Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 43/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 16, ze dne 10. 3. 2000
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

43

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 23. února 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 220/1998 Sb., o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody)

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. b) a c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 220/1998 Sb., o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody), se mění takto:

1. V § 2 písm. b) na konci se doplňují slova "vztahující se na všechny vyrobené šarže nebo dovezené dodávky této potraviny,".

2. V § 2 písmeno c) zní:

"c)  dodávkou množství potraviny, které je shodně deklarováno z hlediska druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny, jakosti, popřípadě třídy jakosti nebo odrůdy, jestliže jsou stanoveny, dále z hlediska označení, u dovážené potraviny dále z hlediska země vývozu, dovozce a výrobce, a u dovážené čerstvé zeleniny, ovoce a konzumních brambor též z hlediska množství v jednom dopravním prostředku přepravovaném v jednom dni,".

3. V § 2 písm. d) se před slova "při jejím uvádění do oběhu" vkládají slova "a kterou provází".

4. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "potraviny nebo skutečné jakosti tabákového výrobku" nahrazují slovy "všech potravin nebo skutečné jakosti tabákových výrobků,".

5. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "podle písmena a)" nahrazují slovy "podle písmen a) a b)" a na konci se čárka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: "četnost zkoušení musí zajišťovat nezbytné předpoklady k tomu, aby do oběhu byly uváděny pouze jakostní a zdravotně nezávadné výrobky,".

6. V § 3 odst. 1 písm. d) se za slova "kojeneckou výživu" vkládají slova "a tepelně neopracovaných masných výrobků, určených ke spotřebě bez tepelné úpravy".

7. V § 3 odst. 1 písm. e) se slovo "pravidelné" zrušuje a slova "akreditovanou osobou" se nahrazují slovy "u každé výrobní šarže".

8. V § 3 odst. 1 písm. f) se slova "podle písmen b), c), d) a e)" nahrazují slovy "podle písmen b) až e)", před slova "evidence se uchovává" se vkládají slova "výsledky vyšetření příslušného vzorku potraviny musí být doložitelné z této evidence" a číslice "3" se nahrazuje číslicí "2".

9. V § 4 odst. 1 písm. b) se na konci doplňují slova "za předpokladu, že při posuzování shody podle § 3 nebyly zjištěny jiné závady u posuzované potraviny.".

10. V § 4 odst. 1 písmeno c) se zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

11. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova "od jeho vydání," nahrazují slovy "od vydání prohlášení o shodě,".

12. V § 4 se vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámek pod čarou č. 10a), 10b) a 10c) znějí:

"(2) Prohlášení o shodě se nevydává v případě, že byla vyrobena nebo dovezena nová potravina za jednorázovým účelem, zejména k ověření zájmu spotřebitelů o jeho koupi (průzkum trhu), prezentace na výstavách.

(3) V případě, že výrobce potraviny získal osvědčení (certifikát)10a) o systému kritických bodů10b) ve výrobě, vystavené osobou akreditovanou podle zvláštního právního předpisu,10c) prohlášení o shodě vydávat nemusí.


10a)  § 10 zákona č. 22/1997 Sb.
10b)  Vyhláška č. 147/1998 Sb.
10c)  § 16 zákona č. 22/1997 Sb.".

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 4 až 11.

13. V § 4 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 10d) zní:

"(5) Po dobu radiační havárie písemné prohlášení o shodě vydává výrobce na každou výrobní šarži všech potravin, které vyrábí, nebo dovozce na každou dovezenou zásilku.10d)


10d)  Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

14. V § 4 odstavec 10 zní:

"(10) Písemné prohlášení o shodě u dovážených potravin podle odstavce 1 písm. b) a c) je oprávněn dovozce vydat na základě certifikátu nebo protokolu o zkoušce, které byly vystaveny příslušným orgánem nebo příslušnou laboratoří ve vyvážející zemi v souladu s mezinárodními závazky o vzájemném uznávání těchto dokladů.".

15. V § 4 odst. 11 se časový údaj "3 let" nahrazuje údajem "2 let".

16. V § 5 odst. 1 větě prvé se slova "s uvedením data vydání a pořadového evidenčního čísla prohlášení o shodě, stanoveného výrobcem nebo dovozcem" zrušují.

17. V § 5 odst. 2 větě druhé se slova "s uvedením data vydání a pořadového evidenčního čísla stanoveného výrobcem nebo dovozcem na prohlášení o shodě" zrušují.

18. V § 5 odst. 3 se slovo "Formulář" nahrazuje slovem "Vzor".

19. V § 6 odstavce 1 až 3 včetně poznámek pod čarou č. 14) a 15) znějí:

"(1) Podmínku, že čerstvé ovoce, čerstvá zelenina a konzumní brambory, určené pro přímou spotřebu v původním syrovém stavu nebo pro další zpracování, vyhovují požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy14) a mohou být uváděny do oběhu, prokazuje dovozce certifikátem vydaným příslušným inspekčním orgánem vyvážející země nebo certifikátem vydaným místně příslušným orgánem státního dozoru,15) vystaveným na každou dodávku.

(2) Vystavením certifikátu podle odstavce 1 na čerstvé ovoce a zeleninu určené pro přímou spotřebu a konzumní brambory se má zato, že bylo vydáno prohlášení o shodě. Při jeho předávání odběratelům nebo potvrzování průvodních dokladů o jeho vydání se postupuje způsobem uvedeným v § 5. Certifikát nezbavuje odpovědnosti dovozce za splnění všech požadavků stanovených pro tyto potraviny zvláštními právními předpisy.

(3) Dovozce čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a konzumních brambor určených k dalšímu zpracování po předání dodávky nebo její části výrobci ke zpracování zajistí potvrzení certifikátu výrobcem a neprodleně doručí kopii tohoto potvrzeného certifikátu místně příslušnému orgánu státního dozoru.15) Za zpracování se přitom nepovažuje přetřídění dodávky.


14)  Například vyhláška č. 332/1997 Sb., vyhláška č. 298/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb. a vyhlášky č. 323/1999 Sb., vyhláška č. 294/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 91/1999 Sb.
15)  Zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.".

20. V § 6 odst. 4 se slova "a písemná prohlášení o shodě" zrušují.

21. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 220/1998 Sb.

Příloha není v elektronické podobě

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 220/1998 Sb.

Příloha není v elektronické podobě

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 220/1998 Sb.

Příloha není v elektronické podobě

Čl. II
Přechodné ustanovení

Prohlášení o shodě vydaná přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Ing. Jana Hinke, Ph.D., Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D., Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Kniha je aktualizována zejména s ohledem na změny právních předpisů platné od 1. 1. 2016 a dále s ohledem na zákon o obchodních společnostech a družstvech. Je doplněna o nové informace k ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Služební vztahy a výkon závislé práce

Služební vztahy a výkon závislé práce

Jan Pichrt, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Editoři této publikace se rozhodli vytvořit tuto kolektivní monografii, která český trh právní literatury obohatí o dosud ojedinělý počin; počin, který by měl oslovit odbornou veřejnost i praxi a přispět k vyvolání další potřebné diskuse o právních institutech státní služby. Z ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

Ing. Sofia Komrsková, Ing. Helena Stuchlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato přehledná publikace je skvělým průvodcem pro každého, kdo se zajímá o problematiku zdanění veřejně prospěšného poplatníka. Zdaňování veřejně prospěšného poplatníka od A do Z Autorky vymezují jednotlivé ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.