Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


212

ZÁKON

ze dne 23. června 2000

o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
ZMĺRNĚNĺ
NĚKTERÝCH MAJETKOVÝCH KŘIVD
ZPŮSOBENÝCH HOLOCAUSTEM

§ 1

(1) Ke zmírnění některých majetkových křivd, které v období od 29. září 1938 do 8. května 1945 utrpěly židovské obce, nadace a spolky odnětím jejich majetku v důsledku převodů nebo přechodů vlastnického práva, které byly prohlášeny za neplatné dekretem prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. nebo zákonem č. 128/1946 Sb., převedou se bezúplatně do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice věci ve vlastnictví státu ke dni účinnosti tohoto zákona, které před těmito převody nebo přechody prohlášenými za neplatné vlastnily židovské obce, nadace a spolky, nejde-li o

a)   zemědělskou půdu a lesní pozemky vymezené hranicemi národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek a první zóny chráněných krajinných oblastí,
b)   věci, které Česká republika nezbytně potřebuje k plnění svých funkcí vyplývajících z právních předpisů a k plnění těchto funkcí nelze využít věci jiné,
c)   pozemek zastavěný stavbou, která nepatří mezi majetek odňatý židovským obcím, nadacím a spolkům, nebo
d)   pozemek, který je zastavěn stavbou, na kterou se vztahuje ustanovení písmene b), nebo s ní tvoří jeden funkční celek.

(2) Věci ve vlastnictví státu uvedené v příloze k tomuto zákonu se převedou bezúplatně do vlastnictví Židovského muzea v Praze do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 2

(1) Federace židovských obcí v České republice do 30. června 2002 předloží vládě seznam věcí podle § 1 odst. 1, ve kterém určí, komu mají být předmětné věci bezúplatně převedeny.

(2) Vláda nařízením určí věci uvedené v § 1, které budou bezúplatně převedeny podle odstavce 1, a stanoví postup při jejich převodu.

§ 3

(1) Umělecká díla, která byla v období od 29. září 1938 do 4. května 1945 odňata fyzickým osobám v důsledku převodů nebo přechodů vlastnického práva, jež byly prohlášeny za neplatné dekretem prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. nebo zákonem č. 128/1946 Sb., a která jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví státu, převedou se bezúplatně do vlastnictví fyzické osoby, která je před odnětím vlastnila, a pokud tato osoba zemřela, převedou se do vlastnictví jejího manžela anebo do vlastnictví jejích potomků, pokud původní vlastník a jeho manžel již zemřeli.

(2) Bezúplatný převod podle odstavce 1 se provede na základě žádosti, kterou lze uplatnit vůči tomu, kdo s dotčeným majetkem hospodaří podle zvláštního právního předpisu, do 31. prosince 2002, jinak nárok zaniká.

§ 4

Bezúplatný převod věcí podle § 1 je povinen provést ten, kdo s dotčeným majetkem ve vlastnictví České republiky hospodaří podle zvláštního právního předpisu.

§ 5

Spory z uplatňování této části zákona rozhodují soudy.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 243/1992 Sb.,
kterým se upravují některé otázky
související se zákonem o půdě,
ve znění pozdějších předpisů

§ 6

Zákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 441/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb. a zákona č. 30/1996 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Oprávněnou osobou je dále státní občan České republiky, který pozbyl majetek v rozsahu určeném zvláštním předpisem2) v období od 29. září 1938 do 8. května 1945 a vznikly mu majetkové nároky podle dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů, nebo podle zákona č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a jiných zásahů do majetku vzcházejících, avšak tento majetek nebyl oprávněné osobě vrácen, ani nebyla podle těchto předpisů odškodněna, ač podle nich odškodněna měla být, ani nebyla odškodněna podle mezinárodních smluv uzavřených mezi Československou republikou a jinými státy po druhé světové válce.".Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

2. V § 2 odst. 3 se za slova "v odstavci 1" vkládají slova "nebo 2".

3. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Oprávněným osobám se vydají nemovitosti, které přešly na stát nebo jinou právnickou osobu za podmínek uvedených v § 2 odst. 1 a 2.".

4. § 6 včetně poznámky pod čarou č. 5a) zní:

"§ 6

(1) Věc nelze vydat,

a)   byla-li již vydána podle zvláštního zákona,
b)   byl-li ke dni účinnosti tohoto zákona ohledně ní schválen privatizační projekt,
c)   bylo-li ke dni účinnosti zákona vydáno rozhodnutí o její privatizaci,
d)   byl-li na její vydání uplatněn nárok na vydání do právní moci rozhodnutí o tomto nároku.

(2) Oprávněná osoba má nárok na náhradu, která se poskytne podle zvláštního právního předpisu.5a) Náhrady za nemovitosti, které nelze vydat, a postup při uplatňování náhrad stanoví zvláštní právní předpis.5)


5a)   § 18a odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění zákona č. 183/1993  Sb.".

5. V § 11a se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Osoba oprávněná podle § 2 odst. 2 může uplatnit právo na vydání nemovitosti podle tohoto zákona nejpozději do 30. června 2001.".

ČÁST TŘETĺ
ÚČINNOST

§ 6

(1) Ustanovení části první tohoto zákona nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni vyhlášení.

(2) Ustanovení části druhé tohoto zákona nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.

Příloha k zákonu č. 212/2000 Sb.

Věci ve vlastnictví státu, které se převedou podle § 1 odst. 2 

1.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 27 486, Frant. Meister, Merkur s Akteonem a stádem, olej, 950x770 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 10733, Středoevropský malíř 1. pol. 18. stol., Mytologický výjev, olej, plátno, 945x770 mm 
2.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60537, V. Špála, Ilustrace k Babičce, akvarel, 295x440 mm
NÁRODNĺ GALERIE DK 5310, Špála Václav, Ilustrace k Babičce, akvarel, 295x440 mm
3.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60539, V. Špála, Selský džbán, olej, 450x360 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11013, Špála Václav, Kytice v modré váze, olej, plátno, 460x370 mm
4.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60540, Jan Slavíček, Zátiší, akvarel, 620x500 mm
NÁRODNĺ GALERIE DK 5309, Slavíček Jan, Zátiší, akvarel, 620x500 mm
5.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60 556, Žufan, Selský dvůr, akvarel, 240x310 mm
NÁRODNĺ GALERIE K 43125, Žufan Bořivoj, Selský dvůr, akvarel, 240x310 mm
6.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60569, Max Schurmann, Jarní krajina, olej, 770x620 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11007, Schurmann Max, Silnice nad osadou, olej, lepenka, 770x615 mm
7.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60571, Emil Filla, Zátiší, olej, 380x540 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11018, Filla Emil, Zátiší s podnosem a lahví vína, olej, plátno, 380x555 mm
8.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60572, V. Špála, Jugoslávská krajina, akvarel, 480x630 mm
NÁRODNĺ GALERIE K 43133, Špála Václav, Jugoslávská krajina, akvarel, 480x630 mm
9.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60578, Jan Bauch, Ženský akt, olej, 400x580 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11020, Bauch Jan, Ženský akt, olej, plátno, 585x405 mm
10.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60580, Vlaminck, Cesta francouzskou vesnicí, akvarel, 455x545 mm
NÁRODNĺ GALERIE DK 5319, Vlaminck, Cesta francouzskou vesnicí, akvarel, 455x545 mm
11.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60581, Maurice Utrillo, Kostel sv. Petra na Tržišti v Paříži, akvarel, 500x655 mm
NÁRODNĺ GALERIE K 43129, Utrillo Maurice, Kostel sv. Petra na Tržišti v Paříži, akvarel, 500x655 mm
12.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60587, Neznámý ruský autor, Velké zátiší, olej, 1250x1430 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11034, Ruský malíř z roku 1911, Květinové zátiší, olej, plátno, 1255x1430mm
13.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60589, Žufan, Velký květinový keř, akvarel, 570x440 mm
NÁRODNĺ GALERIE K 43126, Žufan Bořivoj, Velký květinový keř, akvarel, 570x440 mm
14.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60608, Paul Signac, Parník na Seině, olej, 740x920 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11032, Signac Paul, Seina u Samois, olej, plátno, 740x925 mm
15.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60609, V. Zykmund, Vzpomínka na opuštěný dům, olej, 520x655 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11029, Zykmund V., Opuštěný dům, olej, plátno, 505x655 mm
16.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60618, Vlaminck, Městečko v zimě, kresba, 450x550 mm
NÁRODNĺ GALERIE DK 5320, Vlaminck, Městečko v zimě, kresba, 450x550 mm
17.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60619, Vlaminck, Francouzská vesnice v zimě, kresba, 450x550 mm
NÁRODNĺ GALERIE DK 5321, Vlaminck, Francouzská vesnice v zimě, kresba, 450x550 mm
18.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60620, Vlaminck, Francouzská vesnice, 600x700 mm
NÁRODNĺ GALERIE K 43120, Francouzská vesnice, kresba, 600x700 mm
19.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60623, V. Sychra, Ležící žen. akt, olej, 490x930 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11008, Sychra V., Ležící akt, olej, plátno, 480x940 mm
20.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60630, V. Špála, Zátiší, olej, 320x410 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11014, Špála Václav, Zátiší s melounem, olej, plátno, 310x405 mm
21.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60631, Kubišta, Krajina s továrnou, olej, 670x820 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11015, Kubišta B., Továrna v Bráníku, olej, plátno, 670x825 mm
22.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60648, Dámský portrét, olej, 1100x800 mm
NÁRODNĺ GALERIE 011002, Sychra V., Dáma v červené pláštěnce, olej, plátno, 1100x790 mm
23.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60653, Prof. Wagner, Letní krajina, olej, 540x680 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11004, Wagner K., Krajina se stromy, olej, plátno, 540x675 mm
24.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60654, Salzmann Martin, Ženský akt, olej, 550x450 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11024, Salcman, Akt ženy, olej, plátno, 550x460 mm
25.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60661, J. Bauch 1930, Tanec v nočním lokále, olej, 580x835 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11069, Bauch Jan (Rykr?), Tanec v kavárně, olej, plátno, 675x825 mm
26.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60663, Segal A., Cesta v sadech 27, olej, 680x890 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 10991, Segal A., Krajina s chodci, olej, plátno, 685x890 mm
27.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60667, A. Adámek, Dalmatská přímořská krajina, olej, 500x620 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 10998, Adámek A., Dalmatská krajina II, 1937, olej, plátno, 495x630 mm
28.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60672, E. A. Lonárodní galerieen, Říční krajina, olej, 590x610 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11016, Pittermann-Lonárodní galerieen, E. A., Továrna u řeky, olej, plátno, 580x605 mm
29.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60674, N. Jahůdková, Horská krajina, olej, 430x600 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 10996, Jahůdková N., Hornatá krajina s domkem u cesty, olej, plátno, 435x610 mm
30.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60680, O. Kerhart, Korsická krajina, olej, 649x750 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11022, Kerhart A., Jižní krajina s figurální stafáží, olej, plátno, 630x755 mm
31.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60684, A. Moravec, 2 děvčata s květinovou vázou, olej, 480x650 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11023, Moravec A., Dvě ženy u stolu, olej, lepenka, 475x630 mm
32.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60685, E. Huber, Panorama, olej, 700x1000 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11006, Huber E., Městečko KĎssnacht, olej, plátno, 700x1000 mm
33.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60687, J. Klein von Diepold, Tovární dvůr, olej, 600x800 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 10995, Klein von Diepold V., Zelinářská zahrada, olej, plátno, 620x775 mm
34.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60688, Cyprian Majerník, Don Quijote, 290x420 mm
NÁRODNĺ GALERIE DK 5315, Majerník Cyprian, Don Quijote, kresba, 290x420 mm
35.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60689, Dufresne, V atelieru, kresba, 300x390 mm
NÁRODNĺ GALERIE DK 5323, Dufresne, V atelieru, kresba, 300x390 mm
36.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60691, A. Signac, Krajina, akvarel, 280x440 mm
NÁRODNĺ GALERIE K 43068, Signac A., Krajina, akvarel, 280x440 mm
37.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60692, Boř. Žufan, Lesní krajina, olej, 650x1000 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11021, Žufan Bořivoj, Dům mezi stromy, olej, plátno, 650x1000 mm
38.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60693, V. Špála, Velká květ., olej, 950x700 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11009, Špála Václav, Kytice ve váze, olej, plátno, 950x700 mm
39.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60694, V. Špála, Městečko v létě, olej, 650x810 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11012, Špála Václav, Kostelík v letovisku, olej, plátno, 645x815 mm
40.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60700, V. Špála, Dům v sadech, olej, 810x660 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11011, Špála, V parku, olej, plátno, 810x650 mm
41.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60702, J. Grus, Krajina, olej, 800x990 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11005, Grus Jaroslav, Cesta mezi stromy, olej, plátno, 800x990 mm
42.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60704, V. Sychra, Portrét dámy, olej, 660x500 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11010, Sychra V., Podobizna ženy, olej, plátno, 655x500 mm
43.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60705, Maurice Utrillo, Vize Calvados, olej, 350x460 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11030, Utrillo Mauric, Vize (Calvados), olej, plátno, 380x460 mm
44.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60707, Vlaminck, Krajina, akvarel, 300x385 mm
NÁRODNĺ GALERIE DK 5317, Vlaminck, Krajina, akvarel, 300x385 mm
45.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60708, A. Derain, Portrét ženy, olej, 360x270 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11031, Deraine André, Hlava mladé ženy, olej, plátno, 355x270 mm
46.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 60710, A. Adámek, Dalmat. krajina, olej, 560x685 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 10994, Adámek A., Dalmatská krajina I., olej, plátno, 560x680 mm
47.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73002, Ferdiš Duša, Slov. hory, mědiryt, 295x395 mm
NÁRODNĺ GALERIE R 150890, Duša Ferdiš, Slovenské hory, mědiryt, 295x395 mm
48.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73003, Willi Nowak, 3 děvčata, olej, 440x570 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11027, Nowak W., Tři dívky s třešněmi, olej, plátno, 420x555 mm
49.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73006, Willi Nowak, Říční krajina, olej, 370x495 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11028, Nowak W., Letní krajina s figurální stafáží, olej, plátno, 365x495 mm
50.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73007, Rud. Bém, Kluziště, olej, 900x825 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 10993, Bém Rudolf, Nábřeží v zimě, olej, plátno, 900x815 mm
51.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73008, Otto Dill, Hráči pola, olej, 500x680 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 10985, Dill Otto, Hráči pola, olej, dřevo, 500x660 mm
52.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73012, Bedř. Kausek, Špan. horské město, olej, 1000x850 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11003, Kausek F., Jižní město s mostem, olej, plátno, 1005x855 mm
53.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73016, V. Heise, Říční krajina, olej, 470x620 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11001, Heise V., Domy s řekou a mostem, olej, plátno, 480x600 mm
54.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73020, Willi Nowak, Koup. společnost, akvarel, 260x330 mm
NÁRODNĺ GALERIE DK 5314, Nowak W., Koupající se společnost, akvarel, 260x330 mm
55.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73024, Willi Hamacher, Paličkářky, olej, 760x1030 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11000, Hamacher Willy, Ženy opravující rybářské sítě, olej, plátno, 750x1000 mm
56.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 73138, Aug. BrÎmse, Letní noc, mědiryt, 290x180 mm
NÁRODNĺ GALERIE R 150889, BrÎmse A., Letní noc, mědiryt, 290x180 mm
57.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 89309, Otakar Nejedlý, Horská krajina při východu slunce, olej, 485x575 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 10997, Nejedlý O., Krajina s hradem, olej, plátno, 480x585 mm
58.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 89495, Renoir Auguste, Akt, olej, 250x175 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 10869, Renoir Auguste, Stojící akt v přírodě, olej, plátno, 255x180 mm
59.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 97007, Filla Emil, Zátiší, olej, 350x240 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11017, Filla Emil, Zátiší s hlavou lososa, olej, plátno, 240x350 mm
60.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 97024, Marvánek O., Při orání, olej, 490x650 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11026, Marvánek O., Orání s kravami, olej, lepenka, 490x650 mm
61.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 97028, Rodionov M., Starý muž, olej, 540x435 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 10992, Rodionov N., Hlava starce, olej, plátno, 545x435 mm
62.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 97030, Rodionov M., Hlava ruského řeholníka, olej, 500x400 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11033, Rodionov N., Postava Dostojevského, olej, plátno, 505x405 mm
63.  ŽIDOVSKÉ MUZEUM 97018, Oldř. Koníček, Rybář na mořském pobřeží, olej, 550x650 mm
NÁRODNĺ GALERIE O 11025, Koníček O., Jižní město, olej, plátno, 555x665 mm.

E-shop

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2018 zejména ke změně účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., technické vyhlášky o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1238 - Zdravotní služby

ÚZ č. 1238 - Zdravotní služby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 3 novelizovaných zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zásadními změnami byl dotčen zákon o specifických zdravotních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Mgr. Sylva Šiškeová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje judikaturu týkající se problematiky věcné, místní a funkční příslušnosti soudů v civilním, trestním i správním soudnictví, stejně jako judikáty v oblasti obsazení soudu, přidělení soudce, podjatosti, vyloučení a kárné odpovědnosti soudců. Je praktickým pomocníkem ...

Cena: 856 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.