Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


410

ZÁKON

ze dne 25. října 2000,

kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 49/1982 Sb., zákona č. 367/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 větě první a čtvrté a v § 3 odst. 2 větě první se slovo "socialistické" zrušuje.

2. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Hospodařením na rybnících se především zajišťuje výroba tržních ryb a výroba násad pro rybníky a pro zarybňování rybářských revírů.".

3. § 4 zní:

"§ 4

(1) Rybníkem se pro účely tohoto zákona rozumí uměle vytvořené vodohospodářské dílo určené především k chovu ryb s přírodním dnem a s technickou vybaveností nutnou k regulaci vodní hladiny. Rybník je tvořen hrází a pozemkem, na kterém je hráz postavena, a dalšími technickými doplňky, přítokovou částí, odpadem, zatopenými pozemky na úroveň hladiny vody při návrhovém průtoku, popřípadě obvodovou stokou.

(2) Na rybnících lze hospodařit na základě práva vlastnického, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu. Vlastník, popřípadě jiná oprávněná osoba, která hospodaří na rybníku s chovem ryb a dalších rybochovných zařízeních, je povinen vést o chovu příslušnou hospodářskou evidenci v předepsaných ukazatelích. Cílem hospodářské evidence je zřetelný přehled o průběhu hospodaření. Ukazatele a formu vedení evidence stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.

(3) Vlastník rybníka je oprávněn provádět průběžnou hospodářskou těžbu podle svých potřeb všemi povolenými metodami těžby, například vrhacími sítěmi, vězenci, tenaty, na udici. Odlov ryb na udici za úplatu a lov elektřinou podléhají oznamovací povinnosti místně příslušnému okresnímu úřadu. Osoby provádějící hospodářskou těžbu z pověření majitele nebo za úplatu nemusí mít rybářský lístek.

(4) Hospodářská těžba, která se provádí na základě oznámení podle odstavce 3, nesmí být provozována metodami, které by byly v rozporu s ustanovením § 10, pokud nenastaly důvody uvedené v § 10 odst. 2 a 3.

4. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Tekoucími vodami se pro účely tohoto zákona rozumí též údolní nádrže, jezera, odstavná ramena vzniklá regulací, tůně, retenční nádrže, odvodňovací a zavodňovací kanály, propadliny vzniklé těžbou, jakož i rybníky (§ 4 odst. 1) s rybářským revírem vyhlášeným na žádost vlastníka podle § 7.

(3) V pochybnostech mezi hranicemi revírů a hranicemi mezi revírem a do revíru nezařazenou vodní plochou rozhoduje okresní úřad.".

5. V § 7 odstavec 1 zní:

"(1) Orgán kraje v přenesené působnosti vytváří z vod, v nichž náleží státu rybářské právo, rybářské revíry. Na žádost vlastníka vodohospodářského díla nebo jiné uzavřené vodní plochy může orgán kraje v přenesené působnosti vyhlásit rybářský revír a stanovit hospodářské ukazatele. Rybářské revíry jsou vodní celky umožňující řádný a plánovitý výkon rybářského práva, zejména život původních rybích společenstev a trvalý chov vhodných druhů ryb. Do rybářských revírů se nezahrnují přítoky, odtoky a obvodové stoky rybníků v rozsahu potřebném k řádnému hospodaření na rybnících.".

6. § 8 zní:

"§ 8 Výkon rybářského práva

(1) Orgán kraje v přenesené působnosti přenechá výkon rybářského práva v rybářských revírech organizačním složkám rybářského svazu, profesionálním rybářským organizacím, Lesům České republiky a v revírech, které jsou na pozemcích spravovaných orgány vojenské správy, organizacím v působnosti Ministerstva obrany. Rybářské právo obdrží také fyzické nebo právnické osoby působící v České republice, jsou-li vlastníky vodohospodářského díla (např. tůně, nádrže, rybníka), dále jezer, propadlin a podobně, pokud o ně požádají.

(2) V případě, že o výkon rybářského práva v daném revíru bude mít zájem více subjektů, rozhodne o uživateli rybářského revíru orgán kraje v přenesené působnosti v rámci výběrového řízení. Podrobnosti výběrového řízení stanoví ministerstvo vyhláškou.

(3) V případě, že uživatel rybářského revíru neplní závazné ukazatele hospodaření na daném revíru, pověří orgán kraje v přenesené působnosti hospodařením jiný subjekt.".

7. V § 9 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Subjekt, kterému orgán kraje v přenesené působnosti přenechal výkon rybářského práva na rybářském revíru, je povinen v tomto revíru řádně hospodařit podle ukazatelů stanovených orgánem kraje v přenesené působnosti. O dosažených hospodářských výsledcích vede evidenci; její náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Pro každý rybářský revír je jeho uživatel povinen ustanovit rybářského hospodáře a jeho zástupce, které schvaluje okresní úřad příslušný podle sídla uživatele rybářského revíru. Rybářským hospodářem a jeho zástupcem může být ustanoven občan mající rybářský lístek a odbornou kvalifikaci, kterou stanoví ministerstvo vyhláškou.".

8. V § 9 se odstavce 3 a 4 zrušují.Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

9. V § 10 odst. 2 a 3, v § 11 odst. 2 větě první, v § 20 větě druhé a třetí, v § 23 odst. 1 větě třetí, v § 23 odst. 2 a v § 24 se slova "Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství" nahrazují slovem "ministerstvo"; v § 21 se slova "ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství" nahrazují slovem "ministerstva" a v § 23 odst. 1 větě první se slova "ministerstvu zemědělství, lesního a vodního hospodářství" nahrazují slovem "ministerstvu".

10. V § 18 odst. 8 se slova "Ministerstvo zemědělství" nahrazují slovem "Ministerstvo".

11. V § 19 odst. 1 písm. f) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:"g) osobám oprávněným k výkonu rybářského práva zadržovat povolenky k rybolovu za porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona.".

12. V § 21 se slova "ministerstvem školství a kultury" nahrazují slovy "Ministerstvem životního prostředí".

Čl. II

Ve vyhlášce č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, se § 5 zrušuje.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Zákon o vojácích z povolání - Komentář

Zákon o vojácích z povolání - Komentář

Leopold Skoruša, Jaroslav Daněk a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší ucelený výklad právní úpravy služebního poměru vojáků z povolání, a to jak z pohledu zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, tak prováděcích právních předpisů vydaných k tomuto zákonu. Současně postihuje i souvislosti s jinými předpisy právního řádu České ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se tohoto institutu. Přehled je tématicky rozdělen podle úpravy ...

Cena: 964 KčKOUPIT

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář, I. a II. díl

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář, I. a II. díl

Antonín Draštík, Jaroslav Feny a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář reaguje na změny trestního řádu provedené novelami č. 55/2017 Sb., č. 56/2017 Sb. a č. 57/2017 Sb. Rozsáhlé dvousvazkové dílo přináší podrobný komentář k zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Jednotná přehledná struktura výkladu umožňuje snadnou ...

Cena: 4 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.