Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 378/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 104, ze dne 30. 10. 2000

378

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 9. října 2000

o poplachové činnosti na namořní obchodní lodi

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, (dále jen "zákon") k provedení ustanovení § 33 odst. 1 písm. c) zákona:

Druhy a způsob vyhlašování poplachů
§ 1

(1) Dojde-li k nouzové situaci, vyhlašuje se na námořní obchodní lodi (dále jen "loď") v souladu s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána,1) signalizačními prostředky poplach

a)   "OPUŠTĚNĺ LODĚ", v případě hrozby neodvratitelné zkázy lodě, vydáváním nejméně osmi krátkých a následujícího jednoho dlouhého zvukového a optického signálu (- - - - -----); tato signalizace se provádí bezprostředně za sebou nejméně třikrát,
b)   "MUŽ PŘES PALUBU", v případě objevení trosečníka nebo pádu člověka přes palubu, vydáváním tří prodloužených zvukových a optických signálů (----); tato signalizace se provádí bezprostředně za sebou nejméně třikrát,
c)   "POŽÁR NA LODI", v případě požáru na lodi, vydáváním dvou krátkých a následujícího jednoho prodlouženého zvukového a optického signálu (- --); tato signalizace se provádí bezprostředně za sebou nejméně třikrát,
d)   "VŠEOBECNÝ", v případě nutnosti rychlého shromáždění posádky lodě (např. při přepadení lodě piráty, přetečení paliva a nebezpečí znečištění moře, havárii helikoptéry s lodivodem, neodvratitelné srážce s jiným plavidlem), vydáváním dlouhého zvukového a optického signálu (------).

(2) Poplach vyhlašuje ihned po zjištění důvodu k jeho vyhlášení velitel lodě a s výjimkou poplachu "OPUŠTĚNĺ LODĚ" též strážní palubní důstojník ve službě.

(3) Vyhlášení poplachu podle odstavce 1 se podle potřeby opakuje a musí být dobře slyšitelné ve všech přístupných prostorách lodě.

§ 2

(1) Poplach podle § 1 odst. 1 je vyhlašován signalizačními prostředky signálního vybavení lodě, a to lodní sirénou, elektrickým zvonkovým zařízením, signalizačním světlem na stožáru a signalizačními světly s otáčecím reflektorem.

(2) Signály, které se vydávají při vyhlašování poplachu, mají časovou míru trvání

a)   1 - 2 sekundy pro vydávání krátkého zvukového signálu,
b)   3 - 4 sekundy pro vydávání prodlouženého zvukového signálu,
c)   8 - 10 sekund pro vydávání dlouhého zvukového signálu.

§ 3
Poplachové rozpisy

(1) Loď musí být vybavena poplachovými rozpisy, které upravují postup posádky lodě a přepravovaných osob při vyhlášení poplachu. Tyto rozpisy musí být vyvěšeny na můstku lodě, ve velínu strojovny lodě a na trvale přístupných a dobře viditelných místech v chodbách nástavby lodě s kabinami posádky lodě a přepravovaných osob.

(2) Poplachový rozpis obsahuje

a)   charakteristiku signálů, kterými se vyhlašuje poplach,
b)   jmenný rozpis činností a postupu členů posádky lodě vykonávajících při poplachu hlavní činnosti, jejich zástupců a přepravovaných osob při vyhlášení poplachu,
c)   určení místa, kde se bude shromažďovat posádka lodě a přepravované osoby.

(3) Jmenný rozpis činností členů posádky lodě a přepravovaných osob při vyhlášení poplachu obsahuje pokyny týkající se

a)   velení při vyhlášení poplachů a určení velitelů záchranných člunů a protipožárních družstev,
b)   způsobu použití komunikačního, záchranného a protipožárního vybavení lodě, zahrnující uzavření vodotěsných a protipožárních dveří, oken, světlíků a jiných otvorů lodě, zajištění teplých přikrývek a dodatečných zásob do záchranných člunů a vorů,
c)   rozdělení posádky lodě do záchranných člunů a do protipožárních družstev,
d)   přípravy a spuštění záchranných člunů a vorů na vodu,
e)   předepsané výstroje a výzbroje posádky lodě a přepravovaných osob,
f)   zajištění povinných listinných dokladů a pokladní hotovosti,
g)   obsluhy a údržby člunového motoru,
h)   dalších činností souvisejících s poskytnutím první pomoci postiženým osobám a s určením cest a způsobu evakuace.

(4) V kabinách členů posádky lodě a přepravovaných osob musí být vyvěšen dílčí poplachový rozpis obsahující charakteristiku signálů, kterými se vyhlašuje poplach, a činnosti jednotlivých členů posádky lodě nebo přepravovaných osob při vyhlášení poplachu.

(5) Před vyplutím lodě z přístavu provede velitel lodě nebo jím pověřený důstojník změny v poplachovém rozpisu vyplývající ze změn ve složení posádky lodě. Správnost provedených změn v poplachovém rozpisu ověří velitel lodě svým podpisem a lodním razítkem.

(6) Určený velitel záchranného člunu musí před vyplutím lodě z přístavu obdržet jmenný seznam posádky svého člunu s popisem činnosti každého jejího člena vyhotovený odpovědným důstojníkem.

Cvičné poplachy a praktické cvičení
nouzových situací
§ 4

Úplnost a správnost poplachového rozpisu a účinnost předepsaných opatření se ověřuje organizováním nácviku cvičných poplachů nejméně jednou měsíčně a praktickým cvičením nouzových situací podle § 33 odst. 1 písm. c) zákona.

§ 5

Cvičný poplach "OPUŠTĚNĺ LODĚ" podle § 4 odst. 1 písm. a) zahrnuje

a)   vyhlášení cvičného poplachu způsobem uvedeným v § 1 odst. 1 písm. a),
b)   prověrku znalostí podle jmenného rozpisu činností a postupu členů posádky lodě a přepravovaných osob při vyhlášení poplachu podle § 3 odst. 2 písm. b),
c)   nástup posádky lodě a přepravovaných osob na určené shromažďovací místo podle § 3 odst. 2 písm. d),
d)   prověrku předepsané výstroje a záchranných vest,
e)   přípravu záchranných člunů a vorů ke spuštění, kontrolu vybavení záchranných člunů a jejich spuštění na úroveň člunové paluby nebo na vodu, při spuštění záchranného člunu na vodu vyzkoušení všech druhů jeho pohonu, vytažení a zajištění záchranných člunů a vorů,
f)   spuštění a kontrolu chodu člunového motoru a havarijního agregátu lodě,
g)   kontrolu nouzového osvětlení lodě,
h)   instruktáž dle ročního plánu na téma opuštění lodě,
i)   vyhodnocení cvičného poplachu.

§ 6

Cvičný poplach "MUŽ PŘES PALUBU" podle § 4 odst. 1 zahrnuje

a)   vyhození zkušební trojrozměrné figuríny do moře,
b)   vyhlášení cvičného poplachu způsobem uvedeným v § 1 odst. 1 písm. b),
c)   zajištění nepřetržitého sledování figuríny a vodní hladiny kolem lodi,
d)   prověrku předepsané výstroje a záchranných vest,
e)   prověrku znalostí podle jmenného rozpisu činností a postupu členů posádky lodě a přepravovaných osob při vyhlášení poplachu podle § 3 odst. 2 písm. b),
f)   přípravu záchranného člunu ke spuštění, kontrolu jeho vybavení, spuštění člunu na vodu, vyzkoušení všech druhů jeho pohonu,
g)   přípravu šplhacích lan a sítí na závětrné straně lodi,
h)   přípravu vybraného výložníku nebo jeřábu do pracovní polohy,
i)   uvolnění přistávací plochy pro vrtulník,
j)   vytažení a záchranu postiženého,
k)   návrat k lodi, vytažení a zajištění záchranného člunu,
l)   instruktáž dle ročního plánu na téma muž přes palubu,
m)   vyhodnocení cvičného poplachu.

§ 7

Cvičný poplach "POŽÁR NA LODI" vyhlášený podle § 4 odst. 1 písm. c) zahrnuje

a)   vyhlášení cvičného poplachu způsobem uvedeným v § 1 odst. 1 písm. c),
b)   prověrku předepsané výstroje, výzbroje a záchranných vest,
c)   prověrku znalostí podle jmenného rozpisu činností a postupu členů posádky lodě a přepravovaných osob při vyhlášení poplachu podle § 3 odst. 2 písm. b),
d)   kontrolu protipožárního vybavení lodě,
e)   spuštění a kontrolu chodu havarijního čerpadla s použitím dvou požárních hadic,
f)   kontrolu nouzového osvětlení,
g)   kontrolu lodní požární magistrály,
h)   kontrolu lodní stanice CO?2 a jejího telefonního spojení s velitelským stanovištěm,
i)   kontrolu kouřového hlásiče požáru a zvonků elektrického signalizačního zařízení,
j)   instruktáž dle ročního plánu na téma požár na lodi,
k)   vyhodnocení cvičného poplachu.

§ 8

(1) Velitel lodě zajistí počátkem kalendářního roku vypracování ročního plánu praktických cvičení nouzových situací v souladu s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.1)

(2) Spuštění každého záchranného člunu s určenou posádkou záchranného člunu během cvičného poplachu na vodu musí být provedeno nejméně jednou za tři měsíce. Spuštění záchranného člunu spouštěného volným pádem během cvičného poplachu na vodu musí být provedeno nejméně jednou za šest měsíců.

§ 9

(1) Velitel lodě zajistí do 24 hodin po vyplutí lodě z přístavu seznámení přepravovaných osob a nově naloděných členů posádky lodě s poplachovým rozpisem a jejich povinnostmi při vyhlášení poplachu instruktáží. Školící důstojník provede zápis o uskutečnění instruktáže do lodního deníku.

(2) Dojde-li během postoje lodě v přístavu k výměně více než 25 % členů posádky lodě, zajistí velitel lodě do 24 hodin po vyplutí lodě z přístavu vyhlášení cvičných poplachů podle § 4 odst. 1.

§ 10

Před vyhlášením cvičného poplachu podle § 4 odst. 1 během postoje lodě v přístavu nebo na rejdě zajistí velitel lodě vyvěšení signálních vlajek U a Y podle Mezinárodního signálního kódu a oznámí záměr vyhlásit cvičný poplach radiotelefonem kapitánovi přístavu a v okolí se nacházejím lodím. K vyhlášení cvičného poplachu během postoje lodě v přístavu nebo na rejdě se použije pouze elektrické zvonkové zařízení lodě.

§ 11

Praktické cvičení nouzových situací při cvičném poplachu "OPUŠTĚNĺ LODĚ`` vyhlašovaném podle § 1 odst. 1 písm. a) obsahuje seznámení

a)   s organizací, zajištěním a způsobem použití záchranných prostředků,
b)   s vybavením, použitím a spouštěním záchranných člunů a záchranných vorů,
c)   s požadavky na používání pyrotechniky a ostatních prostředků pro upoutání pozornosti,2)
d)   s požadavky na obsluhu zařízení na vystřelování lanka,
e)   s požadavky na spouštění a provoz nouzového agregátu a nouzového osvětlení,
f)   se zásadami pro přežití na moři v záchranných člunech, vorech a v extrémních podmínkách a při podchlazení organismu,
g)   s postupem v případě evakuace helikoptérou.

§ 12

Praktické cvičení nouzových situací při cvičném poplachu "MUŽ PŘES PALUBU" vyhlašovaném podle § 1 odst. 1 písm. b) obsahuje seznámení

a)   s organizací, zajištěním a způsobem použití záchranných prostředků,
b)   s vybavením, použitím a spouštěním záchranných člunů a záchranných vorů,
c)   s požadavky na obsluhu zařízení na vystřelování lanka,
d)   s organizací a zajištěním vyhledávání, záchrany a první pomoci trosečníkům,
e)   s postupem v případě evakuace helikoptérou.

§ 13

Praktické cvičení nouzových situací při poplachu "POŽÁR NA LODI" vyhlášeném podle § 1 odst. 1 písm. c) obsahuje seznámení

a)   s používáním předepsané výstroje a výzbroje požárníka a dýchacích přístrojů,
b)   s používáním ručních hasicích přístrojů a hasicích agregátů,
c)   s popisem a vysvětlením funkce lodní stanice CO?2,
d)   s hašením různých materiálů,
e)   s postupy při hašení požáru v různých částech lodě,
f)   s používáním havarijního čerpadla.

§ 14

(1) Velitel lodě zajistí, aby po vyhodnocení cvičného poplachu a praktického cvičení nouzových situací byl jeho průběh zapsán do lodního deníku.

(2) Zápis o průběhu cvičného poplachu obsahuje

a)   datum, čas a druh cvičného poplachu,
b)   stručný popis průběhu cvičného poplachu,
c)   počet osob, které se zúčastnily cvičného poplachu,
d)   dobu od vyhlášení cvičného poplachu do nástupu všech členů posádky lodě,
e)   vyhodnocení cvičného poplachu.

(3) Zápis o průběhu praktického cvičení nouzových situací obsahuje

a)   datum, čas a druh praktického cvičení nouzových situací,
b)   stručný popis průběhu praktického cvičení nouzových situací,
c)   počet osob, které se zúčastnily praktického cvičení nouzových situací.

§ 15
Plán protipožární ochrany

(1) Nezbytným předpokladem nácviku poplachu " POŽÁR NA LODI " je plán protipožární ochrany lodě. Plán protipožární ochrany lodě obsahuje schéma potrubí požární magistrály, rozmístění požárních hydrantů, ručních hasicích přístrojů a ostatních protipožárních prostředků na lodi, umístění mezinárodní břehové přípojky,1) vyznačení únikových cest a další aktuální informace potřebné pro úspěšný boj s požárem na lodi. Součástí plánu protipožární ochrany lodě jsou aktuální instrukce pro obsluhu a použití lodních prostředků a zařízení pro boj s požárem. Tyto informace a instrukce jsou uvedené v jazyce českém a anglickém.

(2) Plány protipožární ochrany jsou vyvěšovány na můstku lodě, ve velínu strojovny lodě a v chodbách nástavby lodě a jsou uloženy ve vodotěsných pouzdrech označených "FIRE PLAN" u lodních schodů.

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Schling v. r.


1)   Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, oznámený pod č. 52/1995 Sb.
2)   Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972, oznámená pod č. 263/1995 Sb.

E-shop

Rodinná mediace v České republice

Rodinná mediace v České republice

Lenka Holá, Lenka Westphalová, Anna Kováčová, Ondřej Spáčil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hledáme vhodné způsoby pomoci rodinám. Jedním z nich je rodinná mediace. Monografie přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

Ing. Anna Pelikánová - GRADA Publishing, a. s.

Konečně jsou tady aktuální účetní souvztažnosti pro nestátní neziskovky, které promítají legislativní změny podle nového občanského zákoníku a novel zákona o účetnictví a daňových zákonů. Bez této knižní pomůcky se neobejdete, jste-li účetním či ekonomickým pracovníkem v nestátní ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Graser, David Hejč, Anna Chamráthová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. Jsou to vzory úkonů, které mohou být učiněny v různých procesních ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.