Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


293

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.

(2) Pro účely tohoto nařízení se za váhy s neautomatickou činností považují vážicí zařízení, která slouží k určení hmotnosti tělesa s využitím působení gravitace na toto těleso. Váhy smějí být také použity k určení dalších veličin, množství, parametrů nebo charakteristických vlastností souvisejících s hmotností. Za váhy s neautomatickou činností se považují váhy, které vyžadují zásah operátora během vážicího procesu.

(3) Toto nařízení se vztahuje na všechny váhy s neautomatickou činností (dále jen "váhy").

§ 2

(1) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou

a)   váhy, které slouží pro
1.  určování hmotnosti pro účely obchodního styku,
2.  určování hmotnosti pro výpočet poplatků, tarifů, daní, prémií, pokut, náhrad, odškodnění nebo podobných typů plateb,
3.  určování hmotnosti při uplatňování zákonů nebo předpisů, dobrozdání expertů při soudních sporech,
4.  určování hmotnosti ve zdravotnictví při vážení pacientů za účelem monitorování, diagnostiky a léčení,
5.  určování hmotnosti při přípravě léků na lékařský předpis v lékárnách a určování hmotnosti při analýzách prováděných v lékařských a farmaceutických laboratořích,
6.  určování ceny na základě hmotnosti pro účely přímého prodeje veřejnosti a přípravy hotově balených výrobků;
b)   všechny ostatní aplikace, které nejsou uvedeny v písmenu a).

(2) Váhy používané pro aplikace uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) musí splňovat základní požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Pokud se na váhy vztahují jiná nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky, a tato nařízení vlády stanoví další požadavky nestanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, musí váhy splňovat i tyto požadavky.

(3) V případech, kdy váhy obsahují zařízení nebo jsou spojeny se zařízeními, která nejsou použita pro aplikace uvedené v § 2 odst. 1 písm. a), se základní požadavky na taková zařízení nevztahují.

(4) Pokud jsou základní požadavky na váhy konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami (§ 4a odst. 1 zákona) a vlastnosti vah jsou s nimi v souladu, má se za to, že jsou tyto základní požadavky splněny.

(5) Stejný právní význam jako harmonizované české technické normy mají zahraniční technické normy přejímající v členských státech Evropského společenství harmonizovanou evropskou normu.

§ 3

(1) Výrobce nebo dovozce před uvedením vah na trh zajišťuje posouzení shody (§ 12 odst. 4 zákona) se základními požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle své volby jedním ze dvou následujících postupů:

a)   přezkoušením typu podle přílohy č. 2 bodu 1, a dále zajistí buď
1.  prohlašování shody s typem podle přílohy č. 2 bodu 2, nebo
2.  ES ověřování vah podle přílohy č. 2 bodu 3;
b)   ES ověřováním celků podle přílohy č. 2 bodu 4.

(2) Výrobce nebo dovozce umísťuje na váhy, které splňují požadavky tohoto nařízení, českou značku shody2) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení a označení podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(3) Prohlášení o shodě (§ 13 odst. 2 zákona) se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:

a)   identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b)   identifikační údaje o vahách (např. název, typ, značka, provedení), u dovážených výrobků též identifikační údaje o výrobci,
c)   popis a funkce vah (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití),
d)   seznam technických předpisů (§ 3 zákona) a harmonizovaných technických norem použitých při posouzení shody,
e)   údaje o použitém postupu posuzování shody,
f)   údaje o autorizované osobě (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a evidenční číslo a datum vydání jejího nálezu,
g)   potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti vah splňují základní požadavky,
h)   datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

§ 4

(1) Činnosti výrobce, pokud je tak dále stanoveno v tomto nařízení, může zajistit jím zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen "zplnomocněný zástupce").

(2) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje před uvedením na trh posouzení shody (§ 12 odst. 4 zákona) se základními požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle své volby jedním ze dvou následujících postupů:

a)   ES přezkoušením typu podle přílohy č. 2 bodu 1, a dále zajistí buď
1.  prohlašování shody s typem podle přílohy č. 2 bodu 2, nebo
2.  ověřování vah podle přílohy č. 2 bodu 3;
b)   ES ověřováním celků podle přílohy č. 2 bodu 4.

(3) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce umísťuje na váhy, které splňují požadavky tohoto nařízení, označení CE.3) Označení CE a požadované doplňující údaje podle přílohy č. 4 bodu 1 musí být na vahách, u nichž byla stanovena shoda, připevněny tak, aby byly jasně viditelné, snadno čitelné a neodstranitelné. U všech ostatních vah musí být nápisy uvedené v příloze č. 2 bodě 2 připevněny tak, aby byly jasně viditelné, snadno čitelné a neodstranitelné. Je zakázáno připevňovat na váhy značky, které by mohly být zaměněny s označením CE.

(4) Pokud váhy používané pro aplikace podle § 2 odst. 1 písm. a) obsahují nebo jsou připojeny na zařízení, které není předmětem posuzování shody, každé z těchto zařízení musí být označeno symbolem omezujícím jeho použití podle přílohy č. 4 bodu 3. Symbol připevněný na zařízení musí být jasně viditelný a neodstranitelný.

§ 5

Obsah technické dokumentace, kterou výrobce nebo dovozce předkládá autorizované osobě, je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 6

Pro posuzování shody vah může být udělena autorizace (§ 11 zákona) pouze právnickým osobám, které splňují minimální podmínky uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

§ 7

(1) Váhy uváděné na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení mohou nejpozději do 1. července 2002 splňovat namísto základních požadavků stanovených v příloze č. 1 k tomuto nařízení požadavky stanovené českými technickými normami a shoda s těmito požadavky může být namísto postupů stanovených v § 3 posouzena schválením typu a ověřením podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Úkoly autorizované osoby plní do dne, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, Český metrologický institut,5) který k české značce shody připojuje identifikační číslo 250.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2000, s výjimkou § 2 odst. 5 a § 4, které nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, § 3 pozbývá platnosti.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Rychetský v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)


1)   Směrnice Rady 90/384/EHS z 20. června 1990 o harmonizaci právních předpisů týkajících se vah s neautomatickou činností, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS.
2)   Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku.
3)   Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.
4)   Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
5)   § 14 zákona č. 505/1990 Sb.


E-shop

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Mgr. Vladimír Syruček, JUDr. Vencislav Sabotinov, JUDr. Marie Moravcová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší ucelený soubor vzorů pokrývajících celou materii rozhodčího řízení, počínaje smlouvou o rozhodci přes předžalobní upomínku, přijetí funkce rozhodce, rozhodčí žalobu až po samotný rozhodčí nález, resp. jeho uložení u obecného soudu. Každý vzor je opatřen podrobným ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2018

Abeceda DPH 2018

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Kniha je praktickým průvodcem pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Podrobný popis povinností podnikatele v oblasti DPH. V knize Abeceda DPH jsou popsány jednotlivé kroky podnikatele při zahájení ...

Cena: 619 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.