Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


193

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 7. června 2000,

kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2001 až 2004

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):

§ 1
Účel inventarizace lesů

(1) Inventarizací lesů (dále jen "inventarizace") se získávají údaje o skutečném stavu a vývoji lesů v České republice (dále jen "údaje"), zejména z hlediska funkcí lesů jako významných obnovitelných přírodních zdrojů a důležité složky životního prostředí.

(2) Inventarizací podle tohoto nařízení zůstávají nedotčeny povinnosti inventarizace majetku a závazků stanovené zvláštním právním předpisem.1)

§ 2
Rozsah a způsob provedení inventarizace

(1) Inventarizací se provádí fyzické zjišťování údajů, uvedených v příloze k tomuto nařízení, a to na plochách v územích o základním rozměru 2 x 2 km, rozmístěných v pravidelné síti ve všech lesích na území České republiky. Každá plocha se skládá ze dvou vzájemně nesouvisejících částí kruhového tvaru o poloměru 12,62 m, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny 300 m.

(2) Údaje o každé ploše, zjištěné inventarizací, se zpracují podle jednotlivých souborů údajů, uvedených v příloze k tomuto nařízení, a vyhodnotí podle jednotlivých okresů, krajů, přírodních lesních oblastí a na úrovni České republiky. Součástí vyhodnocení zjištěných údajů je návrh na přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zlepšování skutečného stavu lesů.

§ 3
Organizace inventarizace

(1) Inventarizaci provede Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (dále jen "Ústav") v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2004.

(2) Ministerstvo zemědělství koordinuje provádění inventarizace a dohlíží na její průběh. Ústav provádí inventarizaci v součinnosti s Ministerstvem zemědělství.

§ 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 193/2000 Sb.

Inventarizační údaje

1. Šetření na inventarizační ploše
Identifikační číslo inventarizační plochy
Souřadnice středu inventarizační plochy
Souřadnice náhradního středu inventarizační plochy
Přístupnost a schůdnost inventarizační plochy
Nadmořská výška
Reliéf terénu na inventarizační ploše a v jejím okolí
Jména členů inventarizační skupiny
Datum měření
Druh vlastnictví lesa
Uživatelský vztah
Kraj
Přírodní lesní oblast
Kategorie lesa podle funkce
Soubor lesních typů

2. Popis stromu
Poloha stromu
Číslo stromu
Pozice stromu v mikroreliéfu
Označení dřeviny
Společenstevní postavení stromu
Příslušnost stromu k porostní vrstvě
Výskyt chůdovitých kořenů
Výskyt stojící souše
Výška rozdvojení hlavní osy kmene
Tvar koruny
Poškození způsobené těžbou a přibližováním dřeva
Poškození způsobené loupáním a ohryzem spárkatou zvěří
Poškození kmene hnilobou; výskyt dutin
Výskyt zlomu kmene
Ostatní škody na kmenech
Defoliace celé koruny smrku nebo borovice
Defoliace horní třetiny koruny smrku nebo borovice
Výskyt podvrcholové díry (u smrku a borovice)
Charakter a intenzita barevných změn asimilačních orgánů (u smrku a borovice)
Vitalita listnatých dřevin (u buku a dubu)
Kvalita kmeneVýznam stromu z hlediska ochrany přírody
Příčina chybějícího nebo nově objeveného stromu na ploše

3. Měření stromu
Výčetní tloušťka stromu
Výška stromu
Výška nasazení živé koruny
Výška bezsuké části kmene

4. Šetření v rámci podplochy
Identifikační číslo podplochy
Rozloha podplochy
Kategorie pozemku
Expozice terénu
Sklon terénu
Hospodářský tvar lesa
Bohatost struktury porostu
Stav péče o porosty
Stupeň přirozenosti lesního porostu
Stanoviště cenné bioty
Sesuv půdy
Eroze způsobená vodou
Lavinové pole
Zatížení lesa antropogenní činností
Stanovení zápoje a věku pro jednotlivé porostní vrstvy
Celková pokryvnost mechů
Celková pokryvnost kapraďorostů
Celková pokryvnost travin
Celková pokryvnost bylin
Celková pokryvnost keříčkovitých bylin
Celková pokryvnost keřů
Pokryvnost jednotlivých druhů travin, bylin, mechů a kapraďorostů
Pokryvnost jednotlivých druhů keřů na podploše
Výskyt potravy pro spárkatou zvěř, opad plodů a listí
Přístupnost pro zvěř
Původ materiálu humusové vrstvy L (opad)
Mocnost nadložního humusu (vrstva F+H)
Humusová forma
Půdní typ
Hloubka prokořenění
Výskyt půdy hlubší než 30 cm
Výskyt epifytických lišejníků

5. Obnova na podploše
Přítomnost obnovy
Původ obnovy
Opatření na podporu vzniku přirozené obnovy
Rozmístění sazenic v kultuře nebo v nárostu
Forma smíšení dřevin v kultuře
Faktory ovlivňující negativně obnovu
Dřevina
Výškové třídy obnovy
Počet jedinců obnovy ve výškových třídách
Věk dřeviny v obnově
Ochranná opatření v obnově
Poškození obnovy okusem a vytloukáním
Poškození obnovy loupáním či ohryzem spárkatou zvěří

6. Ležící odumřelé dřevo
Výskyt větví a těžebních zbytků s tloušťkou do 7 cm
Výskyt těžebních zbytků, vývratů a ulomených kmenů tlustších než 7 cm

7. Pařezy
Tloušťka pařezu
Výška pařezu
Stupeň rozkladu dřeva pařezu

8. Inventarizace lesních cest
Nadmořská výška lesní cesty
Význam lesní cesty
Kategorie lesní cesty
Šířka koruny vozovky
Druh povrchu vozovky
Výskyt travního porostu na vozovce
Spád cesty
Stav náspů
Sesuvy a eroze na náspech cesty
Stav odvodnění lesní cesty

9. Inventarizace potoků
Šířka vodní hladiny potoku
Stálost průtoku vody v potoku
Spád toku
Výskyt technických opatření pro hrazení bystřin

10. Inventarizace odvodňovacích zařízení
Šířka vodní hladiny v odvodňovacím zařízení
Stálost průtoku vody v odvodňovacím zařízení

11. Význačné body v terénu
Druh bodu

12. Inventarizace okrajů lesa
Hustota okraje lesa
Dřeviny na okraji lesa
Typ okraje lesa
Výskyt a struktura pásu keřů na okraji lesa

E-shop

Rozvod manželství

Rozvod manželství

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace se zaměřuje na aktuální judikaturu v oblasti nekalé soutěže, doposud v jiných publikacích zabývajících se nekalosoutěžní judikaturou nepublikovanou, tedy na rozhodovací činnost soudů zejména za posledních deset let (v případě Soudního dvora Evropské unie i na ...

Cena: 363 KčKOUPIT

Řešené otázky ke zdanění fyzických osob 2014

Řešené otázky ke zdanění fyzických osob 2014

Ing. Martin Děrgel - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší zejména podrobnější pohled na jedny z nejdůležitějších slev na dani z příjmů fyzických osob – na tzv. vyživovanou manželku (manžela) a na tzv. vyživované dítě. Tato první část je rozčleněna do osmi kapitol věnujících se vždy převážně jedné dílčí problematice, jako jsou ...

Cena: 253 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.