Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


81

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 21. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících

Ministerstvo financí stanoví podle § 21 odst. 2 písm. a), e), i) a j) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 22/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, se mění takto:

1. V nadpisu pod částí první za slovo "lihovaru" a v nadpisu pod § 1 za slovo "lihovaru" se vkládají slova "a zvláštního lihovaru".

2. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "V lihovarech a zvláštních lihovarech se při samostatné rafinaci lihu zajišťují závěrami spojovací potrubí od chladiče k měřidlům a měřidla.".

3. V nadpisu části druhé se vypouštějí slova "s výjimkou lihu syntetického technického".

4. V § 3 se v úvodní větě za slova "vyrobeného lihu" vkládají slova "a samostatně rafinovaného lihu".

5. V § 3 písmeno d) zní: 

"d)  stacionární nádrže pro měření přiboudliny, pro měření úkapů a dokapů v ovocných lihovarech a pěstitelských pálenicích, pro měření úkapů a dokapů při samostatné rafinaci lihu, pro měření lihu syntetického technického nebo pro měření v případech uvedených v § 9.".

6. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Měření lihu lze provádět pouze ověřenými měřidly,2) která jsou zajištěna závěrami finančního úřadu.".

7. V § 5 odst. 1 se za slova "umístění měřidla" vkládají slova "a platnost ověření měřidla".

8. V § 6 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "U měřidel používaných pro měření lihu při samostatné rafinaci se provádí váhová zkouška pouze v případě pochybnosti o správné funkci měřidla.".

9. V § 7odstavec 4 zní:

"(4) Při změně odchylek zjištěných při váhové měrné zkoušce nebo při ověřování měřidel se u měřidel uvedených v § 3 písm. b) a c) upravují kalibrační faktory měřicí soustavy za přítomnosti vyškoleného zaměstnance finančního úřadu a zaměstnance Českého metrologického institutu.2)".

10. V § 8 odst. 3 se slovo "měřičem" nahrazuje slovem "měřidlem".

11. V § 12 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Při používání měřicích systémů tvořených průtočným měřidlem, měřidly hustoty a teploty a vyhodnocovací jednotkou, se množství lihu zjišťuje ze záznamu vyhodnocovacího zařízení, které obsahuje program pro výpočet množství lihu v měřicích jednotkách.4)".

12. V § 12 odst. 4 se slova "menších obalů" nahrazují slovy "obalů s obsahem menším než 200 litrů".

13. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Měřicí systémy tvořené průtočným měřidlem, měřidly hustoty a teploty a vyhodnocovací jednotkou musí být typově schválené pro měření lihu a ověřené podle zvláštních předpisů.3)".

14. V nadpisu části třetí se slova v závorce "k § 12 odst. 5 zákona o lihu" nahrazují slovy "k § 12 odst. 7 zákona o lihu".

15. V § 18 odst. 6 se na konci textu písmene c) doplňují tato slova: "nebo množství přijatého lihu podle dokladu o jeho příjmu, pokud není povinnost vystavovat dodací list podle § 12 odst. 7 zákona o lihu".

16. V § 18 odst. 9 písm. b) se slova "§ 12 odst. 5 zákona o lihu" nahrazují slovy "§ 12 odst. 7 zákona o lihu".

17. V § 18 se doplňují odstavce 13, 14 a 15, které včetně poznámky pod čarou č. 8a) znějí:

"(13) Distributoři léčiv8a) (dále jen "distributor") vedou záznam o lihu denaturovaném lékařským benzinem s nejmenším přídavkem 10 l lékařského benzinu na 1 m3 etanolu (dále jen "lihobenzin") v rozsahu stanoveném pro ostatní zpracovatele lihu v § 22.

(14) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro lihobenzin nakupovaný, prodávaný a spotřebovaný v lékárnách a zdravotnických zařízeních.

(15) Lékárny a zdravotnická zařízení vykazují příjem a vydání lihobenzinu podle samostatné evidence příjmu, vydání a spotřeby v kilogramech nebo litrech lihobenzinu. V této evidenci musí rozlišit lihobenzin s odlišnou koncentrací etanolu. Vedení záznamu podle § 22 se nevyžaduje a evidence se předkládá finančnímu úřadu na vyžádání.


8a)  Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.".

18. V § 20 odst. 2 písm. a) se slova "§ 4 odst. 6 zákona o lihu" nahrazují slovy "§ 4 odst. 7 zákona o lihu".

19. V § 21 se slova "lihových nápojů" nahrazují slovy "ostatních alkoholických nápojů".

20. V § 24 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)   průmyslový lihovar nebo zemědělský lihovar, pokud je současně i výrobcem lihovin, octa nebo zpracovatelem lihu, uzavírá samostatně vedené záznamy dnem ukončení sezonní výroby lihu, při nepřetržité výrobě lihu každoročně dnem 30. září.".

21. V § 24 odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní:

"f)   ovocný lihovar, který je současně i výrobcem lihovin, octa nebo zpracovatelem lihu, uzavírá samostatně vedené záznamy každoročně dnem 31. prosince. Po dohodě s finančním úřadem může tyto záznamy uzavřít i dnem ukončení sezonní výroby lihu, případně při nepřetržité výrobě lihu každoročně dnem 30. září.".

22. V § 24 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Vede-li právnická nebo fyzická osoba více samostatných záznamů, uzavírá každý záznam zvlášť.".Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

23. V § 24 odstavec 10 zní:

"(10) Subjekt, který vede více samostatných záznamů, předloží souhrnnou zprávu podle odstavců 8 a 9, do níž zahrne údaje z jednotlivých samostatných záznamů.".

24. V § 25 se slova "§ 21 odst. 2 písm. a) a § 22 odst. 2 písm. b)" nahrazují slovy "§ 21 odst. 2 písm. a) a d) a § 22 odst. 2 písm. b) a d)".

25. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu zní:

"ČÁST ŠESTÁ

POVOLENĺ K NÁKUPU NEBO DOVOZU LIHOBENZINU
[k § 21 písm. j) zákona o lihu]
§ 26a

U lihobenzinu se vyžaduje povolení k nákupu nebo dovozu podle § 12 odst. 1 zákona o lihu s těmito výjimkami:

a)   u lékáren a zdravotnických zařízení, které nakupují lihobenzin od distributorů, se povolení Ministerstva financí k nákupu lihu nevyžaduje,
b)   povolení Ministerstva financí se dále nevyžaduje při vzájemných dodávkách lihobenzinu mezi lékárnami a zdravotnickými zařízeními a při výdeji lihobenzinu v lékárnách občanům v balení do 200 ml.".

Dosavadní část šestá se označuje jako část sedmá.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.

Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

E-shop

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

Michal Márton, Barbora Gonsiorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka přehledně vykládá jednotlivé instituty nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová právní úprava především ruší dualismus přestupků a jiných správních deliktů a zavádí mnoho nových, v oblasti přestupkové agendy dosud neznámých ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Michal Janovec - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá dohledem nad finančním trhem a jeho integrací. Integrace dohledu je proces relativně dlouhodobý, avšak velmi intenzivní jsou tyto integrační postupy a změny po finanční krizi v letech 2007–2008, kdy problémy na finančním trhu ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Martina Küchlerová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá rozhodnutími předběžné povahy ve správním soudnictví, která jsou právě pro svoji dočasnost či předběžnost vyloučena z přezkumné činnosti správních soudů i Nejvyššího správního soudu. V ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.