Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


81

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 21. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících

Ministerstvo financí stanoví podle § 21 odst. 2 písm. a), e), i) a j) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 22/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, se mění takto:

1. V nadpisu pod částí první za slovo "lihovaru" a v nadpisu pod § 1 za slovo "lihovaru" se vkládají slova "a zvláštního lihovaru".

2. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "V lihovarech a zvláštních lihovarech se při samostatné rafinaci lihu zajišťují závěrami spojovací potrubí od chladiče k měřidlům a měřidla.".

3. V nadpisu části druhé se vypouštějí slova "s výjimkou lihu syntetického technického".

4. V § 3 se v úvodní větě za slova "vyrobeného lihu" vkládají slova "a samostatně rafinovaného lihu".

5. V § 3 písmeno d) zní: 

"d)  stacionární nádrže pro měření přiboudliny, pro měření úkapů a dokapů v ovocných lihovarech a pěstitelských pálenicích, pro měření úkapů a dokapů při samostatné rafinaci lihu, pro měření lihu syntetického technického nebo pro měření v případech uvedených v § 9.".

6. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Měření lihu lze provádět pouze ověřenými měřidly,2) která jsou zajištěna závěrami finančního úřadu.".

7. V § 5 odst. 1 se za slova "umístění měřidla" vkládají slova "a platnost ověření měřidla".

8. V § 6 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "U měřidel používaných pro měření lihu při samostatné rafinaci se provádí váhová zkouška pouze v případě pochybnosti o správné funkci měřidla.".

9. V § 7odstavec 4 zní:

"(4) Při změně odchylek zjištěných při váhové měrné zkoušce nebo při ověřování měřidel se u měřidel uvedených v § 3 písm. b) a c) upravují kalibrační faktory měřicí soustavy za přítomnosti vyškoleného zaměstnance finančního úřadu a zaměstnance Českého metrologického institutu.2)".

10. V § 8 odst. 3 se slovo "měřičem" nahrazuje slovem "měřidlem".

11. V § 12 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Při používání měřicích systémů tvořených průtočným měřidlem, měřidly hustoty a teploty a vyhodnocovací jednotkou, se množství lihu zjišťuje ze záznamu vyhodnocovacího zařízení, které obsahuje program pro výpočet množství lihu v měřicích jednotkách.4)".

12. V § 12 odst. 4 se slova "menších obalů" nahrazují slovy "obalů s obsahem menším než 200 litrů".

13. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Měřicí systémy tvořené průtočným měřidlem, měřidly hustoty a teploty a vyhodnocovací jednotkou musí být typově schválené pro měření lihu a ověřené podle zvláštních předpisů.3)".

14. V nadpisu části třetí se slova v závorce "k § 12 odst. 5 zákona o lihu" nahrazují slovy "k § 12 odst. 7 zákona o lihu".

15. V § 18 odst. 6 se na konci textu písmene c) doplňují tato slova: "nebo množství přijatého lihu podle dokladu o jeho příjmu, pokud není povinnost vystavovat dodací list podle § 12 odst. 7 zákona o lihu".

16. V § 18 odst. 9 písm. b) se slova "§ 12 odst. 5 zákona o lihu" nahrazují slovy "§ 12 odst. 7 zákona o lihu".

17. V § 18 se doplňují odstavce 13, 14 a 15, které včetně poznámky pod čarou č. 8a) znějí:

"(13) Distributoři léčiv8a) (dále jen "distributor") vedou záznam o lihu denaturovaném lékařským benzinem s nejmenším přídavkem 10 l lékařského benzinu na 1 m3 etanolu (dále jen "lihobenzin") v rozsahu stanoveném pro ostatní zpracovatele lihu v § 22.

(14) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro lihobenzin nakupovaný, prodávaný a spotřebovaný v lékárnách a zdravotnických zařízeních.

(15) Lékárny a zdravotnická zařízení vykazují příjem a vydání lihobenzinu podle samostatné evidence příjmu, vydání a spotřeby v kilogramech nebo litrech lihobenzinu. V této evidenci musí rozlišit lihobenzin s odlišnou koncentrací etanolu. Vedení záznamu podle § 22 se nevyžaduje a evidence se předkládá finančnímu úřadu na vyžádání.


8a)  Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.".

18. V § 20 odst. 2 písm. a) se slova "§ 4 odst. 6 zákona o lihu" nahrazují slovy "§ 4 odst. 7 zákona o lihu".

19. V § 21 se slova "lihových nápojů" nahrazují slovy "ostatních alkoholických nápojů".

20. V § 24 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)   průmyslový lihovar nebo zemědělský lihovar, pokud je současně i výrobcem lihovin, octa nebo zpracovatelem lihu, uzavírá samostatně vedené záznamy dnem ukončení sezonní výroby lihu, při nepřetržité výrobě lihu každoročně dnem 30. září.".

21. V § 24 odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní:

"f)   ovocný lihovar, který je současně i výrobcem lihovin, octa nebo zpracovatelem lihu, uzavírá samostatně vedené záznamy každoročně dnem 31. prosince. Po dohodě s finančním úřadem může tyto záznamy uzavřít i dnem ukončení sezonní výroby lihu, případně při nepřetržité výrobě lihu každoročně dnem 30. září.".

22. V § 24 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Vede-li právnická nebo fyzická osoba více samostatných záznamů, uzavírá každý záznam zvlášť.".Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

23. V § 24 odstavec 10 zní:

"(10) Subjekt, který vede více samostatných záznamů, předloží souhrnnou zprávu podle odstavců 8 a 9, do níž zahrne údaje z jednotlivých samostatných záznamů.".

24. V § 25 se slova "§ 21 odst. 2 písm. a) a § 22 odst. 2 písm. b)" nahrazují slovy "§ 21 odst. 2 písm. a) a d) a § 22 odst. 2 písm. b) a d)".

25. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu zní:

"ČÁST ŠESTÁ

POVOLENĺ K NÁKUPU NEBO DOVOZU LIHOBENZINU
[k § 21 písm. j) zákona o lihu]
§ 26a

U lihobenzinu se vyžaduje povolení k nákupu nebo dovozu podle § 12 odst. 1 zákona o lihu s těmito výjimkami:

a)   u lékáren a zdravotnických zařízení, které nakupují lihobenzin od distributorů, se povolení Ministerstva financí k nákupu lihu nevyžaduje,
b)   povolení Ministerstva financí se dále nevyžaduje při vzájemných dodávkách lihobenzinu mezi lékárnami a zdravotnickými zařízeními a při výdeji lihobenzinu v lékárnách občanům v balení do 200 ml.".

Dosavadní část šestá se označuje jako část sedmá.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.

Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace čtenáři poskytuje soubor relevantní judikatury zaměřený na smluvní pokutu, jeden z nejrozšířenějších zajišťovacích prostředků. Přehled je koncipován tak, aby smluvním stranám poskytl na základě rozhodovací činnosti soudů praktický návod ke správné aplikaci tohoto ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Praktický průvodce veřejnou podporou

Praktický průvodce veřejnou podporou

JUDr. Michael Kincl - BOVA POLYGON

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku práva EU, kterou je regulace veřejné podpory. Její zaměření ocení všichni, kdo se účastní procesu poskytování veřejných prostředků, zejména pak úředníci veřejné správy, žadatelé o financování z veřejných rozpočtů a nejrůznějších fondů, ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

JUDr. Jaroslav Kobík - Anag, spol. s r. o.

Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.