Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


355

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 26. září 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb.

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 20 odst. 1, § 20a odst. 1, § 25 odst. 13, § 30 odst. 3, § 38b odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu části šesté se slova "nálepky prokazující" nahrazují slovy "kupónu prokazujícího".

2. Pod nadpisem části šesté text v závorce zní: "(K § 20 odst. 1 a k § 20a odst. 1 zákona)".

3. § 37 zní:

"§ 37

Jedna část kupónu musí být umístěna a celou svou plochou přímo nalepena na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla (nebo prvního motorového vozidla v soupravě) na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.".

4. V § 38 odst. 1 se slovo "neplatí" nahrazuje slovem "platí" a poslední věta se zrušuje.

5. V § 38 odstavec 2 zní:

"(2) Na ostatních úsecích dálnic a rychlostních silnic, za jejichž užití se poplatek neplatí, je dopravní značka doplněna dodatkovou tabulkou podle zvláštního právního předpisu2) s nápisem "Bez poplatku".".

6. Pod nadpisem § 40 text v závorce zní: "(K § 25 odst. 13 zákona)".

7. V § 40 odst. 2 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 6".

8. V § 40 odst. 4 se slova "§ 25 odst. 4 písm. b) a f)" nahrazují slovy "§ 25 odst. 6 písm. b) a f)".

9. V § 40 odst. 4 se slova "§ 25 odst. 4 písm. f)" nahrazují slovy "§ 25 odst. 6 písm. f)".

10. V § 40 odst. 5 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 6".

11. V § 40 odst. 6 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 6".

12. V § 40 odst. 6 odst. 8 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 6".

13. V § 40 odst. 9 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 6".

14. Za § 47 se vkládá nový § 47a, který zní:

"§ 47a
Vymezení souvisle zastavěného území obce při
určování silničního ochranného pásma
(K § 30 odst. 3 zákona)

Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je území, které splňuje tyto podmínky:

a)   na území je postaveno pět a více staveb,
b)   mezi jednotlivými stavbami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých staveb (u oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými půdorysy staveb spolu se stranami upravených půdorysů staveb tvoří území.

Ochranné pásmo může být zřízeno s ohledem na stanovené podmínky pouze po jedné straně dálnice, silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy.".

15. Za část devátou se vkládá nová část desátá, která zní:

"ČÁST DESÁTÁ
VÁŽENĺ VOZIDEL
(K § 38b odst. 6 zákona)
§ 51a
Způsob provádění kontrolního vážení

Řidič vozidla zajede k zařízení na kontrolní vážení, kde bude provedeno kontrolní vážení, s jehož výsledkem bude řidič vozidla seznámen předáním dokladu o výsledku kontrolního vážení. Vážení bude provedeno za přítomnosti řidiče i popřípadě dalších členů osádky v kabině vozidla.

§ 51b
Stanovení nákladů spojených s kontrolním vážením

Správce pozemní komunikace zajišťující kontrolní vážení zahrne do nákladů spojených s kontrolním vážením

a)   přímé náklady spojené s přípravou a tiskem dokumentů užívaných při kontrolním vážení,
b)   nepřímé náklady zahrnující provozní režii.

§ 51c
Náležitosti dokladu o výsledku kontrolního vážení

(1) Doklad o výsledku kontrolního vážení se skládá z vážního lístku a protokolu o provedeném kontrolním vážení.

(2) Vážní lístek musí obsahovat tyto údaje:

a)   datum, čas a místo provedeného kontrolního vážení,
b)   výsledek měření nápravových tlaků a okamžité hmotnosti vozidla,10)
c)   státní poznávací značku vozidla,
d)   jméno a příjmení řidiče vozidla,
e)   jméno a příjmení osoby provádějící kontrolní vážení,
f)   evidenční označení vážního lístku.

(3) Protokol musí obsahovat tyto údaje:

a)   datum, čas a místo provedeného kontrolního vážení,
b)   typové označení váhy, na níž bylo provedeno kontrolní vážení,
c)   údaje o celkové hmotnosti vozidla, o povolených podílech statického zatížení připadajícího na nápravu, o okamžité hmotnosti vozidla a o měření rozměrů vozidla a jeho nákladu,
d)   zjištěné překročení nápravových tlaků a celkové hmotnosti v procentech,
e)   zjištěné překročení rozměrů vozidla nebo nákladu,
f)   jméno, příjmení, případně rodné číslo, bydliště řidiče vozidla, údaj o státu,
g)   státní poznávací značku vozidla, tovární značku a typ vozidla, stát registrace vozidla,
h)   stav počítadla ujetých kilometrů při příjezdu na kontrolní místo,
i)   obchodní jméno dopravce, včetně sídla,
j)   jméno a podpis příslušného zástupce správce pozemní komunikace, který se zúčastnil kontrolního vážení,
k)   písemné vyjádření řidiče k obsahu protokolu spolu s jeho podpisem,
l)   způsob úhrady nákladů spojených s kontrolním vážením.".

16. V nadpisu části desáté se slovo "desátá" nahrazuje slovem "jedenáctá".

17. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 104/1997 Sb.

SEZNAM
ÚSEKŮ DÁLNIC A RYCHLOSTNĺCH SILNIC, JEJICHŽ UŽITĺ PODLÉHÁ ZPOPLATNĚNĺ
(K § 20 odst. 1 zákona)

Označení

Úsek

Délka (km)

D1

Chodov (Praha) - Brno-západ

188,0

D1

Slatina (Brno) - Vyškov (R46), včetně vých. přivaděče v dl. 1,0

30,0

D2

Chrlice - Lanžhot (hraniční přechod)

53,0

D5

Třebonice (Praha R1) - Ejpovice

68,0

D5

Sulkov (I/26) - Rozvadov (hraniční přechod)

61,0

D8

Zdiby (R8) - Nová Ves

19,0

D8

Doksany - Lovosice

13,0

D11

Praha (Praha R1) - Libice nad Cidlinou

42,0

R4

Jíloviště (III/11513) - Skalka (I/18)

32,0

R6

Velká Dobrá - Nové Strašecí (II/237)

16,0

R7

Kněževes - Slaný-jih

15,0

R10

Radonice (Praha) - Bezděčín

36,0

R10

Kosmonosy - Ohrazenice

24,0

R35

Ohrazenice - Hodkovice

9,0

R35

Mohelnice - Křelov

26,0

R35

Přáslavice - Lipník

18,0

R46 

Vyškov (D1) - Olomouc (II/570)

37,0

R52

Rajhrad - Pohořelice-sever

13,0

Celkem 700,0".

18. Doplňuje se příloha č. 10, která zní:

"Příloha č. 10 k vyhlášce č. 104/1997 Sb.

I. Vzor vážního lístku

Datum: ................................ čas: ...........místo: ...........

Okamžitá hmotnost připadají na nápravu

Náprava č. 1  ..........................kg
Náprava č.    ..........................kg
Náprava č.    ..........................kg
Náprava č.    ..........................kg
Náprava č.    ..........................kg

Okamžitá hmotnost   ....................kg

Státní poznávací značka: ..................................................
Jméno a příjmení řidiče a podpis: .........................................
Kontrolní vážení provedl: .................................................

II. Vzor protokolu
Protokol o provedeném kontrolním vážení

Dne ................... v ................bylo provedeno na .................. (druh pozemní
komunikace)............ v km.............................. kontrolní vážení na vahách značky
............. výrobního čísla .................................. . Byly zjištěny tyto údaje:

Jméno a příjmení řidiče: ............................................. R. č.: ..............
Bydliště: ...................................... stát: .....................
Státní poznávací značka: ...................................................
Tovární značka a typ vozidla, stát registrace vozidla: .....................
Stav počítadla ujetých kilometrů: ..........................................
Obchodní jméno dopravce, sídlo: ............................................

Okamžitá hmotnost       Povolený podíl statického zatížení   Přetíženo o tj. %
připadající na nápravu  z celkové hmotnosti připadající na
                        nápravu [hodnota uvedena na štítku
                        vozidla, u limitních vozidel stanovena
                        zvláštním právním předpisem10)]


č. 1 ......... kg       ........... kg                       ....... kg ......
č. 2 ......... kg       ........... kg                       ....... kg ......
č. 3 ......... kg       ........... kg                       ....... kg ......
č. 4 ......... kg       ........... kg                       ....... kg ......
č. 5 ......... kg       ........... kg                       ....... kg ......

Okamžitá hmotnost vozidla  Celková hmotnost vozidla          Přetíženo o tj. %
............... kg         ................ kg               ........kg ......

Zjištěné rozměry vozidla: ....................
                          ....................
                          ....................
Překročeno: ..................................

Razítko a podpis osoby vydávající protokol: .................................
Za správce pozemní komunikace: .................. podpis: ...................

Vyjádření řidiče k obsahu protokolu:


                                        podpis řidiče a potvrzení převzetí
                                            jednoho výtisku protokolu


Způsob úhrady nákladů spojených s kontrolním vážením

Protokol sepsán dne...............    v ................. hod.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou ustanovení § 37, § 38 odst. 1 a přílohy č. 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr:
Ing. Schling v. r.

E-shop

Zákon o místních poplatcích - komentář

Zákon o místních poplatcích - komentář

Václav Těžký, Michal Jantoš, Kamil Siuda - Wolters Kluwer, a. s.

Správa místních poplatků je v současné době jednou z nejnáročnějších činností, kterou může zaměstnanec ve veřejné správě v rámci pracovněprávního poměru vykonávat, a to jednak z důvodu množství poplatníků a také z důvodu nedokonalosti právní úpravy. Přes tuto náročnost a ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na způsoby realizace exekuce, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.

Cena: 350 KčKOUPIT

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva. Čtenář v knize nalezne srovnávací analýzu soukromoprávních aspektů českého nadačního práva, ...

Cena: 511 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.