Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 104/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 32, ze dne 25. 4. 2000
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

104

ZÁKON

ze dne 4. dubna 2000

o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
STÁTNĺ FOND DOPRAVNĺ INFRASTRUKTURY

§ 1

(1) Zřizuje se Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem v Praze (dále jen "Fond").

(2) Fond je právnickou osobou podřízenou Ministerstvu dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo").

(3) Majetek, s nímž Fond hospodaří, je ve vlastnictví státu.

§ 2
Účel Fondu

Fond používá svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto rozsahu:

a)   financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic,1)
b)   poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic,
c)   financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah,2)
d)   financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest,3)
e)   úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby,
f)   poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah,
g)   poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,
h)   poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek,
i)   náklady na činnost Fondu.

§ 3

(1) Fond uzavírá s příjemci finančních prostředků z Fondu smlouvy podle zvláštního zákona,4) jejichž předmětem je dosažení účelu Fondu podle § 2. Fond je odpovědný za efektivní využití těchto prostředků podle schváleného rozpočtu.

(2) Fond je oprávněn kontrolovat u příjemců finančních prostředků jejich užití podle smluv uzavřených podle odstavce 1. Při zjištění závažných nesrovnalostí je oprávněn žádat jejich vrácení, pozastavit jejich čerpání a činit další nezbytná opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti a souladu financovaných činností s platnými předpisy a mezinárodními závazky. Fond je oprávněn zjišťovat u příjemců finančních prostředků a osob se smluvními závazky vůči nim veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu.

(3) Podrobnosti o činnosti Fondu a o jeho vnitřní organizaci stanoví statut Fondu, který na návrh ministra dopravy a spojů (dále jen "ministr") schvaluje vláda.

§ 4
Příjmy Fondu

(1) Příjmy Fondu tvoří

a)   převody prostředků z Fondu národního majetku,
b)   převody výnosů silniční daně,
c)   převody podílu z výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv,
d)   převody výnosů z poplatků za použití vybraných druhů dálnic a rychlostních silnic,5)
e)   výnosy z cenných papírů nebo veřejných sbírek organizovaných Fondem,
f)   úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob,
g)   příspěvky z Evropské komise poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů,
h)   dary a dědictví,
i)   dotace ze státního rozpočtu.

(2) Výši podílu z plateb spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv stanoví zvláštní právní předpis.

(3) Dary a dědictví může Fond jménem České republiky přijmout a použít jen za podmínek a pro účely stanovené dárcem nebo zůstavitelem, pokud se tyto podmínky a účely shodují s předmětem činnosti Fondu.

(4) Zůstatky příjmů Fondu se na konci každého kalendářního roku převádějí do kalendářního roku následujícího.

§ 5
Rozpočet a účetnictví Fondu

(1) Fond sestavuje pro každý rozpočtový rok návrh rozpočtu Fondu, který předkládá prostřednictvím ministra k projednání vládě a ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky současně s návrhem státního rozpočtu České republiky. Součástí rozpočtu Fondu je

a)   jmenovitý seznam akcí financovaných z Fondu včetně rozpočtovaných částek a lhůt realizace,
b)   přehled pohledávek a závazků,
c)   návrh struktury úvěrů, které hodlá Fond v rozpočtovém roce přijmout, včetně lhůt splatnosti a limitů úrokové míry,
d)   návrh kalendáře splátek jistiny a úroků přijatých úvěrů.

(2) Po skončení rozpočtového roku sestavuje Fond návrh roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti Fondu (dále jen "výroční zpráva") a předkládá ji prostřednictvím ministra k projednání vládě a ke schválení Poslanecké sněmovně do tří měsíců po skončení rozpočtového roku. Roční účetní závěrka Fondu musí být před jejím předložením Poslanecké sněmovně ověřena auditorem.

(3) Výdajová stránka rozpočtu Fondu je členěna ve shodě s účelem Fondu podle § 2 písm. a) až i) a podle jednotlivých investičních akcí.

(4) Dodatečné přijímání úvěrů v rozpočtovém roce schvaluje vláda na základě návrhu Fondu předloženého prostřednictvím ministra. Ustanovení odstavce 3 se použije obdobně.

(5) Fond vede účetnictví podle zvláštního zákona.6)

(6) Fond hospodaří ve dvou účetně oddělených okruzích tak, aby byly samostatně sledovány náklady na vlastní činnost od ostatních činností Fondu.

§ 6
Orgány Fondu

Orgány Fondu tvoří výbor Fondu (dále jen "výbor"), dozorčí rada Fondu (dále jen "dozorčí rada") a ředitel Fondu (dále jen "ředitel").

Výbor
§ 7

(1) Výbor má devět členů. Předsedou výboru je ministr.

(2) Místopředsedu a dalších sedm členů výboru jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra na funkční období čtyř let. Členové výboru mohou být jmenováni nejvýše na dvě po sobě jdoucí funkční období.

(3) Předseda řídí činnost výboru. Jednání výboru se řídí jednacím řádem, který schvaluje výbor usnesením.

(4) Členům výboru přísluší odměna, kterou vláda stanoví usnesením. Odměna a refundace mzdy zaměstnavateli členů výboru je nákladem na činnost Fondu podle § 2 písm. i).

(5) Členství ve výboru je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu podle zvláštního právního předpisu.7)

§ 8

(1) Výbor jedná o věcech, které jsou účelem Fondu nebo předmětem činnosti Fondu.

(2) Výbor schvaluje

a)   návrh rozpočtu Fondu,
b)   návrh roční účetní závěrky Fondu,
c)   návrh výroční zprávy Fondu,
d)   časový plán příjmů a výdajů Fondu,
e)   roční program vyhlašovaných výběrových řízení na realizace investičních akcí podle zvláštního právního předpisu,
f)   uvolnění prostředků na investiční akce podle schváleného statutu Fondu,
g)   kontrolní zprávy o postupu investičních akcí,
h)   vyúčtování investičních akcí.

(3) Rozhodnutí výboru zveřejní ministerstvo ve Věstníku dopravy.

(4) Výbor jmenuje a odvolává ředitele. Jmenování zakládá pracovní poměr k Fondu.

(5) Výbor stanovuje řediteli plat podle zvláštního právního předpisu.8)

§ 9
Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Dozírá na činnost a hospodaření Fondu. Dozorčí rada má pět členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na funkční období čtyř let.

(2) Dozorčí rada zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada se usnáší hlasováním. Volba je provedena nebo usnesení je přijato, pokud pro ně hlasují nejméně čtyři členové dozorčí rady.

(3) Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem, který schvaluje dozorčí rada usnesením.

(4) Dozorčí rada informuje neprodleně o nedostatcích zjištěných v činnosti a hospodaření Fondu ministerstvo, vládu a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

(5) Členům dozorčí rady přísluší odměna, kterou vláda stanoví usnesením. Odměna a refundace mzdy zaměstnavateli členů dozorčí rady je nákladem na činnost Fondu podle § 2 písm. i).

(6) Členství v dozorčí radě je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu podle zvláštního právního předpisu.7)

§ 10
Ředitel

(1) Ředitel je statutárním orgánem Fondu.

(2) Ředitel zejména

a)   provádí rozhodnutí výboru o uvolnění prostředků Fondu na akce podle § 2,
b)   provádí další opatření schválená nebo projednaná výborem,
c)   řídí činnost aparátu Fondu.

§ 11
Ustanovení o střetu zájmů

(1) Výkon funkce místopředsedy výboru, člena výboru nebo člena dozorčí rady je neslučitelný s funkcí ředitele, s pracovním poměrem vůči Fondu a s funkcemi v řídících a dozorčích orgánech právnických osob, kterým byly poskytnuty prostředky Fondu.

(2) Členové orgánů Fondu nesmějí být výdělečně činní v pracovněprávním, služebním či obdobném poměru u fyzických a právnických osob, kterým byly nebo mají být poskytnuty prostředky z Fondu.

(3) Místopředsedu výboru nebo člena výboru vláda v případě porušení povinností uvedených v odstavcích 1 a 2 odvolá.

(4) Fond je oprávněn požadovat, aby osoba, která uvedené povinnosti porušila, vydala prospěch, který tímto získala. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.§ 12

Odměňování zaměstnanců Fondu se řídí zvláštním právním předpisem.8)

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

§ 13

Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 120/1995 Sb. a zákona č. 135/1996 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 2 písm. b) bod 7 zní:

"7.  k převodu na Státní fond dopravní infrastruktury pro financování staveb celostátních a regionálních drah, jde-li o majetek Fondu získaný privatizací majetku Českých drah,".

2. V § 18 odst. 2 písm. b) se za bod 7 vkládá nový bod 8, který zní:

"8.  k převodu na Státní fond dopravní infrastruktury,".

Dosavadní body 8 a 9 se označují jako body 9 a 10.

ČÁST TŘETĺ
PŘECHODNÉ USTANOVENĺ
§ 14

Fond sestavuje pro rok 2000 svůj rozpočet v návaznosti na kapitolu 327 státního rozpočtu pro rok 2000 a rozpočet předkládá ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


1)   § 2 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
2)   § 3 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.  23/2000 Sb.
3)   § 3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
4)   Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.
6)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 124 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.  74/1994 Sb.
8)   Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Daniela Kovářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Tato ojedinělá příručka navazuje na první vydání úspěšné publikace Rodina a výživné. Publikace přehledně a srozumitelně seznamuje s vyživovací povinností v rodině, ale i např. mezi rozvedenými manžely či dalšími příbuznými, vše po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Insolvenční správce

Insolvenční správce

Mgr. Zuzana Šnoblová, Mgr. Bc. Vítězslav Němčák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace nabízí praktickou pomůcku pro přípravu ke zkouškám a zvláštním zkouškám insolvenčního správce. Popisuje organizační průběh těchto zkoušek – včetně upozornění na všechny úkony, které jsou uchazeči o tuto zkoušku povinni vykonat, zmiňuje také materiály sloužící k přípravě a ...

Cena: 536 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.