Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 233/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 71, ze dne 31. 7. 2000

233

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra

ze dne 24. července 2000

o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., (dále jen "zákon"), v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. b) zákona a v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí podle § 92 odst. 1 písm. c) zákona:

ČÁST PRVNĺ
POSTUP OBECNĺCH ÚŘADŮ,
OKRESNĺCH ÚŘADŮ A ZASTUPITELSKÝCH
ÚŘADŮ PŘI SESTAVOVÁNĺ A VEDENĺ
ZVLÁŠTNĺCH SEZNAMŮ VOLIČŮ
A POŘIZOVÁNĺ VÝPISŮ Z NICH

§ 1

(1) Zvláštní seznam voličů (dále jen "zvláštní seznam")1) vede obecní úřad, městský úřad, úřad města, úřad městské části nebo úřad městského obvodu územně členěného statutárního města a místní nebo obvodní úřad v hlavním městě Praze (dále jen "obecní úřad") a zastupitelský a konzulární úřad České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen "zastupitelský úřad") v knize nebo systémem kartotéky anebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle volebních okrsků nebo zvláštních volebních okrsků. Vzor zvláštního seznamu je uveden v příloze č. 1.

(2) Ve zvláštním seznamu se eviduje jméno, příjmení, rodné číslo, důvod zápisu do zvláštního seznamu, místo trvalého pobytu zapsaného voliče a číslo volebního okrsku, ve kterém bude volit. V poznámce se uvede, kdo dal k zápisu do zvláštního seznamu podnět.

(3) Zápisy o případných změnách údajů ve zvláštních seznamech provádí obecní úřad nebo zastupitelský úřad na základě oznámení toho, kdo dal k předchozímu zápisu do zvláštního seznamu, popřípadě k jeho změně podnět.

(4) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu provedené na základě oznámení podle odstavce 3 oznámí obecní úřad v obci, kde byl volič zapsán do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů.2) Oznámení o zapsání voliče ve zvláštním seznamu, který je veden zastupitelským úřadem, podá obecnímu úřadu Ministerstvo vnitra za účelem vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů.

(5) Dva dny před zahájením voleb obecní úřad zvláštní seznam uzavře a okrskovým volebním komisím předá výpisy ze zvláštních seznamů, které obsahují soupis voličů oprávněných volit v jejich volebním okrsku. Voliči zapsaní do zvláštního seznamu z důvodů uvedených v § 6 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona jsou ve výpise ze zvláštního seznamu vedeni na samostatných listech pro každý ústav, objekt nebo zařízení. Výpis ze zvláštního seznamu obsahuje údaje shodné s údaji zvláštního seznamu.

(6) Po uzavření zvláštního seznamu obecní úřad a zastupitelský úřad již změny neprovádí. Pokud se obecní úřad dozví po uzavření zvláštního seznamu skutečnosti odůvodňující změny zápisu, předá informaci okrskové volební komisi.

(7) Státní občan České republiky, který nemá na jejím území trvalý pobyt a dostaví se

a)   v den voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do volební místnosti, bude po předložení voličského průkazu zapsán okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou volební komisí do výpisu ze zvláštního seznamu voličů,
b)   v den voleb do Senátu Parlamentu České republiky do volební místnosti na území České republiky, bude po podepsání čestného prohlášení3) zapsán okrskovou volební komisí do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

(8) Dostaví-li se do volební místnosti volič, u něhož je ve výpisu ze stálého seznamu voličů poznámka, že je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, okrsková volební komise tuto poznámku zruší, prokáže-li se, že v okrsku, kde je zapsán ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů, nehlasoval a že byl tento zápis zrušen.

ČÁST DRUHÁ
FORMA SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ STÁTNĺ
SPRÁVY PŘI KONTROLE SPRÁVNOSTI
ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH POLITICKÝMI
STRANAMI, POLITICKÝMI HNUTĺMI
A KOALICEMI NEBO NEZÁVISLÝMI
KANDIDÁTY PŘI PODÁVÁNĺ
KANDIDÁTNĺCH LISTIN A PŘIHLÁŠEK
K REGISTRACI

§ 2

(1) Ministerstvo vnitra poskytne okresním úřadům v sídle volebního kraje4) (dále jen "okresní úřad v sídle kraje") a okresním úřadům v sídle volebního obvodu seznam registrovaných politických stran a politických hnutí, údaje o zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí,5) a to nejpozději 80 dnů přede dnem voleb; údaje Ministerstvo vnitra průběžně aktualizuje.

(2) Na vyžádání okresního úřadu v sídle kraje nebo okresního úřadu v sídle volebního obvodu poskytují

a)   obecní úřady, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve městě Brně Magistrát města Brna, popřípadě Ministerstvo vnitra údaj
   o místě trvalého pobytu kandidáta6) a údaj o rodném čísle,
b)   okresní úřady, v hlavním městě Praze obvodní úřady, ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst údaje o státním občanství kandidáta.7)

ČÁST TŘETĺ
FORMA SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ STÁTNĺ
SPRÁVY PŘI PŘEDÁVÁNĺ PODKLADŮ
Z KANDIDÁTNĺCH LISTIN A PŘIHLÁŠEK
K REGISTRACI PRO VYTVOŘENĺ REGISTRŮ
A ČĺSELNĺKŮ KANDIDÁTŮ
A KANDIDUJĺCĺCH POLITICKÝCH STRAN,
POLITICKÝCH HNUTĺ A KOALIC
ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM
A LOSOVÁNĺ ČĺSEL PRO OZNAČENĺ
HLASOVACĺCH LĺSTKŮ

§ 3

(1) Okresní úřad v sídle kraje nebo okresní úřad v sídle volebního obvodu průběžně pořizuje a předává Českému statistickému úřadu k založení registru kandidátů kopie podaných kandidátních listin nebo přihlášek k registraci, a to nejpozději první den po uplynutí lhůty pro podávání kandidátních listin nebo přihlášek k registraci. Okresní úřad v sídle volebního obvodu poskytne Českému statistickému úřadu rovněž informace o adrese zmocněnce politické strany, politického hnutí a koalice nebo o adrese nezávislého kandidáta pro účel zaslání informací o výsledcích voleb.

(2) Český statistický úřad vyhotoví seznam kandidátů se shodným jménem, příjmením a věkem a dalších podkladů pro kontrolu podaných kandidátních listin okresním úřadem v sídle kraje nebo přihlášek k registraci okresním úřadem v sídle volebního obvodu. Tyto podklady předá okresnímu úřadu v sídle kraje nebo okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu nejpozději šedesátý druhý den přede dnem voleb.

(3) Po vyhodnocení a podle pokynu okresního úřadu v sídle kraje nebo okresního úřadu v sídle volebního obvodu Český statistický úřad aktualizuje registr kandidátů. Obdobně se postupuje v případech odvolání nebo vzdání se kandidatury do zaregistrování kandidátních listin nebo přihlášek k registraci či v případech odmítnutí registrace kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci na základě rozhodnutí soudu.8)

(4) Okresní úřad v sídle kraje nebo okresní úřad v sídle volebního obvodu nejpozději první den následující po uplynutí lhůty pro rozhodnutí o registraci kandidátních listin nebo přihlášek k registraci9) zašle seznam zaregistrovaných kandidátních listin a seznam odmítnutých kandidátních listin nebo seznam zaregistrovaných přihlášek k registraci a seznam odmítnutých přihlášek k registraci Státní volební komisi.

§ 4

(1) Státní volební komise vylosuje 45 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic.10)

(2) Čísla pro označení hlasovacích lístků kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky vylosuje 45 dnů přede dnem voleb do Senátu Parlamentu České republiky okresní úřad v sídle volebního obvodu.11)

(3) Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem; do losování vstupuje každá politická strana, politické hnutí a koalice jen jednou bez ohledu na to, v kolika volebních krajích podaly kandidátní listiny. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno.

(4) Do losovacího osudí se vloží tolik celých čísel v nepřerušené vzestupné řadě počínaje číslem 1, kolik různých politických stran, politických hnutí a koalic nebo nezávislých kandidátů podalo kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci.

(5) Pokud kandidátní listina některé z politických stran, politických hnutí nebo koalic nebyla ve volebním kraji zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu,12) zůstává číslo vylosované této politické straně, politickému hnutí nebo koalici v daném volebním kraji neobsazeno.

(6) Pokud přihláška k registraci některé z politických stran, politických hnutí, koalic nebo nezávislého kandidáta nebyla ve volebním obvodu zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu,13) zůstává číslo vylosované kandidátovi této politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislému kandidátovi v daném volebním obvodu neobsazeno.

§ 5

(1) Po vylosování čísel Český statistický úřad vyhotoví číselník kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic nebo nezávislých kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, podle kterých budou při zpracování a poskytování výsledků voleb označovány číslem a názvem nebo číslem a zkratkou názvu.

(2) Český statistický úřad zaznamená do registru kandidátů vylosovaná čísla politických stran, politických hnutí, koalic nebo nezávislých kandidátů, vyhotoví opis údajů registru kandidátů v rozsahu kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci a předloží ho okresnímu úřadu v sídle kraje nebo okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu.

(3) Okresní úřad v sídle kraje nebo okresní úřad v sídle volebního obvodu neprodleně informuje pracoviště Českého statistického úřadu o případech vzdání se nebo odvolání kandidatury v období od uplynutí lhůty pro zaregistrování kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci do 48 hodin před zahájením voleb tak, že mu předá kopii prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury. Český statistický úřad nastaví v registru kandidátů u těchto osob znak zajišťující, že při zjišťování výsledků voleb k nim nebude přihlíženo.

ČÁST ČTVRTÁ
VZOR KANDIDÁTNĺ LISTINY, PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI,
HLASOVACĺHO LĺSTKU, ZVLÁŠTNĺHO SEZNAMU VOLIČŮ,
OSVĚDČENĺ O ZVOLENĺ,
VZORY TISKOPISŮ PRO ZJIŠŤOVÁNĺ A ZPRACOVÁNĺ
VÝSLEDKŮ HLASOVÁNĺ VE VOLBÁCH
DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
A VZORY DALŠĺCH DOKUMENTŮ
A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNĺ TISKU HLASOVACĺCH LĺSTKŮ

§ 6

(1) Pro volby do Parlamentu České republiky jsou v příloze č. 1 této vyhlášky stanoveny vzory:

1.   Zvláštní seznam voličů
2.   Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky
3.   Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise
4.   Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s přílohou
5.   Hlasovací lístek pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
6.   Přihláška k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky s přílohou
7.   Hlasovací lístek pro volby do Senátu Parlamentu České republiky
8.   Zápis o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním kraji
9.   Zápis o výsledku voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu
10.   Osvědčení o zvolení poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
11.   Osvědčení o zvolení senátorem Senátu Parlamentu České republiky
12.   Osvědčení o vykonané zkoušce
13.   Zápis o vykonané zkoušce
14.   Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Českým statistickým úřadem
15.   Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku při volbách do Senátu Parlamentu České republiky Českým statistickým úřadem.

(2) Pro volby do Parlamentu České republiky jsou v příloze č. 2 této vyhlášky stanoveny vzory tiskopisů:

1.   Voličský průkaz
2.   Průkaz člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise
3.   Průkaz zapisovatele okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise
4.   Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku a ve zvláštním volebním okrsku pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a výsledky hlasování pro politické strany, politická hnutí a jejich koalice ve volebním okrsku a ve zvláštním volebním okrsku (4a, 4b)
5.   Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku pro volby do Senátu Parlamentu České republiky
6.   Průkaz zaměstnance Magistrátu hlavního města Prahy
7.   Čestné prohlášení.

(3) Pokud okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise využije programového vybavení dodaného Českým statistickým úřadem, nahrazují tiskové výstupy z tohoto programu14) tiskopisy podle odstavce 2 bodů 4 a 5.

§ 7

Okresní úřad v sídle kraje pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky15) a okresní úřad v sídle volebního obvodu pro volby do Senátu Parlamentu České republiky16) zajišťuje tisk hlasovacích lístků prostřednictvím obchodní firmy vybrané Ministerstvem vnitra.17)

ČÁST PÁTÁ
POSTUP OBECNĺCH ÚŘADŮ,
OKRESNĺCH ÚŘADŮ V SĺDLE KRAJE,
OKRESNĺCH ÚŘADŮ V SĺDLE VOLEBNĺHO OBVODU
A ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADŮ PŘI ÚSCHOVĚ A ARCHIVACI
HLASOVACĺCH LĺSTKŮ A OSTATNĺ VOLEBNĺ DOKUMENTACE

§ 8

(1) Obecní úřad a zastupitelský úřad před konáním voleb zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno zneužití.

(2) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí.18) Obvodní úřad v Praze 1 při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštních volebních okrscích od zvláštních okrskových volebních komisí.18) Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nebo do Senátu Parlamentu České republiky; ostatní hlasovací lístky zničí.

(3) Volební dokumentaci okresního úřadu v sídle kraje a okresního úřadu v sídle volebního obvodu včetně jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku uschovají tyto úřady.

(4) Dokumentace o finančních nákladech na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a do Senátu Parlamentu České republiky se uloží odděleně od ostatní dokumentace.

(5) Pro volební dokumentaci týkající se konání voleb do Parlamentu České republiky se stanoví tyto skartační znaky a lhůty:

a)   kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí okresního úřadu v sídle kraje a okresního úřadu v sídle volebního obvodu o registraci kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci, rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, rozhodnutí soudu ve věci registrace přihlášky k registraci, hlasovací lístek, zápisy o výsledku hlasování A 10,
b)   ostatní volební dokumentace V 5.

(6) Po uplynutí skartačních lhůt se postupuje podle příslušného právního předpisu.19)

ČÁST ŠESTÁ
ZPŮSOB A POSTUP OVĚŘOVÁNĺ
ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON FUNKCE
ZAMĚSTNANCE HLAVNĺHO MĚSTA PRAHY
ZAŘAZENÉHO DO MAGISTRÁTU HLAVNĺHO
MĚSTA PRAHY POVĚŘENÉHO ČINNOSTĺ
NA ÚSEKU VOLEB

§ 9
Ověřování způsobilosti

Zaměstnanec hlavního města Prahy zařazený do Magistrátu hlavního města Prahy pověřený činností na úseku voleb (dále jen "uchazeč") absolvuje odbornou přípravu a potřebné znalosti na úseku voleb prokáže vykonáním zkoušky před zkušební komisí zřízenou podle zvláštního právního předpisu.20)

§ 10

Přihlášku uchazeče podle § 9 k odborné přípravě a vykonání zkoušky zasílá primátor hlavního města Prahy Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra určí termíny a místo zkoušky.

§ 11
Zkouška

(1) Zkouška spočívá v ověření znalostí právních předpisů na úseku voleb a právních předpisů s nimi souvisejících; skládá se z písemné a ústní části.

(2) O vykonané zkoušce vyhotoví zkušební komise zápis, který podepisuje předseda zkušební komise a její členové. Zápis obsahuje

a)   jméno a příjmení uchazeče, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, označení zaměstnavatele uchazeče a jeho pracovní zařazení,
b)   jména, příjmení a pracovní zařazení členů zkušební komise,
c)   otázky, které byly předmětem ústní zkoušky,
d)   vyhodnocení písemné a ústní zkoušky.

(3) Uchazeč prokáže potřebné znalosti, pokud uspěl alespoň ve dvou třetinách otázek obsažených v písemné části zkoušky a ve dvou třetinách otázek obsažených v ústní části zkoušky.

(4) Výsledek zkoušky oznámí uchazeči předseda zkušební komise v den jejího konání.

(5) Náležitosti osvědčení Ministerstva vnitra o vykonané zkoušce jsou obsaženy v příloze č. 1 ve vzoru 12.

(6) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá zkušební komise osvědčení o vykonané zkoušce ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení předá uchazeč zaměstnavateli.21)

(7) V případě, že uchazeč při zkoušce nevyhověl, může celou zkoušku opakovat nejdříve za jeden měsíc; lhůtu může Ministerstvo vnitra ve výjimečných případech zkrátit.

ČÁST SEDMÁ
VÝŠE ZVLÁŠTNĺ ODMĚNY ZA VÝKON
FUNKCE ČLENA OKRSKOVÉ VOLEBNĺ
KOMISE A ČLENA ZVLÁŠTNĺ OKRSKOVÉ
VOLEBNĺ KOMISE, ZPŮSOB JEJĺ ÚHRADY
A VÝPLATY

§ 12

(1) Členovi okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna22) (dále jen "odměna") ve výši 800 Kč, předsedovi okrskové volební komise a předsedovi zvláštní okrskové volební komise odměna ve výši 1 000 Kč. Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v týž den s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o 400 Kč za každé volby, pro které okrsková volební komise plní úkoly podle zákona.23) V případě, že se člen okrskové volební komise nebo člen zvláštní okrskové volební komise jednání komise nezúčastňuje, odměnu obecní úřad nebo zastupitelský úřad poměrně krátí.

(2) Odměnu podle odstavce 1 pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise24) obecní úřad.

(3) Odměnu podle odstavce 1 pro členy zvláštní okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti zvláštní okrskové volební komise zastupitelský úřad, u kterého je zvláštní okrsková volební komise zřízena, v měně příslušného státu, a to podle kursu vyhlašovaného Českou národní bankou25) ke dni voleb.

ČÁST OSMÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

§ 13

Primátor hlavního města Prahy zasílá nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky Ministerstvu vnitra přihlášky uchazečů k odborné přípravě a vykonání zkoušky uvedené v § 11.

§ 14

Pokud byla již před počátkem účinnosti vyhlášky učiněna opatření k přípravě voleb v souladu s touto vyhláškou, hledí se na tato opatření, jako by byla učiněna za její účinnosti.26)

§ 15

Zrušuje se vyhláška č. 74/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění vyhlášky č. 253/1998 Sb.

§ 16
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2000.

Ministr:
Mgr. Gross v. r.


1)   § 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
2)   § 10 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb.
3)   § 19a odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb.
4)   § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb.
5)   Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č.  189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 296/1995 Sb. a zákona č. 322/1996 Sb.
6)   § 8 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
7)   § 6 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., nařízení vlády č. 337/1993  Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb. a zákona č. 194/1999 Sb.
8)   § 33 odst. 7 a § 62 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb.
9)   § 33 odst. 1 a § 62 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.
10)   § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb.
11)   § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb.
12)   § 33 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb.
13)   § 62 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb.
14)   § 42 odst. 4 a § 71 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb.
15)   § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb.
16)   § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb.
17)   § 9 odst. 2 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.  148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb.
18)   § 43 odst. 7 a § 72 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb.
19)   Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.
Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.
20)   Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000  Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.
21)   § 59 odst. 3 písm. b) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 439/1991 Sb., zákona č. 485/1991 Sb., zákona č. 553/1991 Sb., zákona č. 302/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky uveřejněného v částce 97/1992 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č.  152/1994 Sb. a zákona č. 279/1995 Sb.
§ 23 zákona č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 439/1991  Sb., zákona č. 8/1993 Sb. a zákona č. 152/1994 Sb.
22)   § 82 zákona č. 247/1995 Sb.
23)   § 14e odst. 1 a § 14g odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb.
24)   § 52a a 77a zákona č. 247/1995 Sb.
25)   § 35 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č.  60/1993 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb.
26)   Čl. II bod 1 zákona č. 204/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 233/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 233/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

E-shop

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva. Publikace popisuje základní podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, včetně tvorby technických ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady 2018

Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady 2018

Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení… 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné ...

Cena: 279 KčKOUPIT

ÚZ č. 1193 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1193 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje autorský zákon, který prošel k 20. 4. 2017 významnou novelizací. Další zákony: zákon o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.