Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


346

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 13. září 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb.

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 66 odst. 1 a 4 k provedení § 3 odst. 1, § 5 odst. 3, § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a § 20 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

"(1) Pro účely této vyhlášky pro dráhu celostátní, dráhu regionální a vlečku se rozumí

a)   železničním spodkem těleso železničního spodku, stavby a zařízení železničního spodku, včetně dopravních ploch,
b)   tělesem železničního spodku zemní těleso, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku a odvodňovací zařízení,
c)   stavbami železničního spodku konstrukce, které nahrazují zčásti nebo úplně těleso železničního spodku, zvyšují jeho stabilitu nebo jej chrání, případně slouží jinému účelu, tj. propustky, mosty, objekty mostům podobné, tunely, opěrné, zárubní, ochranné a obkladní zdi, galerie i ochranné a regulační stavby, průchody, ochranná zařízení proti spadu cizích předmětů, proti požáru a vodě,
d)   dopravními plochami plochy, které jsou určeny k nastupování a vystupování cestujících, k manipulaci a skladování a k zajištění dopravní obsluhy při provozování dráhy (nástupiště, nákladiště, rampy, příjezdy na nákladiště),
e)   bezpečnostním pásem nástupiště část plochy nástupiště u nástupní hrany oddělená od ostatní plochy nástupiště kontrastně barevným a hmatově vnímatelným (slepeckou holí a nášlapem) varovným pruhem,
f)   zařízeními železničního spodku zařízení, která doplňují těleso nebo stavby železničního spodku nebo je nahrazují, zejména zarážedla, oplocení, zábradlí, prohlídkové a čisticí jámy,
g)   plání tělesa železničního spodku vrchní omezující plocha železničního spodku, která tvoří rozhraní mezi železničním spodkem a železničním svrškem,
h)   železničním svrškem část trati, která plní nosnou a vodicí funkci pro jízdu drážního vozidla,
i)   průjezdným průřezem obrys obrazce v rovině kolmé k ose koleje, jehož osa je kolmá ke spojnici temen kolejnic a prochází středem koleje a který vymezuje vzdálenosti vně ležících staveb, zařízení a předmětů od osy koleje a od spojnice temen kolejnic, kromě případů, kdy z funkčních důvodů musí dojít ke styku těchto zařízení s drážním vozidlem.".

2. V § 1 odst. 5 písmeno b) zní:

"b)  rozchodem koleje vzdálenost pojížděných hran protilehlých kolejnicových pásů, měřená v rovině příčného řezu,".

3. V § 2 odst. 4 větě třetí se za slovo "vyhrazené" vkládá slovo "výlučně".

4. V § 2 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: "Koleje určené jak pro jízdu vozidel pro technologickou obsluhu, tak i pro jízdu drážních vozidel jsou součástí vlečky a musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.".

5. V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "pokud závorová břevna přehrazují pozemní komunikaci v celé šíři.".

6. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "U přejezdů využívaných jenom v určitém ročním období může být světelné přejezdové zabezpečovací zařízení nahrazeno uzamykatelnou závorou.".

7. V § 4 odst. 5 se za slovem "momentu" nahrazuje slovo "a" čárkou a za slovo "poměrů" se vkládají slova "a parametry výstrahy".

8. V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo "provozní" nahrazuje slovem "technická".

9. V § 5 odst. 2 písm. b) se za slovo "pláně" vkládá slovo "tělesa".

10. V § 6 písm. e) se věta druhá nahrazuje větou "Zatěžovací zkouška se smí uskutečnit v rámci hlavní prohlídky anebo po jejím provedení.".

11. V § 8 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

12. § 9 zní:

"§ 9

Součástí dráhy jsou

a)   železniční spodek, který tvoří těleso železničního spodku, stavby a zařízení železničního spodku, jakož i dopravní plochy,
b)   železniční svršek, který je tvořen z kolejí, výhybek, zvláštních konstrukcí a konstrukčních prvků; součásti železničního svršku jsou zejména kolejnice, kolejnicové podpory, upevňovadla, drobné kolejivo, výhybkové součásti, dilatační zařízení, izolované styky, vodivá a speciální spojení, přídržné kolejnice, ochranné kolejnice, ozubnicové tyče, zařízení proti putování kolejnic, pražcové kotvy, kolejové lože, ohřev výhybek,
c)   železniční přejezd,
d)   stavby a pevná zařízení nutná k ochraně proti nepříznivým vlivům dráhy, tj. zařízení proti hluku, bludným proudům, korozi, rušení telekomunikačních systémů, vlivu vysokého napětí a k omezení vlivu provozování dráhy a drážní dopravy na elektrizační soustavu,
e)   sdělovací zařízení pro přenos informací obsahující přenosové cesty, zařízení koncová, spojovací, přenosová, zapojená do samostatných okruhů nebo telefonní, dálnopisné, datové a rádiové sítě, zařízení rozhlasová a dále zařízení hodinová, informační, průmyslové televize a požární signalizace,
f)   zabezpečovací zařízení obsahující technické prostředky zabezpečení a řízení drážní dopravy v železničních stanicích a na tratích, zařízení pro mechanizaci a automatizaci spádovišť a související přenosové cesty,
g)   elektrická zařízení obsahující zařízení, která zajišťují napájení elektrických hnacích vozidel (trakční napájecí a spínací stanice, trakční vedení), prostředky dispečerského řízení, drážní elektrická silnoproudá zařízení pro výrobu, přeměnu, zásobování a využití elektrické energie, speciální elektrická zařízení, přístroje a osvětlovací zařízení, zařízení pro napájení zabezpečovacího zařízení, elektrická předtápěcí zařízení pro předtápění vlakových souprav, zařízení pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny, zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, případně další elektrická zařízení napájená i z trakčního vedení,
h)   pevná zařízení pro měření, údržbu a opravy dráhy a k nim příslušející budovy,
i)   budovy a zařízení určené k organizování, zabezpečení a řízení drážní dopravy a k uspokojování přepravních potřeb a poskytování služeb spojených s přepravou veřejnosti, včetně inženýrských sítí nutných k jejich provozování.".

13. V § 10 se za slova "geometrického uspořádání koleje a uspořádání" vkládá slovo "tělesa".

14. V § 11 odst. 2 písm. a) se číslo "350" nahrazuje číslem "300".

15. V § 11 odst. 2 písm. b) bodě 1 se číslo "350" nahrazuje číslem "300".

16. V § 11 odst. 2 písm. b) bodě 2 se číslo "350" nahrazuje číslem "300".

17. V § 11 odst. 3 se číslo "350" nahrazuje číslem "300".

18. V § 11 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou "Volný schůdný a manipulační prostor je vymezen šířkou, tj. vzdáleností od svislice procházející osou koleje a výškou nad temenem kolejnice, a musí být dodržen u kolejí

a)   normálního rozchodu do výšky 3 050 mm a šířky 3 000 mm,
b)   úzkého rozchodu do výšky 2 800 mm a šířky 2 300 mm.".

19. V § 11 odstavec 7 zní:

"(7) Na širé trati, kde se nepředpokládá manipulace, je přípustná šířka volného schůdného a manipulačního prostoru v koleji

a)   normálního rozchodu 2 500 mm,
b)   úzkého rozchodu 1 900 mm,

v ostatních případech, kde délka překážky podél koleje je nejvýše 3 000 mm, musí být na druhé straně koleje zachován volný schůdný a manipulační prostor podle odstavce 6 nebo střed další koleje musí být vzdálen nejméně 4 750 mm u kolejí normálního rozchodu a 3 800 mm u kolejí úzkého rozchodu. V tomto prostoru nesmí být kolejová spojka nebo výhybka.".

20. V § 12 odst. 1 větě první se za slova "jeho délky" vkládají slova "a typu podvozku".

21. V § 13 odst. 10 větě druhé se za slovem "vlečky" vypouští čárka a slova "nejsou-li zaústěny do dráhy celostátní," se zrušují.

22. § 14 včetně nadpisu zní:

"§ 14
Uspořádání tělesa železničního spodku

(1) Tvar a rozměry tělesa železničního spodku se navrhují podle vzájemné polohy terénu a nivelety koleje a geotechnických vlastností podloží a materiálů, z nichž má být těleso železničního spodku vybudováno.

(2) Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku musí umožňovat zabezpečení předepsaných geometrických parametrů koleje a zajistit požadovanou únosnost v úrovni pláně tělesa železničního spodku. Hodnoty únosnosti pláně tělesa železničního spodku obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5.

(3) Základní vodorovná šířka pláně tělesa železničního spodku jednokolejných tratí musí být u nové stavby dráhy na širé trati s kolejí normálního rozchodu nejméně 6 m, u tratí s kolejí úzkého rozchodu nejméně 4,4 m. U dvoukolejných a vícekolejných tratí a u kolejí železničních stanic se zvětší šířka pláně nejméně o vzdálenost os kolejí. Hodnoty rozšíření pláně v obloucích v závislosti na převýšení koleje obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5.

(4) Těleso železničního spodku musí zajišťovat projektem stanovenou únosnost a musí být zřízeno tak, aby statické i dynamické účinky vyvolané provozováním drážních vozidel a klimatické vlivy nezpůsobovaly trvalé deformace a nenarušovaly jeho stabilitu. Hodnoty únosnosti a míru zhutnění zemin v tělese železničního spodku obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5.

(5) Těleso železničního spodku musí být chráněno před nepříznivými účinky povrchových a podzemních vod odvodňovacím zařízením. Podmínky pro zřizování odvodňovacího zařízení jsou splněny, odpovídají-li příslušné doporučené technické normě uvedené v příloze č. 5.

(6) Umístění kabelových tras podél kolejí nesmí narušovat stabilitu tělesa železničního spodku, nesmí znemožňovat údržbu koleje a musí být navrženo s ohledem na stavby železničního spodku a železniční přejezdy.".

23. V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) Nástupiště se zřizují pro zajištění plynulého, pohodlného a bezpečného nástupu a výstupu cestujících u kolejí, na nichž pravidelně zastavují vlaky osobní přepravy. Nová ostrovní nástupiště a vnější nástupiště musí mít alespoň jeden bezbariérový přístup a užívání umožňovat i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.2)".

24. V § 16 odst. 3 se slova "musí být 1 650 mm v přímé koleji; hodnoty pro zvětšení této vzdálenosti v obloucích" zrušují.

25. V § 16 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Z důvodu omezeného prostoru nebo zvlášť složitých místních podmínek v zastavěném území nebo státem vyhlášených chráněných územích nemusí drážní správní úřad trvat na dodržení podmínek uvedených v odstavci 4. Nelze-li parametry uvedené v tomto odstavci dodržet, musí být bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy zajištěna odpovídajícím stavebnětechnickým řešením a organizačním opatřením.".

26. V § 18 odstavec 5 zní:

"(5) Nejmenší tloušťka kolejového lože od ložné plochy pražce musí být u dráhy celostátní a u dráhy regionální, s výjimkou dráhy s kolejí úzkého rozchodu, v hlavních traťových a průjezdných a předjízdných staničních kolejích s betonovými pražci 350 mm, s dřevěnými pražci 300 mm. U dráhy regionální s kolejí úzkého rozchodu a vlečky musí být nejmenší tloušťka kolejového lože od ložné plochy pražce v kolejích s betonovými pražci 250 mm a v kolejích s dřevěnými pražci 200 mm.".

27. V § 18 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Na mostech s kolejovým ložem a přesypávkou musí být tloušťka kolejového lože a konstrukce železničního svršku stejná jako v přilehlých úsecích trati. Na mostech s kolejovým ložem bez přesypávky musí být u dráhy celostátní a u dráhy regionální, s výjimkou dráhy regionální s kolejí úzkého rozchodu, nejmenší tloušťka kolejového lože od ložné plochy pražce v hlavních traťových a průjezdných a předjízdných staničních kolejích 300 mm. Na mostech s kolejovým ložem bez přesypávky u dráhy regionální s kolejí úzkého rozchodu a u vlečky musí být tloušťka kolejového lože stejná jako v přilehlých úsecích trati.".Dosavadní odstavce 6, 7 a 8 se označují jako odstavce 7, 8 a 9.

28. V § 18 se doplňují odstavce 10 a 11, které zní:

"(10) Na tratích elektrizovaných stejnosměrnou trakční proudovou soustavou musí být do vzdálenosti 1 km na obě strany od místa připojení zpětného vedení na kolejnice kolejové propojky a lanová propojení zdvojená. Zdvojení se týká jen kolejí, kterými protéká zpětný trakční proud ze sousedních mezistaničních úseků nebo železničních stanic. Koleje, které jsou trakčně připojeny ke kolejnicím, na které je připojeno zpětné trakční vedení pouze v jednom místě, se zdvojenými propojkami z důvodu blízkosti napájecí stanice nevybavují. Podélné kolejnicové propojky a ostatní propojky musí být zdvojeny.

(11) Ustanovení odstavců 5 a 6 se uplatňují vždy, nebrání-li tomu složitost místních podmínek v zastavěném uzemí nebo státem chráněném uzemí, popř. nepříznivé geologické podmínky. Nelze-li parametry uvedené v těchto odstavcích dodržet, musí být bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy zajištěna odpovídajícím stavebnětechnickým řešením a organizačním opatřením.".

29. V § 21 odst. 1 písm. f) se za slova "odjezdy vlaků" vkládají slova "elektronický informační systém musí být zpřístupněn i pro osoby s omezenou schopností orientace,2)".

30. V § 21 odst. 1 písmeno g) zní:

"g)  orientačními značkami o přístupu k vlakům, včetně hmatového nebo akustického vyznačení přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností orientace,2)".

31. V § 21 odst. 2 písmeno c) zní:

"c)   bezbariérovým přístupem na nástupiště, včetně hmatového nebo akustického vyznačení přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,2)".

32. V § 22 se doplňují odstavce 6 a 7, které zní:

"(6) Dálkové ovládání elektroenergetických zařízení musí splňovat tyto podmínky:

a)   spolehlivě přenášet povely z řídícího pracoviště do ovládaného zařízení; zadání povelu musí sestávat nejméně ze dvou úkonů, případnou svou poruchou nesmí zařízení samočinně udělovat pokyny; zařízení musí být vybaveno signalizací stavu a funkce zařízení,
b)   umožňovat přepnutí z dálkového na místní ovládání a naopak,
c)   nesmí být ovlivňováno signály hromadného dálkového ovládání energetických zařízení nebo vyššími harmonickými kmitočty energetické sítě a induktivními, kapacitními nebo elektromagnetickými vlivy z provozu elektrické silové soustavy dráhy a naopak samo nesmí negativně ovlivňovat jiná elektrická zařízení.

(7) Dálkové ovládání elektroenergetických zařízení musí mít zajištěno nouzové napájení po dobu nejméně 30 minut, při použití výpočetní techniky k řízení dálkového ovládání musí být napájení bezvýpadkové.".

33. V § 23 odstavec 1 zní:

"(1) Zabezpečovací zařízení musí být navrženo a provedeno tak, aby

a)   při splnění provozních podmínek, pro které je určeno, zajišťovalo svojí funkcí bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy a umožňovalo řízení drážní dopravy,
b)   rozsah a kvalita technických prostředků zabezpečení železničních stanic a tratí odpovídaly traťové rychlosti, přičemž
      1.  do rychlosti 60 km.h-1 staniční zabezpečovací zařízení musí vylučovat nedovolené protisměrné jízdy vlaků, správnou polohu pojížděných a odvratných výhybek a výkolejek ve vlakové cestě kontroluje a zajišťuje určený zaměstnanec až do skončení vlakové cesty,
2.  do rychlosti 100 km.h-1 alespoň hlavní návěstidla a pojížděné a odvratné výhybky a odvratné výkolejky musí být vzájemně závislé, musí být vyloučeny všechny nedovolené současné jízdy vlaků a povolení k jízdě posunů řízených návěstidly; je možno každé zařízením provedené uzavření prvků pro zajištění jízdy vlaku zrušit až po jeho využití uskutečněním jízdy nebo nouzovou obsluhou,
3.  při rychlosti vyšší než 100 km.h-1 veškerá hlavní a seřaďovací návěstidla a pojížděné a odvratné výhybky a výkolejky musí být vzájemně závislé, veškerá hlavní a seřaďovací návěstidla musí být závislá na volnosti vlakové a posunové cesty, všechny nedovolené současné zabezpečené jízdy a všechna povolení k jízdě posunů řízených návěstidly musí být vyloučeny a každé zařízením provedené uzavření prvků pro zajištění zabezpečených jízd musí být zrušeno samočinně jen po jeho využití uskutečněním jízdy nebo nouzovou obsluhou,
c)   zabezpečilo přejezdy ve stanoveném rozsahu,
d)   kontrolovalo respektování povelů udělovaných tímto zařízením obsluze drážních vozidel, je-li traťová rychlost vyšší než 100 km.h-1,
e)   zajišťovalo využití traťové rychlosti na tratích a na hlavních kolejích v železniční stanici, je-li traťová rychlost vyšší než 60 km.h-1,
f)   zajišťovalo požadovanou dopravní propustnost dráhy,
g)   umožňovalo dálkové ovládání jednotlivých objektů zabezpečovacích zařízení, pokud je technologicky účelné.

Podrobnosti o navrhování a provedení zabezpečovacího zařízení obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5.".

34. V § 23 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Zabezpečovací zařízení nesmí být zdrojem rušení sdělovacího ani jiného elektrického zařízení a nesmí být rušeno jiným zařízením.".

35. V § 24 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) Sdělovací zařízení nesmí být zdrojem rušení zabezpečovacího zařízení ani jiného zařízení.".

36. V § 25 se na konci odstavce 8 doplňují tato slova: "vedoucí k trvalému omezení traťové rychlosti a přechodnosti vozidel".

37. V § 25 se na konci odstavce 13 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k)  stavebnětechnické parametry (geometrické, typové, výrobní) určených technických zařízení elektrických, sloužících k provozování dráhy, včetně záznamu o provedených kontrolách, měřeních a revizích.".

38. V § 26 odstavec 2 zní:

"(2) Pravidelné prohlídky a měření podle odstavce 1 se provádějí

a)   obchůzkou trati, při níž se provádí pravidelná prohlídka trati pro zjištění stavu železničního svršku a spodku, železničních přejezdů a staveb železničního spodku a zjišťování případného výskytu zdroje ohrožení dráhy,
b)   kontrolní jízdou na hnacím vozidle nebo v posledním voze vlaku s nejvyšší rychlostí pro zjištění technického stavu dopravní cesty,
c)   měřením rozchodu, vzájemné výškové polohy a sklonu kolejnicových pásů kolejí a výhybek, včetně měření směru měřicím vozem nebo jiným zařízením s kontinuálním záznamem, při němž se zjišťují hodnoty geometrických parametrů kolejí a výhybek,
d)   kontrolou prostorové průchodnosti v celé délce kolejí, a to pojízdnou měřicí šablonou anebo jiným technickým zařízením. Koleje vlečky, na kterých se provádí kontrola, určí provozovatel podle dopravního významu,
e)   prohlídkou, při níž se zjišťuje celkový stav výhybky,
f)   nedestruktivní kontrolou kolejnic, srdcovek a jazyků výhybek a vizuální prohlídkou jejich svarů za účelem zjištění lomů nebo vad,
g)   komplexní prohlídkou trati, při níž se posuzuje stav železničního svršku, tělesa železničního spodku, staveb železničního spodku, nástupišť, ramp a železničních přejezdů po zimním období a zjišťují se závady a jejich rozsah,
h)   běžnou prohlídkou mostů, objektů mostům podobných a tunelů, při níž se zjišťuje celkový stav objektu,
i)   podrobnou prohlídkou mostů, objektů mostům podobných a tunelů, při níž se zjišťují závady na každé části objektu,
j)   prohlídkou sdělovacího a zabezpečovacího zařízení,
k)   komplexní prohlídkou sdělovacího a zabezpečovacího zařízení,
l)   měřením trakčního vedení měřicím vozem, při němž se ověřují technické parametry trakčního vedení,
m)   měřením korozivních vlivů bludných proudů na ocelové a železobetonové konstrukce.".

39. V § 27 písm. m) se za slova "dopravy" vkládá čárka a doplňují se tato slova: "k odstavování drážních vozidel a k provádění jejich technických prohlídek, údržby a oprav (depo)".

40. V § 37 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou "Značky se umísťují v přímé koleji ve vzdálenosti 50 m, v oblouku ve vzdálenosti 25 m a v hlavních vytyčovacích bodech oblouku a výhybek.".

41. V § 41 odstavec 7 zní:

"(7) Zařízení trakčních měníren musí být dimenzována tak, aby pokryla předpokládané zatížení vlaky, zvětšené o 20 %. Proudovou zatížitelnost usměrňovacích skupin trakčních měníren obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5. Usměrňovací skupiny musí navíc splňovat podmínku zatížitelnosti 300 % po dobu 15 sekund.".

42. V § 47 odst. 14 se slova "bezvýpadkové napájení elektrickou energií" nahrazují slovy "napájení elektrickou energií ze dvou sekcí hlavního rozvaděče s možností záskoku".

43. V § 48 odst. 2 se za slova "do dep" vkládají slova "v podzemí" a čísla "-3" se nahrazují čísly "-5".

44. V § 50 písm. i) se za slovo "dopravy" vkládá čárka a doplňují se tato slova: "k odstavování drážních vozidel a k provádění jejich technických prohlídek, údržby a oprav (depo)".

45. V § 67 písmeno c) zní:

"c)   poháněcí zařízení, lana a zařízení pro nesení a vedení vozidel a lan,".

46. V § 67 písm. i) se za slovo "rozvodu" vkládají slova "náhradního zdroje, zařízení pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny,".

47. V § 70 se odstavec 9 zrušuje.Dosavadní odstavce 10, 11, 12 a 13 se označují jako odstavce 9, 10, 11 a 12.

48. V § 71 odst. 2 se slova "hodnotám doporučené technické normy, která je uvedena v příloze č. 5," nahrazují slovy "hodnotě stanovené projektem".

49. V § 73 odstavec 1 zní:

"(1) Lana musí být výběrové jakosti, konstrukčně a materiálově zhotovena podle dále uvedených podmínek. Kvalita lan musí být doložena hutním atestem, osvědčením lana a záznamem o zkoušce lana tahem a vydaným prohlášením o shodě.".

50. V § 73 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "V technicky zdůvodněných případech lze použít pro tažná lana pozemních lanových drah i lana osmipramenná.".

51. V § 74 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "U stanic pozemní lanové dráhy a u visuté lanové dráhy kyvadlové musí být zajištěn přístup a užívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.2)".

52. Příloha č. 1 část 1 zní:

"1. Prohlídky a měření na dráze celostátní a dráze regionální

1.   Obchůzka trati   všechny koleje s rychlostí nižší než 120 km.h-1   určí provozovatel
 2.   Kontrolní jízda   hlavní koleje   1 měsíc
 3.   Měření rozchodu, vzájemné výškové  polohy kolejnicových pásů a směru kolejí a výhybek měřicími prostředky s kontinuálním záznamem traťové a hlavní staniční koleje při rychlosti vyšší než 120 km.h-1  4 měsíce
traťové a hlavní staniční koleje při rychlosti vyšší než 60 km.h-1 a nižší nebo rovné 120 km.h-1 6 měsíců 
traťové a hlavní staniční koleje při rychlosti nižší nebo rovné 60 km.h-1 12 měsíců
ostatní dopravní koleje při měření rozchodu a vzájemné výškové polohy kolejnicových pásů 12 měsíců
při měření směru oblouků kolejí  36 měsíců
manipulační koleje určí provozovatel
 4. Měření vzájemné výškové polohy kolejnicových pásů a rozchodu ve výhybkách výhybky v dopravních kolejích a na trati  3 měsíce
výhybky v ostatních kolejích 6 měsíců
 5. Kontrola prostorové průchodnosti  hlavní koleje 24 měsíců
ostatní koleje určí provozovatel
 6. Prohlídka výhybek výhybky v dopravních kolejích a na trati  3 měsíce
výhybky v ostatních kolejích 6 měsíců
 7.  Nedestruktivní kontrola kolejnic, srdcovek a jazyků výhybek a vizuální prohlídka jejich svarů hlavní koleje při rychlosti vyšší než 140 km.h-1  4 měsíce
hlavní koleje při rychlosti od 80 km.h-1 do 140 km.h-1 včetně 6 měsíců
hlavní koleje při rychlosti od 60 km.h-1  do 80 km.h-1 včetně 12 měsíců
hlavní a ostatní koleje při rychlosti do 60 km.h-1   určí provozovatel
 8.  Komplexní prohlídka tratě všechny koleje 12 měsíců
9.  Běžná prohlídka mostů, objektů mostům podobných a tunelů všechny 12 měsíců
10. Podrobná prohlídka mostů a objektů mostům podobných všechny   36 měsíců
11. Podrobná prohlídka tunelů všechny 60 měsíců
12. Prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízení dopravní koleje na tratích s rychlostí 100 km.h-1 a více 3 měsíce
dopravní koleje na tratích s rychlostí do 100 km.h-1 a ostatní koleje 6 měsíců
13. Komplexní prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízení všechny 60 měsíců
14. Měření trakčního vedení měřicím vozem hlavní koleje s rychlostí nad 100 km.h-1 6 měsíců
15.  Měření korozivních vlivů na ocelové a železobetonové konstrukce hlavní koleje  s rychlostí do 100 km.h-1 12 měsíců
koleje na tratích se stejnosměrnou trakční proudovou soustavou a v přilehlých úsecích 24 měsíců

53. V příloze č. 1 části 2 "Prohlídky a měření na vlečce" položka č. 2. zní:

"2.   Měření rozchodu, vzájemné výškové polohy kolejnicových pásů a směru kolejí - s kontinuálním záznamem koleje s rychlostí vyšší než 40 km.h-1 12 měsíců
- bez kontinuálního záznamu ostatní koleje určí provozovatel".

54. V příloze č. 1 části 2 " Prohlídky a měření na vlečce" položka č. 3. zní:

"3.  Měření výškové polohy kolejnicových pásů a rozchodu ve výhybkách výhybky s rychlostí vyšší než 40 km.h-1 3 měsíce
ostatní výhybky určí provozovatel".

55. V příloze č. 1 části 3 "Prohlídky a měření na dráze speciální (metro)" položce č. 1. se slova "každý den" nahrazují slovy "určí provozovatel" a slovo "týden" se nahrazuje slovy "určí provozovatel".

56. V příloze č. 1 části 3 "Prohlídky a měření na dráze speciální (metro)" položce č. 5. se slova "2 měsíce" nahrazují slovy "3 měsíce".

57. V příloze č. 1 části 3 "Prohlídky a měření na dráze speciální (metro)" položka č. 7. zní:

"7.  Nedestruktivní kontrola odporových svarů kolejnic  bezstyková kolej
1. po provedení svaru
2. po 24 měsících".

58. V příloze č. 1 části 3 "Prohlídky a měření na dráze speciální (metro)" se doplňuje položka č. 7a., která zní:

"7a.   Nedestruktivní kontrola svarů kolejnic zhotovených elektrickým obloukem nebo termitem bezstyková kolej na nově budovaných tratích  1. po provedení svaru
2. před zahájením provozu
bezstyková kolej na provozované trati  po provedení svaru
bezstyková kolej v provozu po 12 měsících".

59. V příloze č. 1 části 3 "Prohlídky a měření na dráze speciální (metro)" se doplňuje položka č. 13., která zní:

"13.   Měření deformací   stavby a zařízení pod zemí 1. 12 měsíců po dobu 4 let od zahájení provozu
2. dále 24 měsíců
3. dále vždy po 60 měsících".

60. V příloze č. 2 se "Poznámka:" doplňuje o písmeno d), které zní:

"d) rovnoměrnost normálního osvětlení v podzemních veřejných prostorách stanic musí být 0,3 ± 15 %, v povrchových veřejných prostorách stanic musí být 0,2 ± 15 %.".

61. V příloze č. 3 tabulce č. 2 se za položku "Únikové osvětlení" vkládá nová položka, která zní:

"Ovládací a pomocné obvody pro trakční zařízení (obvody mn,  6 až 60 V ss nn)   400/230 V, 50 Hz, 220 V ss, oddělením obvodů, přídavnou izolací -".

62. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 177/1995 Sb.

Seznam doporučených souvisejících technických norem

   1.   02 4460   Šestipramenná ocelová lana
   2.   03 8350   Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení
   3.   03 8370   Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení
   4.   27 3005   Visuté osobní lanové dráhy. Projektování, konstrukce a montáž
   5.   EN 115   Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků
      (27 4802)
   6.   28 0318   Průjezdné průřezy tramvajových tratí
   7.   IEC 38   Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí IEC
      (33 0120)
   8.   33 2000-   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
      -4-43   Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům
   9.   33 2000-   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
      -4-473   Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům
   10.   33 2000-   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
      -5-523   Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.
Oddíl 523: Dovolené proudy
   11.   33 2000-   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
      -4-41   Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem
   12.   33 2000-   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
      -5-54   Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče
   13.   33 2000-   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
      -7-707   Část 7: Požadavky na zvláštní instalace nebo prostory.
Oddíl 707: Požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat
   14.   33 2030   Elektronické předpisy ČSN. Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny
   15.   33 2160   Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN
   16.   33 3505   Předpisy pro elektrické trakční napájecí a spínací stanice
   17.   33 3510   Elektrická trakční zařízení metra
   18.   33 3516   Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah
   19.   33 3525   Trakční vedení metra
   20.   33 3570   Elektrická zařízení lanových drah a lyžařských vleků
   21.   33 4000   Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu
   22.   34 1050   Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro kladení silových elektrických vedení
   23.   34 1390   Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpis pro ochranu před bleskem
   24.   34 1500   Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení
   25.   34 1530   Elektrické trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček
   26.   34 1540   Elektrotechnické předpisy. Elektrické trakční nadzemní vedení
   27.   34 2040   Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz
   28.   34 2090   Železniční sdělovací zařízení
   29.   34 2100   Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení
   30.   34 2300   Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení
   31.   34 2600   Elektrická železniční zabezpečovací zařízení
   32.   34 2606   Rozbory bezpečnosti obvodů železničního zabezpečovacího zařízení
   33.   34 2613   Železniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost, provozování a používání kolejových obvodů
   34.   34 2614   Železniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody. Předpisy pro projektování
   35.   34 2617   Určování a ověřování ukazatelů spolehlivosti železničních zabezpečovacích zařízení
   36.   34 2620   Předpisy pro železniční staniční zabezpečovací zařízení
   37.   34 2630   Předpisy pro železniční traťové zabezpečovací zařízení
   38.   34 2640   Železniční zabezpečovací zařízení. Předpisy pro vlakové zabezpečovací zařízení
   39.   34 2650   Železniční zabezpečovací zařízení. Přejezdová zabezpečovací zařízení
   40.   34 2670   Předpisy pro dálkové ovládání zabezpečovacích zařízení
   41.   34 2860   Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro odrušení elektrických strojů, přístrojů a zařízení
   42.   34 2885   Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro odrušení elektrické trakce
   43.   34 2895   Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro odrušení sdělovacích zařízení po vedení
   44.   34 3100   Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
   45.   34 3109   Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách
   46.   35 1530   Výkonové polovodičové měniče
   47.   36 0004   Umělé světlo a osvětlování. Všeobecná ustanovení
   48.   36 0061   Osvětlování železničních prostranství
   49.   36 0450   Umělé osvětlení vnitřních prostorů
   50.   36 0451   Umělé osvětlení průmyslových prostorů
   51.   37 6605   Připojování elektrických zařízení celostátních drah na elektrický rozvod
   52.   37 6750   Trakční měnírny pro tramvajové a trolejbusové dráhy
   53.   72 1006   Kontrola zhutnění zemin a sypanin
   54.   72 1511   Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
   55.   72 1512   Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
   56.   73 0039   Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení
   57.   73 2400   Provádění a kontrola betonových konstrukcí
   58.   73 2603   Provádění ocelových mostních konstrukcí
   59.   73 4130   Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení
   60.   73 4959   Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách
   61.   73 6201   Projektování mostních objektů
   62.   73 6203   Zatížení mostů
   63.   73 6205   Navrhování ocelových mostních konstrukcí
   64.   73 6206   Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí
   65.   73 6209   Zatěžovací zkoušky mostů
   66.   73 6260   Ocelové podlahy na mostních konstrukcích železničních mostů
   67.   73 6301   Projektování železničních drah
   68.   73 6310   Navrhování železničních stanic
   69.   73 6334   Oplocení a zábradlí na drahách celostátních a regionálních
   70.   73 6360-   Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha
      -1   Část 1: Projektování
   71.   73 6360-   Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha
      -2   Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba
   72.   73 6380   Železniční přejezdy a přechody
   73.   73 6388   Prostorové uspořádání vrat nad kolejemi rozchodu 1 435 mm a 1 520 (1 524) mm
   74.   73 6390   Nápisy názvů železničních stanic a zastávek
   75.   73 6395   Traťové značky. Staničníky a mezníky ČSD. Tvary, rozměry a umístění
   76.   73 6405   Projektování tramvajových tratí
   77.   73 6412   Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí
   78.   73 6425   Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky
   79.   73 6430   Geometrické uspořádání kolejí metra. Kolejový svršek metra
   80.   73 6949   Odvodnění železničních tratí a stanic
   81.   73 7501   Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení
   82.   73 7508   Projektování a provádění železničních tunelů
   83.   73 7509   Průjezdný průřez metra
   84.   73 6311   Navrhování kolejišť ve stanovištích a dopravnách celostátních drah
   85.   73 6320   Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu
   86.   EN 457   Bezpečnost strojních zařízení. Akustické výstražné signály. Obecné požadavky, návrhy a zkušební
      (83 3291)   metody".

63. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 177/1995 Sb.

Obsah některých technických podmínek pro dráhu celostátní, dráhu regionální a vlečku

A. Přechodnost drážních vozidel a traťové třídy zatížení

1. Údaje o přechodnosti kolejových vozidel patří mezi základní parametry tratí. Parametry o přechodnosti tratí a z nich vyplývající přechodnosti kolejových vozidel musí být systematicky a soustavně evidovány, sledovány a prověřovány.

2. Přechodností se rozumí schopnost železničního stavebního objektu převést kolejové vozidlo po vlastní konstrukci při zachování bezpečnosti železničního provozu.

3. Z hlediska přechodnosti drážních vozidel (dále jen "vozidlo") se tratě zařazují do traťových tříd zatížení (dále jen "traťová třída"), přičemž účinnost vozidel charakterizujících traťovou třídu je dána:

a)   jejich konstrukcí,
b)   hmotností na nápravu,
c)   hmotností na jednotku délky vozidla,
d)   řazením vozidel a způsobem zapojení do vlakové soupravy.

4. Používání traťových tříd je závazné.

5. Tratě se zařazují do traťových tříd A, B1, B2, C2, C3, C4, D2, D3 a D4 uvedených v tabulce A1.

Tabulka A1:

Dělicí meze traťových tříd

Hmotnost na nápravu

Hmotnost na běžný metr délky vozu

A
16 t

B
18 t

C
20 t

D
22,5 t

1   5,0 t/bm

A

B1

2   6,4 t/bm

B2

C2

D2

3   7,2 t/bm

C3

D3

4   8,0 t/bm

C4

D4

6. Při zařazování tratě do traťové třídy se uvažuje vlak složený z vozidel se dvěma dvounápravovými podvozky (obr. 1), které odpovídají uspořádání náprav podle tabulky A2.

Obr. 1: Vozidlo se dvěma dvounápravovými podvozky

(obrázek není v textové podobě)

Tabulka A2:

Třída Hmotnost na nápravu [t] Hmotnost na jednotku délky [t/m] c [m] d [m]
A 16 5,0 6,20 12,80
B1 18 5,0 7,80 14,40
B2 18 6,4 4,65 11,25
C2 20 6,4 5,90 12,50
C3 20 7,2 4,50 11,10
C4 20 8,0 3,40 10,00
D2 22,5 6,4 7,45 14,05
D3 22,5 7,2 5,90 12,50
D4 22,5 8,0 4,65 11,25

7. Trať se zařadí do příslušné traťové třídy, pokud na ní může být provozován neomezený počet vozidel s hmotnostními a rozměrovými parametry uvedenými v tabulce A2 pro tuto traťovou třídu.

8. Účinnost vozidel charakterizujících traťovou třídu a jiných vozidel se porovnává vyčíslením hodnoty největších ohybových momentů a posouvajících sil na prostém nosníku o libovolné vzdálenosti podpěr při zatížení neomezeným počtem takovýchto vozidel.

B. Dovolené opotřebení výhybek, kolejových křižovatek, výhybkových konstrukcí

Jednotlivé části výhybek musí splňovat při provozování drážní dopravy tyto požadavky:

1. Výměnová část

a)   Temeno hlavy jazyka nesmí být sníženo proti opornici o 5 mm a více v místě, kde je pojížděná hrana opornice vzdálená od pojížděné hrany k ní přilehlého jazyka 60 - 100 mm.
b)   Výměnový závěr se nesmí dát uzavřít, je-li u výhybek pojížděných rychlostí 60 km.h-1 a vyšší mezera mezi jazykem a opornicí v místě prvního závěru větší než 3,5 mm a u výhybek pojížděných rychlostí nižší než 60 km.h-1 mezera větší než 5 mm.
c)   Vůle mezi stojinou přilehlého jazyka a jazykovou opěrkou nesmí být větší než 5 mm pro rychlost v < 90 km.h-1, 3 mm pro rychlost v, ležící v intervalu 90 km.h-1 ; v < 160 km.h-1, 2 mm pro rychlost v > 160 km.h-1.
d)   Závěrové zařízení musí bezpečně zajišťovat doléhání přilehlého jazyka k opornici a vzdálenost odlehlého jazyka od opornice v místě jeho největšího přiblížení k opornici musí být nejméně 60 mm.

2. Srdcovková část

a)   Pro zajištění bezpečného a nenásilného průjezdu dvojkolí vozidla přes srdcovku musí být dodrženy ve výhybce normálního rozchodu ve vzájemném vztahu srdcovka - přídržnice následující hodnoty:
U jednoduchých a dvojitých srdcovek  
L ... v rozmezí od 1 393 mm do 1 398 mm,
A ... nejvíce 1 356 mm,
přičemž platí 
L = vzdálenost vedoucí hrany přídržnice od pojížděné hrany klínu srdcovky,
A = vzdálenost vedoucích hran přídržnice a odpovídající křídlové kolejnice (ve dvojité srdcovce vzdálenost vedoucích hran přídržnic).
b)   Nadvýšení přídržnice nad temenem výškově ojeté kolejnice nesmí překročit hodnotu 54 mm.
c)   Opotřebení pracovních ploch přídržnice tvaru Kn60 (a obdobného tvaru) nesmí být větší než 20 mm pro v < 90 km.h-1 a než 12 mm pro v > 90 km.h-1.

V případě, že uvedené požadavky pro jednotlivé části výhybek nejsou splněny, musí být bezodkladně provedena taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozování drážní dopravy.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2000.

Ministr:
Ing. Schling v. r.

E-shop

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Vladimír Voříšek, Roman Lang a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář je zpracován podle právního stavu účinného od 1. 2. 2018, zohledněny jsou zejména změny, které přinesl zákon č. 183/2017 Sb. (kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ...

Cena: 945 KčKOUPIT

Zdravotní pojištění s komentářem a příklady 2018

Zdravotní pojištění s komentářem a příklady 2018

Mgr. Tomáš Červinka - Anag, spol. s r. o.

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Aktuální legislativa a podrobné výklady Zohledněny jsou veškeré změny, které jsou platné k počátku roku 2018. Pozornost je věnována plnění zákonných povinností jednotlivými skupinami plátců, ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., Mgr. Michal Spáčil - Wolters Kluwer, a. s.

Pozemkové právo představuje jednu z nejvýznamnějších a v praxi nejfrekventovanějších oblastí právního řádu. Proto se naše nakladatelství rozhodlo předložit právnické veřejnosti tento výběr z judikatury ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.