Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


271

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 27. července 2000

o podpoře státu k provozování námořní plavby a o finančním příspěvku ke studiu námořnického povolání v zahraničí

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, (dále jen "zákon") k provedení § 84 odst. 3 zákona:

§ 1
Podpora státu k provozování námořní plavby

(1) Žadatel, který je provozovatelem námořní obchodní lodě (dále jen "loď") plující pod státní vlajkou České republiky, předloží Ministerstvu dopravy a spojů (dále jen"ministerstvo") žádost o podporu k provozování námořní plavby, která obsahuje

a)   název, sídlo, právní formu a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození, je-li žadatelem fyzická osoba,
b)   výši a formu požadované podpory,
c)   záměr, ke kterému má být státní podpora poskytnuta, doložený ekonomickým rozborem včetně celkových nákladů na jeho realizaci.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.

(2) K žádosti žadatel připojí

a)   úplný výpis z obchodního rejstříku ne starší než jeden měsíc nebo doklad o vzniku právnické osoby, je-li žadatelem právnická osoba,
b)   prohlášení žadatele, že veškeré jím uvedené údaje a předložené dokumenty jsou úplné a pravdivé.

(3) Ministerstvo po ověření žádosti projedná výši a formu podpory s Ministerstvem financí, a jedná-li se o podporu podle § 5 zákona o veřejné podpoře,1) podá k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") žádost o povolení výjimky podle § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře. Povolí-li Úřad výjimku, ministerstvo po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předloží návrh na poskytnutí podpory k projednání a schválení vládě.

(4) Jedná-li se o podporu podle § 4 zákona o veřejné podpoře, ministerstvo po ověření žádosti projedná výši a formu podpory s Ministerstvem financí a předloží návrh na poskytnutí podpory k projednání a schválení vládě.

(5) Celková výše podpory může činit nejvýše 70 % celkových nákladů na uskutečnění záměru uvedeného v odstavci 1 písm. c).

(6) Ministerstvo sleduje způsob a správnost čerpání poskytnuté podpory, k čemuž příjemce podpory poskytuje ministerstvu potřebnou součinnost. Poskytnutím potřebné součinnosti při kontrole způsobu a správnosti čerpání poskytnuté podpory je zejména

a)   umožnění vstupu od objektů, zařízení a na lodě,
b)   předložení originálních dokladů, dalších písemností a záznamů dat na paměťových médiích ve stanovených lhůtách,
c)   poskytnutí pravdivých a úplných informací o skutečnostech souvisejících s poskytnutou podporou.

(7) Zjistí-li ministerstvo, že některý z údajů uvedených v žádosti o podporu nebo některý z dokumentů přiložených k této žádosti nebyl úplný či pravdivý nebo že příjemce podpory neuskutečnil záměr, na který mu byla poskytnuta podpora, nebo neposkytl-li příjemce podpory ministerstvu potřebnou součinnost podle odstavce 6, je povinen příjemce poskytnutou podporu vrátit do státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva.

(8) K vrácení poskytnuté podpory ministerstvo příjemce podpory písemně vyzve. Příjemce podpory je povinen vrátit poskytnutou podporu do tří měsíců od doručení této výzvy.

§ 2
Finanční příspěvek ke studiu
námořnického povolání v zahraničí

(1) Finanční příspěvek ke studiu námořnického povolání v zahraničí (dále jen "půjčka") může ministerstvo poskytnout na

a)   školné,
b)   ubytování,
c)   stravování, nebo
d)   studijní pomůcky.

Na poskytnutí půjčky není právní nárok.

(2) Půjčka může činit nejvýše 120násobek částky životního minima stanovené podle zvláštního právního předpisu2) jako potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, a to na celou dobu studia.

(3) Půjčku lze poskytnout na základě písemné žádosti podané u ministerstva, která obsahuje

a)   jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, rodné číslo žadatele,
b)   název a adresu školského zařízení, obor studia a jeho délku,
c)   předpokládané roční náklady na studium,
d)   číslo bankovního účtu žadatele.

(4) K žádosti žadatel připojí

a)   životopis žadatele,
b)   úředně ověřenou kopii rozhodnutí o přijetí žadatele ke studiu,
c)   ručitelské prohlášení fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky o tom, že bere na sebe vůči ministerstvu povinnost, že uspokojí veškeré pohledávky ministerstva vůči žadateli vzniklé v souvislosti s půjčkou, jestliže je neuspokojí žadatel; toto prohlášení musí obsahovat zejména jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu a úředně ověřený podpis ručitele,
d)   výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele ne starší než 6 měsíců.

(5) Ministerstvo rozhodne o poskytnutí půjčky s ohledem na počet žadatelů o příspěvek a výši finančních prostředků uvolněných ze státního rozpočtu pro tento účel.

(6) Na základě přiznání půjčky uzavře ministerstvo se žadatelem písemnou smlouvu, jež vždy obsahuje úpravu

a)   výši poskytnuté půjčky,
b)   dobu splatnosti půjčky; tato doba nesmí být delší než deset let ode dne poskytnutí půjčky,
c)   závazek žadatele řádným způsobem ukončit studium, na které byla půjčka poskytnuta, a předložit doklad o úspěšném ukončení tohoto studia do sedmi let ode dne zahájení studia, pokud tomu nebránila nemoc nebo úraz příjemce půjčky,
d)   závazek žadatele předložit na výzvu ministerstva doklad o tom, že jeho studium trvá,
e)   závazek žadatele splatit půjčku na zvláštní účet určený ministerstvem (dále jen "zvláštní účet"),
f)   závazek žadatele vykonávat funkci námořního důstojníka na lodích plujících pod státní vlajkou České republiky po dobu nejméně pěti let v období deseti let ode dne řádného ukončení studia, na které byla půjčka poskytnuta,
g)   závazek ministerstva převést částku půjčky na účet žadatele do sedmi dnů ode dne uzavření smlouvy.

(7) Žadatel, v případě porušení jakékoli smluvní povinnosti uvedené v odstavci 6 písm. c) nebo d), splatí půjčku a dále zaplatí částku, která se rovná úrokům z poskytnuté půjčky ode dne poskytnutí půjčky do dne jejího vrácení při použití úrokové sazby ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené Českou národní bankou a platné v den porušení povinnosti, na zvláštní účet, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy byla doručena příjemci půjčky písemná výzva ministerstva k splacení půjčky a zaplacení vymezené částky.

(8) Žadatel, v případě porušení smluvní povinnosti uvedené v odstavci 6 písm. f), zaplatí částku, která se rovná úrokům z poskytnuté půjčky ode dne poskytnutí půjčky do dne jejího vrácení při použití úrokové sazby ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené Českou národní bankou a platné v den porušení povinnosti, na zvláštní účet, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy byla doručena příjemci půjčky písemná výzva ministerstva k zaplacení této částky.

(9) Příjemce půjčky je osvobozen od povinnosti podle odstavce 8 v případě, že

a)   porušení smluvní povinnosti bylo zapříčiněno nemocí nebo úrazem příjemce půjčky,
b)   žádná loď neplula pod státní vlajkou České republiky po dobu nejméně pěti let v období deseti let ode dne řádného ukončení studia příjemcem půjčky, nebo
c)   provozovatel lodě plující pod státní vlajkou České republiky nepřijal v období uvedeném v písmenu b) příjemce půjčky do funkce námořního důstojníka za obvyklých podmínek.

§ 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.

Ministr:
Ing. Schling v. r.


1)   Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.
2)   Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva. Publikace popisuje základní podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, včetně tvorby technických ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Exekuční proces

Kompendium judikatury - Exekuční proces

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Pátý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na vybrané otázky exekučního procesu, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1204 - Celní předpisy

ÚZ č. 1204 - Celní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor zákonů upravujících celní oblast – celní zákon, zákon o Celní správě ČR a zákon o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Všechny tyto zákony byly k 1. 7. 2017 změněny zejména v souvislosti s novou ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.