Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 403/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 114, ze dne 24. 11. 2000
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

403

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 7. listopadu 2000,

kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy,
a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 34 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 2 odst. 8, § 7 odst. 2, § 15 odst. 1 písm. b) a § 15 odst. 2 písm. d) zákona:

Druhy zemědělského zboží, na které je možné vystavovat
zemědělské skladní listy
(K § 2 odst. 8 zákona)

§ 1
Druhy zboží

Zemědělské skladní listy je možné vystavovat na druhy zboží, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 2
Podmínky jakosti

(1) Jakost jednotlivých druhů uskladňovaného zboží uvedeného v příloze č. 1 je vymezena hodnotami jakostních znaků, které jsou stanoveny

a)   u úschovy individuální hodnotami skutečně zjištěných jakostních znaků; přitom zjištěná hodnota jakostního znaku nesmí překročit mezní hodnoty pro daný druh zboží podle přílohy č. 2,
b)   u úschovy hromadné mezními hodnotami, které jsou uvedeny v příloze č. 2; přitom hodnota kteréhokoliv jakostního znaku je rozhodná pro zařazení zboží do jednotlivých druhů.

(2) Vymezení příměsí a nečistot pro jednotlivé druhy zboží, s výjimkou sladovnického ječmene, je uvedeno v příloze č. 3 a vymezení škodlivých nečistot pro všechny druhy zboží, včetně sladovnického ječmene, skladované v zemědělských veřejných skladech je uvedeno v příloze č. 4.

(3) Vymezení zrn poškozených, zrn se zahnědlými špičkami, zrn porostlých a celkový odpad u sladovnického ječmene skladovaného v zemědělských veřejných skladech jsou uvedena v příloze č. 5.

(4) Postup a způsob vzorkování zboží pro jakostní hodnocení znaků, úprava vzorků, jejich četnost, použití a nakládání s nimi se provádí postupem uvedeným v příloze č. 6.

(5) Postup úpravy laboratorního vzorku na analytický vzorek a metody jeho zkoušení se provádí postupem uvedeným v příloze č. 7.

§ 3
Minimální množství
(K § 7 odst. 2 zákona)

Minimální množství zemědělského zboží, na které lze vystavovat zemědělský skladní list, je 30 tun.

Podmínky pro provozování
zemědělských veřejných skladů

§ 4
Objekt skladu, jeho specifikace a nezbytné vybavení
[K § 15 odst. 1 písm. b) zákona]

(1) Objektem skladu se rozumí ucelený prostor určený pro skladování a s ním související obslužné funkce za předpokladu, že splňuje obecné technické požadavky podle zvláštního právního předpisu1) a zajišťuje způsob a podmínky skladování a nezbytné vybavení zemědělského veřejného skladu uvedené v příloze č. 8.

(2) Účel stavby ke skladování zboží prokazuje kolaudační rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu.2)

(3) Pokud není zachováno kolaudační rozhodnutí nebo vzniknou pochybnosti týkající se účelu užívání objektu skladu, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.3)

(4) Objekt skladu umožňuje skladování zboží tak, aby snížení hmotnosti skladovaného zboží v důsledku manipulace nezbytné pro řádné ošetřování a skladování zboží nepřesáhlo hodnoty uvedené v příloze č. 9.

§ 5
Další požadavky

Podmínkou pro provozování skladu je také zabezpečení odpovídající kapacitě skladu pro

a)   sušení a čištění zboží,
b)   laboratorní rozbory odebraných vzorků zboží.

§ 6

Skladovací kapacita
[K § 15 odst. 2 písm. d) zákona]

(1) Skladovací kapacita je daná

a)   počtem a objemem buněk sila vyčleněných pro zemědělský veřejný sklad, nebo
b)   objemem u halových skladů s ohledem na manipulační plochu, přístup a nejvyšší násypnou výšku.

(2) Minimální skladovací kapacita zemědělského veřejného skladu je 1 000 tun pro všechny druhy uskladňovaného zboží celkem.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.


1)   Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
2)   § 82 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 104 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 403/2000 Sb.

Druhy zboží, na které je možné vystavovat zemědělské skladní listy

1. Obiloviny k potravinářským účelům
    1. 1. Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) potravinářská pekárenská - zlepšující jakost
1. 2. Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) potravinářská pekárenská - základní jakost 
1. 3. Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) potravinářská pekárenská - snížená jakost 
1. 4. Žito (Secale cereale L.)f 1. 5. Oves setý (Avena sativa L.) určený ke zpracování na potravinářské výrobky - pluchatý 
1. 6. Oves setý (Avena sativa L.) určený ke zpracování na potravinářské výrobky - nahý 
1. 7. Ječmen setý dvouřadý (Hordeum vulgare sub. distichum L.) sladovnický - výběrový, odrůdově čistý 
1. 8. Ječmen setý dvouřadý (Hordeum vulgare sub. distichum L.) sladovnický, směs odrůd
2. Obiloviny k jiným než potravinářským účelům 
2. 1. Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) nepotravinářská 
2. 2. Žitovec - tritikale (Triticosecale Witt.) 
2. 3. Ječmen setý (Hordeum vulgare sub. distichum L.) nepotravinářský dvouřadý 
2. 4. Ječmen setý (Hordeum vulgare L.) nepotravinářský víceřadý 
2. 5. Oves setý (Avena sativa L.) nepotravinářský 
2. 6. Kukuřice (Zea mays L.) nepotravinářská
3. Luštěniny k jiným než potravinářským účelům 
3. 1. Hrách setý (Pisum sativum L.) nepotravinářský
4. Olejniny 
4. 1. Semena řepky olejky (Brassica napus L. var. napus) určená na výrobu olejů, s obsahem tuku vyšším než 38 % 
4. 2. Semena řepky olejky (Brassica napus L. var. napus) určená na výrobu olejů, s obsahem tuku vyšším než 41 % 
4. 3. Semena slunečnice (Helianthus annuus L.) určená na výrobu olejů

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 403/2000 Sb.

A. Mezní hodnoty jakostních znaků jednotlivých druhů obilovin k potravinářským účelům,
s výjimkou sladovnického ječmene, skladovaných v zemědělských veřejných skladech

Společná ustanovení 1. Zboží: 
1.1. obsahuje nejméně 95 % hmotnosti zralých zrn, pokud není pro příslušný druh obilovin stanoveno jinak; 
1.2. nemá nepřirozený pach omezující jeho účelovou použitelnost; 
1.3. je bez živých skladištních škůdců, 
1.4.  neobsahuje zrna naplesnivělá a plesnivá;
1.5. neobsahuje zrna napadená plošticí;  
1.6. nevykazuje napadení snětí rodu Tilletia (neobsahuje snětivá zrna, hálky sněti, popřípadě nemá pach po sněti).
2.  Obsah škodlivých nečistot*) je nejvýše 0,5 %, z toho nejvýše 0,1 % námele, 0,1 % česneků, 0,1 % jílku mámivého, 0,1 % jílku oddáleného, 0,1 % durmanu a 0,2 % koukolu polního.
Druhy zboží pro účely zemědělských skladních listů Pšenice obecná potravinářská pekárenská - zlepšující jakost Pšenice obecná potravinářská pekárenská - základní jakost Pšenice obecná potravinářská pekárenská - snížená jakost Žito Oves setý určený ke zpracování na potravinářské výrobky - pluchatý Oves setý určený ke zpracování na potravinářské výrobky -nahý
Jakostní zařazení odrůd+) E E, A E, A, B - - -
Barva zrna typická typická typická typická bílá, žlutá bílá, žlutá
Chuť - - - - - typická
bez hořké příchuti
Vlhkost (nejvýše %) 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 13,0
Objemová hmotnost (nejméně g/l) 790    780    760    730    550    680   
Podíl zrna nad sítem 1,8 mm x 22 mm včetně hmotnosti příměsí a nečistot (nejméně %) - - - - 90,0 80,0
Obsah příměsí ***) (nejvýše %)  4,0  4,0  4,0 4,0 6,0 3,0
z toho:  zrna žita, žitovce (tritikale) a ječmene (nejvýše %)  3,0  3,0  3,0 - - -
zrna porušená, která mají jinou než bílou barvu endospermum a zrna poškozená škůdci (nejvýše % - - - - 1,0 1,0
zrna pšenice, žita a ječmene, žitovce (tritikale) a ovsa hluchého černozrného (nejvýše %) - - - - 1,0 1,0
zrna ovsa setého zdvojená (pod jednou pluchou) zdravá i poškozená (nejvýše % - - - - 2,0 0
Obsah nečistot **) (nejvýše %)  0,3 0,5  0,5  0,5 0,5  0,5
Obsah zrn ovsa v pluchách(nejvýše %) - - - - - 10,0
Obsah N-látek v sušině (N x 5,7++)) (nejméně %) 13,0 12,0 11,0 - - -
Číslo poklesu (nejméně s) 260    220    180    120    - -
Hodnota sedimentačního testu (SDS test nejméně ml) 68   55   47   - - -
Poznámka:
*)   Škodlivé nečistoty vymezuje příloha č. 4.
**)   Nečistoty vymezuje příloha č. 4.
***)  Příměsi vymezuje příloha č. 3.
+)   Na základě ukladatelovy deklarace odrůdy se provede jakostní zařazení podle platného Seznamu odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize České republiky. Při vyskladňování jde o směs odrůd příslušné jakosti.
++)   Koeficient přepočtu obsahu dusíku na obsah dusíkatých látek pro sladovnický ječmen.

B. Mezní hodnoty jakostních znaků jednotlivých druhů sladovnického ječmene
skladovaných v zemědělských veřejných skladech

 

Společná ustanovení 1.   Zboží:
1.1.   je zdravé;
1.2. nemá nepřirozený pach omezující jeho účelovou použitelnost
1.3.   je bez živých skladištních škůdců;
1.4. neobsahuje zrna s pluchou zjevně naplesnivělou a plesnivou;
1.5.  neobsahuje zrna slunečnice.
2. Obsah škodlivých nečistot*) ve zboží je nejvýše 0,5 %, z toho nejvýše 0,1 % námele, 0,1 % česneků, 0,1 % jílku mámivého, 0,1 % jílku oddáleného, 0,1 % durmanu a 0,2 % koukolu polního.
Druhy zboží pro účely zemědělských skladních listů Ječmen setý dvouřadý (Hordeum vulgare sub. distichum L.) sladovnický výběrový, odrůdově čistý Ječmen setý dvouřadý (Hordeum vulgare sub. distichum L.) sladovnický, směs odrůd
Jakostní zařazení odrůdy+) sladovnická jakost sladovnická jakost
Odrůdová čistota ano+++) -
Barva zrna světle žlutá světle žlutá až žlutá
Vlhkost (nejvýše %) 14,0 14,0
Podíl zrna nad sítem 2,5 x 22 mm (tj. podíl zrna po odstranění poškozených zrn, zrn se zahnědlými špičkami, porostlých zrn a celkového odpadu) (nejméně %) 95,0 95,0
Obsah poškozených ječných zrn***) (nejvýše %)  2,0 2,0
Obsah ječných zrn se zahnědlými špičkami***) (nejvýše %) 2,0 2,0
Obsah ječných zrn porostlých***) (nejvýše %) 0,5 0,5
Celkový odpad** ) (nejvýše %) 3,0 3,0
z toho: zrna zelená (nejvýše %)  0,5  0,5
  zrna pšenice, ovsa, žita a žitovce (tritikale) celá i poškozená (nejvýše %)  0,5  0,5
Klíčivost (H?2O?2 za 96 hod. nejméně početních %) 98,0 98,0
Obsah N-látek v sušině (N x 6,25++)……) v rozsahu (%)  10,0 - 11,5  10,0 - 12,5
Poznámka:
*)   Škodlivé nečistoty vymezuje příloha č. 4.
**)   Celkový odpad vymezuje příloha č. 5.
***)   Poškozená ječná zrna, ječná zrna se zahnědlými špičkami a ječná zrna porostlá vymezuje příloha č. 5.
+)   Na základě ukladatelovy deklarace odrůdy se provede jakostní zařazení podle platného Seznamu odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize České republiky.
++)   Koeficient přepočtu obsahu dusíku na obsah dusíkatých látek.
+++)   Výběr odrůd se provádí s ohledem na požadavky odběratelů a regionální zastoupení odrůd.

C. Mezní hodnoty jakostních znaků jednotlivých druhů obilovin a luštěnin
k nepotravinářským účelům skladovaných v zemědělských veřejných skladech

 

Společná ustanovení 1. Zboží:
1.2. obsahuje nejméně 95 % hmotnosti zralých zrn;
1.3. nemá nepřirozený pach omezující jeho účelovou použitelnost;
1.4. je bez živých skladištních škůdců.
2.   Obsah škodlivých nečistot*) nejvýše 0,1 % námele, 0,1 % jílku mámivého, 0,1 % jílku oddáleného,   0,1 % durmanu, 0,3 % ostatních semen a plodů plevelů, které obsahují alkaloidy, glykosidy anebo jiné jedovaté látky, 0,3 % svízele.
Druhy zboží pro účely zemědělských skladních listů Pšenice obecná Žitovec (tritikale) Ječmen setý dvouřadý Ječmen setý víceřadý Oves setý Kukuřice Hrách setý
Vlhkost (nejvýše %) 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
Druhová čistota+) (nejméně %) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
Obsah příměsí ***) (nejvýše %)  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0
z toho: porostlá zrna (nejvýše %)  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0 -
Obsah nečistot**) (nejvýše %)  1,0  1,0  1,0  1,0  5,0  3,0  2,0
z toho: anorganické nečistoty
(nejvýše %)
 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5
zrna naplesnivělá a plesnivá (nejvýše %)  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  2,0  1,0
Poznámka:
+)   Druhovou čistotou se rozumí hmotnostní procento semen příslušného (deklarovaného) botanického druhu, ze kterých byly odstraněny nečistoty, a dále semena jiných botanických druhů, která nebyla posouzena a zařazena jako nečistoty.
*)   Škodlivé nečistoty vymezuje příloha č. 4.
**)   Nečistoty vymezuje příloha č. 4.
***)   Příměsi vymezuje příloha č. 3.

D. Mezní hodnoty jakostních znaků jednotlivých druhů olejnatých semen
skladovaných v zemědělských veřejných skladech

 

Společná ustanovení

1. 

Zboží:
1.1.   je zdravé;
1.2. obsahuje nejméně 95 % hmotnosti zralých zrn, pokud není pro příslušný druh stanoveno jinak;
1.3.  nemá nepřirozený pach omezující jeho účelovou použitelnost;
1.4. je bez živých skladištních škůdců;
1.5. neobsahuje semena naplesnivělá nebo plesnivá, tzn. s bělošedým až šedým povlakem na povrchu semene.
Druhy zboží pro účely zemědělských skladních listů Semena řepky olejky určená na výrobu olejů Semena řepky olejky určená na výrobu olejů Semena slunečnice určená na výrobu olejů
Barva zrna typická typická typická
Ukladatelem deklarovaný původ z uznaného osiva odrůd s nízkým obsahem kyseliny erukové**) a s nízkým obsahem glukosinolátů***) (odrůd typu "00") ano ano -
Obsah vody a těkavých látek (nejvýše %)  8,0  8,0  8,0
Obsah tuku (nejméně %) při vlhkosti semene 8 % 38,0 41,0 42,0
Obsah semen slunečnice poškozených mechanicky nebo škůdci, zůstalo-li méně než polovina semene, a dále semen slunečnice poškozených biologicky, tj. semen s tmavými skvrnami na více než polovině jádra (nejvýše %) - -  3,0
Obsah semen řepky porostlých (tj. se zřejmými znaky klíčení) a mechanicky poškozených (tj. zlomků semene řepky různé velikosti, přičemž k poškození slupky se nepřihlíží) a dále semen poškozených škůdci (nejvýše %)  2,0  2,0 -
Obsah nečistot*) (nejvýše %)  2,0  2,0  2,0
z toho: anorganických nečistot (nejvýše %)  0,2  0,2  0,2
 semen blínu (nejvýše %)   0,01   0,01   0,01
Poznámka:
*)   Nečistoty vymezuje příloha č. 4.
**)  Odrůdy s obsahem kyseliny erukové do 0,8 %.
***)   Odrůdy s obsahem glukosinolátů do 20 mikromolů/g semene při 12% vlhkosti.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 403/2000 Sb.

Vymezení příměsí pro jednotlivé druhy zboží , s výjimkou sladovnického ječmene,
skladovaných v zemědělských veřejných skladech

1. Pšenice potravinářská:

Příměsi:

a)   propad sítem s podélnými otvory 2,2 mm x 22 mm, který zůstává na sítě s kruhovými otvory o průměru 2,5 mm;
b)   v podílu na sítě s podélnými otvory 2,2 mm x 22 mm:
1. zlomky a mechanicky poškozená zrna, zůstalo-li méně než polovina zrna;
2. zrna v pluchách;
3. zrna poškozená zapařením nebo sušením, se zřejmou změnou barvy obalů a neporušeným endospermem;
4. zrna sušením vydutá;
5. zrna s fyziologickým rozpraskem;
6. zrna nedozrálá ve voskové zralosti a zrna zelená, pokud nepatří do nečistot;
7. zrna žita, žitovce (tritikale) a ječmene celá i poškozená, pokud podle stupně poškození nepatří do nečistot.

2. Žito:

Příměsi:

a)   propad sítem s podélnými otvory 1,8 mm x 22 mm, který zůstává na sítě s kruhovými otvory o průměru 2,5 mm;
b)   v podílu na sítě s podélnými otvory 1,8 mm x 22 mm:
1. zlomky a mechanicky poškozená zrna, zůstalo-li méně než polovina zrna;
2. zrna nedozrálá ve voskové zralosti a zrna zelená, pokud nepatří do nečistot;
3. zrna poškozená se zřejmou změnou barvy obalů a částečně poškozeným endospermem (zapařením, sušením apod.);
4. zrna sušením vydutá;
5. zrna s fyziologickým rozpraskem;
6. zrna pšenice, žitovce (tritikale) a ječmene celá i poškozená, pokud podle stupně poškození nepatří do nečistot.

3. Oves potravinářský:

Příměsi:

V podílu na sítě s podélnými otvory 1,8 mm x 22 mm a v podílu na sítě s kruhovými otvory o průměru 2 mm:

a)   zlomky a zrna s mechanicky poškozeným jádrem, bez ohledu na jejich velikost;
b)   zrna porostlá, u nichž vyšel na povrch kořínek nebo klíček, a zrna s ulomeným kořínkem nebo klíčkem, se zřejmými známkami růstu;
c)   zrna nedozrálá ve voskové zralosti, tj. zrna zelená, pokud nepatří do nečistot;
d)   zrna neodstranitelná, tj. zrna pšenice, žitovce (tritikale), žita, ječmene a ovsa hluchého - černozrnného (Avena fatua L.);
e)   zrna porušená, která mají jinou než bílou barvu endospermu a zrna poškozená škůdci;
f)   zrna zdvojená (pod jednou pluchou), zdravá i poškozená (bez ohledu na stupeň narušení jednotlivých endospermů).

4. Žitovec (tritikale):

Příměsi:

a)   propad sítem s podélnými otvory 1,8 mm x 22 mm, který zůstává na sítě s kruhovými otvory o průměru 2 mm;
b)   v podílu na sítě s podélnými otvory 1,8 mm x 22 mm:
1. zlomky a mechanicky poškozená zrna, zůstalo-li méně než polovina zrna;
2. zrna porostlá, u nichž vyšel na povrch kořínek nebo klíček, a zrna s ulomeným kořínkem nebo klíčkem, se zřejmými známkami růstu;
3. zrna žita a žitovce (tritikale) poškozená zapařením nebo sušením, se zřejmou změnou barvy obalů a částečně poškozeným endospermem;
4. zrna nedozrálá ve voskové zralosti a zrna zelená, pokud nepatří do nečistot;
5. zrna pšenice a ječmene celá i poškozená, pokud podle stupně poškození nepatří do nečistot.

5. Pšenice nepotravinářská:

Příměsi:

a)   propad sítem s podélnými otvory 2,2 mm x 22 mm, který zůstává na sítě s kruhovými otvory o průměru 2 mm;
b)   v podílu na sítě s podélnými otvory 2,2 mm x 22 mm:
1. zlomky a mechanicky poškozená zrna, (zůstalo-li méně než polovina zrna) a zrna v pluchách;
2. zrna porostlá, u nichž vyšel na povrch kořínek nebo klíček, a zrna s ulomeným kořínkem nebo klíčkem, se zřejmými známkami růstu;
3. zrna poškozená zapařením nebo sušením se zřejmou změnou barvy obalů a částečně narušeným endospermem;
4. zrna nedozrálá ve voskové zralosti a zrna zelená, pokud nepatří do nečistot;
5. zrna žita, žitovce a ječmene celá i poškozená, pokud podle stupně poškození nepatří do nečistot.

6. Ječmen nepotravinářský dvouřadý:

Příměsi:

a)   propad sítem s podélnými otvory 2,2 mm x 22 mm, který zůstává na sítě s kruhovými otvory o průměru 2 mm;
b)   v podílu na sítě s podélnými otvory 2,2 mm x 22 mm:
1. zlomky zrna, mechanicky poškozená zrna a zrna poškozená škůdci, zůstalo-li méně než polovina zrna;
2. zrna porostlá, u nichž vyšel na povrch kořínek nebo klíček, a zrna s ulomeným kořínkem nebo klíčkem, se zřejmými známkami růstu;
3. zrna poškozená zapařením nebo sušením, se zřejmě změněnou barvou pluchy a částečně porušeným endospermem;
4. zrna nedozrálá ve voskové zralosti a zrna zelená, pokud nepatří do nečistot;
5. zrna pšenice a ovsa celá i poškozená, pokud podle stupně poškození nepatří do nečistot.

7. Ječmen nepotravinářský víceřadý:

Příměsi:

a)   propad sítem s podélnými otvory 1,8 mm x 22 mm, který zůstává na sítě s kruhovými otvory o průměru 2 mm;
b)   v podílu na sítě s podélnými otvory 1,8 mm x 22 mm:
1. zlomky zrna, mechanicky poškozená zrna a zrna poškozená škůdci, zůstalo-li méně než polovina zrna;
2. zrna porostlá, u nichž vyšel na povrch kořínek nebo klíček, a zrna s ulomeným kořínkem nebo klíčkem, se zřejmými známkami růstu;
3. zrna poškozená zapařením nebo sušením, se zřejmě změněnou barvou pluchy a částečně porušeným endospermem;
4. zrna nedozrálá ve voskové zralosti a zrna zelená, pokud nepatří do nečistot;
5. zrna pšenice a ovsa celá i poškozená, pokud podle stupně poškození nepatří do nečistot.

8. Oves nepotravinářský:

Příměsi:

a)   propad sítem s podélnými otvory 1,8 mm x 22 mm, který zůstává na sítě s kruhovými otvory o průměru 2 mm;
b)   v podílu na sítě s podélnými otvory 1,8 mm x 22 mm:
1. zlomky a zrna s mechanicky poškozeným endospermem bez ohledu na velikost;
2. zrna porostlá, u nichž vyšel na povrch kořínek nebo klíček, a zrna s ulomeným kořínkem nebo klíčkem, se zřejmými známkami růstu;
3. zrna poškozená zapařením nebo sušením, se zřejmě změněnou barvou pluchy a částečně porušeným endospermem, dále zrna narušená škůdci;
4. zrna zdvojená (pod jednou pluchou, přičemž jeden endosperm je bílý a druhý vykazuje barvu jinou než bílou (žlutou, šedou, hnědou, černou apod.);
5. zrna nedozrálá ve voskové zralosti a zrna zelená, pokud nepatří do nečistot;
6. zrna pšenice, ječmene, hrachu, čočky, fazolí, bobu a pelušky celá i poškozená, pokud podle stupně poškození nepatří do nečistot.

9. Kukuřice nepotravinářská:

Příměsi:

a)   propad sítem s kruhovými otvory o průměru 5 mm, pokud nepatří do nečistot;
b)   v podílu nad sítem s kruhovými otvory o průměru 5 mm:
1. zrna porostlá, u nichž vyšel na povrch kořínek nebo klíček, a zrna s ulomeným kořínkem nebo klíčkem, se zřejmými známkami růstu;
2. zrna poškozená zapařením nebo sušením se zřejmou změnou barvy obalů a se světle šedým nebo světle hnědým zbarvením endospermu;
3. zrna s hnědým až černým zbarvením klíčku;
4. zrna pšenice a ječmene celá i poškozená, pokud podle stupně poškození nepatří do nečistot.

10. Hrách nepotravinářský:

Příměsi:

a)  zrna a jejich části se zřejmě změněnou barvou slupky a částečně poškozenou jednou nebo oběma dělohami, tj. zrna připálená, zapařená, napadená antraknózou apod.;
b) zrna porostlá se zjevnými známkami klíčení, tj. zrna, u nichž praskla slupka a je viditelný klíček;
c) zrna obilovin a jejich zlomky, pokud podle stupně poškození nepatří do nečistot;
d)  slupky hrachu a jejich části;
e)  zrna znečištěná na povrchu zeminou v množství nad 10 hmotnostních procent, započítávají se polovinou.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 403/2000 Sb.

Vymezení nečistot pro jednotlivé druhy zboží,
s výjimkou sladovnického ječmene,
vymezení škodlivých nečistot pro všechny druhy zboží, včetně sladovnického ječmene,
skladovaných v zemědělských veřejných skladech

Škodlivé nečistoty - semena a plody rostlin, které obsahují jedovaté nebo zdraví škodlivé látky (alkaloidy, glykosidy apod.) nebo způsobují organoleptické nebo technologické vady hotových výrobků; jsou to například pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis L.), hlaváček letní (Adonis aestivalis L.), ostrožka polní (Consolida regalis S. F. Gray), hořčice rolní (Sinapis arvensis L.), ohnice (Raphanus raphanistrum L.), penízek rolní (Thlaspi arvense L.), řepinka latnatá (Neslia pannikulata L.), koukol polní (Agrostemma githago L.), kravinec jehlancovitý (Vaccaria pyramidata Med. ssp. grandiflora/Ser./Hayek), čičorka pestrá (Coronilla varia L.), vikev ptačí (Vicia cracca L.), vikev chlupatá (Vicia hirsuta Koch.), vikev čtyřsemenná (Vicia tetrasperma L. Moench.), hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberosus L.), svlačec rolní (Convolvulus arvensis L.), blín černý (Hyoscyamus niger L.), durman (Datura stramonium L.), černýš rolní (Melampyrum arvense L.), kokrhel menší (Rhinanthus L.), svízel (Galium spp.), jílek oddálený (Lolium remotum Schrk.), jílek mámivý (Lolium temulentum L.), sveřep (Bromus spp.), skočec obecný (Ricinus L.), rozmnožovací cibulky planě rostoucích česneků (Allium spp.) apod.; námel, zrna napadená háďátkem pšeničným (Tylenchus tritici Bauer), chlamydospory (snětivé kuličky) snětí (rod Tilletia), hlízenky (sklerocie) bílé hniloby (Sclerotinia sclerotiorum/Lib./San. et. Tod) apod.

1. Pšenice potravinářská:

Nečistoty:

a)   propad sítem s kruhovými otvory o průměru 2,5 mm;
b)   v podílu na sítě s podélnými otvory 2,2 mm x 22 mm:
1. anorganické nečistoty (zemina, písek, kaménky apod.);
2. semena všech ostatních kulturních i planě rostoucích rostlin s výjimkou žita, žitovce (tritikale) a ječmene;
3. zrna pšenice, žita, žitovce (tritikale) a ječmene s narušeným endospermem, např. zrna zapařená, shnilá, se změněnou barvou endospermu apod.;
4. zrna s úplně vyhlodaným endospermem (od pilousů);
5. zrna v mléčné zralosti;
6. ostatní organické nečistoty (části stébel, klasů, plevy apod.);
7. škodlivé nečistoty.

2. Žito:

Nečistoty:

a)   propad sítem s kruhovými otvory o průměru 2,5 mm;
b)   v podílu na sítě s podélnými otvory 1,8 mm x 22 mm:
1. anorganické nečistoty (zemina, písek, kaménky apod.);
2. semena všech ostatních kulturních i planě rostoucích rostlin s výjimkou zrn pšenice, žitovce (tritikale) a ječmene;
3. zrna pšenice, žitovce (tritikale), ječmene a žita s úplně porušeným endospermem (např. zapařená, shnilá, spálená apod.);
4. zrna vyžraná od pilousů (bez endospermu);
5. zrna v mléčné zralosti;
6. ostatní organické nečistoty (části stébel, klasů, plevy apod.);
7. škodlivé nečistoty.

3. Oves potravinářský:

Nečistoty:

a)   propad sítem s kruhovými otvory o průměru 2 mm;
b)   v podílu na sítě s podélnými otvory 1,8 mm x 22 mm a v podílu na sítě s kruhovými otvory o průměru 2 mm:
1. anorganické nečistoty (zemina, písek, kaménky apod.);
2. části stébel, lat, klasů, plev apod.;
3. semena všech ostatních kulturních i planě rostoucích rostlin s výjimkou zrn neodstranitelných, tj. pšenice, žitovce (tritikale), žita, ječmene a ovsa hluchého - černozrnného (Avena fatua L.);
4. zrna hluchá (bez endospermu);
5. zrna v mléčné zralosti;
6. škodlivé nečistoty.

4. Žitovec (tritikale):

Nečistoty:

a)   propad sítem s kruhovými otvory o průměru 2 mm;
b)   anorganické nečistoty (zemina, písek, kaménky apod.);
c)   organické nečistoty, tj.:
1. části stébel, klasů, plev apod.;
2. semena všech ostatních kulturních i planě rostoucích rostlin s výjimkou zrn pšenice, žita a ječmene;
3. zrna v mléčné zralosti;
4. zrna pšenice, žita, žitovce (tritikale) a ječmene s úplně narušeným endospermem;
5. zrna zjevně povrchově naplesnivělá a plesnivá;
6. škodlivé nečistoty.

5. Pšenice nepotravinářská:

Nečistoty:

a)   propad sítem s kruhovými otvory o průměru 2 mm;
b)   anorganické nečistoty (zemina, písek, kaménky apod.);
c)   organické nečistoty:
1. části stébel, klasů, plev apod.;
2. semena všech ostatních kulturních i planě rostoucích rostlin s výjimkou těch, která jsou považována za příměs;
3. zrna v mléčné zralosti;
4. zrna pšenice, žita, žitovce (tritikale) a ječmene s úplně narušeným endospermem, např. zrna zapařená, shnilá, zuhelnatělá apod. a dále zrna bez endospermu;
5. zrna zjevně povrchově naplesnivělá a plesnivá;
6. škodlivé nečistoty.

6. Ječmen nepotravinářský dvouřadý i víceřadý:

Nečistoty:

a)   propad sítem s kruhovými otvory o průměru 2 mm;
b)   anorganické nečistoty (zemina, písek, kaménky apod.);
c)   organické nečistoty:
1. části stébel, lat, klasů, plev apod.;
2. zrna poškozená zapařením nebo sušením s úplně porušeným endospermem a zrna s jinak znehodnoceným endospermem;
3. zrna v mléčné zralosti, tj. zrna nedozrálá, která obsahují mléčnou náplň zrna;
4. semena všech ostatních kulturních i planě rostoucích rostlin s výjimkou zrn pšenice a ovsa;
5. zrna zjevně povrchově naplesnivělá a plesnivá;
6. škodlivé nečistoty.

7. Oves nepotravinářský:

Nečistoty:

a)   propad sítem s kruhovými otvory o průměru 2 mm;
b)   anorganické nečistoty (zemina, písek, kaménky apod.);
c)   organické nečistoty, tj.:
1. části stébel, lat, klasů, plev apod.;
2. zrna poškozená zapařením nebo sušením s úplně porušeným endospermem a zrna s jinak znehodnoceným endospermem;
3. zrna zdvojená (pod jednou pluchou), kdy oba endospermy mají jinou než bílou barvu (žlutou, šedou, hnědou, černou apod.);
4. zrna v mléčné zralosti;
5. zrna hluchá (bez endospermu);
6. semena všech ostatních kulturních i planě rostoucích rostlin s výjimkou zrn pšenice, ječmene, hrachu, čočky, fazolí, bobu a pelušky;
7. zrna zjevně povrchově naplesnivělá a plesnivá;
8. škodlivé nečistoty.

8. Kukuřice nepotravinářská:

Nečistoty:

a)   veškerý propad sítem s kruhovými otvory o průměru 3 mm;
b)   v podílu nad síty s kruhovými otvory 5 mm a 3 mm:
1. anorganické nečistoty (zemina, písek, kaménky apod.);
2. plevy, části vřeten, listů apod.;
3. semena všech kulturních i planě rostoucích rostlin s výjimkou pšenice a ječmene;
4. zrna s porušeným, tj. s hnědým, šedým až černým endospermem;
5. zrna nedozrálá ve voskové nebo v mléčné zralosti;
6. zrna zjevně povrchově naplesnivělá a plesnivá;
7. škodlivé nečistoty.

9. Hrách nepotravinářský:

Nečistoty:

a)   anorganické nečistoty, tj. zemina, písek, kaménky apod.;
b)   semena všech ostatních kulturních i planě rostoucích rostlin s výjimkou obilovin a luštěnin;
c)   zrna zjevně povrchově naplesnivělá a plesnivá;
d)   zrna s úplně porušenou jednou nebo oběma dělohami, tj. zrna porušená chorobami, škůdci, sušením, zapařením apod.;
e)   ostatní organické nečistoty, tj. části lodyh, listů, lusků apod.;
f)   škodlivé nečistoty.

10. Semena řepky olejky:

Nečistoty:

a)   anorganické nečistoty, tj. zemina, písek, kaménky, prach, kovové či skleněné částice apod.;
b)   organické nečistoty:
1. části stonků, stébel, lodyh, listů, slupek semen apod.;
2. semena všech kulturních i planě rostoucích rostlin;
3. semena nevyzrálá, tj. semena se zelenou nebo žlutou barvou slupky, popř. semena s normální barvou slupky, avšak se zcela zeleným jádrem (semena s červenohnědou barvou slupky a žlutým nebo žlutozeleným jádrem se považují za vyzrálá);
4. semena připálená a spálená s nahnědlým až zcela porušeným jádrem a semena zapařená se zcela porušeným jádrem.

11. Semena slunečnice:

Nečistoty:

a)   anorganické nečistoty, tj. zemina, písek, prach, kaménky, kovové či skleněné částice apod.;
b)   organické nečistoty:
1. části listů, stonků, úborů apod.;
2. prázdné půlky slunečnicových slupek, převyšující množství vyloupaných slunečnicových jader, přičemž se nepočítají jádra, která patří mezi nečistoty, jádra poškozená mechanicky nebo škůdci tak, že zůstalo méně než polovina jádra, nebo jádra poškozená biologicky, tj. s tmavými skvrnami na více než polovině jádra;
3. semena všech kulturních i planě rostoucích rostlin;
4. semena prázdná (bez jádra) nebo semena s úplně vyhlodaným jádrem;
5. semena připálená, spálená nebo zapařená se změněnou barvou slupky a s narušeným jádrem (zahnědlým, tmavým apod.);
6. semena napadená hnilobou.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 403/2000 Sb.

Vymezení zrn poškozených, zrn se zahnědlými špičkami, zrn porostlých a celkového odpadu
u sladovnického ječmene skladovaného v zemědělských veřejných skladech

1. Zrna poškozená:

celá zrna ječmene, která zůstávají nad síty s podélnými otvory 2,5 mm x 22 mm a dále 2,2 mm x 22 mm a zahrnují:

a)   zrna bez pluch (nahá), tj. zrna ječmene zbavená pluchy z více než 25 % povrchu zrna,
b)   zrna s vyraženým klíčkem a zrna s klíčkem poškozeným mechanicky,
c)   zrna mechanicky deformovaná a zrna s endospermem částečně nebo úplně vyhlodaným škůdci,
d)   zrna s rozpraskem pluchy nebo plušky (s fyziologickým rozpraskem), pokud zasahuje endosperm zrna,
e)   zrna sušením vydutá,
f)   zrna se zřejmě změněnou barvou pluchy působením tepla (např. zrna zapařená, připálená apod.).

2.  Zrna se zahnědlými špičkami:

celá zrna ječmene, která zůstávají nad síty s podélnými otvory 2,5 mm x 22 mm a 2,2 mm x 22 mm a mají výrazně hnědé až tmavé zabarvení části pluchy v okolí špičky. Ve sporných případech se intenzita zabarvení posuzuje podle standardu.

3. Zrna porostlá:

celá zrna ječmene, která zůstávají nad síty s podélnými otvory 2,5 mm x 22 mm a 2,2 mm x 22 mm, u nichž vyšel na povrch kořínek nebo klíček, a dále zrna s ulomeným kořínkem nebo klíčkem, se zřejmými známkami růstu.

4. Celkový odpad:

a)   propad sítem s podélnými otvory 2,2 mm x 22 mm, tj. veškerý zachycený propad bez specifikace jednotlivých částic;
b)   nad síty s podélnými otvory 2,5 mm x 22 mm a 2,2 mm x 22 mm:
1. zlomky ječmene bez ohledu na jejich velikost;
2. zrna ječmene zelené barvy;
3. neodstranitelná příměs, tj. zrna pšenice, ovsa, žita a žitovce (tritikale) celá i poškozená;
4. škodlivé nečistoty;
5. semena všech ostatních kulturních i planě rostoucích rostlin s výjimkou neodstranitelné příměsi a škodlivých nečistot;
6. organické nečistoty, tzn. části stébel, osiny, vřetena klasů (nebo jejich části) a dále části jiných rostlin apod.;
7. anorganické nečistoty (zemina, písek, kaménky apod.).

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 403/2000 Sb.

Postup a způsob vzorkování zboží pro jakostní hodnocení znaků, úprava vzorků,
jejich četnost a nakládání s nimi

1.  K odběru vzorků lze využít jednoho z následujících způsobů vzorkování:
1. 1. Ruční odběr trubkovým nebo tyčovým vzorkovačem.
1. 2. Automatický mechanický nebo pneumatický vzorkovač při dodržení stanoveného technologického postupu.
1. 3. Odběr z proudu materiálu v závislosti na rychlosti proudu.

Poznámka: Vzorkovače musí mít otvory 3x větší než vzorkované zrno a musí být čisté.

2. Podmínky a postup vzorkování:
2. 1.  Odběr vzorků se provádí tak, aby vzorek představoval průměrnou jakost zboží stejné jakosti (partie), ke kterému se vztahuje. Tohoto požadavku se docílí smísením dostatečného množství dílčích vzorků, rovnoměrně odebraných z různých míst a vrstev, do souhrnného vzorku.
2. 2. Nejmenší počet ručně odebraných dílčích vzorků je 7 a nesmí být menší než druhá odmocnina z dvacetinásobku hmotnosti partie v tunách, nejvýše však 40 vzorků.
2. 3.  Partie pro jeden souhrnný vzorek nesmí být větší než 500 t.
2. 4.  Rovnoměrným dělením promíchaného souhrnného vzorku se získají konečné (laboratorní) vzorky o hmotnosti nejméně 1,2 kg u obilovin, 1 kg u luštěnin a 0,5 kg u olejnin.
3. Počet vzorků, účel použití a způsob nakládání se vzorky:
3. 1.  Jeden vzorek slouží ke zjištění jakosti, jeden se uchovává u provozovatele pro případ kontroly, jeden může požadovat ukladatel pro účely kontrolního stanovení jakosti.
3. 2. Pokud nebyl vzorek odebrán příslušným orgánem, musí být skutečnost, že vzorky představují průměrnou jakost partie, prokázána podpisem protokolu o odběru vzorku provozovatelem a ukladatelem (nebo jimi pověřenými osobami).
3. 3. Vzorek pro případnou kontrolu se za přítomnosti obou stran vloží do čistého, suchého, přiměřeně velkého vzduchotěsného obalu a uzavře plombou nebo pečetí nebo lepicí páskou opatřenou razítkem a podpisem tak, aby ho nebylo možné otevřít bez zničení plomby, pečetě nebo lepicí pásky opatřené razítkem a podpisem.
3. 4.  Vzorky pro případnou kontrolu se uloží v suchém prostředí bez vysokých teplot.
3. 5. Údaje jednoznačně spojující vzorek s partií zboží musí být uloženy neoddělitelně se vzorkem.
3. 6. Rozbor kontrolního vzorku provádí v případě potřeby příslušný orgán nebo akreditovaná laboratoř.

  Příloha č. 7 k vyhlášce č. 403/2000 Sb.

Postup úpravy laboratorního vzorku na analytický vzorek a metody jeho zkoušení

Stanovení hodnot jakostních znaků odebraného vzorku se provádí:

1.  Stanovenými měřidly.
2.  Prokazatelně kalibrovanou infračervenou technologií.
3.  Uvedenými postupy:
3. 1.   Stanovení obsahu vody pro obiloviny s výjimkou kukuřice ČSN ISO 712 (46 1014) Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení obsahu vody (praktická referenční metoda).
3. 2.   Stanovení obsahu vody u kukuřice ČSN ISO 6540 Kukuřice - Stanovení obsahu vody (v mletých zrnech a v celých zrnech).
3. 3.   Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek u olejnin ČSN ISO 665 (46 1025) Olejnatá semena - Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek.
3. 4.   Stanovení čísla poklesu u pšenice a žita pro lidskou výživu ČSN ISO 3093 (46 1018) Obiloviny - Stanovení čísla poklesu.
3. 5.   Stanovení sedimentační hodnoty u pšenice pro lidskou výživu ČSN 46 1021 Zkoušení obilovin - Stanovení sedimentační hodnoty (SDS test).
3. 6.   Stanovení obsahu oleje u olejnin ČSN EN ISO 659 (46 1034) Olejnatá semena - Stanovení obsahu oleje (referenční metoda).
3. 7.   Stanovení skrytého napadení hmyzem ČSN ISO 6639 (46 1081) Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého zamoření hmyzem.
3. 8.   Stanovení ostatních jakostních znaků u obilovin, luštěnin a olejnin podle ČSN 46 1011 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 403/2000 Sb.

Podmínky a způsob skladování v objektu skladu
a nezbytné vybavení zemědělského veřejného skladu

1.          Základní požadavky:
1.1. Suché, dobře větratelné, dobře čistitelné skladovací prostory, s hladkým povrchem stěn a podlah.
1. 2.   Provádění předepsaných revizí, např. požární, elektroinstalace, hromosvody, zdvihací zařízení, tlakové nádoby, plyn, ruční nářadí, včetně odstranění závad.
1. 3.   Dodržování systému dezinfekce, dezinsekce a deratizace včetně odstranění závad zjištěných orgány příslušnými k jejich kontrole.
1. 4.   Zabezpečení proti vnikání ptactva a hlodavců.
2.    Typ skladu:
2. 1.   Silo.
2. 2.   Halový sklad s izolací proti zemní vlhkosti, s podlahou nad úrovní okolního terénu upravenou tak, aby byla beze spár.
3.   Výkonnost skladu při naskladnění a vyskladnění:
3. 1.   Minimální výkonnost při naskladňování 30 t/hod. pro všechny druhy skladovaného zboží.
3. 2.   Minimální výkonnost při vyskladňování 30 t/hod. pro všechny druhy skladovaného zboží.
4.   Ošetření zboží:
4. 1.   V silech přepouštěním nebo aktivním větráním.
4. 2.   V halových skladech aktivním větráním (min. 2 m3/hod. na 1 t zboží).
5.   Příjmové místo způsobilé přijímat zboží z dopravních prostředků s bočním nebo zadním vyprazdňováním.
6.   Sklad je vybaven úředně ověřenou váhou mostní o minimální váživosti 25 t. Zjišťovat hmotnost postupným vážením souprav se nepřipouští.
7.   Sklad je vybaven teploměrným systémem pro průběžné sledování teploty uskladněného obilí v celém objemu.
8.   Sklad je vybaven pro odběr vzorků v souladu s bodem 1 přílohy č. 6.
9.   Sklad má zajištěnou:
9. 1.   Čisticí kapacitu minimálně 10 t/hod.
9. 2.   Sušicí kapacitu minimálně 4 t/hod. při 4 % odsušku. V případě pevných a kapalných paliv jde o sušicí zařízení s nepřímým ohřevem.
9. 3.   Laboratoř schopnou do 1 hodiny zjistit hodnoty všech jakostních znaků kromě klíčivosti a skrytého napadení hmyzem (a kromě stanovení obsahu tuku, obsahu N-látek v sušině a vlhkosti referenčními metodami)dle přílohy č. 2 pro zboží, které skladuje. Přesnost měření se dokládá platným ověřením u stanovených měřidel a kalibračním protokolem u infračervené technologie
10. Ječmen sladovnický nesmí být po 1. 1. 2003 dopravován řetězovými a šnekovými dopravníky.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 403/2000 Sb.

Nejvyšší možné snížení hmotnosti skladovaného zboží
vzniklé manipulací nezbytnou při řádném ošetřování a skladování zboží
v zemědělských veřejných skladech

1. Typ skladu halový

Zboží Doba skladování
Do 3 měsíců 3 až 6 měsíců Nad 6 měsíců
Pšenice, žito 0,10 % 0,12 % 0,20 %
Ječmen, oves 0,12 % 0,15 % 0,25 %
Kukuřice zrno 0,20 % 0,26 % 0,32 %
Hrách krmný 0,14 % 0,18 % 0,25 %
Řepka olejka 0,12 % 0,16 % 0,24 %
Slunečnice 0,20 % 0,25 % 0,30 %

2. Typ skladu silový

Zboží Doba skladování
Do 3 měsíců 3 až 6 měsíců Nad 6 měsíců
Pšenice, žito 0,06 % 0,08 % 0,16 %
Ječmen, oves 0,06 % 0,08 % 0,18 %
Kukuřice zrno 0,09 % 0,14 % 0,20 %
Hrách krmný 0,08 % 0,09 % 0,12 %
Řepka olejka 0,08 % 0,10 % 0,20 %
Slunečnice 0,08 % 0,10 % 0,22 %

E-shop

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 6. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 6. vydání

Roman Kočí -

Šesté vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 3. 2018. Nové vydání obsahuje všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které v mezidobí od předešlého vydání nabyly ...

Cena: 630 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi zahrnuje judikaturu týkající se právních aspektů početí, určení otcovství, výchovy dětí, osvojení a pěstounské péče. Judikatura v této publikaci byla vybrána s ohledem na novou právní úpravu, jde tedy o jedinečný soubor rozhodnutí, ze ...

Cena: 687 KčKOUPIT

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Renáta Šínová, Ondřej Šmíd, Marek Juráš a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní regulaci v České republice i na Slovensku, a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.