Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


51

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. února 2000,

kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem

Vláda nařizuje k provedení § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství:

Obecná ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem na území České republiky.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   hospodářským rokem období začínající dnem 1. srpna 2000 a končící dnem 30. září 2001,
b)   cukrovkou cukrová řepa vypěstovaná v hospodářském roce na území České republiky,
c)   cukrem třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza a ostatní druhy cukru,1)
d)   tuzemskou kvótou celkový objem 380 000 tun cukru vyrobeného z cukrovky v hospodářském roce v České republice za účelem uvedení do oběhu v České republice,
e)   vývozní kvótou celkový objem 95 000 tun cukru vyrobeného z cukrovky za účelem jeho vývozu v hospodářském roce,
f)   strategickým výrobcem cukru výrobce cukru, který ve výrobních zařízeních na území České republiky za posledních 5 let vyrobil a uvedl na trh v České republice v průměru nejméně 10 000 tun cukru ročně,
g)   individuální kvótou množství cukru, vyrobeného z cukrovky v hospodářském roce v České republice, stanovené pro hospodářský rok jednotlivým strategickým výrobcům cukru v bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, s přihlédnutím k jejich podílu na celkové výrobě, na vývozu cukru a na objemu cukru uvedeného do oběhu v České republice v posledních 5 letech; individuální kvóta se skládá ze dvou částí a tvoří ji podíl na tuzemské kvótě a podíl na vývozní kvótě,
h)   zvláštní individuální kvótou množství cukru, vyrobeného z cukrovky v hospodářském roce v České republice, stanovené pro hospodářský rok pro jiné než strategické výrobce cukru za účelem uvedení cukru do oběhu; zvláštní individuální kvóta se skládá ze dvou částí a tvoří ji podíl na tuzemské kvótě a podíl na vývozní kvótě.

Zvláštní individuální kvóta a finanční rezerva

§ 3
Zvláštní individuální kvóta

(1) Výrobce cukru, který není strategickým výrobcem cukru, může nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení požádat Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") o stanovení objemu zvláštní individuální kvóty (dále jen "žádost"); zvláštní individuální kvótu lze stanovit nejvýše v množství uvedeném v bodu 2 přílohy č. 1 tohoto nařízení.

(2) Žádost musí obsahovat údaje uvedené v příloze č. 2 a čestné prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Žádost musí být dále opatřena doklady osvědčujícími výrobcem vyrobené a na trh v České republice uvedené množství cukru, jakož i výrobcem vyrobenéa vyvezené množství cukru, a to za předchozích 5 kalendářních roků.

(4) K žádostem žadatelů, jejichž výroba cukru nedosáhla v předchozích 5 kalendářních letech objemu minimálně 1 000 tun za 1 kalendářní rok, anebo k žádostem obsahujícím údaje vyvolávající pochybnosti, které se nepodařilo odstranit, se nepřihlíží.

(5) Zvláštní individuální kvótu stanoví ministerstvo tak, aby souhrn zvláštních individuálních kvót nepřevýšil celkové množství cukru, které je uvedeno v bodě 2 přílohy č. 1 tohoto nařízení.

(6) Ministerstvo stanoví držiteli zvláštní individuální kvóty objem cukru tak, aby v souhrnu tuzemská část zvláštní individuální kvóty nepřevýšila celkový objem 19 000 tun cukru a vývozní část zvláštní individuální kvóty nepřevýšila celkový objem 4 750 tun cukru.

(7) Ustanovení § 4 platí obdobně.

§ 4
Finanční rezerva držitele individuální kvóty

(1) Držitel individuální kvóty vytvoří finanční rezervu ve výši 1 950 Kč na jednu tunu vyrobeného cukru a tuto použije v hospodářském roce k podpoře vývozu cukru v rámci jemu stanovené vývozní kvóty.

(2) Za vývoz podle odstavce 1 se nepovažuje vývoz cukru do Slovenské republiky.

§ 5
Minimální a maximální cena

Minimální cenu cukrovky, minimální cenu cukru a maximální cenu cukru stanoví a vyhlásí pro hospodářský rok na návrh ministerstva Ministerstvo financí v Cenovém věstníku2) nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Opatření pro zajištění výroby cukrovky a cukru a pro stabilizaci trhu s cukrem
§ 6

(1) Stát přispívá k zajištění výroby cukrovky a cukru a ke stabilizaci trhu s cukrem opatřeními, která uskutečňuje v součinnosti s pěstiteli cukrovky a výrobci cukru, zejména prováděním průzkumu trhu, zjišťováním vývozních možností tuzemských výrobců cukru, poskytováním odborného poradenství pěstitelům cukrovky, strategickým výrobcům cukru a ostatním výrobcům cukru v případě živelních pohrom nebo havárií, nebo pomocí při zajišťování výkupu stanovených minimálních objemů cukru (§ 8).

(2) Podíl státu na tvorbě opatření k zajištění výroby cukrovky a cukru a na stabilizaci trhu s cukrem podle odstavce 1 je podmíněn dodržováním právních předpisů a stanovených výrobních postupů, opatření a podmínek pěstiteli cukrovky a výrobci cukru.

§ 7
Poskytování odborného poradenství, průzkum trhu s cukrem a zjišťování vývozních možností

(1) Ministerstvo poskytuje odborné poradenství a informace související s výrobou cukrovky a cukru a informace potřebné k zajištění stabilizace trhu s cukrem v hospodářském roce pěstitelům cukrovky a výrobcům cukru, ve spolupráci s dalšími orgány státní správy provádí průzkum trhu s cukrem a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

(2) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí sleduje a vyhodnocuje vývozní možnosti domácích výrobců cukru a zveřejňuje tato svá zjištění měsíčně ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

§ 8
Pomoc při zajišťování výkupu cukru

(1) Ministerstvo ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv poskytne pro hospodářský rok pomoc při zajišťování výkupu cukru vyrobeného v České republice až do výše 10 % příslušné kvóty strategickým výrobcům cukru a těm výrobcům cukru, kteří obdrželi zvláštní individuální kvótu. Podmínkou je, že tito výrobci nejsou schopni zajistit uvedení vyrobeného, kvótou stanoveného objemu cukru na trh v České republice nebo zajistit vývoz cukru vyrobeného v České republice do zahraničí v rámci příslušné kvóty,zejména v případě vzniku nepředvídatelných a neodstranitelných překážek.

(2) Výkup ministerstvem dohodnutého objemu cukru se provádí za minimální cenu.

Závěrečná ustanovení

§ 9
Poskytování informací

Držitelé individuálních kvót a zvláštních individuálních kvót poskytují za každý kalendářní měsíc do desátého dne následujícího kalendářního měsíce údaje o výrobě, zásobách, prodeji a vývozu cukru ministerstvu.

§ 10
Překročení kvóty

Cukr vyrobený nad rámec individuální kvóty nebo zvláštní individuální kvóty nelze uvádět na trh v České republice ani na trh v zemích, kam dovoz cukru z České republiky není dovolen nebo je limitován mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána. Na vývoz nadprodukce cukru z České republiky do jiných zemí se toto omezení nevztahuje.

§ 11

Stát vůči pěstitelům cukrovky nebo výrobcům cukru, kteří nedodrží podmínky stanovené tímto nařízením, neuplatní opatření pro zajištění výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem (§ 6 až 8).

§ 12
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.


1)   Položka 1701 přílohy k nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).
2)   § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 51/2000 Sb.

příloha není v elektronické podobě

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 51/2000 Sb.

příloha není v elektronické podobě

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 51/2000 Sb.

příloha není v elektronické podobě

E-shop

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek II.

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek II.

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co není zakázáno, zásady dispozitivnosti soukromoprávní regulace, zásady ochrany slabší ...

Cena: 477 KčKOUPIT

Zatřiďování majetku a služeb

Zatřiďování majetku a služeb

Ing. Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Tápete někdy, kam zatřídit konkrétní typ majetku pro daňové i účetní odpisování? Někdy se velmi špatně jednotlivé majetky rozlišují. Vychází však pomůcka právě pro vás. Všechny potřebné informace naleznete v jedné tabulce.

Cena: 269 KčKOUPIT

Trestní zákoník I., II. díl, komentář

Trestní zákoník I., II. díl, komentář

Draštík, Fremr, Durdík, Růžička, Sotolář a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Další titul z ediční řady Kodex, dvoudílný podrobný komentář k trestnímu zákoníku, na němž se podílel početný autorský kolektiv představovaný uznávanými odborníky zejména z justiční oblasti pod vedením soudce Nejvyššího soudu JUDr. Antonína Draštíka. Od nabytí účinnosti trestního ...

Cena: 4 499 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.