Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 318/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 88, ze dne 14. 9. 2000

318

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 21. srpna 2000,

kterou se provádí zákon o ochraně chmele

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 14 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Chmelařské oblasti a chmelařské polohy
(K § 3 zákona)

Chmelařské oblasti a chmelařské polohy jsou tvořeny katastrálními územími uvedenými v příloze č. 1.

Vedení evidence chmelnic
(K § 4 zákona)

§ 2

(1) Chmelnice se evidují pro každé katastrální území samostatně, s členěním na jednotlivé podnikatele s chmelem.

(2) Evidence obsahuje registrační číslo chmelnice, parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, celkovou, produkční a pomocnou plochu chmelnice, odrůdu, kategorii a generaci rozmnožovacího materiálu, spon a rok založení chmelnice, jméno, příjmení a trvalý pobyt, je-li podnikatelem s chmelem osoba fyzická, nebo obchodní jméno a sídlo a identifikační číslo (IČO), je-li podnikatelem s chmelem osoba právnická.

(3) Eviduje se produkční plocha chmelnice, která je tvořena v čele konstrukce spojnicí kotevních drátů v úrovni terénu, v podélném směru probíhá ve vzdálenosti 1,5 m vně od posledního vysázeného řadu. Zvlášť se evidují i části chmelnice mimo produkční plochu, které tvoří pomocnou plochu chmelnice.

§ 3

(1) Pro každé katastrální území vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "ústav") samostatný soubor registračních čísel.

(2) Přidělené registrační číslo chmelnice se upevňuje na všech čtyřech rohových sloupech konstrukce tak, aby nebylo poškozeno projíždějícími mechanizačními prostředky.

(3) V oznámení o zrušení chmelnice se uvede katastrální území, registrační číslo a výměra zrušené chmelnice.

Postup při označování chmele
a náležitosti dokladu o jeho označení
(K § 6 odst. 1 zákona)

§ 4

(1) Přihlášku k označení chmele podává podnikatel s chmelem písemně na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(2) Ústav provádí označování chmele na místě u podnikatelů; za tím účelem zajistí

a)   zjištění hmotnosti každého chmelem naplněného obalu vážením na ověřených vahách,1)
b)   uzavření horní části obalu plombou,
c)   upevnění označovacího štítku na postranním švu obalu dvěma plombami,
d)   zápis čísla a hmotnosti každého obalu s chmelem do dokladu o označení chmele.

§ 5

Jde-li o chmel vypěstovaný v jedné z chmelařských poloh, uvádí se její název na označovacím štítku pod názvem katastrálního území. Označovací štítek má v tomto případě uprostřed svislý barevný pruh, a to u chmelařské polohy Údolí Zlatého potoka červený, u chmelařské polohy Podlesí zelený a u chmelařské polohy Polepská Blata modrý.

§ 6

Doklad o označení chmele vydaný ústavem obsahuje

a)   název katastrálního území a okresu, v němž se chmelnice nachází,
b)   výměru sklizňové plochy chmelnice,
c)   je-li podnikatelem s chmelem osoba fyzická, jméno, příjmení a trvalý pobyt, a je-li podnikatelem s chmelem osoba právnická, obchodní jméno a sídlo,
d)   ročník sklizně a odrůdu chmele,
e)   počet a čísla obalů,
f)   hmotnost obalu s chmelem a hmotnost obalu.

§ 7

(1) Je-li nutné označený chmel z důvodu ohrožení jeho jakosti (§ 13) nebo zdravotní nezávadnosti (§ 12) před ověřením přebalit, ústav na požádání podnikatele s chmelem odstraní z obalů s chmelem označovací štítky a po úpravě a přebalení opatří obaly s chmelem novými označovacími štítky podle původních katastrálních území.

(2) Ustanovení § 4 až 6 platí pro přebalený i pro zbylý chmel obdobně.

Postup při ověřování chmele
a chmelových produktů
(K § 7 zákona)

§ 8

(1) Přihlášku k ověření chmele nebo chmelových produktů podává podnikatel s chmelem písemně na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(2) Ústav neověří chmel nebo chmelové produkty nesplňující požadavky na zdravotní nezávadnost uvedené v § 12 a chmel neověří též, pokud nesplní požadavky na jakost uvedenou v § 13.

(3) Současně s přihláškou k ověření chmele a chmelových produktů podnikatel s chmelem předloží počet a čísla přihlášených obalů s chmelem podle jednotlivých katastrálních území a odrůd nebo počet a čísla obalů s chmelovými produkty podle odrůd.

§ 9

(1) Chmel a chmelové produkty ověřuje ústav v prostorově vhodných, dostatečně osvětlených prostorách vybavených ověřenou váhou.

(2) Na žádost podnikatele za splnění podmínek uvedených v odstavci 1 provede ústav ověřování v prostorách podnikatele za součinnosti s ním.

(3) Ústav po předložení přihlášky podnikatelem s chmelem provede ověření upraveného chmele nebo chmelových produktů za splnění podmínky, že mísení chmele a výroba chmelových produktů proběhla v uzavřeném okruhu. Podnikatel s chmelem ošetřující a upravující chmel nebo vyrábějící chmelové produkty poskytne ústavu kompletní technologický postup výroby a schéma sestavení zařízení na zpracování chmele.

(4) Pro účely ověření chmele a chmelových produktů ústav zajistí

a)   kontrolu úplnosti údajů na přihlášce chmele a chmelových produktů k ověření,
b)   kontrolu původu chmele podle štítků a vážní listiny, kontrolu chmelových produktů podle ověřovací značky a vážní listiny,
c)   odstranění štítků a plomb z obalů,
d)   dohled na úpravy chmele a na zpracování chmelových produktů,
e)   zapečetění a zaplombování obalů s chmelem, s výjimkou obalů s chmelem granulovaným a mletým,
f)   označení obalů s chmelem údajem o tom, zda jde o chmel upravený nebo neupravený,
g)   zjištění hmotnosti.

§ 10

(1) Ověřovací listina pro chmel a chmelové produkty obsahuje kromě údajů uvedených v § 7 odst. 6 písm. a) a b) zákona: druh obalů, počet obalů, ověřovací čísla a hmotnost obalů s chmelem nebo chmelovými produkty, způsob úpravy chmele nebo chmelových produktů, podpisy oprávněných zaměstnanců ústavu, otisk úředního razítka, datum a místo vystavení.

(2) Ověřovací listina pro chmel mísený podle § 8 odst. 1 písm. g) zákona obsahuje kromě údajů uvedených v § 7 odst. 6 písm. c) zákona: počet a druh obalů, ověřovací čísla a hmotnost obalů s chmelem nebo chmelovými produkty, způsob úpravy chmele nebo chmelových produktů, evidenční čísla původních ověřovacích listin, podpisy oprávněných pracovníků ústavu, otisk úředního razítka, datum a místo vystavení.

(3) Na jedné ověřovací listině může být uvedeno nejvýše 50 obalů s chmelem nebo s chmelovými produkty.

(4) Písemné doklady o ověřování chmele nebo chmelových produktů, jakož i text na ověřovací značce, pečeti i ověřovací listině, jde-li o chmel a chmelové produkty určené pro vývoz, se vyhotovují, popřípadě uvádějí dvojjazyčně, a to česko-německy nebo česko-anglicky.

§ 11
Evidence o zpracovaném chmelu
[K § 8 odst. 1 písm. i) zákona]

Evidence, kterou vede podnikatel s chmelem ošetřující chmel a upravující chmel nebo vyrábějící chmelové produkty, obsahuje soupis partií chmele ke zpracování s uvedením hmotnosti, hmotnosti zpracovaného výrobku, hmotnosti odpadů, popřípadě hmotnosti dalších materiálů a s uvedením hodnoty ztráty vlhkosti.

Požadavky na jakost
a zdravotní nezávadnost chmele

§ 12
[K § 14 písm. e) zákona]

Chmel musí mít charakteristickou vůni, nesmí být znehodnocený cizími pachy, znečištěný, zplesnivělý, silně poškozený chorobami nebo škůdci.

§ 13
[K § 14 písm. d) zákona]

(1) Požadavky na jakost ověřeného chmele:

Požadavky Popis Upravený chmel Neupravený chmel
Vlhkost obsah vody nejvýše 12 % hmotnosti nejvýše 14 % hmotnosti
Chmelové příměsi části chmelové révy, listy a řapíky révy i jejich části, stopky delší než 25 mm nejvýše 6 % hmotnosti nejvýše 6 % hmotnosti
Cizí příměsi veškeré nechmelové příměsi nejvýše 3 % hmotnosti nejvýše 4 % hmotnosti

(2) Při zpracování chmele na chmelové produkty nesmí dojít ke zhoršení požadavků na jakost uvedených v odstavci 1.

Metody zkoušení včetně odběru vzorků
[K § 14 písm. f) zákona]

§ 14

(1) Hodnocení jakosti a zdravotní nezávadnosti chmele a chmelových produktů podle § 7 a 10 zákona se provádí postupem stanoveným v § 15 a 16.

(2) Hodnocení jakosti a zdravotní nezávadnosti chmele a chmelových produktů se provádí z průměrného vzorku. Průměrný vzorek se připraví smícháním dílčích vzorků odebraných z jedné dávky chmele. Průměrného vzorku se použije k hodnocení jakosti metodami stanovenými v § 16.

§ 15

(1) Odběr dílčích vzorků se provádí podle přílohy č. 4.

(2) Odběr dílčích vzorků nelisovaného a nebaleného chmele se provádí z různých míst a z různé hloubky hromady k získání průměrného vzorku cca 200 g.

(3) Odběr dílčího vzorku baleného nelisovaného chmele se provádí ručně po rozpárání bočního švu obalu, střídavě ze spodní, střední a horní části obsahu obalu. Podíl vzorků z povrchu nesmí přesáhnout 10 % z celkového množství vzorků.

(4) Odběr dílčího vzorku chmele lisovaného se provádí ručně po rozpárání horní části obalu vyseknutím chmele. Podíl vzorků z povrchu nesmí přesáhnout 10 % z celkového množství vzorků.

(5) Průměrný vzorek chmele se připraví homogenizací dílčích vzorků a dělením na průměrný vzorek o hmotnosti cca 200 g. Vzorek se chrání před působením světla a skladuje se v suchu, při teplotě do 5 °C.

(6) Vzorky chmelového extraktu se odebírají po zahřátí obsahu obalu na 40 °C a po homogenizaci extraktu.

§ 16

(1) V případě pochybností se stanovení obsahu vody ve vzorku chmele provádí způsobem, který odpovídá postupu uvedenému v ČSN 46 2520-3.

(2) Stanovení podílu cizí příměsi ve vzorku chmele se provádí způsobem, který odpovídá postupu uvedenému v ČSN 46 2520-4.

(3) Stanovení podílu chmelové příměsi ve vzorku chmele se provádí způsobem, který odpovídá postupu uvedenému v ČSN 46 2520-5, s tím, že do chmelové příměsi se řadí i části stopek delší než 25 mm.

§ 17
Dovoz chmele a chmelových produktů(K § 9a zákona)

(1) Dovážený chmel a chmelové produkty musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost chmele stanovené v § 12 a požadavky na jakost ověřeného chmele stanovené v § 13.

(2) Podnikatel s chmelem, který dovezl chmel nebo chmelové produkty, sdělí ústavu údaje o předmětu dovozu v Oznámení o dovozu chmele nebo chmelových produktů, jehož vzor je uveden v příloze č. 5. Toto oznámení předkládá dovozce v originále ústavu a kopii uschová po dobu 3 let ode dne dovozu.

(3) Každá dodávka chmele musí na každém obalu obsahovat údaj, zda jde o upravený nebo neupravený chmel, dále označení země původu, odrůdy, ročníku sklizně, číslo obalu. Každá dodávka chmelových produktů musí na každém obalu obsahovat označení typu produktu, země původu, odrůdy, ročníku sklizně, číslo obalu. Nápisy musí být nesmazatelné, umístěné na vnější části obalu.

(4) Ústav provádí pravidelnou kontrolu, zda dodávky odpovídají minimálním požadavkům na jakost chmele, a to u nejméně 5 % dodávek. O výsledku kontrol podává ústav roční zprávu Ministerstvu zemědělství.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují na malá balení do 1 kg u chmelových hlávek, chmelového prášku a směsného chmelového produktu, nebo malá balení do 300 g u chmelového extraktu, určená pro vlastní spotřebu dovozce, pro vědecký a technický výzkum, pro veletrhy se speciálním celním režimem. V těchto případech musí být na obalu označení, hmotnost a konečné použití.

§ 18
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Ministerstva zemědělství č. 162/1996 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně chmele.

§ 19
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing.Fencl v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 318/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 318/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 318/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 318/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 318/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)


1)   § 9 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.

E-shop

ÚZ č. 1228 - Ochrana zdraví

ÚZ č. 1228 - Ochrana zdraví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především zákon o ochraně veřejného zdraví, který byl od posledního vydání 4x novelizován, přičemž největší novela (29 bodů) nabyla účinnosti 1. listopadu 2017. Dále zde najdete 5 nejdůležitějších vyhlášek včetně novelizované vyhlášky o očkování proti infekčním ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech manželství (s příhlédnutím nového občanského zákoníku)

Přehled judikatury ve věcech manželství (s příhlédnutím nového občanského zákoníku)

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled ve věcech manželství zahrnuje komplexním způsobem zpracovanou judikaturu týkající se vstupu do manželství, vztahů mezi manžely, neplatnosti a neexistence manželství, majetkových práv mezi manžely ...

Cena: 592 KčKOUPIT

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku

Doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá výkladem v názvu uvedených pojmů, a to z pohledu současné právní úpravy ve srovnání s tou dosavadní. Čtenář tedy v knize nalezne odlišnosti oproti úpravě před rekodifikací a dále srovnání s ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.