Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 377/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 104, ze dne 30. 10. 2000

377

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 27. září 2000

o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu

Vláda nařizuje podle § 41 odst. 1 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech:

§ 1

(1) Výběrové řízení na funkci přednosty okresního úřadu (dále jen "výběrové řízení") je zahájeno dnem uvedeným v oznámení ministra vnitra o vyhlášení výběrového řízení (dále jen "oznámení"); nejpozději v tento den okresní úřad, v němž má být funkce přednosty obsazena, vyvěsí oznámení na své úřadní desce. Oznámení uveřejní též Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") v týdeníku "Veřejná správa", a to nejpozději do zahájení výběrového řízení.

(2) Oznámení obsahuje zejména

a)   označení okresního úřadu, v němž má být funkce přednosty obsazena,
b)   požadavky na výkon funkce přednosty okresního úřadu stanovené zvláštními právními předpisy,1)
c)   den zahájení výběrového řízení,
d)   termín pro podání přihlášky do výběrového řízení (dále jen "přihláška"), který nesmí být kratší než 3 týdny ode dne zahájení výběrového řízení,
e)   náležitosti přihlášky (§ 2),
f)   adresu, na kterou se přihláška odesílá.

(3) Výběrové řízení musí být ukončeno nejpozději do 5 měsíců ode dne jeho zahájení.

§ 2

(1) Přihláška uchazeče o funkci přednosty okresního úřadu (dále jen "uchazeč") obsahuje označení okresního úřadu, v němž má být funkce přednosty obsazena, datum a vlastnoruční podpis uchazeče.

(2) K přihlášce se připujují tyto doklady:

a)   vyplněný osobní dotazník, jehož vzor je uveden v příloze k tomuto nařízení,
b)   životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o případné praxi v orgánech státní správy a v orgánech územní samosprávy, o zkušenostech s řízením zaměstnanců a o rodinných poměrech,
c)   ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d)   ověřený doklad o státním občanství,
e)   výpis z evidence Rejstříku trestů2) ne starší 3 měsíce,
f)   osvědčení vydané podle zvláštního právního předpisu3) o splnění podmínek pro styk s utajovanými skutečnostmi pro stupeň utajení "Důvěrné" nebo kopie žádosti o vydání takového osvědčení,
g)   osvědčení vydané podle zvláštního právního předpisu4) o skutečnostech rozhodných pro obsazování funkcí ve státní správě jmenováním nebo kopie žádosti o vydání takového osvědčení,
h)   čestné prohlášení podle zvláštního právního předpisu5) o skutečnostech rozhodných pro obsazování funkcí ve státní správě jmenováním,
i)   prohlášení o skutečnostech rozhodných pro obsazení funkce přednosty okresního úřadu podle zvláštního právního předpisu,6)
j)   prohlášení o tom, že uchazeč řádně plní své finanční závazky.

(3) Doklady podle odstavce 2 písm. f) a g), pro jejichž vydání uchazeč doložil kopii žádosti, zašle uchazeč na adresu uvedenou v oznámení [§ 11 odst. 2 písm. f)] neprodleně po jejich obdržení, pokud již nebyl z výběrového řízení vyřazen nebo nebylo výběrové řízení ukončeno.

§ 3

(1) Výběrové řízení provádí ministerstvo a výběrová komise (dále jen "komise"). Komise má nejméně 7 členů. Předsedu komise, místopředsedu komise, tajemníka komise a další členy komise jmenuje a odvolává ministr vnitra.

(2) Jednání komise svolává, její činnost řídí a úkony tajemníka komise předem schvaluje předseda komise; v jeho nepřítomnosti tak činí místopředseda komise.

(3) Jednání komise je neveřejné. Komise je schopna jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise.

§ 4

(1) Uchazeče, který s přihláškou nepředložil požadované doklady, tajemník komise písemně vyzve, aby chybějící doklady předložil ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dnů. Současně uchazeče upozorní, že nepředloží-li chybějící doklady ve stanovené lhůtě, bude z výběrového řízení vyřazen. Uchazeče, který ve lhůtě stanovené ve výzvě neodstranil nedostatky přihlášky, tajemník komise vyřadí z výběrového řízení, neprodleně jej o tom s uvedením důvodů vyrozumí a současně mu vrátí jím předložené doklady.

(2) Uchazeče, který podle předložených dokladů nesplňuje požadavky na výkon funkce přednosty okresního úřadu stanovené zvláštními právními předpisy,1) tajemník komise vyřadí z výběrového řízení, neprodleně jej o tom s uvedením důvodů vyrozumí a současně mu vrátí všechny jím předložené doklady.

§ 5

(1) Uchazeče, který nebyl vyřazen z výběrového řízení podle § 4, tajemník komise pozve k cílenému psychologickému vyšetření, při kterém uchazeč vyplní dotazníky a vypracuje testy se zaměřením na posouzení intelektu uchazeče, jeho odolnosti vůči psychické zátěži, orientace uchazeče v mezilidských vztazích a jeho schopností organizačních. Psychologické vyšetření provádí ministerstvo. Platnost psychologického vyšetření je 1 rok.

(2) Uchazeče, kteří neabsolvovali psychologické vyšetření, tajemník komise z výběrového řízení vyřadí. Vyřazení oznámí s uvedením důvodů uchazeči písemně tajemník komise a současně mu vrátí jím předložené doklady.

(3) Uchazeče, kteří absolvovali psychologické vyšetření, tajemník komise pozve k ústnímu pohovoru.

(4) Uchazeči, který se ústního pohovoru nezúčastnil, oznámí tajemník komise, že je z výběrového řízení z tohoto důvodu vyřazen, a současně mu vrátí jím předložené doklady.

(5) Vyhodnocení ústního pohovoru s uchazečem provádí komise; na jeho základě, na základě výsledků psychologického vyšetření a s přihlédnutím k údajům obsaženým ve všech předložených dokladech stanoví komise pořadí uchazečů.

§ 6

(1) O průběhu výběrového řízení vyhotoví tajemník komise zápis. K ověření a podpisu části zápisu obsahující údaje podle § 5 odst. 5 komise zvolí 2 své členy. Zápis dále podepisuje předseda komise a tajemník komise. Zápis obsahuje

a)   seznam členů komise s uvedením jejich funkce,
b)   seznam všech přihlášených uchazečů s uvedením jejich rodných čísel,
c)   seznam uchazečů vyřazených podle § 4 odst. 1 pro nedostatky přihlášky,
d)   seznam uchazečů vyřazených podle § 4 odst. 2 pro nesplnění požadavků na výkon funkce přednosty okresního úřadu stanovených zvláštními právními předpisy,1)
e)   seznam uchazečů vyřazených podle § 5 odst. 2 pro neúčast na psychologickém vyšetření,
f)   seznam uchazečů vyřazených podle § 5 odst. 4 pro neúčast na ústním pohovoru,
g)   seznam uchazečů, kteří nepředložili doklady, vydávané na základě žádosti uchazeče, uvedené v § 2 odst. 2 písm. f) a g),
h)   pořadí uchazečů stanovené podle § 5 odst. 5.

(2) Zápis o průběhu výběrového řízení s podklady, z nichž členové komise vycházeli, předá předseda komise ministrovi vnitra do 5 dnů ode dne ukončení výběrového řízení.

(3) Ukončení výběrového řízení oznámí tajemník komise uchazečům, kteří nebyli z tohoto řízení vyřazeni, do 5 dnů ode dne ukončení výběrového řízení.

§ 7

Po jmenování přednosty okresního úřadu vládou sdělí ministerstvo ostatním uchazečům, kteří nebyli z výběrového řízení vyřazeni, jméno uchazeče, který byl vládou do funkce přednosty okresního úřadu jmenován, a současně jim vrátí jimi předložené doklady, a to do 5 dnů ode dne rozhodnutí vlády o jmenování přednosty okresního úřadu.

§ 8

Náklady, které účastí ve výběrovém řízení vznikly uchazeči, nese uchazeč.

§ 9

Výběrová řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 377/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)


1) Například § 2 odst. 1 písm. a), b) a d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, § 17 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, § 14 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech.
2) § 11 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
3) § 36 odst. 1 a § 41 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb.
4) § 4 odst. 1 a § 5 zákona č. 451/1991 Sb.
5) § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
6) § 14 odst. 1 až 3 zákona č. 147/2000 Sb.

E-shop

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Kliková, Havlan, Chadima, Jurníková, Kadečka, Průcha, Sedláček, Skulová, Venclíček - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU

Doc. JUDr. Kristina Koldinská, JUDr. Gabriela Pikorová, JUDr. Ladislav Švec, Prof. JUDr. Igor Tomeš - C. H. Beck

Druhé vydání mezioborové učebnice Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU reaguje na změny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v EU, a to v návaznosti na přijetí nových koordinačních nařízení a nabytí jejich účinnosti v květnu 2010. Mapuje vznik, vývoj a základní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Pavel Mates a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.