Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 76/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 26, ze dne 31. 3. 2000
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

76

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 20. března 2000,

kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence a normativy spotřeby těchto výrobků

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 12g zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 22/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně

Nárok na vrácení spotřební daně (dále jen "nárok") podle § 12f odst.  1 a 3 zákona ve výši 60 % spotřební daně se vypočte u výrobků uvedených v § 19 odst.  1 písm.  c) a § 19 odst.  2 písm.  c) zákona (dále jen "pohonné hmoty") prokazatelně spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa za zdaňovací období (kalendářní měsíc) podle vzorce uvedeného v příloze č. 1. Součet měsíčních nároků nesmí na tentýž pozemek pro všechny subjekty přesáhnout nárok vypočtený za kalendářní rok.

§ 2
Vedení dokladů a evidence o nákupu
a spotřebě pohonných hmot

(1) Přehled o výměře obhospodařovaných zemědělských a lesních pozemků1) užívaných na základě vlastnického práva, písemné nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu a dále změny výměry vede poplatník v přehledu uvedeném v přílohách č. 2 a 3.

(2) Evidence, kterou poplatník prokazuje nárok podle § 12f odst.  4 zákona, obsahuje údaje o množství nakoupených pohonných hmot a údaje o jejich skutečné spotřebě za zdaňovací období. Údaje o nákupu se evidují podle jednotlivých dokladů o nákupu, které mají stanovené náležitosti.2) K daňovému přiznání se připojí kopie dokladů o nákupu, z jejichž označení musí být zřejmé, že se jedná o kopie dokladů. Kopie dokladů o nákupu musí být podepsány osobou odpovědnou za odebrání pohonných hmot.

(3) Spotřeba pohonných hmot pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa se prokazuje účetními doklady podle zvláštního právního předpisu.3) Do měsíčního přehledu o nákupu a spotřebě pohonných hmot podle přílohy č. 4 se uvádí spotřeba souhrnnou položkou.

(4) Vzor vedení dokladů a evidence poplatníka o nákupu a spotřebě pohonných hmot je uveden v příloze č. 4.

§ 3
Normativ spotřeby pohonných hmot

(1) Normativem spotřeby pohonných hmot pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa se pro účely této vyhlášky rozumí limit stanovený

a)   v zemědělské prvovýrobě podle odstavce 4 písm. a),
b)   v lesních školkách a při obnově a výchově lesa podle odstavce 4 písm. b).

Pro výpočet nároku na vrácení daně je rozhodující stav k 1. lednu daného roku.

(2) Jestliže poplatník provozující zemědělskou prvovýrobu započne nebo ukončí obhospodařování pozemků v průběhu roku nebo dojde-li ke změně ve výměře obhospodařování celkové výměry zemědělských pozemků, má nárok jen na tu část spotřebovaných pohonných hmot, která odpovídá procentnímu rozdělení na jednotlivé měsíce z celkového ročního nároku:

Měsíc   %   Měsíc   %
Leden    2   Červenec   10
Únor    4   Srpen   16
Březen    6   Září   20
Duben    6   Říjen   10
Květen    8   Listopad    6 
Červen     9   Prosinec    3
Celkem % za kalendářní rok 100

(3) Poplatník provozující zemědělskou prvovýrobu má možnost v průběhu kalendářního roku čerpat i část normativu z měsíce následujícího, nebo ho dočerpat z měsíce předcházejícího; nesmí však překročit 100 % normativu za kalendářní rok.

(4) Normativ roční spotřeby pohonných hmot

a)   v zemědělské prvovýrobě:
Poř. číslo Druh zemědělských pozemků litr/ha
1 Orná půda vč. zahrad4) bez trvalých travních porostů podle průměrné ceny5) v Kč/m2
do 4,00 vč.
 95
2 4,01 až 5,00 105
3 5,01 až 6,00 115
4 6,01 až 7,00 125
5 7,01 až 8,00 130
6 8,01 a více 140
7 Chmelnice 220
8 Vinice 150
9 Ovocné sady 150
10 Trvalé travní porosty na orné půdě,*) louky a pastviny
*) Trvalé travní porosty na orné půdě se souvislým pokryvem s převahou travin ve vytrvalých lučních či travních porostech.
45
b)   v lesních školkách a při obnově a výchově lesa:
Poř. číslo Práce v lesním hospodářství litr/ha
11 lesní školky - kryté plochy 200
12 - nekryté plochy 140
13 zalesňování - sázecí stroj 95
14 - ostatní 15
15 výchova porostu - těžba předmýtní úmyslná      40

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 76/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 76/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 76/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 76/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)


1)   § 9 odst. 1 písm. b) a c) zákona o oceňování majetku.
2)   § 12f odst. 6 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 22/2000 Sb.
3)   § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.
4)   Bod 1 kód 5 písm. c) a d) přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č.  344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb.
5)   Vyhláška č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č.  282/1996 Sb., vyhlášky č. 285/1997 Sb., vyhlášky č. 262/1998 Sb. a vyhlášky č.  298/1999 Sb.

E-shop

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář

Miloš Olík, Martin Maisner, Radek Pokorný, Petr Málek, Martin Janoušek - Wolters Kluwer, a. s.

Nejnovější komentář k zákonu č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, jako první na českém trhu reaguje na legislativní změny účinné od 1. 1. 2014 v souvislosti s rekodifikací ...

Cena: 895 KčKOUPIT

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, komentář

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, komentář

Ing. Eva Zemanová, Mgr. Václav Toman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář se zabývá praktickou aplikací a úskalími zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Uspořádání komentáře vychází z jeho jednotlivých hlav takto: •subjekt ...

Cena: 345 KčKOUPIT

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, komentář

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, komentář

Liška, Lišková - C. H. Beck

Komentář k zákonu o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve svém čtvrtém vydání je vedle samotného textu zákona opatřen odkazy na související ustanovení právních předpisů a aktuální dostupnou judikaturu.Výklad právní úpravy je doplněn o vysvětlení nejčastějších otázek právní praxe ...

Cena: 860 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.