Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 48/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 17, ze dne 14. 3. 2000
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

48

ZÁKON

ze dne 1. března 2000

o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Základní ustanovení

(1) Každý je povinen v souladu s tímto zákonem dodržovat mezinárodní sankce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů nebo Rady Evropské unie vůči Talibánu.

(2) Přijme-li Rada bezpečnosti Organizace spojených národů nebo Rada Evropské unie mezinárodní sankce vůči Talibánu v rozsahu nepřekračujícím ustanovení § 3 až 6 tohoto zákona, vláda může nařízením stanovit, měnit, pozastavovat, zrušovat nebo obnovovat zákazy a jiná omezení způsobem odpovídajícím rozhodnutím uvedených orgánů o těchto mezinárodních sankcích.

§ 2
Vymezení pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a)   Talibánem afghánské hnutí Talibán, které samo sebe označuje též jako Islámský emirát Afghánistán, jeho orgány a představitelé;
b)   sankcionovaným subjektem Talibán;
c)   sankcionovaným územím území Afghánské islámské republiky ovládané Talibánem; vláda může v závislosti na rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů nebo Rady Evropské unie stanovit nařízením, že sankcionovaným územím se v jednotlivých případech rozumí i ostatní území Afghánské islámské republiky;
d)   sankcionovanou osobou
1.  fyzická osoba, která je vůči Talibánu ve vztahu obdobném tomu, jaký existuje mezi státem a jeho občanem,
2.  jiná fyzická osoba obvykle pobývající na sankcionovaném území, s výjimkou občanů České republiky,
3.  právnická osoba či instituce se sídlem na sankcionovaném území, včetně jejích poboček či jiných organizačních složek, anebo
4.  jiná osoba přímo nebo nepřímo ovládaná osobami podle bodů 1, 2 a 3;
e)   českou osobou
1.  Česká republika,
2.  občan České republiky,
3.  jiná fyzická osoba oprávněná k přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky,1)
4.  právnická osoba či instituce se sídlem na území České republiky, včetně územních samosprávných celků;2)
f)   zbožím jakýkoli předmět, surovina, výrobek nebo služba, s výjimkou kulturních statků, bez ohledu na to, zda je za jeho poskytnutí poskytována nějaká protihodnota;
g)   sankcionovaným zbožím zboží vlastněné, držené či jinak ovládané sankcionovaným subjektem či sankcionovanou osobou;
h)   českým zbožím zboží vlastněné, držené či jinak ovládané českou osobou;
i)   jiným zbožím zboží, které není českým zbožím ani sankcionovaným zbožím;
j)   dopravním prostředkem zařízení způsobilé zejména k přepravě osob, zavazadel, zboží anebo poštovních zásilek;
k)   dopravním prostředkem sankcionovaného subjektu dopravní prostředek
1.  plující pod vlajkou, imatrikulovaný, vlastněný, držený, provozovaný nebo používaný sankcionovaným subjektem nebo v jeho prospěch anebo jím jinak ovládaný, nebo
2.  vlastněný, držený, provozovaný, používaný anebo jinak ovládaný sankcionovanou osobou;
l)   českým dopravním prostředkem dopravní prostředek
1.  plující pod vlajkou, imatrikulovaný, vlastněný, držený nebo používaný Českou republikou nebo v její prospěch anebo jí jinak ovládaný, nebo
2.  vlastněný, držený, používaný anebo jinak ovládaný českou osobou;
m)   jiným dopravním prostředkem dopravní prostředek, který není českým dopravním prostředkem ani dopravním prostředkem sankcionovaného subjektu;
n)   kulturním statkem
1.  umělecké dílo a předměty kulturní hodnoty,3)
2.  kulturní památky, národní kulturní památky a jejich soubory,4)

3. 

veřejné kulturní představení;

o)   ovládáním účinná faktická anebo právní možnost svým jednáním zásadním způsobem ovlivnit chování jiné osoby, využívání věci anebo běh událostí na určitém území.

§ 3
Obchod a služby

V oblasti obchodu a služeb mezinárodní sankce vůči Talibánu mohou spočívat v omezení či zákazu

a)   dovozu anebo koupě sankcionovaného zboží, jeho prodeje či jakéhokoli jiného nakládání s ním českými osobami anebo na českém území,
b)   vývozu, prodeje anebo umožnění jiného nakládání s českým zbožím sankcionovanému subjektu či sankcionovaným osobám anebo na sankcionovaném území,
c)   průvozu českého zboží přes sankcionované území a sankcionovaného zboží přes území České republiky,
d)   průvozu přes území České republiky jiného zboží na sankcionované území anebo určeného sankcionovanému subjektu či sankcionovaným osobám,
e)   poskytování jakéhokoli jiného plnění českými osobami ve prospěch sankcionovaného subjektu či sankcionovaných osob nebo na sankcionované území, jakož i uzavírání obchodů s nimi,
f)   převodů peněžních prostředků z účtů a na účty vedené ve prospěch sankcionovaného subjektu či sankcionovaných osob českými osobami anebo na území České republiky,
g)   úročení peněžních prostředků na takových účtech,
h)   jakéhokoli jiného poskytování peněžních prostředků a finančních a ekonomických zdrojů českými osobami anebo z území České republiky sankcionovanému subjektu či sankcionovaným osobám,
i)   uzavírání pojistných smluv či plnění z těchto smluv ve prospěch sankcionovaného subjektu či sankcionovaných osob, nebo
j)   jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo směřovala k podpoře činností podle písmen a) až e).

§ 4
Doprava a spoje

(1) V oblasti dopravy mezinárodní sankce vůči Talibánu mohou spočívat v omezení či zákazu

a)   vstupu českých dopravních prostředků na sankcionované území,
b)   vstupu ostatních dopravních prostředků přes anebo z území České republiky na sankcionované území,
c)   překračování státních hranic České republiky dopravními prostředky sankcionovaného subjektu, ať už za účelem vstupu anebo opuštění území České republiky,
d)   jakékoli fyzické či právní dispozice s dopravními prostředky sankcionovaného subjektu nalézajícími se na území České republiky,
e)   poskytování českých dopravních prostředků sankcionovanému subjektu,
f)   provádění oprav a poskytování náhradních dílů, součástek či nářadí potřebných pro opravy či úpravy dopravních prostředků sankcionovaného subjektu, nebo
g)   jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo směřovala k podpoře činností podle písmen a) až f).

(2) V oblasti spojů mezinárodní sankce vůči Talibánu mohou spočívat v omezení či zákazu

a)   přijetí k přepravě a přepravy z území anebo přes území České republiky poštovních a jiných zásilek na sankcionované území anebo určených pro sankcionovaný subjekt,
b)   poskytování telefonního, telegrafního či jiného podobného spojení se sankcionovaným subjektem anebo na sankcionované území,
c)   rádiového, televizního či jiného vysílání na sankcionované území, nebo
d)   jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo směřovala k podpoře činností podle písmen a) až c).

§ 5
Technická infrastruktura

V oblasti technické infrastruktury mezinárodní sankce vůči Talibánu mohou spočívat v omezení či zákazu dodávek energie a dodávek surovin, strojů a zařízení potřebných k její výrobě z území anebo přes území České republiky sankcionovanému subjektu či sankcionovaným osobám anebo na sankcionované území.

§ 6
Vědeckotechnické, kulturní a sportovní styky

(1) V oblasti vědeckotechnických styků mezinárodní sankce vůči Talibánu mohou spočívat v omezení či zákazu

a)   provádění vědeckých nebo technických výzkumů, programů a projektů, na kterých se společně podílejí české osoby a sankcionovaný subjekt nebo sankcionované osoby,
b)   poskytování přístrojů a zařízení českými osobami nebo z území České republiky sankcionovanému subjektu anebo sankcionovaným osobám za účelem jejich použití pro vědecký nebo technický výzkum, program anebo projekt,
c)   poskytování informací o vědeckých a technických výzkumech, programech a projektech českých osob a jejich výsledků sankcionovanému subjektu nebo sankcionovaným osobám anebo na sankcionované území, nejsou-li tyto informace a výsledky veřejně dostupné,
d)   poskytování patentů a patentových práv českých osob sankcionovanému subjektu nebo sankcionovaným osobám, nebo
e)   jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo směřovala k podpoře činností podle písmen a) až d).

(2) V oblasti kulturních styků mezinárodní sankce vůči Talibánu mohou spočívat v omezení či zákazu

a)   poskytování kulturních statků českými osobami nebo z českého území sankcionovanému subjektu, sankcionovaným osobám anebo na sankcionované území,
b)   přijímání kulturních statků českými osobami nebo na českém území od sankcionovaného subjektu, sankcionovaných osob anebo ze sankcionovaného území, pokud se nejedná o dočasné přijetí za účelem záchrany, ochrany a uchování kulturních statků bezprostředně ohrožených ozbrojeným konfliktem nebo živelní katastrofou anebo o navrácení kulturních statků české osobě,
c)   poskytování autorských práv a s nimi souvisejících práv českých osob sankcionovanému subjektu nebo sankcionovaným osobám, nebo
d)   jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo směřovala k podpoře činností podle písmen a) až c).

(3) V oblasti sportovních styků mezinárodní sankce vůči Talibánu mohou spočívat v omezení či zákazu

a)   účasti osob nebo skupin reprezentujících sankcionovaný subjekt či sankcionované osoby na sportovních utkáních či jiných sportovních akcích pořádaných na území České republiky anebo českými osobami,
b)   účasti českých osob nebo skupin reprezentujících Českou republiku na sportovních utkáních pořádaných sankcionovaným subjektem anebo na sankcionovaném území, nebo
c)   jakékoli jiné činnosti, která by podporovala anebo směřovala k podpoře činností podle písmen a) a b).

§ 7
Výjimky

Ustanovení tohoto zákona se nepoužije

a)   na poskytování ošetření a lékařské péče,
b)   na humanitární pomoc, není-li omezena rozhodnutím příslušného mezinárodního orgánu; za takovou pomoc se považují zejména dodávky potravin, ošacení, léků, zdravotnického materiálu a jiných humanitárních potřeb nezbytných pro ochranu zdraví, záchranu života a důstojné ubytování civilních osob,
c)   na poskytování dávek sociální péče, státních sociálních dávek, dávek důchodového pojištění, dávek nemocenského pojištění (péče), hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání a na platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění,
d)   na poskytování mzdy, náhrady mzdy, odstupného a dalších plateb vyplývajících z pracovněprávního nebo obdobného pracovního vztahu,
e)   na poskytování výživného,
f)   na náhradu škody způsobené činností, která nemá souvislost s prováděním mezinárodních sankcí na základě tohoto zákona, a na výplatu pojistného s tím spojeného,
g)   na získání věci na základě dědictví po sankcionované osobě, nebo
h)   na úhradu pohledávky sankcionovaným subjektem nebo sankcionovanou osobou, jestliže tato pohledávka nevznikla porušením mezinárodních sankcí.

§ 8
Ukládání pokut

(1) Za porušení povinností v rozsahu podle nařízení vlády vydaného k provedení § 1 může být fyzické nebo právnické osobě uložena pokuta až do výše 5 000 000 Kč. 

(2) Výše pokuty se určí s ohledem na míru, význam a dobu ohrožení zahraničněpolitických nebo bezpečnostních zájmů státu, popřípadě s ohledem na škodu vzniklou protiprávním jednáním.

(3) Od uložení pokuty za porušení povinností v rozsahu podle nařízení vlády vydaného k provedení § 1, kterého se dopustila fyzická osoba, se upustí, jestliže tato osoba toto porušení nezavinila anebo je-li stupeň nebezpečnosti tohoto porušení vzhledem k jeho závažnosti, době trvání a způsobeným následkům nepatrný.

(4) Byly-li takovým porušením ohroženy zvláště důležité zahraničněpolitické nebo bezpečnostní zájmy státu, může být pokuta uložena až do výše 30 000 000 Kč. 

(5) Pokutu ukládají v mezích své působnosti ministerstva a jiné orgány státní správy.5)

(6) Rozklad proti rozhodnutí o uložení pokuty nemá odkladný účinek.

(7) Pokuty vybírá finanční úřad, v jehož územním obvodu sídlí ministerstvo, které pokutu uložilo.

(8) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

(9) Pokutu lze uložit do 3 let ode dne, kdy bylo porušení uvedených povinností zjištěno, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy k porušení došlo.

§ 9

(1) Spolu s pokutou podle § 8 může být jako sankce uloženo propadnutí věci, která je ve vlastnictví osoby, jíž byla pokuta uložena, byla-li věc

a)   použita nebo určena k jednání porušujícímu povinnosti vyplývající z tohoto zákona nebo byla takovým jednáním získána, nebo
b)   získána za věc podle písmene a).

(2) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

(3) Ustanovení § 8 odst. 5 a 6 se použijí obdobně.

§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


1)   Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
2)   Čl. 101 Ústavy.
3)   Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
4)   Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

ÚZ č. 1226 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1226 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území; publikace ...

Cena: 165 KčKOUPIT

ÚZ č. 1224 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1224 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu daňového řádu k 1. 7. 2017, se podstatně změnil zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákon o omezení plateb v hotovosti. V publikaci dále najdete ...

Cena: 119 KčKOUPIT

ÚZ č. 1193 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1193 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje autorský zákon, který prošel k 20. 4. 2017 významnou novelizací. Další zákony: zákon o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.