Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 305/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 85, ze dne 6. 9. 2000
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

305

ZÁKON

ze dne 4. srpna 2000

o povodích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká bez likvidace

a)   Povodí Labe, akciová společnost, se sídlem v Hradci Králové, ul. Víta Nejedlého 951,
b)   Povodí Moravy, akciová společnost, se sídlem v Brně, Dřevařská 11,
c)   Povodí Odry, akciová společnost, se sídlem v Ostravě 1, Varenská 49,
d)   Povodí Ohře, akciová společnost, se sídlem v Chomutově, Bezručova 4219,
e)   Povodí Vltavy, akciová společnost, se sídlem v Praze 5, Holečkova 8.

(2) Dnem účinnosti tohoto zákona vzniká

a)   Povodí Labe, státní podnik, se sídlem v Hradci Králové, ul. Víta Nejedlého 951,
b)   Povodí Moravy, státní podnik, se sídlem v Brně, Dřevařská 11,
c)   Povodí Odry, státní podnik, se sídlem v Ostravě 1, Varenská 49,
d)   Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem v Chomutově, Bezručova 4219,
e)   Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem v Praze 5, Holečkova 8,

(dále jen "Povodí").

(3) Postavení, právní poměry, činnost, sloučení, splynutí a rozdělení Povodí se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona řídí ustanoveními zákona o státním podniku,1) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(4) Funkci zakladatele Povodí jménem státu vykonává Ministerstvo zemědělství.

(5) Na nakládání s majetkem státu podle tohoto zákona nelze použít ustanovení zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.2)

§ 2
Přechod vlastnického práva

Věci ve vlastnictví jednotlivých akciových společností uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až e) přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona do vlastnictví státu. K témuž dni vzniká k těmto věcem a dále k věcem ve vlastnictví státu, které tyto akciové společnosti užívají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, právo hospodaření3) příslušným Povodím uvedeným v § 1 odst. 2 písm. a) až e).

§ 3
Přechod ostatních práv a povinností

(1) Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí z jednotlivých akciových společností uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až e) všechna práva, s výjimkou vlastnického práva, a všechny povinnosti, včetně pracovněprávních vztahů, na příslušná Povodí uvedená v § 1 odst. 2 písm. a) až e).

(2) Za hodnotu práv a povinností, které přecházejí podle odstavce 1, se u jednotlivých Povodí považuje hodnota práv a závazků, evidovaná ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v účetnictví příslušné akciové společnosti, vedeném v souladu s právními předpisy. Obdobně to platí pro hodnotu věcí, k nimž vzniká podle § 2 právo hospodaření jednotlivým Povodím.

(3) Určeným majetkem u jednotlivých Povodí jsou pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž jim vzniklo právo hospodaření podle § 2.

(4) Jednotlivá Povodí vytvářejí a používají fond kulturních a sociálních potřeb podle zvláštního právního předpisu,4) do kterého se převede zůstatek sociálního fondu.

(5) Počáteční minimální výše rezervního a investičního fondu, fondu rozvoje a odměn se rovná výši těchto fondů příslušné akciové společnosti ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 4
Hlavní předmět činnosti Povodí

(1) Hlavním předmětem činnosti Povodí je správa vodohospodářsky významných vodních toků,5) vodních toků tvořících státní hranici, jakož i provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu.

(2) Povodí vykonávají dále činnosti s hlavním předmětem činnosti související a činnosti svěřené jim tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.6)

(3) Povodí mohou majetek, k němuž jim vzniklo právo hospodaření, užívat k podnikání jen v rozsahu a za podmínek stanovených zakladatelem.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 5

(1) Předsedové představenstev jednotlivých akciových společností uvedených v § 1 odst. 1 se stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona řediteli příslušných Povodí; tuto funkci vykonává každý z nich do doby jmenování nového ředitele příslušného Povodí.

(2) Jmenování nových ředitelů Povodí a jmenování a volba jejich dozorčích rad bude provedena nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona končí funkční období členů představenstva a členů dozorčích rad akciových společností uvedených v § 1 odst. 1.

§ 6

Akcie akciových společností se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ruší.

§ 7

(1) Živnostenská oprávnění vydaná akciovým společnostem uvedeným v § 1 odst. 1 ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí na příslušná Povodí uvedená v § 1 odst. 2, na něž práva a povinnosti z jednotlivých akciových společností přecházejí podle § 3.

(2) Ředitelé jednotlivých Povodí písemně oznámí příslušným živnostenským úřadům7) do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pokračování v provozování živností příslušné zaniklé akciové společnosti.

§ 8

(1) Zakladatel předloží příslušnému krajskému soudu, který vede obchodní rejstřík, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na výmaz zaniklých akciových společností uvedených v § 1 odst. 1 a návrh na zápis jednotlivých Povodí uvedených v § 1 odst. 2 do obchodního rejstříku.

(2) Návrh na zápis každého Povodí do obchodního rejstříku obsahuje

a)   název a sídlo Povodí,
b)   hlavní předmět činnosti Povodí,
c)   rozsah a podmínky podnikání stanovené zakladatelem,
d)   jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt ředitele Povodí,
e)   jména, příjmení, rodná čísla a trvalý pobyt členů dozorčí rady Povodí,
f)   označení a adresu ministerstva, které vykonává funkci zakladatele,
g)   jméno, příjmení a funkční zařazení osoby oprávněné jednat jménem ministerstva vykonávajícího funkci zakladatele,
h)   celkovou účetní hodnotu určeného majetku (§ 3 odst. 3) Povodí,
i)   výši rezervního fondu Povodí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, která je jeho minimální výší.

(3) K návrhu na zápis Povodí do obchodního rejstříku se připojují

a)   potvrzení auditora o celkové výši hodnoty určeného majetku,
b)   potvrzení auditora o výši rezervního fondu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
c)   ověřené fotokopie živnostenských oprávnění.

(4) Zápis v obchodním rejstříku na podkladě návrhu podle odstavců 1 až 3, předloženého zakladatelem, má deklaratorní povahu.

(5) Dojde-li ke změně některého z údajů uvedených v odstavci 2, zapisovaných do obchodního rejstříku, podá zakladatel bezodkladně příslušnému soudu, který vede obchodní rejstřík, návrh na zápis takové změny v obchodním rejstříku.

§ 9

(1) Zakladatel předloží příslušnému katastrálnímu úřadu nejpozději do 3 měsíců od dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na záznam příslušných změn, vyplývajících z tohoto zákona, v operátech katastru nemovitostí, včetně vyznačení práva hospodaření2) k nemovitostem pro příslušné Povodí.8)

(2) Katastrální úřad provede změny v katastru nemovitostí záznamem ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 10
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


1)   Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 761 odst. 1 obchodního zákoníku.
4)   Vyhláška č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Vyhláška č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků.
6)   Například zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
8)   § 2 odst. 4 písm. b) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č.  210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č.  89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 113/2000 Sb.

E-shop

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

JUDr. Přemysl Polák, Ph.D., Mgr. Helena Hýblová - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace mapuje judikaturu týkající se spolupráce poskytované justičními orgány jednoho státu justičním orgánům druhého státu pro účely výkonu jeho trestní jurisdikce. Tato spolupráce se odehrává zejména ...

Cena: 174 KčKOUPIT

Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou

Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D., JUDr. František Vondruška - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší zcela nový komentář k zákonu č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Autoři, kteří působí na Nejvyšším státním zastupitelství, dílo zpracovali tak, aby bylo formou i obsahem co nejpřístupnější čtenářům nejen z řad státních zástupců, ale i ostatních právníků. ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Chalupa, Reiterman, Holý - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné části práva obchodních korporací (díl V). Stalo se již ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.