemků v rámci daného katastrálního území, například takto: V = vlastní parcela, N1 = nájem na základě písemné nájemní smlouvy, N2 = nájem na základě ústní nájemní smlouvy, N3 = nájem ze zákona, P1 = podnájem na základě písemné podnájemní smlouvy, P2 = podnájem na základě ústní podnájemní smlouvy, P3 = podnájem ze zákona, PÚ = pozemkové úpravy, O = ostatní,
1.5. druh zemědělského pozemku (kultura) - u travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů bez ohledu na označení druhu pozemku v katastru nemovitostí,
1.6. žadatelem uplatněná výměra (v hektarech na čtyři desetinná místa) u daného druhu zemědělského pozemku v rámci daného katastrálního území,
2. základní mapa v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnější se zákresem obhospodařovaných zemědělských pozemků v rozlišení na zemědělskou půdu s ornou půdou, zemědělskou půdu s travními porosty, trvalé kultury, pozemky s rychle rostoucími dřevinami a zatravňované pozemky.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 420/2000 Sb.

Počet bodů připadajících na 1 ha v jednotlivých pásmech sucha
na ostatních poškozených zemědělských pozemcích [§ 2 písm. d)]

Pásmo sucha

Počet bodů
Jařiny

Počet bodů
Ozimy

1. pásmo sucha

32

21

2. pásmo sucha

17

10

3. pásmo sucha

10

6

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 420/2000 Sb.

Výpočet počtu bodů

Tabulka č. 1:
Výpočet počtu bodů pro přiznání podpory u zemědělských pozemků zaoraných
[§ 2 písm. c)]

název okresu název katastrálního území výměra(ha)* body/ha celkem bodů**
      80  
      80  
      80  
celkem     80  
* na čtyři desetinná místa
**  Celkový počet bodů pro přiznání podpory se vypočítá jako součin výměry (ha) a počtu bodů (80 bodů/ha) u zemědělských plodin zaokrouhleno na celé body dolů.

Tabulka č. 2:
Výpočet počtu bodů pro přiznání podpory u zemědělských pozemků značně poškozených
[§ 2 písm. c)]

název okresu

název katastrálního území

výměra (ha)*

body/ha

celkem bodů**

 

 

 

60

 

 

 

 

60

 

 

 

 

60

 

celkem

 

 

60

 

* na čtyři desetinná místa
**  Celkový počet bodů pro přiznání podpory se vypočítá jako součin výměry (ha) a počtu bodů (60 bodů/ha) u zemědělských plodin zaokrouhleno na celé body dolů.

Tabulka č. 3:
Výpočet počtu bodů pro přiznání podpory u ostatních poškozených zemědělských pozemků
[§ 2 písm. d)]

Pro "1. pásmo sucha"
Tabulka č. 3.1

název okresu

název katastrálního území1)

jařiny podle
§ 6 odst. 3 písm. a)

ozimy  podle § 6 odst. 3 písm. b)

celkem

vinice, chmelnice

trvalé travní porosty a víceleté pícniny

ozimy ostatní podle § 6 odst. 3 písm. b) s výjimkou trvalých travních porostů, víceletých pícnin, vinic, chmelnic

 

výměra2) (ha)

body
/ha3)

celkem bodů6)

výměra2)
(ha)

body
/ha5)

celkem bodů6)

výměra2
(ha)

body
/ha4

celkem bodů6)

výměra2)
(ha)

body
/ha3)

celkem bodů6)

celkem bodů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

1)  pouze katastrální území uvedená v příloze č. 1
2)  na čtyři desetinná místa
3)  počet bodů na 1 ha vyplývá z přílohy č. 4 (v závislosti na pásmu sucha) - počet bodů v kategorii jařiny, resp. ozimy
4)  počet bodů na 1 ha vyplývá z přílohy č. 4 (v závislosti na pásmu sucha) - počet bodů v kategorii ozimy násobený koeficientem 0,2
5)  počet bodů na 1 ha vyplývá z přílohy č. 4 (v závislosti na pásmu sucha) - počet bodů v kategorii ozimy násobený koeficientem 4
6)  celkem bodů se vypočítá jako součin výměry (ha) a počtu bodů na 1 ha zemědělských plodin zaokrouhleno na celé body dolů

Pro "2. pásmo sucha"
Tabulka č. 3.2

název okresu

název katastrálního území1)

jařiny podle
§ 6 odst. 3 písm. a)

ozimy  podle § 6 odst. 3 písm. b)

celkem

vinice, chmelnice

trvalé travní porosty a víceleté pícniny

ozimy ostatní podle § 6 odst. 3 písm. b) s výjimkou trvalých travních porostů, víceletých pícnin, vinic, chmelnic

 

výměra2) (ha)

body
/ha3)

celkem bodů6)

výměra2)
(ha)

body
/ha5)

celkem bodů6)

výměra2
(ha)

body
/ha4

celkem bodů6)

výměra2)
(ha)

body
/ha3)

celkem bodů6)

celkem bodů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

1)  pouze katastrální území uvedená v příloze č. 1
2)  na čtyři desetinná místa
3)  počet bodů na 1 ha vyplývá z přílohy č.4 (v závislosti na pásmu sucha) - počet bodů v kategorii jařiny, resp. ozimy
4)  počet bodů na 1 ha vyplývá z přílohy č. 4 (v závislosti na pásmu sucha) - počet bodů v kategorii ozimy násobený koeficientem 0,2
5)  počet bodů na 1 ha vyplývá z přílohy č. 4 (v závislosti na pásmu sucha) - počet bodů v kategorii ozimy násobený koeficientem 4
6)  celkem bodů se vypočítá jako součin výměry (ha) a počtu bodů na 1 ha zemědělských plodin zaokrouhleno na celé body dolů

Pro "3. pásmo sucha"
Tabulka č. 3.3

název okresu

název katastrálního území1)

jařiny podle
§ 6 odst. 3 písm. a)

ozimy  podle § 6 odst. 3 písm. b)

celkem

vinice, chmelnice

trvalé travní porosty a víceleté pícniny

ozimy ostatní podle § 6 odst. 3 písm. b) s výjimkou trvalých travních porostů, víceletých pícnin, vinic, chmelnic

 

výměra2) (ha)

body
/ha3)

celkem bodů6)

výměra2)
(ha)

body
/ha5)

celkem bodů6)

výměra2
(ha)

body
/ha4

celkem bodů6)

výměra2)
(ha)

body
/ha3)

celkem bodů6)

celkem bodů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

1)  pouze katastrální území uvedená v příloze č. 1
2)  na čtyři desetinná místa
3)  počet bodů na 1 ha vyplývá z přílohy č. 4 (v závislosti na pásmu sucha) - počet bodů v kategorii jařiny, resp. ozimy
4)  počet bodů na 1 ha vyplývá z přílohy č. 4 (v závislosti na pásmu sucha) - počet bodů v kategorii ozimy násobený koeficientem 0,2
5)  počet bodů na 1 ha vyplývá z přílohy č. 4 (v závislosti na pásmu sucha) - počet bodů v kategorii ozimy násobený koeficientem 4
6)  celkem bodů se vypočítá jako součin výměry (ha) a počtu bodů na 1 ha zemědělských plodin zaokrouhleno na celé body dolů

Tabulka č. 4:

Celkový počet bodů pro přiznání podpory

    Celkem bodů

A

Celkový počet bodů u zemědělských pozemků zaoraných(viz údaje z tabulky č. 1 této přílohy)

 

B

Celkový počet bodů u zemědělských pozemků značně poškozených(viz údaje z tabulky č. 2 této přílohy)

 

C

Celkový počet bodů u ostatních poškozených zemědělských pozemků(viz údaje z tabulek č. 3.1 - 3.3 této přílohy)

 

D

Celkový počet bodů: D = A + B + C

 

Tabulka č. 5:

Celková výše zálohy vyplacená žadateli ke dni podání žádosti v rámci opatření Ministerstva zemědělství ČR, kterým se stanoví podmínky pro poskytování a čerpání finanční podpory na zmírnění škod v zemědělství způsobených suchem

    Celkem Kč
A Částka zálohy vyplacená u zemědělských pozemků zaoraných  
B Částka zálohy vyplacená u zemědělských pozemků značně poškozených  
C Celkem vyplacená záloha: C = A + B  

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 420/2000 Sb.

Čestné prohlášení při podání žádosti o poskytnutí podpory podle nařízení vlády č. 420/2000 Sb.

Je-li žadatelem fyzická osoba:

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti včetně příloh jsou pravdivé.

Mám k datu podání žádosti vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky nebo jinému státnímu fondu.

Jsem si vědom(a) povinnosti vrátit poskytnuté finanční prostředky a zaplatit stanovené penále v souladu s § 8 odst. 3 nařízení vlády č. 420/2000 Sb. v případě uvedení nepravdivých údajů nebo nesplnění některého z kritérií, na které bylo poskytnutí podpory vázáno.

Prohlašuji, že jsem v období od 1. 4. 2000 do 26. 6. 2000 zavlažoval/nezavlažoval* pozemky uvedené v § 2 písm. c) a d).

........................................................
Datum a místo podání žádosti

........................................................
Podpis žadatele
(úředně pověřený)

Je-li žadatelem právnická osoba:

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti včetně příloh jsou pravdivé.

V žádosti uvedená právnická osoba má k datu podání žádosti vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky nebo jinému státnímu fondu.

Jsem si vědom povinnosti v žádosti uvedené právnické osoby vrátit poskytnuté finanční prostředky a zaplatit stanovené penále v souladu s § 8 odst. 3 nařízení vlády č. 420/2000 Sb. v případě uvedení nepravdivých údajů nebo nesplnění některého z kritérií, na které bylo poskytnutí podpory vázáno.

Prohlašuji, že jsem v období od 1. 4. 2000 do 26. 6. 2000 zavlažoval/nezavlažoval* pozemky uvedené v § 2 písm. c) a d).

.......................................................
Datum a místo podání žádosti

.......................................................
Podpis žadatele (statutárního orgánu)
(úředně ověřený)

* nehodící se škrtněte.

E-shop

Pracovnělékařské služby, 3. doplněné vydání

Pracovnělékařské služby, 3. doplněné vydání

JUDr. Bořívoj Šubrt, prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. - Anag, spol. s r. o.

Publikace zpracovává v současné době velmi aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách a v prováděcí vyhlášce, která nabyla účinnosti od začátku dubna 2013, je významnou novelou zákona o specifických zdravotních službách s ...

Cena: 449 KčKOUPIT

BOZP a PO v příkladech školské praxe, 2. vydání

BOZP a PO v příkladech školské praxe, 2. vydání

Jan Romaněnko, Pavel Skácelík - Nakladatelství PARIS

Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se již několik let zabývá Vláda ČR, a to ve svém základním dokumentu „Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Dopracovávat a konkretizovat Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.