Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 113/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 34, ze dne 3. 5. 2000
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

113

VYHLÁŠKA
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

ze dne 18. dubna 2000,

kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb.

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 30 písm. a), c) a d) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1) zní:


"1)  § 139b odst. 7 až 9 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb.).".

2. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7
Údaje o parcele

V katastru se evidují tyto údaje o parcele:

a)   příslušnost do katastrálního území,
b)   druh číslování parcel (příloha bod 4),
c)   parcelní číslo,
d)   výměra parcely,
e)   kvalita výměry (příloha bod 5),
f)   druh a způsob využití pozemku (příloha body 1 a 2),
g)   typ a způsob ochrany nemovitosti (příloha bod 3),
h)   příslušnost k vlastníku (číslo listu vlastnictví),
i)   právní vztah,
j)   označení listu katastrální mapy,
k)   souřadnice definičního bodu parcely.".

3. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

"§ 7a
Údaje o budově a bytu nebo nebytovém prostoru

V katastru se evidují tyto údaje o budově a bytu nebo nebytovém prostoru (dále jen "jednotka"):

a)   příslušnost do katastrálního území,
b)   údaje o parcele, na níž je budova umístěna [§ 7 písm. b) a c)],
c)   číslo popisné nebo evidenční,
d)   příslušnost budovy k části obce,
e)   číslo jednotky, popř. popis umístění jednotky v budově, pokud jednotky nejsou očíslovány,
f)   typ a způsob využití budovy a typ a způsob využití jednotky (příloha body 2a, 2b a 2c),
g)   typ a způsob ochrany (příloha bod 3),
h)   příslušnost k vlastníku (číslo listu vlastnictví),
i)   právní vztah.".

4. V § 8 odst. 1 se zrušují písmena c) a g).
Dosavadní písmena d), e) a f) se označují jako písmena c), d) a e).

5. V § 9 odst. 1 se zrušuje písmeno c) a v písmenu f) se zrušují slova "na položku výkazu změn a".
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).

6. V § 18 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Každá změna se označuje pořadovým číslem.".
Odstavec 2 se zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

7. V § 28 odst. 1 se písmena "i) a j)" nahrazují písmeny "h) a i)".

8. V § 28 odst. 2 se slova "§ 7 písm. h) a l)" nahrazují slovy "§ 7a písm. c) a d)".

9. V § 28 odst. 3 se písmena "k), m) a n)" nahrazují písmeny "j) a k)".

10. V § 29 odst. 3 se písmena "a) až c), e) a g)" nahrazují písmeny "a) až d)".

11. V § 34 odst. 3 se slova "rozhodnutí o využití území" nahrazují slovy "územní rozhodnutí".

12. Poznámka pod čarou č. 54) zní:


"54)  § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.".

13. V § 36 odst. 5 písm. c) se zrušují slova "nebo nemovitosti přešly do správy Pozemkového fondu České republiky podle zvláštního předpisu64c)" včetně poznámky pod čarou č. 64c).

14. V § 61 odst. 3 se slova "§ 72 odst. 3" nahrazují slovy "§ 66 odst. 9 a § 69 odst. 5".

15. Poznámka pod čarou č. 90) zní:


"90)  § 82 zákona č. 50/1976 Sb.".

16. V § 69 odst. 3 písm. a) se slova "odst. 11" nahrazují slovy "odst. 9".

17. V § 78 odst. 4 ve větě druhé se slova "§ 72 odst. 1" nahrazují slovy "§ 69 odst. 3".

18. V § 85 se slova "§ 7 písm. l)" nahrazují slovy "§ 7a písm. d)" a slova "§ 7 písm. m)" se nahrazují slovy "§ 7 písm. k)".

19. Bod 2 přílohy zní:

(není v textové podobě)

20. Za bod 2 přílohy se vkládají nové body 2a až 2c, které znějí:

(není v textové podobě)

21. Bod 3 přílohy zní:

(není v textové podobě)

22. Za bod 5 přílohy se vkládá nový bod 5a, který zní:

(není v textové podobě)

23. V bodu 9.4 přílohy se v předmětu značky poř. číslo 3.08 slovo "půda" nahrazuje slovem "pozemek".

24. V bodu 10.3 přílohy se v předmětu značky poř. číslo 13 slovo "půda" nahrazuje slovem "pozemek".

25. V bodu 12.2 písm. a) přílohy se zlomek "1/4" nahrazuje zlomkem "1/2".

26. V bodu 16.16 přílohy se v závorce číslice "2" nahrazuje číslicí "1".

Čl. II

(1) Údaje podle ustanovení bodů 2, 2a, 2b, 2c a 3 přílohy se do katastru zavádějí postupně. Datum jejich zavedení oznámí katastrální úřad na své úřední desce nejméně 2 měsíce předem a 2 měsíce po datu zavedení uvedených údajů neodmítne údaje podle ustanovení dosavadních bodů 1 až 3 přílohy, pokud jejich význam bude nepochybný pro zařazení podle nových bodů 2 až 3 přílohy.

(2) Údaje zapsané podle ustanovení dosavadních bodů 2 až 3 přílohy zůstávají v platnosti do doby nejbližší změny v katastru týkající se příslušné nemovitosti.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda:
Ing. Šíma, CSc. v. r.

E-shop

Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky

Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky

Ondrej Hamuľák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Ústavnímu soudu České republiky se v posledních letech dostalo možnosti vyjádřit se k tématu dopadů členství České republiky v Evropské unii na systém českého práva, na úkoly Ústavního soudu i soudů obecných, ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Zákon o ochraně veřejného zdraví, komentář

Zákon o ochraně veřejného zdraví, komentář

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., JUDr. Zdena Krýsová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění poslední novely – zákona č. 267/2015 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví je specifický šíří rozsahu společenských vztahů, které veřejnoprávně reguluje. Zahrnuje řadu oblasti, mezi které patří zejména ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.