Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 76/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 26, ze dne 31. 3. 2000
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

76

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 20. března 2000,

kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence a normativy spotřeby těchto výrobků

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 12g zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 22/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně

Nárok na vrácení spotřební daně (dále jen "nárok") podle § 12f odst.  1 a 3 zákona ve výši 60 % spotřební daně se vypočte u výrobků uvedených v § 19 odst.  1 písm.  c) a § 19 odst.  2 písm.  c) zákona (dále jen "pohonné hmoty") prokazatelně spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa za zdaňovací období (kalendářní měsíc) podle vzorce uvedeného v příloze č. 1. Součet měsíčních nároků nesmí na tentýž pozemek pro všechny subjekty přesáhnout nárok vypočtený za kalendářní rok.

§ 2
Vedení dokladů a evidence o nákupu
a spotřebě pohonných hmot

(1) Přehled o výměře obhospodařovaných zemědělských a lesních pozemků1) užívaných na základě vlastnického práva, písemné nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu a dále změny výměry vede poplatník v přehledu uvedeném v přílohách č. 2 a 3.

(2) Evidence, kterou poplatník prokazuje nárok podle § 12f odst.  4 zákona, obsahuje údaje o množství nakoupených pohonných hmot a údaje o jejich skutečné spotřebě za zdaňovací období. Údaje o nákupu se evidují podle jednotlivých dokladů o nákupu, které mají stanovené náležitosti.2) K daňovému přiznání se připojí kopie dokladů o nákupu, z jejichž označení musí být zřejmé, že se jedná o kopie dokladů. Kopie dokladů o nákupu musí být podepsány osobou odpovědnou za odebrání pohonných hmot.

(3) Spotřeba pohonných hmot pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa se prokazuje účetními doklady podle zvláštního právního předpisu.3) Do měsíčního přehledu o nákupu a spotřebě pohonných hmot podle přílohy č. 4 se uvádí spotřeba souhrnnou položkou.

(4) Vzor vedení dokladů a evidence poplatníka o nákupu a spotřebě pohonných hmot je uveden v příloze č. 4.

§ 3
Normativ spotřeby pohonných hmot

(1) Normativem spotřeby pohonných hmot pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa se pro účely této vyhlášky rozumí limit stanovený

a)   v zemědělské prvovýrobě podle odstavce 4 písm. a),
b)   v lesních školkách a při obnově a výchově lesa podle odstavce 4 písm. b).

Pro výpočet nároku na vrácení daně je rozhodující stav k 1. lednu daného roku.

(2) Jestliže poplatník provozující zemědělskou prvovýrobu započne nebo ukončí obhospodařování pozemků v průběhu roku nebo dojde-li ke změně ve výměře obhospodařování celkové výměry zemědělských pozemků, má nárok jen na tu část spotřebovaných pohonných hmot, která odpovídá procentnímu rozdělení na jednotlivé měsíce z celkového ročního nároku:

Měsíc   %   Měsíc   %
Leden    2   Červenec   10
Únor    4   Srpen   16
Březen    6   Září   20
Duben    6   Říjen   10
Květen    8   Listopad    6 
Červen     9   Prosinec    3
Celkem % za kalendářní rok 100

(3) Poplatník provozující zemědělskou prvovýrobu má možnost v průběhu kalendářního roku čerpat i část normativu z měsíce následujícího, nebo ho dočerpat z měsíce předcházejícího; nesmí však překročit 100 % normativu za kalendářní rok.

(4) Normativ roční spotřeby pohonných hmot

a)   v zemědělské prvovýrobě:
Poř. číslo Druh zemědělských pozemků litr/ha
1 Orná půda vč. zahrad4) bez trvalých travních porostů podle průměrné ceny5) v Kč/m2
do 4,00 vč.
 95
2 4,01 až 5,00 105
3 5,01 až 6,00 115
4 6,01 až 7,00 125
5 7,01 až 8,00 130
6 8,01 a více 140
7 Chmelnice 220
8 Vinice 150
9 Ovocné sady 150
10 Trvalé travní porosty na orné půdě,*) louky a pastviny
*) Trvalé travní porosty na orné půdě se souvislým pokryvem s převahou travin ve vytrvalých lučních či travních porostech.
45
b)   v lesních školkách a při obnově a výchově lesa:
Poř. číslo Práce v lesním hospodářství litr/ha
11 lesní školky - kryté plochy 200
12 - nekryté plochy 140
13 zalesňování - sázecí stroj 95
14 - ostatní 15
15 výchova porostu - těžba předmýtní úmyslná      40

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 76/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 76/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 76/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 76/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)


1)   § 9 odst. 1 písm. b) a c) zákona o oceňování majetku.
2)   § 12f odst. 6 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 22/2000 Sb.
3)   § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.
4)   Bod 1 kód 5 písm. c) a d) přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č.  344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb.
5)   Vyhláška č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č.  282/1996 Sb., vyhlášky č. 285/1997 Sb., vyhlášky č. 262/1998 Sb. a vyhlášky č.  298/1999 Sb.

E-shop

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

PhDr. Tomáš Novák, JUDr. Simona Corradiniová, JUDr. Radim Vypušťák - Wolters Kluwer, a. s.

Máte někdy pocit, že v Ústavě České republiky existuje „tajný paragraf“ nazvaný „Děti patří matce“, určený pouze ženám? Pokud jste matkou, napadá vás, že si otec vašich potomků nezaslouží tak báječné děti, jaké jste mu porodila? Jste-li otcem, nehodláte být ani po eventuálním rozvodu ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Neziskové organizace se zaměřením na nestátní neziskové organizace

Neziskové organizace se zaměřením na nestátní neziskové organizace

Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD., Ing. Kateřina Maťátková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová monografie „Neziskové organizace – vybrané problémy ekonomiky" má ambici poskytnout čtenáři podrobné vysvětlení významu a funkcí neziskových organizací, zodpovědět i mnohé související institucionální ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů podává podrobný výklad k oblasti, která v současné informační společnosti nabývá stále větší důležitosti, přičemž nové formy zpřístupňování údajů nabízí také četná ...

Cena: 1 320 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.