Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


198

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 30. června 2000

o náležitostech návrhu na uzavření smlouvy o propojení a přístupu k síti a o technických a provozních podmínkách přístupu k síti a propojení sítí a připojení neveřejných telekomunikačních sítí k veřejným telekomunikačním sítím

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 109 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 38 odst. 7 a § 41 zákona:

§ 1

Pro účely vyhlášky se rozumí

a)   přístupem k síti - připojení telekomunikačního zařízení poskytovatele telekomunikačních služeb k veřejné telefonní síti nebo pronajatým telekomunikačním okruhům na základě smlouvy s provozovatelem veřejné telefonní sítě nebo s poskytovatelem služby pronájmu telekomunikačních okruhů1) na rozhraní sítě nebo okruhu způsobem umožňujícím poskytování těchto služeb účastníkům, kteří jsou s poskytovatelem telekomunikačních služeb ve smluvním vztahu, a dále též účastníkům a uživatelům služeb veřejné telefonní sítě, popřípadě dalších sítí propojených se sítí provozovatele veřejné telefonní sítě,
b)   podstatnými požadavky - zabezpečení provozuschopnosti sítí a udržování celistvosti sítí i v krizových situacích, vzájemná propojitelnost služeb a ochrana dat o provozu a uživatelích sítě.

§ 2
Náležitosti návrhu na uzavření smlouvy
o přístupu k síti

Návrh žadatele na uzavření smlouvy o přístupu k síti2) musí obsahovat

a)   je-li žadatelem fyzická osoba: jméno a příjmení, bydliště žadatele, rodné číslo nebo datum narození, místo podnikání a ověřenou kopii živnostenského oprávnění žadatele,
   je-li žadatelem právnická osoba: obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo a ověřený výpis z obchodního rejstříku,
b)   kopii licence nebo osvědčení o registraci podle § 51 zákona,
c)   popis poskytovaných služeb,
d)   typ a počet přístupových bodů,3) popřípadě odhad jejich potřeby v období do 1 roku,
e)   typové označení připojovaného telekomunikačního zařízení a údaje o jeho rozhraní a o ověření, schválení nebo uznání jeho technické způsobilosti,
f)   místo připojení,
g)   termín požadovaného přístupu a termín zahájení poskytování služby.

§ 3
Náležitosti návrhu na uzavření smlouvy
 o propojení sítí

Návrh žadatele na uzavření smlouvy o propojení2) musí obsahovat

a)   obchodní jméno žadatele, sídlo, identifikační číslo právnické osoby, kopii licence a ověřený výpis z obchodního rejstříku,
b)   návrh technického řešení propojení:
1.  umístění propojovacích bodů3) (přesné adresy, popřípadě jednoduchý situační náčrt podle katastrální mapy),
2.  kapacitu propojení pro jednotlivé body v počtu okruhů nebo rozhraní podle zvláštního právního předpisu3) pro zahájení provozu, jejich očekávaný počet v dalším období do 1 roku a výhled na 3 roky,
3.  typ použitého telekomunikačního zařízení a údaje o jeho rozhraní a ověření technické způsobilosti rozhraní, jakož i údaje o propojitelnosti služeb se sítí, se kterou se navrhuje propojení,
4.  navrhovaný typ použitého rozhraní (odkaz na technické specifikace rozhraní, popřípadě signalizace, popřípadě synchronizace),
5.  číslování (rozhodnutí o přidělení číselné kapacity),
6.  strukturu sítě a použité přenosové prostředky v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy o propojení, způsob synchronizace sítě,
7.  návrh způsobu dohledu a řízení propojovaných sítí,
c)   odhad objemu provozního zatížení pro první propojení s výhledem na 1 rok a 3 roky v členění na provoz v telefonním obvodu (místní), mezi telefonními obvody (meziměstský) a mezinárodní, na doplňkové operátorské služby, tísňová volání apod. podle typu požadovaných služeb, v hlavní provozní hodině s uvedením předpokládaného stupně koncentrace provozního zatížení do hlavní provozní hodiny, popřípadě jiným způsobem pro jiné druhy služeb, než je služba telefonní,
d)   specifikace a rozsah požadovaných služeb:
1.  služby poskytované v součinnosti smluvních stran (včetně parametrů služeb),
2.  technické a dohledové služby pro provoz sítě poskytované v součinnosti obou smluvních stran, návrh provozních a kontrolních měření v bodě propojení,
3.  služby poskytované uživatelům,
4.  doplňkové služby,
e)   návrh termínů projektu:
1.  termín přejímkových a provozních zkoušek,
2.  termín zahájení poskytování služby,
3.  termín zahájení provozu,
f)   návrh způsobu měření provozu mezi propojovanými sítěmi:
1.  měření provozních ztrát, kvality a spolehlivosti služby,
2.  měření uskutečněného provozu pro vyúčtování,
g)   návrh způsobu vzájemného vyúčtování provozu, návrh cen za propojení pro provoz do sítě žadatele,
h)   návrh způsobu poskytování dat, ochrany uživatelů a návrh ochrany obchodního tajemství smluvních stran podle zvláštního právního předpisu.4)

§ 4
Technické a provozní podmínky přístupu k síti

(1) Smlouva o přístupu k síti musí, kromě náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem,4) obsahovat

a)   typy služeb a jejich popis, popřípadě odkaz na jejich technické specifikace,
b)   ukazatele kvality služeb a metodiku jejího ověřování,
c)   lhůty zřízení služeb,
d)   lhůty oprav poruch,
e)   způsob úhrady za neplnění písmen b) až d) provozovatelem,
f)   způsob vyúčtování a úhrady služeb.

(2) V případě, že žadatel o přístup k síti má oprávnění k poskytování služeb hrazených jiným než obvyklým způsobem, např. předplatními kartami, z peněžních účtů, zpětným voláním a podobně, je podmínkou přístupu uzavření dohody o úhradě těchto služeb mezi provozovatelem sítě a poskytovatelem služeb ve vztahu k provozovatelům sítí a poskytovatelům služeb v sítích, které jsou se sítí provozovatele propojeny.

(3) Pokud je koncové zařízení žadatele připraveno k připojení, provozovatel sítě provede připojení ve lhůtě uvedené ve smlouvě nebo bez odkladu poté, kdy mu bude doručeno rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (dále jen "Úřad").5)

§ 5
Technické a provozní podmínky propojení sítí

Smlouva o propojení sítí musí, kromě náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem,4) obsahovat

a)   popis propojovaných služeb, které mají být poskytovány ve vzájemné spolupráci,
b)   odkazy na technické předpisy, specifikace, normy a opatření vydaná Úřadem, podle nichž bude propojení realizováno,
c)   ukazatele kvality a spolehlivosti služeb a metodiku jejich ověřování,
d)   dohodu o rozdělení a dodržování parametrů stanovených síťovými plány,
e)   umístění propojovacích bodů, popřípadě sdílení zařízení a budov a jeho podmínky,
f)   zpřístupnění propojovacích bodů za účelem údržby, měření a oprav,
g)   přístup k ostatním službám poskytovaným uživatelům,
h)   zajištění výběru provozovatele veřejné telekomunikační sítě,
i)   testy vzájemné propojitelnosti služeb,
j)   údaje o směrování provozu,
k)   měření provozu pro vyúčtování,
l)   ceny za propojení, za zřízení, rozšíření a zrušení propojení, způsob účtování a placení včetně úroků z prodlení a smluvních pokut,
m)   opatření ke splnění podstatných požadavků k zajištění nepřetržitosti služby a provozu včetně krizových situací,
n)   definice a meze odpovědnosti, náhrady škody, kompenzace za neplnění ukazatelů kvality a spolehlivosti služeb,
o)   způsoby řešení sporů mezi stranami, následky porušování smlouvy, zrušení smlouvy,
p)   způsoby řešení pro změny propojení a zrušení nebo rozšíření služeb,
q)   řízení a dohled na provoz a sítě, proškolení obsluh, podmínky řízeného přístupu a autentizace při vzájemné výměně dat a údajů sdílených databází pro operátorské služby,
r)   kontrola propojení služeb, způsob měření dohodnutých parametrů,
s)   práva duševního vlastnictví, ochranu důvěrných informací a obchodního tajemství,
t)   vymezení důvěrných a nezveřejněných částí smlouvy,
t)   trvání smlouvy a způsob projednávání změn smlouvy nebo nové smlouvy.

§ 6

Technické a provozní podmínky připojení
neveřejných telekomunikačních sítí na veřejnou
telekomunikační síť

(1) Provozovatel veřejné telekomunikační sítě může připojit neveřejnou telekomunikační síť na veřejnou telekomunikační síť k zajištění přístupu účastníků neveřejné sítě ke službám veřejné telekomunikační sítě nebo ke službám zprostředkovaným touto sítí.

(2) Technickou a provozní podmínkou připojení neveřejné telekomunikační sítě jsou opatření provozovatele této sítě, která účinně zamezí zprostředkování přístupu uživatelů veřejné telekomunikační sítě ke službám jiné nebo téže veřejné telekomunikační sítě prostřednictvím neveřejné telekomunikační sítě.

(3) Podmínkou připojení neveřejné sítě je uzavření smlouvy mezi provozovatelem veřejné a neveřejné telekomunikační sítě.

(4) Na podmínky připojení se vztahují ustanovení § 2 a 4 vyhlášky.

§ 7
Zvláštní přístup k síti

(1) Provozovatel sítě1) vyhoví požadavkům na přístup k síti i v jiných koncových bodech než v definovaném rozhraní, pokud je takový přístup technicky možný.

(2) Návrh na uzavření smlouvy o zvláštním přístupu k síti může provozovatel sítě odmítnout jen v případě, že takový požadavek neodpovídá možnostem přístupu, popřípadě když nejsou vytvořeny technické a provozní předpoklady pro jeho realizaci. Odmítnutí návrhu musí provozovatel sítě oznámit Úřadu podle § 40 odst. 1 zákona.

(3) Na zvláštní přístup k síti se vztahují ustanovení § 2 a 4 vyhlášky.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Schling v. r.


1)   § 37 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
2)   § 37 odst. 3 zákona č. 151/2000 Sb.
3)   Vyhláška č. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační sítě.
4)   Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 40 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb.

E-shop

Náklady řízení

Náklady řízení

Svoboda, Hromada, Levý, Vláčil, Tlášková, Pirk - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při řešení praktických problémů v této oblasti. Kromě vymezení obecných pojmů čtenář v publikaci najde pasáže věnované rozvržení ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bc. Zdeněk Šenk - Anag, spol. s r. o.

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Praktický rádce v BOZP pro praxi samosprávy Odborný ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože změny nabývají účinnosti postupně, je u každé z nich uvedeno datum konkrétní účinnosti. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku je zařazen podrobný věcný ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.