Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 82/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 27, ze dne 31. 3. 2000
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

82

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 24. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 21 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu):

Čl. I

Vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za slovo "nádrže," vkládají slova "sudy, přepravní nádoby nebo obaly, které splňují požadavky stanovené zvláštním zákonem,1)".

2. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Pro stanovení objemového množství a objemové koncentrace lihu jsou rozhodné výsledky měření

a)   hustoty stanovené pyknometrickou metodou,
b)   hustoty stanovené areometrem, který splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem1) pro měření při teplotě 20 oC, nebo
c)   metodou plynové chromatografie.".

3. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Při použití více způsobů měření uvedených v odstavci 1 je rozhodující výsledek měření provedeného metodou stanovení hustoty pyknometricky.".

4. V § 6 odst. 5 se tečka na konci věty vypouští a doplňují se slova " , popřípadě metodou plynové chromatografie.".

5. V § 6 odst. 6 se tečka na konci věty vypouští a doplňují se slova "nebo metodou plynové chromatografie.".

6. V § 6 se doplňují odstavce 13 a 14, které znějí:

"(13) Obsah Denatonium benzoátu (Benzyldiethyl-N-2,6-xylyl-carbamoyl-methyl-amonium benzoát) se stanoví metodou kombinace plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií nebo metodou kombinace vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií.

(14) Obsah 2-methyl-2-propanolu se stanoví metodou plynové chromatografie.".

7. Příloha č. 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3) zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 141/1997 Sb.

 

Druhy a minimální množství denaturačních prostředků a účel použití denaturovaného lihu

Pořad.číslo

Denaturační prostředek

Množství nezředěného denaturačního prostředku Účel použití denaturovaného lihu
nejmenší
obsah denaturačního prostředku
na 1 l etanolu
nejmenší
přídavek denaturačního prostředku
na 1 m3
etanolu
při 20 oC
1 Denaturační směs pro obecně denaturovaný etanol 7 ml 7 l bez omezení
2 Benzin lékařský 10 ml 10 l k laboratorním účelůmk použití ve zdravotnických zařízeních a lékárnách a k výdeji občanům lékárnami v balení do 200 mlk dodávkám distributorům léčiv3)k výrobě pektinu, léčiv a desinfekčních roztoků
3 Benzin lékařský 20 ml 20 l k technickému použití u zpracovatele lihu
4 Benzin technický čisticí 20 ml 20 l k technickému použití u zpracovatele lihu
5 Petrolej na svícení 20 ml 20 l k technickému použití u zpracovatelelihu
6 Toluen 20 ml 20 l k technickému použití u zpracovatele lihu
7 Ajatin (chlorid benzalkonia) 10 g  10 kg k maskérským účelům
8 Ajatin (chlorid benzalkonia) ve směsi s glycerolem 100 g(10 g ajatinu a90 g glycerolu) 100 kg(10 kg ajatinu a90 kg glycerolu) k výrobě kosmetických přípravků
9 Aceton 50 ml 50 l k výrobě čistých chemikálií, kovových vláken, katalyzátorů, elektronek, televizních obrazovek, polovodičů
10 Aceton 100 ml 100 l k technickému použití u zpracovatele lihu
11 Fenol 4 g 4 kg pro nemocniční účelyk výrobě fotografického papíru, filmů, papíru, korkových desek, těsnění
12 Hexan 10 ml 10 l k laboratorním účelům pro spektrometrii
13 2-propanol (Isopropylalkohol) 100 ml 100 l k výrobě čistých chemikálií, katalyzátorů, kosmetikypro konzervaci přírodních květů do kolínských vod
14 Methanol 50 ml 50 l k laboratorním účelům
15 Šelak 50 g 50 kg k výrobě laků, apretur, glazur, politur a zrcadel
16 Ocet kvasný lihový10% 200 ml 200 l k výrobě kvasného lihového octa
17 Octan ethylnatý 20 g 20 kg k výrobě octanu ethylnatéhok úpravě pitné vody
18 Amoniak 10 ml 10 l k výrobě krmného droždík výrobě přípravku Diastabil
19 Denatonium benzoate (Benzyldiethyl-N-2,6-xylyl-carbamoyl-methyl-amonium benzoát) 30 mg 30 g k výrobě kosmetických přípravků, které nepřicházejí do styku s dutinou ústní
20 Denatonium benzoate
(Benzyldiethyl-N-2,6-xylyl-carbamoyl-methyl-amonium benzoát)
2 mg 2 g k výrobě lihu syntetického technického zvláštně denaturovaného, určeného k technickému použití u zpracovatele lihu

3)  Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.".

8. V příloze č. 3 hlavička tabulky zní:

"Druh lihu Ethanol v % objemových nejméně Methanol v g/la* nejvýše Vyšší alkoholyv mg/la* nejvýše Aldehydy vmg/la* nejvýše Fural vmg/la* nejvýše Volné kyseliny jako kyselina octová vmg/la* nejvýše Dusíkaté zásady jako methyl-amin vmg/la* nejvýše Odparek sušený při 105 oC vmg/la* nejvýše Estery v mg/la* nejvýše Ostatní znaky".

9. V příloze č. 3 se za řádek "kvasný rafinovaný velejemný" vkládá nový řádek, který zní:

"- velejemný
neutrální
96,0    0,5    5,0    5,0    neprokazatelný 15    2,2    15     13     vůně a chuť
čistá, bez
cizích
pachů
a příchutí,
odpovídající
zpracované
surovině
vzhled
čirý bez
zákalů
a sedlin,
obsah
terciárního
butanolu
(2-methyl-
2-propa-
nolu)
nejvýše
5mg/la*".

10. V Příloze č. 3 se za řádek "Zvláštně denaturovaný syntetický" vkládá nový řádek, který zní:

"Zvláštně
denatu-
rovaný
syntetický
technický
   92,9                                                                                      celkový ob-
sah vyšších
alkoholů
a ostatních
těkavých
složek
nejméně
7g/la*,
z toho
nejméně
4g/la*
sumy
všech
butanolů,
Denato-
nium
benzoate
2mg/la*".

11. V Příloze č. 4 text pod pořadovými čísly 2, 3 a 6 zní:

"Poř. číslo Druh ztrát Norma
v %
Specifikace činnosti Základ pro výpočet normy ztrát
2 Manipulační 0,10 manipulace v zemědělských a ovocných lihovarech celkový příjem lihu bez počáteční zásoby a celkové vydání lihu bez konečné zásoby
0,10 manipulace v zemědělských lihovarech se samostatnou rafinerií, pokud vedou oba tyto provozy samostatný záznam a mezi těmito provozy nedochází k přepravě lihu, ale pouze k evidenčnímu převodu lihu pro zemědělský lihovar příjem lihu bez počáteční zásoby a pro rafinerii celkové vydání lihu bez konečné zásoby
0,05 manipulace v jiných než zemědělských a ovocných lihovarech s výjimkou pěstitelských pálenic celkový příjem lihu bez počáteční zásoby a celkové vydání lihu bez konečné zásoby
0,05 manipulace v likérkách a u ostatních zpracovatelů lihu celkové množství lihu obsaženého ve výrobcích předaných na sklad hotových výrobků
3 Skladovací 0,10 skladování lihu a polotovarů v jiných než dřevěných nádobách evidované množství lihu na zásobě výrobce a zpracovatele lihu a evidované množství lihu na zásobách státních hmotných rezerv k poslednímu dni kalendářního měsíce, přičemž do základu není dovoleno započítávat zásoby lihu a množství lihu v hotových výrobcích stočených do expedičních nebo spotřebitelských obalů
0,20 skladování polotovarů v dřevěných nádobách o obsahu více než 300 litrů
0,35 skladování polotovarů v dřevěných nádobách o obsahu nejvýše 300 litrů
6 Při zpracování lihu 3,60 výroba macerátů celková spotřeba lihu
1,30 výroba průtahových destilátů použitého na výrobu macerátůmnožství lihu použitého ve výrobě průtahového destilátu
3,00 staření lihovin a ovocných a jiných destilátů (polotovarů) jinými fyzikálními nebo chemickými metodami nebo vymrazováním, při kterém byl oddělen vymrazený podíl množství lihovin a ovocných a jiných destilátů (polotovarů), u kterých bylo podle stanoveného technologického postupu provedeno umělé staření některou z fyzikálních nebo chemických metod nebo u kterých byla provedena technologická úprava vymrazování podle stanoveného technologického postupu s následným oddělením vymrazeného podílu
1,80 výroba sladové whisky množství lihu obsaženéhov polotovaru určeném k výrobě sladové whisky
0,90 výroba konzumního lihu 80% množství lihu použitého k výrobě polotovaru konzumního lihu 80%
1,00 filtrace lihu přes aktivní uhlí, karbonifikace a jiné fyzikální nebo chemické úpravy lihu množství lihu použitého k provedení technologickým postupem určenéúpravě lihu některou ze specifikovaných metod
3,60 čiření lihu bentonitem s následnou filtrací množství lihu, u kterého bylo podle technologického postupu provedeno čiření bentonitem s následnou filtrací
0,30 scelování destilátů množství lihu obsaženého v destilátech, u kterých byla provedena technologická úprava egalizace scelováním různých destilátů
1,60 výroba emulzních likérů množství lihu použitého k výrobě emulzních likérů
1,00 výroba lihovin s výjimkou emulzních likérů a výroba jiných výrobků obsahujících líh množství lihu použitého k výrobě lihovin, s výjimkou emulzních likérů, a množství lihu použitého k výrobě jiných výrobků obsahujících líh".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Výpočet norem ztrát se provádí v roce 2000 podle dosavadních právních předpisů v termínu pro uzavření lihových bilancí2)

a)   u výroby macerátů, digerátů, lihových perkolátů, výtažků a trestí, vyrobených macerací nebo digerací,
b)   u výroby lihovin, s výjimkou emulzních likérů, a výroby jiných výrobků obsahujících líh.".

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000, s výjimkou čl. I bodu 10, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Věra Kalvodová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Trest odnětí svobody a jeho výkon analyzuje postavení trestu odnětí svobody v sankčním systému trestního práva, identifikuje problémy s tímto trestem a jeho výkonem spojené a nabízí i možnosti jejich řešení, a to v historickém kontextu, v mezinárodních i evropských ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 4. vydání

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 4. vydání

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem, je strukturována tak, aby ji mohli používat efektivně jak začínající ředitelé, ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.