Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


51

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. února 2000,

kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem

Vláda nařizuje k provedení § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství:

Obecná ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem na území České republiky.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   hospodářským rokem období začínající dnem 1. srpna 2000 a končící dnem 30. září 2001,
b)   cukrovkou cukrová řepa vypěstovaná v hospodářském roce na území České republiky,
c)   cukrem třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza a ostatní druhy cukru,1)
d)   tuzemskou kvótou celkový objem 380 000 tun cukru vyrobeného z cukrovky v hospodářském roce v České republice za účelem uvedení do oběhu v České republice,
e)   vývozní kvótou celkový objem 95 000 tun cukru vyrobeného z cukrovky za účelem jeho vývozu v hospodářském roce,
f)   strategickým výrobcem cukru výrobce cukru, který ve výrobních zařízeních na území České republiky za posledních 5 let vyrobil a uvedl na trh v České republice v průměru nejméně 10 000 tun cukru ročně,
g)   individuální kvótou množství cukru, vyrobeného z cukrovky v hospodářském roce v České republice, stanovené pro hospodářský rok jednotlivým strategickým výrobcům cukru v bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, s přihlédnutím k jejich podílu na celkové výrobě, na vývozu cukru a na objemu cukru uvedeného do oběhu v České republice v posledních 5 letech; individuální kvóta se skládá ze dvou částí a tvoří ji podíl na tuzemské kvótě a podíl na vývozní kvótě,
h)   zvláštní individuální kvótou množství cukru, vyrobeného z cukrovky v hospodářském roce v České republice, stanovené pro hospodářský rok pro jiné než strategické výrobce cukru za účelem uvedení cukru do oběhu; zvláštní individuální kvóta se skládá ze dvou částí a tvoří ji podíl na tuzemské kvótě a podíl na vývozní kvótě.

Zvláštní individuální kvóta a finanční rezerva

§ 3
Zvláštní individuální kvóta

(1) Výrobce cukru, který není strategickým výrobcem cukru, může nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení požádat Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") o stanovení objemu zvláštní individuální kvóty (dále jen "žádost"); zvláštní individuální kvótu lze stanovit nejvýše v množství uvedeném v bodu 2 přílohy č. 1 tohoto nařízení.

(2) Žádost musí obsahovat údaje uvedené v příloze č. 2 a čestné prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Žádost musí být dále opatřena doklady osvědčujícími výrobcem vyrobené a na trh v České republice uvedené množství cukru, jakož i výrobcem vyrobenéa vyvezené množství cukru, a to za předchozích 5 kalendářních roků.

(4) K žádostem žadatelů, jejichž výroba cukru nedosáhla v předchozích 5 kalendářních letech objemu minimálně 1 000 tun za 1 kalendářní rok, anebo k žádostem obsahujícím údaje vyvolávající pochybnosti, které se nepodařilo odstranit, se nepřihlíží.

(5) Zvláštní individuální kvótu stanoví ministerstvo tak, aby souhrn zvláštních individuálních kvót nepřevýšil celkové množství cukru, které je uvedeno v bodě 2 přílohy č. 1 tohoto nařízení.

(6) Ministerstvo stanoví držiteli zvláštní individuální kvóty objem cukru tak, aby v souhrnu tuzemská část zvláštní individuální kvóty nepřevýšila celkový objem 19 000 tun cukru a vývozní část zvláštní individuální kvóty nepřevýšila celkový objem 4 750 tun cukru.

(7) Ustanovení § 4 platí obdobně.

§ 4
Finanční rezerva držitele individuální kvóty

(1) Držitel individuální kvóty vytvoří finanční rezervu ve výši 1 950 Kč na jednu tunu vyrobeného cukru a tuto použije v hospodářském roce k podpoře vývozu cukru v rámci jemu stanovené vývozní kvóty.

(2) Za vývoz podle odstavce 1 se nepovažuje vývoz cukru do Slovenské republiky.

§ 5
Minimální a maximální cena

Minimální cenu cukrovky, minimální cenu cukru a maximální cenu cukru stanoví a vyhlásí pro hospodářský rok na návrh ministerstva Ministerstvo financí v Cenovém věstníku2) nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Opatření pro zajištění výroby cukrovky a cukru a pro stabilizaci trhu s cukrem
§ 6

(1) Stát přispívá k zajištění výroby cukrovky a cukru a ke stabilizaci trhu s cukrem opatřeními, která uskutečňuje v součinnosti s pěstiteli cukrovky a výrobci cukru, zejména prováděním průzkumu trhu, zjišťováním vývozních možností tuzemských výrobců cukru, poskytováním odborného poradenství pěstitelům cukrovky, strategickým výrobcům cukru a ostatním výrobcům cukru v případě živelních pohrom nebo havárií, nebo pomocí při zajišťování výkupu stanovených minimálních objemů cukru (§ 8).

(2) Podíl státu na tvorbě opatření k zajištění výroby cukrovky a cukru a na stabilizaci trhu s cukrem podle odstavce 1 je podmíněn dodržováním právních předpisů a stanovených výrobních postupů, opatření a podmínek pěstiteli cukrovky a výrobci cukru.

§ 7
Poskytování odborného poradenství, průzkum trhu s cukrem a zjišťování vývozních možností

(1) Ministerstvo poskytuje odborné poradenství a informace související s výrobou cukrovky a cukru a informace potřebné k zajištění stabilizace trhu s cukrem v hospodářském roce pěstitelům cukrovky a výrobcům cukru, ve spolupráci s dalšími orgány státní správy provádí průzkum trhu s cukrem a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

(2) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí sleduje a vyhodnocuje vývozní možnosti domácích výrobců cukru a zveřejňuje tato svá zjištění měsíčně ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

§ 8
Pomoc při zajišťování výkupu cukru

(1) Ministerstvo ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv poskytne pro hospodářský rok pomoc při zajišťování výkupu cukru vyrobeného v České republice až do výše 10 % příslušné kvóty strategickým výrobcům cukru a těm výrobcům cukru, kteří obdrželi zvláštní individuální kvótu. Podmínkou je, že tito výrobci nejsou schopni zajistit uvedení vyrobeného, kvótou stanoveného objemu cukru na trh v České republice nebo zajistit vývoz cukru vyrobeného v České republice do zahraničí v rámci příslušné kvóty,zejména v případě vzniku nepředvídatelných a neodstranitelných překážek.

(2) Výkup ministerstvem dohodnutého objemu cukru se provádí za minimální cenu.

Závěrečná ustanovení

§ 9
Poskytování informací

Držitelé individuálních kvót a zvláštních individuálních kvót poskytují za každý kalendářní měsíc do desátého dne následujícího kalendářního měsíce údaje o výrobě, zásobách, prodeji a vývozu cukru ministerstvu.

§ 10
Překročení kvóty

Cukr vyrobený nad rámec individuální kvóty nebo zvláštní individuální kvóty nelze uvádět na trh v České republice ani na trh v zemích, kam dovoz cukru z České republiky není dovolen nebo je limitován mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána. Na vývoz nadprodukce cukru z České republiky do jiných zemí se toto omezení nevztahuje.

§ 11

Stát vůči pěstitelům cukrovky nebo výrobcům cukru, kteří nedodrží podmínky stanovené tímto nařízením, neuplatní opatření pro zajištění výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem (§ 6 až 8).

§ 12
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.


1)   Položka 1701 přílohy k nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).
2)   § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 51/2000 Sb.

příloha není v elektronické podobě

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 51/2000 Sb.

příloha není v elektronické podobě

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 51/2000 Sb.

příloha není v elektronické podobě

E-shop

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. vydání

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. vydání

Vladimír Týč - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v němž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evropské unie posledních několika let, jako je vystoupení členského státu, migrační krize či rozpočtová a ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie

Trestní právo Evropské unie

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Jiří Herczeg, Jana Navrátilová, Anna Syková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. V úvodu se zabývá obecnými otázkami: zasazením trestněprávních norem do systému práva Evropské unie, historickým vývojem procesu europeizace trestního ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Boleslav a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny tak, že pokrývají materii trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) i procesního i zákona o trestní odpovědnosti ...

Cena: 180 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.