Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 85/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 28, ze dne 4. 4. 2000

85

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 22. března 2000,

kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Mazák a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.)

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) se zřetelem na § 28 odst. 1 a § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

Čl. I

Vyhlášení národní přírodní rezervace Mazák
§ 1

(1) Vyhlašuje se národní přírodní rezervace Mazák (dále jen "národní přírodní rezervace") v Beskydech.

(2) Předmětem ochrany jsou přirozená a přírodě blízká lesní společenstva na západním svahu Lysé hory, charakteristická přirozenými procesy nepřetržitého vývoje původních populací lesních dřevin a výskytem ohrožených druhů vázaných na toto ojedinělé prostředí.

§ 2

Vymezení národní přírodní rezervace

(1) Národní přírodní rezervace se rozkládá v okrese Frýdek-Místek v katastrálním území Staré Hamry 2 na částech pozemkových parcel č. 424/10, 424/11, 424/12, 424/13, 424/14, 424/15, 424/17, 424/18, 1009/5, 3145/1 a 3146. Celková výměra národní přírodní rezervace je 92,9082 ha.

(2) Grafické znázornění území národní přírodní rezervace je obsaženo v přílohách č. 1 a č. 2 k vyhlášce.

(3) Mapový podklad, v němž je zakresleno území národní přírodní rezervace, je kromě evidence v ústředním seznamu ochrany přírody1) uložen na Ministerstvu životního prostředí, na Správě Chráněné krajinné oblasti Beskydy, na Okresním úřadu Frýdek-Místek, na Obecním úřadu Ostravice, na Obecním úřadu Malenovice a Obecním úřadu Staré Hamry.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

V návaznosti na základní ochranné podmínky2) se jako bližší ochranné podmínky stanoví, že jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody3) lze:

a)   provádět změny druhu pozemků a změny způsobu jejich využití, nevyplývá-li to z plánu péče4) o národní přírodní rezervaci,
b)   provádět těžební, výchovné nebo pěstební práce v lesích, kde vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu,
c)   využívat pro zalesňování sadební materiál, který nepochází z osiva získaného z území národní přírodní rezervace,
d)   provádět opravy a údržbu stávajících komunikací, lesních cest a pěšin,
e)   provádět geologické práce spojené se zásahem do území,
f)   volně přikrmovat zvěř a zřizovat myslivecká zařízení,
g)   pořádat hromadné veřejné akce, zejména sportovní a turistické.

§ 4

Ochranné pásmo

Ochranné pásmo,5) které slouží k zabezpečení národní přírodní rezervace před rušivými vlivy z okolí, má šířku 50 m podél hranice národní přírodní rezervace, s výjimkou pozemků na vrcholu Lysé hory, a to pozemkových parcel č. 891/2 a 891/7 v katastrálním území Malenovice, stavební parcely č. 1003 a pozemkových parcel č. 2483/2, 2483/5, 2483/10, 2483/15 v katastrálním území Krásná pod Lysou horou, stavební parcely č. 771 a pozemkové parcely č. 437/3 v katastrálním území Staré Hamry 1.

§ 5

Ustanovení zrušovací

Zrušuje se výnos Ministerstva kultury č. j. 18. 986/55 ze dne 4. června 1956 (reg. v částce 87/1956 Ú. l. ), kterým byla zřízena státní přírodní rezervace Mazák.

Čl. II
Změna výnosu Ministerstva kultury
České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP
ze dne 29. listopadu 1988 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná (reg. v částce 49/1988 Sb.)

§ 6

Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná (reg. v částce 49/1988 Sb.) se mění takto:

V příloze II se zrušuje text "SPR "Mazák", k. ú. Staré Hamry v okrese Frýdek-Místek; částka 87/1956 Ú. l.".

Čl. III
Změna vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů

§ 7

V příloze č. V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje tento řádek:"Mazák FM Staré Hamry 2 + Výnos MK č. 18.986/55 (4. 6. 1956)".

Čl. IV

Účinnost
§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.


1)   § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 29 zákona č. 114/1992 Sb.
3)   § 44 odst. 2 a § 79 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb.
4)   § 38 zákona č. 114/1992 Sb.
5)   § 37 zákona č. 114/1992 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 85/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 85/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

E-shop

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávky pomoci v hmotné nouzi

JUDr. Naděžda Břeská, Mgr. Tomáš Urban, Mgr. Lucie Vránová - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), a to i ve vazbách na ostatní dávkové systémy. Podrobněji k obsahu publikace Jde o srozumitelný a ucelený výklad celého systému ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Michal Janovec - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá dohledem nad finančním trhem a jeho integrací. Integrace dohledu je proces relativně dlouhodobý, avšak velmi intenzivní jsou tyto integrační postupy a změny po finanční krizi v letech 2007–2008, kdy problémy na finančním trhu ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.