Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


332

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 6. září 2000,

kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 2 a § 9 odst. 1 zákona:

§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví postupy při

a)   schvalování typu měřidel v případech, kdy jsou požadavky na ně stanoveny zvláštním právním předpisem,1) (dále jen "EHS schvalování typu"),
b)   ověřování měřidel v případech, kdy jsou požadavky na ně stanoveny zvláštním právním předpisem,1) (dále jen "prvotní EHS ověření").

(2) EHS schvalování typu a prvotní EHS ověření lze provádět na žádost výrobce namísto schvalování typu měřidla a ověřování měřidla podle zvláštního právního předpisu.2)

§ 2

(1) EHS schvalování typu se provádí zpravidla v souvislosti se žádostí výrobce o prvotní EHS ověření. Pokud zvláštní právní předpis3) nestanoví povinnost ověření měřidla, provede se pouze schválení typu měřidla. Pokud zvláštní právní předpis3) nestanoví povinnost schvalování typu, ale pouze povinnost ověřování měřidla, schválení typu se neprovede a provede se pouze ověření měřidla.

(2) Žádost o EHS schválení typu podává výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce u Českého metrologického institutu (dále jen "Institut"), případně u příslušného metrologického orgánu členského státu Evropské unie (dále jen "členský stát"), který pro měřidlo vydá certifikát o EHS schválení typu, jen pokud měřidlo a pomocná zařízení splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.1)

(3) Žádost o EHS schválení typu může být podána pouze v jednom členském státě, v období před přistoupením České republiky do Evropské unie může být podána v jednom členském státě nebo v České republice, pokud to umožní příslušná mezinárodní smlouva.

(4) Jestliže se certifikát o EHS schválení typu týká pomocného zařízení, musí být v certifikátu uvedeny

a)   typy měřidel, k nimž je možno toto zařízení připojit nebo do nichž je možno toto zařízení zabudovat,
b)   obecné podmínky pro celkovou činnost měřidel, pro něž je zařízení schváleno.

(5) Jestliže výsledky přezkoušení stanovené v bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce jsou vyhovující, pak Institut vydá certifikát EHS schválení typu a odešle ho příslušnému žadateli. V případech uvedených ve zvláštním právním předpisu1) žadatel na každý přístroj nebo přídavné zařízení, které odpovídají schválenému typu, umístí značku schválení typu uvedenou v certifikátu; ve všech ostatních případech má právo umístit značku schválení typu popsanou v bodě 3. 4 přílohy č. 1.

(6) Jestliže není možné pro určitá měřidla vydat certifikát pro EHS schválení typu podle § 1 odst. 1 písm. a), pak lze poté, co byly informovány ostatní členské státy a kdy s nimi ve vhodných případech proběhla porada, vydat certifikát EHS schválení typu s omezenou účinností nebo prodloužení. V případě uvedeném v písmenu c) je povinná předběžná porada, jestliže místo instalace měřidla je v jiném státě než v tom, který vydal certifikát EHS schválení typu. EHS schválení typu může podléhat následujícím omezením:

a)   omezení doby platnosti na dobu kratší než 10 let,
b)   omezení počtu přístrojů, které lze schválit,
c)   povinnost uvědomit odpovědné orgány o místech instalace,
d)   omezení použití.

(7) Pokud se používají nové metody, které nejsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu,1) lze po předběžné poradě s ostatními členskými státy vydat certifikát EHS schválení typu s omezenou účinností. Schválení typu s omezenou účinností může podléhat omezením uvedeným v odstavci 6 a zvláštním podmínkám, které souvisejí s použitou metodou. Certifikát EHS schválení typu s omezenou účinností však může být vydán, pouze pokud

a)   je účinný zvláštní právní předpis1) pro příslušnou kategorii přístrojů,
b)   nejsou překročeny maximální dovolené chyby uvedené ve zvláštním právním předpise.1)

Schválení typu s omezenou účinností neplatí déle než dva roky. Je možné ho prodloužit na další tři roky.

§ 3

Jestliže se pro kategorii měřidel, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu,1) nevyžaduje EHS schválení typu, pak výrobce na svou vlastní odpovědnost může na měřidla v této kategorii umístit značku popsanou v bodě 3.3 přílohy č. 1.

§ 4

(1) Při prvotním EHS ověření se přezkoušením potvrzuje, že měřidlo odpovídá schválenému typu nebo že vyhovuje požadavkům příslušné směrnice; toto ověření se potvrzuje úřední značkou prvotního EHS ověření, jejíž grafická podoba je stanovena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Prvotní EHS ověření provádí Institut na žádost výrobce u měřidel, která mají podle údajů výrobce odpovídající metrologické vlastnosti a splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem1) pro tuto kategorii měřidel.

(3) Měřidla, na kterých je umístěna značka prvotního EHS ověření a která mají původ ve státech Evropské unie, se považují za ověřená měřidla do konce roku následujícího po roce, ve kterém byla umístěna na měřidlo značka prvotního EHS ověření.

(4) Jestliže jsou měřidla předložena k prvotnímu EHS ověření, Institut určí

a)   zda měřidla patří do kategorie, u které není stanoveno EHS schválení typu, a pokud tomu tak je, zda splňuje požadavky na technické provedení a činnost stanovené zvláštním právním předpisem1) pro tuto kategorii měřidel, nebo
b)   zda měřidla mají EHS schválení typu v ostatních případech, a pokud tomu tak je, zda odpovídají schválenému typu.

(5) Při prvotním EHS ověření se v souladu se zvláštním právním předpisem1) posuzují

a)   metrologické vlastnosti,
b)   maximální dovolené chyby,
c)   konstrukce, pokud zaručuje, že metrologické vlastnosti nejsou za normálních podmínek použití ve větší míře zhoršeny,
d)   zda je měřidlo stanoveným způsobem označeno a zda na něm jsou správně umístěny štítky se jmenovitými hodnotami; označení musí být v českém jazyce.

(6) Na měřidlo, které splňuje podmínky prvotního EHS ověření podle odstavců 2 a 3 a bodů 1 a 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce, Institut umístí značku dílčího nebo úplného EHS ověření podle bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce. Měřidla nemohou být označena značkami, které by byly zaměnitelné se značkami EHS.

§ 5

Pokud zvláštní právní předpis1) prvotní EHS ověření nevyžaduje, umístí výrobce na měřidlo, které splňuje požadavky tohoto zvláštního právního předpisu, zvláštní značku uvedenou v bodě 3.4 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 332/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 332/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)


1)   Například vyhláška č. 333/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS, vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS, vyhláška č. 338/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na elektroměry označované značkou EHS, vyhláška č. 336/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS, vyhláška č. 339/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS, vyhláška č. 335/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou EHS, vyhláška č. 337/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřidla označovaná značkou EHS používaná pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách silničních vozidel.
2)   Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.
3)   Vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

E-shop

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, § 180 - 389, 2. díl

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, § 180 - 389, 2. díl

Robert Pelikán - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový komentář k zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev přináší podrobný a zasvěcený výklad každého ustanovení, založený na prvních praktických zkušenostech s jeho aplikací. Čtenářům nabízí ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva. Čtenář v knize nalezne srovnávací analýzu soukromoprávních aspektů českého nadačního práva, ...

Cena: 511 KčKOUPIT

Jednoduché účetnictví k 1.1.2016

Jednoduché účetnictví k 1.1.2016

Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

Jednoduché účetnictví je stále aktuální. Do konce roku 2015 mohly vést jednoduché účetnictví organizace dané zákonem na základě přechodného ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V souladu s novelou tohoto zákona se nově možnost vedení jednoduchého účetnictví vrátila v ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.