Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


376

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 9. září 2000,

kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly

Ministerstvo zdravotnictví stanoví k provedení § 3 odst. 1, 4 a 5 a § 4 odst. 1 a 2 podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") a podle § 19 písm. a), b) a f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.:

§ 1

Rozsah úpravy

(1) Touto vyhláškou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu včetně pitné vody balené, rozsah a četnost kontroly dodržení hygienických limitů mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů pitné vody.

(2) Vyhláška se nevztahuje na přírodní minerální vody, balené vody stolní a balené vody kojenecké.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   veřejným zásobováním pitnou vodou dodávání pitné vody z veřejného vodovodu, odběr z veřejné studny označené jako zdroj pitné vody nebo odběr z neveřejné studny využívané veřejností nebo k podnikatelské činnosti, která vyžaduje užití pitné vody. Za veřejné zásobování pitnou vodou se považuje i zajištění náhradního odběru pitné vody,
b)   individuálním zásobováním pitnou vodou zásobování pitnou vodou z jednoho zdroje (například z domovní studny) s denní produkcí menší než 10 m3 vody nebo zdroje zásobujícího maximálně 50 osob, pokud tato voda není užívána k činnosti podle písmene a),
c)   meznou hodnotou limitní hodnota ukazatele jakosti pitné vody, jejímž překročením ztrácí pitná voda vyhovující jakost v ukazateli, jehož hodnota byla překročena; ukazatel má funkci indikační a při jeho překročení je nutno přijmout příslušná opatření,
d)   nejvyšší meznou hodnotou limitní hodnota ukazatele jakosti vody s prahovým účinkem, jejíž překročení vylučuje užití vody jako pitné,
e)   meznou hodnotou referenčního rizika limitní hodnota ukazatele jakosti pitné vody s bezprahovým účinkem, zpravidla pozdních toxických účinků (karcinogen, mutagen); překročení mezné hodnoty referenčního rizika vylučuje užití vody jako pitné,
f)   doporučenou hodnotou hodnota ukazatele jakosti pitné vody, která znamená dosažení optimální koncentrace dané látky nebo součásti z hlediska biologické hodnoty pitné vody,
g)   domovním rozvodným systémem potrubní rozvody, armatury a zařízení instalované mezi kohoutky, odkud se voda odebírá pro lidskou spotřebu, a rozvodnou sítí, avšak pouze v tom případě, že nespadají do působnosti dodavatele vod v rámci veřejného zásobování pitnou vodou,
h)   auditním monitorováním pitné vody1) nezávislé monitorování jakosti pitné vody, potřebné ke zjištění, zda všechny hodnoty ukazatelů jsou dodržovány.

§ 3

Ukazatele a hygienické limity pitné vody

V příloze č. 1 se stanoví nebo jsou uvedeny

a)   mikrobiologické, biologické, fyzikální a chemické ukazatele pitné vody a jejich hygienické limity,
b)   indikátory fekálního znečištění nebo další ukazatele, jimiž se nepřímo prokazuje mikrobiologická nezávadnost pitné vody,
c)   hodnoty příslušných ukazatelů jakosti a zdravotní nezávadnosti, jimiž se prokazuje toxikologická nezávadnost a přijatelnost smyslově postižitelných vlastností pitné vody na základě porovnání s jejich limitními hodnotami,
d)   ostatní podmínky ke zjištění, zda výsledky jednotlivého rozboru lze považovat za splnění podmínek a požadavků této vyhlášky a zda použitá metoda je vhodná ke stanovení hodnot příslušného ukazatele jakosti pitné vody.

Kontrola pitné vody§ 4

(1) Minimální roční četnost kontrolních odběrů a analýz vzorků pitné vody veřejného zásobování stanoví příloha č. 2.

(2) Minimální rozsah kontrolních analýz vzorků pitné vody veřejného zásobování stanoví příloha č. 3.

(3) Vzorky pitné vody pro kontrolu musí být odebírány tak, aby byly reprezentativní pro jakost pitné vody spotřebovávané během celého roku.

§ 5

Ukazatele pitné vody stanovené v příloze č. 1 se zjišťují postupem odpovídajícím metodám obsaženým v příslušných technických normách, při jejichž použití se má za to, že výsledek je co do záchytnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné než normové metody musí být doloženo, že výsledky získané takovou metodou jsou stejně spolehlivé a splňují ostatní podmínky uvedené v příloze č. 1. Ke kontrole hodnot ukazatelů stanovených v příloze č. 4 lze použít jen metody upravené v této příloze.

§ 6

(1) Hodnoty ukazatelů pitné vody [§ 2 písm. c) až e)] musí být dodrženy při kontrole

a)   pitné vody dodávané z rozvodné sítě v místě uvnitř objektu, podniku nebo provozovny, kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k odběru pro lidskou spotřebu,
b)   pitné vody dodávané ze studní nebo uměle instalovaných nádrží v místě jejího výtoku ze studny nebo nádrže,
c)   pitné vody stáčené do obalů nebo kontejnerů určených k náhradnímu odběru nebo k prodeji spotřebiteli v místě plnění vody do obalů nebo kontejnerů,
d)   pitné vody používané k výrobě potravin v potravinářském zařízení v místě, kde se pitná voda k tomuto účelu používá.

(2) Ukazatele pitné vody se podle odstavce 1 písm. a) považují za splněné, jestliže je možno prokázat, že nedodržení hodnot ukazatelů stanovených podle přílohy č. 1 je způsobeno domovním rozvodným systémem nebo jeho údržbou. To neplatí, jde-li o zařízení nebo podniky, které pitnou vodu dodávají veřejnosti (například školy, nemocnice, výrobny potravin, provozovny stravovacích služeb).

§ 7

Výsledky kontrol pitné vody se zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být uvedeny údaje o místu, datu a hodině odběru vzorku, zdroji vody, jméno a příjmení osoby, která z pověření provozovatele vzorky odebrala, datum analýzy, použitá metoda v rozsahu podle § 5, způsob manipulace se vzorkem a výsledek analýzy.

§ 8

(1) Je-li výsledek stanovení hodnot ukazatelů s meznou hodnotou, nejvyšší meznou hodnotou a meznou hodnotou referenčního rizika vyšší nebo rovný stanovené limitní hodnotě, rozbor se opakuje.

(2) Dochází-li v průběhu tříletého sledování jakosti pitné vody k meziročnímu nárůstu hodnot sledovaného ukazatele jakosti o více než 5 procent průměrné hodnoty, musí být realizována opatření ke zlepšení zjištěného stavu.

§ 9

Náležitosti návrhů

(1) Návrh podle § 3 odst. 4 zákona musí obsahovat

a)   obchodní název a sídlo navrhovatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození), obchodní jméno a místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu,
b)   odůvodnění navrhované výjimky a návrh časového limitu trvání výjimky,
c)   návrh opatření ke zlepšení zjištěného stavu,
d)   způsob informování odběratelů pitné vody.

(2) Návrh podle § 4 odst. 2 zákona musí obsahovat

a)   obchodní název a sídlo navrhovatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, rodné číslo, obchodní jméno a místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu,
b)   návrh úpravy rozsahu a četnosti kontroly s odůvodněním,
c)   v případě návrhu na snížení rozsahu a četnosti kontroly průkaz neměnné jakosti zdroje doložený výsledky nejméně 10 rozborů provedených v průběhu posledních tří let.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001 s výjimkou zpřísněných limitů uvedených v příloze č. 1, a to limitu 3 µg/l pro 1,2-dichloretan, který nabude účinnosti dnem 1. ledna 2006, limitů 0,01 mg/l pro bromičnany a 0,1 mg/l pro trihalometany, které nabudou účinnosti dnem 1. ledna 2010, a limitu 0,01 mg/l pro olovo, který nabude účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 376/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 376/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 376/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 376/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

E-shop

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 2. vydání

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 2. vydání

Anna Pelikánová - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Autorka se zabývá vybranými problémy, s nimiž se neziskovky ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Daniela Kovářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Tato ojedinělá příručka navazuje na první vydání úspěšné publikace Rodina a výživné. Publikace přehledně a srozumitelně seznamuje s vyživovací povinností v rodině, ale i např. mezi rozvedenými manžely či dalšími příbuznými, vše po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.