Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 388/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 108, ze dne 14. 11. 2000
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

388

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 25. října 2000

o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 41 odst. 2 k provedení § 17 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.:

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   časovým údajem čas příjezdu spoje do jednotlivé zastávky a čas odjezdu spoje z jednotlivé zastávky,
b)   tarifní vzdáleností mezi zastávkami spoje skutečná vzdálenost jednotlivých zastávek linky od zastávky výchozí zaokrouhlená na celé kilometry,
c)   údaji o dopravci obchodní jméno dopravce, jeho sídlo nebo trvalý pobyt, číslo telefonu, případně další údaje (např. číslo faxu),
d)   označením linky číslo a název linky. Číslo linky je šestimístné, přičemž první trojčíslí označuje u vnitrostátní linky dopravní úřad, který vydal licenci, a u mezinárodní linky Ministerstvo dopravy a spojů, druhé trojčíslí označuje pořadové číslo linky. Název linky se skládá z názvů obcí, kde je umístěna výchozí a cílová zastávka linky, případně z názvů obcí, kde jsou umístěny další zastávky. Jestliže výchozí i cílová zastávka linky je umístěna ve stejné obci, lze použít i název částí obce nebo název výchozí a cílové zastávky linky.

§ 2
Způsob zpracování jízdního řádu a jeho změn

(1) Jízdní řád stanoví časové údaje pro jízdu silničních motorových vozidel na trase dopravní cesty pro všechny spoje linky.

(2) Jízdní řád a jeho změny zpracovává dopravce pro každou linku, na kterou mu byla udělena licence. Každou změnu jízdního řádu zpracovává dopravce formou nového jízdního řádu.

(3) Jízdní řád se zpracovává na období od zahájení provozu na lince v případě udělení nové licence nebo od vyhlášeného termínu začátku platnosti jízdních řádů nebo od platnosti změny jízdního řádu do vyhlášeného termínu konce platnosti jízdních řádů. Doba platnosti jízdního řádu nesmí překročit dobu platnosti příslušné licence.

(4) Jízdní řád musí být zpracován tak, aby zajišťoval pravidelnost a bezpečnost provozu a aby odpovídal podmínkám stanoveným zvláštními předpisy1) pro doby řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku.

(5) Jízdní řád musí být zpracován v souladu s podmínkami provozování veřejné linkové dopravy, pokud jsou stanoveny v rozhodnutí o udělení licence.

(6) Časové údaje musí

a)   vycházet ze stavebního a dopravně technického stavu pozemních komunikací a z pravidel silničního provozu a jejich místních úprav v úsecích, po kterých je linka vedena,
b)   respektovat maximální konstrukční rychlost a jízdní vlastnosti vozidel na lince a přepravní podmínky jednotlivých spojů,
c)   vycházet z prostorových parametrů zastávek jednotlivých spojů linky a z jejich časového využití vozidly jiných linek.

(7) Pro všechny odlišné trasy jednotlivých spojů se při zpracování jízdního řádu určí tarifní vzdálenosti, není-li dále stanoveno jinak.

(8) Pro všechny spoje se při zpracování jízdního řádu stanoví konkrétní časový rozsah jejich provozu v průběhu platnosti jízdního řádu.

(9) Jízdní řád, který tvoří podle § 7 odst. 1 obsah celostátního informačního systému o jízdních řádech, tuzemský dopravce zpracovává také v elektronické podobě.

(10) Dopravce předkládá ke schválení jízdní řád ve lhůtě a způsobem, které stanoví příslušný dopravní úřad, a v případě jízdního řádu veřejné mezinárodní linkové dopravy Ministerstvo dopravy a spojů. Dopravní úřad si může vyžádat jako podklad ke schválení jízdního řádu údaje o denní době řízení a bezpečnostních přestávkách řidičů a další podklady použité pro zpracování jízdního řádu.

§ 3
Obsah jízdního řádu
veřejné vnitrostátní linkové dopravy

(1) Jízdní řád veřejné vnitrostátní linkové dopravy musí obsahovat tyto náležitosti:

a)   označení linky,
b)   údaje o dopravci,
c)   názvy zastávek stanovené v rozhodnutí o udělení licence, uspořádané do sloupce, u zastávky se uvedou případné bližší podmínky jejího použití, např. bezbariérově přístupná,
d)   tarifní vzdálenosti uvedené ve sloupcích u názvů zastávek, označené nad sloupcem zkratkou "km",
e)   časy odjezdů spojů z každé zastávky a u cílových zastávek spojů časy příjezdů; pokud je v zastávce přestávka mezi příjezdem a odjezdem spoje delší než pět minut, musí být uveden čas příjezdu i čas odjezdu spoje, v případě, že spoj zastávkou projíždí bez zastavení nebo jede po jiné trase, použije se místo časových údajů příslušná informativní značka uvedená v příloze; časové údaje se stanoví ve 24hodinové časomíře v hodinách a minutách; jízdní řád musí obsahovat časové úpravy spojů při zavedení a ukončení letního času, pokud se spojů změna dotýká; spoje musí být řazeny podle časové posloupnosti odjezdů spojů z první společné zastávky,
f)   číselné označení spojů; pro směr jízdy z výchozí zastávky linky do cílové zastávky linky se použijí lichá čísla a pro opačný směr se použijí sudá čísla,
g)   časový rozsah provozu pro spoje, které nejedou denně, vyjádřený použitím značek a jejich povolenými kombinacemi uvedenými v příloze v bodu 1,
h)   termín začátku a konce platnosti jízdního řádu,
i)   údaje o smluvních přepravních podmínkách a o tarifu,
j)   označení bezbariérových spojů.

(2) Další údaje potřebné pro informování cestujících se vyjádří značkami informativními uvedenými v příloze v bodu 2, případně dalšími značkami nebo ve formě textu v dolní části jízdního řádu. Značky informativní je možné kombinovat.

(3) Vzhled a význam značek uvedených v příloze nelze pozměňovat. Značky časového rozsahu provozu spojů se umisťují nad spoji a vztahují se k výchozí zastávce spoje.

(4) V záhlaví jízdního řádu se vlevo uvede označení linky a pod ním údaje o dopravci. Vpravo vedle označení linky se uvede termín začátku a konce platnosti jízdního řádu.

(5) Pod záhlavím jízdního řádu se ve sloupcích uvedou názvy zastávek, tarifní vzdálenosti, jednotlivé spoje s časovými údaji, s číselným označením a s příslušnými značkami časového rozsahu provozu spojů a informativními značkami.

(6) V dolní části jízdního řádu je vysvětlen význam všech použitých značek, jsou uvedeny údaje o smluvních přepravních podmínkách, o tarifu a případně jsou uvedeny další údaje potřebné pro informování cestujících.

(7) Formy uspořádání náležitostí jízdního řádu:

a)   obousměrný jízdní řád; sloupec s názvy zastávek a sloupce pro tarifní vzdálenosti jsou umístěny ve střední části jízdního řádu; vlevo jsou uvedeny jednotlivé spoje pro směr jízdy z výchozí zastávky linky do cílové zastávky linky a vpravo jsou uvedeny jednotlivé spoje pro opačný směr; každý směr jízdy je označen šipkou podél sloupce s názvy zastávek,
b)   jednosměrný jízdní řád; náležitosti pro každý směr jízdy jsou uspořádány do samostatných částí, první část obsahuje náležitosti pro směr jízdy z výchozí zastávky linky do cílové zastávky linky a druhá část obsahuje náležitosti pro opačný směr; sloupce s tarifními vzdálenostmi a sloupec s názvy zastávek jsou umístěny v levé části jízdního řádu, podél sloupce s názvy zastávek je označen šipkou směr jízdy, jednotlivé spoje jsou umístěny vpravo; obsahuje-li jízdní řád takové množství spojů, že je nelze zapracovat na jednu stránku, uvedou se jednotlivé směry na další stránku.

§ 4
Obsah jízdního řádu městské autobusové dopravy

(1) Jízdní řád městské autobusové dopravy nemusí být zpracován způsobem stanoveným v § 3; v takovém případě však musí obsahovat tyto náležitosti:

a)   číslo linky nebo jiné označení stanovené v rozhodnutí o udělení licence a název městské dopravy; z čísla linky se uvede část, která linku identifikuje,
b)   údaje o dopravci,
c)   názvy zastávek stanovené v rozhodnutí o udělení licence; v názvu zastávky nemusí být obsažen název obce, pokud jej obsahuje název městské dopravy; u zastávky se uvedou případné bližší podmínky jejího použití, např. bezbariérově přístupná,
d)   tarifní vzdálenosti nebo údaje o tarifních pásmech, časové údaje o běžně dosahované jízdní době mezi zastávkami, případně jiné údaje potřebné pro určení výše jízdného,
e)   časy odjezdů spojů z každé zastávky; je-li interval odjezdů nebo horní hranice jeho rozmezí v ucelených časových obdobích kratší než deset minut, je možno uvést jen první časový údaj odjezdu v první hodině nebo v každé hodině uceleného časového období a vyznačit opakující se interval s nejvýše dvouminutovým rozmezím; časové údaje se stanoví ve 24hodinové časomíře v hodinách a minutách,
f)   časový rozsah provozu pro spoje, které nejedou denně, vyjádřený použitím značek uvedených v příloze v bodu 1 a jejich povolenými kombinacemi, případně uvedením slovního významu těchto značek,
g)   údaj o zavedení zvláštního způsobu provozu na lince,
h)   datum, od kterého jízdní řád platí, nebo termín začátku a konce platnosti jízdního řádu,
i)   označení bezbariérových spojů.

(2) Další údaje potřebné pro informování cestujících se vyjádří značkami informativními uvedenými v příloze v bodu 2, případně dalšími značkami nebo ve formě textu v dolní části jízdního řádu. Značky informativní je možné kombinovat.

§ 5
Obsah jízdního řádu
veřejné mezinárodní linkové dopravy

(1) Jízdní řád veřejné mezinárodní linkové dopravy musí obsahovat tyto náležitosti:

a)   označení linky,
b)   údaje o dopravci,
c)   názvy zastávek stanovené v rozhodnutí o udělení licence, uspořádané do sloupce, včetně názvů hraničních přechodů. Za názvem hraničního přechodu, který slouží pouze pro účely pasového a celního odbavení, musí být uvedena zkratka "CLO". Pokud je na hraničním přechodu zřízena zastávka pro nástup a výstup cestujících, uvede se v jízdním řádu její název bez označení "CLO",
d)   časy odjezdů spojů z každé zastávky a u cílových zastávek spojů časy příjezdů; pokud je v zastávce přestávka mezi příjezdem a odjezdem spoje delší než pět minut, musí být uveden čas příjezdu i čas odjezdu spoje; časové údaje se stanoví ve 24hodinové časomíře v hodinách a minutách; jízdní řád musí obsahovat časové úpravy spojů při zavedení a ukončení letního času, pokud se spojů změna dotýká; spoje musí být řazeny podle časové posloupnosti odjezdů spojů z první společné zastávky,
e)   časový rozsah provozu pro spoje, které nejedou denně,
f)   termín začátku a konce platnosti jízdního řádu,
g)   údaje o smluvních přepravních podmínkách a o tarifu,
h)   označení bezbariérových spojů.

(2) Názvy zastávek se uvádějí v jazyce státu, na jehož území je zastávka povolena; v názvu zastávky musí být obsažen název obce, na jejímž území se zastávka nachází, u veřejné mezinárodní linkové dopravy provozované tuzemskými dopravci mohou být názvy zastávek nacházejících se na území cizího státu uváděny též v českém jazyce.

(3) Z časových údajů musí být zřejmé, v jakém časovém pásmu jsou uvedeny. Všechny časové údaje musí být uvedeny v místním čase platném v době odjezdu v místě zastávky, u které jsou uvedeny.

(4) V jízdním řádu lze užít značky časového rozsahu provozu spojů a značky informativní uvedené v příloze, případně další značky. Značky časového rozsahu provozu spojů se umisťují nad spoji. Všechny použité značky musí být vysvětleny.

(5) Vysvětlivky se uvádějí v českém jazyce a v jazyce cizího státu, na jehož území jsou umístěny zastávky pro nástup a výstup cestujících, případně v anglickém nebo německém jazyce.

§ 6
Vyhlašování a vyvěšování jízdního řádu a jeho změn

(1) Dopravní úřad vyhlásí informace o platnosti jízdních řádů a termínech jejich změn způsobem v místě obvyklým.

(2) Dopravce uveřejňuje schválený jízdní řád jeho vyvěšením

a)   v každém autobusu linky nebo jeho předložením řidičem autobusu na požádání cestujícího; toto ustanovení se nevztahuje na jízdní řád městské autobusové dopravy,
b)   na označníku zastávky po celou dobu jeho platnosti.

(3) V jízdním řádu vyvěšeném na označníku zastávky se graficky zvýrazní název příslušné zastávky. U obousměrného jízdního řádu se graficky zvýrazní i příslušná šipka označující směr jízdy.

(4) Majitel označníku zastávky umožní dopravci, který má příslušnou zastávku uvedenu v rozhodnutí o udělení licence a přispívá majiteli na údržbu označníku, vyvěšení schváleného jízdního řádu.

(5) Dopravce zajistí po celou dobu platnosti jízdního řádu pravidelnou kontrolu jízdního řádu vyvěšeného na označníku zastávky a jeho čitelnost za běžných světelných podmínek. V případě poškození jízdního řádu zajistí dopravce neprodleně jeho výměnu. Neplatný jízdní řád dopravce odstraní z označníku zastávky nejpozději v den následující po skončení jeho platnosti.

§ 7
Organizace celostátního informačního systému
o jízdních řádech

(1) Celostátní informační systém o jízdních řádech obsahuje

a)   schválené jízdní řády linek veřejné vnitrostátní linkové dopravy s výjimkou jízdních řádů linek městské autobusové dopravy provozovaných na území města,
b)   schválené jízdní řády linek veřejné mezinárodní linkové dopravy, které mají na území České republiky zastávku pro nástup nebo výstup cestujících.

(2) Celostátní informační systém o jízdních řádech se považuje za jedno z míst určených pro styk s cestujícími,2) z něhož se podávají i další informace, např. o vyhlášených smluvních přepravních podmínkách a o tarifu.

(3) Pro účely postoupení schváleného jízdního řádu do celostátního informačního systému o jízdních řádech předkládá dopravce jízdní řád veřejné vnitrostátní linkové dopravy s obsahem podle § 3, zpracovaný v elektronické podobě ve formátu a struktuře dat stanovenými příslušným dopravním úřadem.

(4) Schválený jízdní řád veřejné vnitrostátní linkové dopravy postoupí příslušný dopravní úřad v elektronické podobě do celostátního informačního systému o jízdních řádech nejpozději 15 pracovních dnů před začátkem jeho platnosti.

(5) Schválený jízdní řád veřejné mezinárodní linkové dopravy postoupí tuzemský dopravce v elektronické podobě ve formátu a struktuře dat stanovenými Ministerstvem dopravy a spojů do celostátního informačního systému o jízdních řádech neprodleně po jeho schválení.

(6) Příslušný dopravní úřad prokazatelně oznámí do celostátního informačního systému o jízdních řádech ukončení platnosti jízdního řádu z důvodu pozbytí platnosti vydané licence podle zvláštního právního předpisu,3) a to nejpozději do 10 dnů po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.

(7) Pokud je vedením celostátního informačního systému pověřena právnická osoba, oznámí jí Ministerstvo dopravy a spojů v případě veřejné mezinárodní linkové dopravy údaje o schválení nového jízdního řádu nebo o ukončení platnosti jízdního řádu z důvodu pozbytí platnosti vydané licence podle zvláštního právního předpisu,3) a to nejpozději do 10 dnů po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.

§ 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 49/1998 Sb., o jízdních řádech a organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. června 2001.

Ministr:
Ing. Schling

Příloha k vyhlášce č. 388/2000 Sb.

1. Značky časového rozsahu provozu spojů

a)   Značky pro označení dnů, ve kterých spoj jede
značka   závazně stanovený význam
  X jede v pracovních dnech
  + jede v neděli a ve státem uznané svátky
  1 jede v pondělí
  2 jede v úterý
  3 jede ve středu
  4 jede ve čtvrtek
  5 jede v pátek
  6 jede v sobotu
  7 jede v neděli

Výše uvedené značky je možné vzájemně kombinovat, přičemž nepřípustná je kombinace značky X se značkami 1, 2,3, 4, 5 a kombinace značky + se značkou 7. Pro vyjádření časového rozsahu provozu spojů v konkrétně datově určených dnech nebo v určitých intervalech dnů se použijí výše uvedené značky v logické kombinaci se značkami uvedenými pod písmenem b).

b)   Značky pro vyjádření časového rozsahu provozu spojů v konkrétních datově určených dnech nebo v určitých intervalech dnů

Pro stanovení časového rozsahu provozu spojů nad rámec značek uvedených pod písmenem a) a jejich povolených kombinací se použije dvoumístné číslo bílé barvy umístěné v obdélníku s černou výplní z intervalu od 10 do 79 (dále jen "negativní značka"). Vybranou negativní značku je možné kombinovat se značkami uvedenými pod písmenem a) pouze pro konkrétně datově stanovené dny (jede také ..., jede jen ..., nejede ..., nejede ..., ..., ...) nebo pro určitý interval dnů (jede/nejede od ... do ...) nebo pro určité intervaly dnů (jede/nejede od ... do ..., od ... do ..., od ..., do ...). Přípustné je také označení intervalu dnů jako liché nebo sudé týdny, přičemž způsob číslování sudých a lichých týdnů se stanoví podle ČSN EN 28601. Pro označení dat se použijí arabské číslice. Pokud je stanovena platnost jízdního řádu na jeden rok, neuvádí se u označení dat rok. Počet dnů (např. 25. 12. nebo 28. 10., 25. 12., 1. 1.) ani počet intervalů (např. od 1. 7. do 31. 8. nebo od 1. 7. do 31. 8., 28. 10., od 23. 12. do 2. 1.) u jednotlivých značek není limitován.

Význam negativních značek není stanoven, přičemž pro jeho vyjádření jsou přípustné jen následující textové formulace nebo jejich kombinace

jede od ... do ...

nejede od ... do ....

jede také ...

jede jen ...

nejede ...

jede jen v sudých týdnech

jede jen v lichých týdnech

jede jen v sudých týdnech od ... do ...

jede jen v lichých týdnech od ... do ...

V každém jízdním řádu se použije vybraná negativní značka jen pro jeden význam.

2. Značky informativní

Značka  

závazný význam  

umístění

R v obdélníku  

jízdenku s místenkou je nutné zakoupit  

nad spojem(v dolní části jízdního řádu se uvedou podmínky předprodeje)

R

jízdenku s místenkou je možné zakoupit 

nad spojem (v dolní části jízdního řádu se uvedou podmínky předprodeje)
C spoj zastavuje jen pro vystupování  před časovým údajem spoje

D

spoj zastavuje jen pro nastupování  

před časovým údajem spoje

svislá čára

spoj příslušnou zastávkou projíždí  

místo časových údajů

svislá vlnovka

spoj jede po jiné trase  

místo časových nebo kilometrických údajů

invalida na vozíku 

spoj s bezbariérově přístupným vozidlem  

v dolní části jízdního řádu spolu s číslem spoje

invalida na vozíku

zastávka je bezbariérově přístupná  

za názvem zastávky

invalida na vozíku s doprovodem

spoj s částečně bezbariérově přístupným vozidlem, nutná dopomoc průvodce 

v dolní části jízdního řádu spolu s číslem spoje

osoba s holí

 zastávka je upravená pro osoby s těžkým zrakovým postižením 

za názvem zastávky

osoba na vozíku a nápis WC  

veřejně přístupné WC s bezbariérovým přístupem v objektu zastávky

za názvem zastávky

zavazadlo

spoj přepravuje cestovní zavazadla  

v dolní části jízdního řádu spolu s číslem spoje

příbor

spoj s možností občerstvení  

v dolní části jízdního řádu spolu s číslem spoje

jízdní kolo

spoj přepravuje jízdní kola  

v dolní části jízdního řádu spolu s číslem spoje(současně se uvedou podmínky pro přepravu jízdních kol)

WC  

veřejně přístupné WC v objektu zastávky  

za názvem zastávky

příbor

občerstvení/restaurace v objektu zastávky  

za názvem zastávky

  X

zastávka je jen na znamení nebo požádání  

před názvem zastávky

MHD  

možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu 

za názvem zastávky

IDS  

spoj je v systému integrované dopravy  

v dolní části jízdního řádu spolu s číslem spoje

lokomotiva 

přestup na vlak  

za názvem zastávky

bíle S v kolečku

spoj se samoobslužným způsobem odbavování cestujících

v dolní části jízdního řádu spolu s číslem spoje

bílý trojúhelník

spoj ... vyčká v zastávce ...příjezdu spoje ... linky (vlaku) ...nejvýše ... minut 

nad spojem

černý trojúhelník

na spoj ... navazuje v zastávce ...spoj ... linky ... do ...  

nad spojem

§

v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávekspoje 

před časovým údajem spoje

1)   Čl. 6 až 11 vyhlášky č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 49 odst. 1 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.
3)   § 16 písm. b) až e) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků

Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků

Ing. Lucie Rytířová, Ing. Jana Tepperová, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá problematikou práv, povinností a možností při práci v zahraničí nebo pro zahraniční společnosti, např. lokální pracovní smlouvou, vysláním nebo mezinárodním pronájmem pracovní síly. Zohledňuje všechny důležité právní předpisy Kniha Mezinárodní zaměstnávání, ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Tvrdý, Vavrušková - C. H. Beck

Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.