Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 43/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 16, ze dne 10. 3. 2000
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

43

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 23. února 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 220/1998 Sb., o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody)

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. b) a c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 220/1998 Sb., o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody), se mění takto:

1. V § 2 písm. b) na konci se doplňují slova "vztahující se na všechny vyrobené šarže nebo dovezené dodávky této potraviny,".

2. V § 2 písmeno c) zní:

"c)  dodávkou množství potraviny, které je shodně deklarováno z hlediska druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny, jakosti, popřípadě třídy jakosti nebo odrůdy, jestliže jsou stanoveny, dále z hlediska označení, u dovážené potraviny dále z hlediska země vývozu, dovozce a výrobce, a u dovážené čerstvé zeleniny, ovoce a konzumních brambor též z hlediska množství v jednom dopravním prostředku přepravovaném v jednom dni,".

3. V § 2 písm. d) se před slova "při jejím uvádění do oběhu" vkládají slova "a kterou provází".

4. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "potraviny nebo skutečné jakosti tabákového výrobku" nahrazují slovy "všech potravin nebo skutečné jakosti tabákových výrobků,".

5. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "podle písmena a)" nahrazují slovy "podle písmen a) a b)" a na konci se čárka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: "četnost zkoušení musí zajišťovat nezbytné předpoklady k tomu, aby do oběhu byly uváděny pouze jakostní a zdravotně nezávadné výrobky,".

6. V § 3 odst. 1 písm. d) se za slova "kojeneckou výživu" vkládají slova "a tepelně neopracovaných masných výrobků, určených ke spotřebě bez tepelné úpravy".

7. V § 3 odst. 1 písm. e) se slovo "pravidelné" zrušuje a slova "akreditovanou osobou" se nahrazují slovy "u každé výrobní šarže".

8. V § 3 odst. 1 písm. f) se slova "podle písmen b), c), d) a e)" nahrazují slovy "podle písmen b) až e)", před slova "evidence se uchovává" se vkládají slova "výsledky vyšetření příslušného vzorku potraviny musí být doložitelné z této evidence" a číslice "3" se nahrazuje číslicí "2".

9. V § 4 odst. 1 písm. b) se na konci doplňují slova "za předpokladu, že při posuzování shody podle § 3 nebyly zjištěny jiné závady u posuzované potraviny.".

10. V § 4 odst. 1 písmeno c) se zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

11. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova "od jeho vydání," nahrazují slovy "od vydání prohlášení o shodě,".

12. V § 4 se vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámek pod čarou č. 10a), 10b) a 10c) znějí:

"(2) Prohlášení o shodě se nevydává v případě, že byla vyrobena nebo dovezena nová potravina za jednorázovým účelem, zejména k ověření zájmu spotřebitelů o jeho koupi (průzkum trhu), prezentace na výstavách.

(3) V případě, že výrobce potraviny získal osvědčení (certifikát)10a) o systému kritických bodů10b) ve výrobě, vystavené osobou akreditovanou podle zvláštního právního předpisu,10c) prohlášení o shodě vydávat nemusí.


10a)  § 10 zákona č. 22/1997 Sb.
10b)  Vyhláška č. 147/1998 Sb.
10c)  § 16 zákona č. 22/1997 Sb.".

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 4 až 11.

13. V § 4 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 10d) zní:

"(5) Po dobu radiační havárie písemné prohlášení o shodě vydává výrobce na každou výrobní šarži všech potravin, které vyrábí, nebo dovozce na každou dovezenou zásilku.10d)


10d)  Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

14. V § 4 odstavec 10 zní:

"(10) Písemné prohlášení o shodě u dovážených potravin podle odstavce 1 písm. b) a c) je oprávněn dovozce vydat na základě certifikátu nebo protokolu o zkoušce, které byly vystaveny příslušným orgánem nebo příslušnou laboratoří ve vyvážející zemi v souladu s mezinárodními závazky o vzájemném uznávání těchto dokladů.".

15. V § 4 odst. 11 se časový údaj "3 let" nahrazuje údajem "2 let".

16. V § 5 odst. 1 větě prvé se slova "s uvedením data vydání a pořadového evidenčního čísla prohlášení o shodě, stanoveného výrobcem nebo dovozcem" zrušují.

17. V § 5 odst. 2 větě druhé se slova "s uvedením data vydání a pořadového evidenčního čísla stanoveného výrobcem nebo dovozcem na prohlášení o shodě" zrušují.

18. V § 5 odst. 3 se slovo "Formulář" nahrazuje slovem "Vzor".

19. V § 6 odstavce 1 až 3 včetně poznámek pod čarou č. 14) a 15) znějí:

"(1) Podmínku, že čerstvé ovoce, čerstvá zelenina a konzumní brambory, určené pro přímou spotřebu v původním syrovém stavu nebo pro další zpracování, vyhovují požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy14) a mohou být uváděny do oběhu, prokazuje dovozce certifikátem vydaným příslušným inspekčním orgánem vyvážející země nebo certifikátem vydaným místně příslušným orgánem státního dozoru,15) vystaveným na každou dodávku.

(2) Vystavením certifikátu podle odstavce 1 na čerstvé ovoce a zeleninu určené pro přímou spotřebu a konzumní brambory se má zato, že bylo vydáno prohlášení o shodě. Při jeho předávání odběratelům nebo potvrzování průvodních dokladů o jeho vydání se postupuje způsobem uvedeným v § 5. Certifikát nezbavuje odpovědnosti dovozce za splnění všech požadavků stanovených pro tyto potraviny zvláštními právními předpisy.

(3) Dovozce čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a konzumních brambor určených k dalšímu zpracování po předání dodávky nebo její části výrobci ke zpracování zajistí potvrzení certifikátu výrobcem a neprodleně doručí kopii tohoto potvrzeného certifikátu místně příslušnému orgánu státního dozoru.15) Za zpracování se přitom nepovažuje přetřídění dodávky.


14)  Například vyhláška č. 332/1997 Sb., vyhláška č. 298/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb. a vyhlášky č. 323/1999 Sb., vyhláška č. 294/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 91/1999 Sb.
15)  Zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.".

20. V § 6 odst. 4 se slova "a písemná prohlášení o shodě" zrušují.

21. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 220/1998 Sb.

Příloha není v elektronické podobě

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 220/1998 Sb.

Příloha není v elektronické podobě

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 220/1998 Sb.

Příloha není v elektronické podobě

Čl. II
Přechodné ustanovení

Prohlášení o shodě vydaná přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

JUDr. Nataša Randlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje úpravě přechodu práv a povinností a s ním často souvisejícím hromadným propouštěním, a to jak na straně převádějícího zaměstnavatele tak zaměstnavatele nabývajícího. Obě tyto úpravy jsou obsaženy v českém zákoníku práce a jsou harmonizovány s evropskými směrnicemi ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Odborná monografie přináší ucelený teoreticko-praktický pohled na jedno z nejčastějších smluvních ujednání. Kniha vychází z rozboru české právní úpravy po rekodifikaci soukromého práva a současně představuje různá pojetí tohoto institutu v právních řádech vybraných evropských ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.