Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


41

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 24. února 2000,

kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany

Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem obrany stanoví podle § 16 odst. 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 225/1999 Sb.:

§ 1
Fond zprostředkování úhrady zdravotní péče

(1) Zdrojem fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče1) jsou finanční prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany (dále jen "ministerstvo"). Tyto prostředky jsou zálohovým způsobem uvolňovány ministerstvem na zvláštní účet Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen "pojišťovna") vedený u banky.2) Součástí zdrojů fondu jsou i úroky přijaté pojišťovnou v souvislosti se správou těchto finančních prostředků.

(2) Z fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče se prostředky čerpají na úhradu rozdílu mezi výší úhrady zdravotní péče poskytnuté či předepsané lékařem nebo zdravotnickým zařízením,3) která je částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění,4) a výší úhrady poskytnuté pojišťovnou pro vymezený okruh pojištěnců.4) Ministerstvo může stanovit maximální úhradu zdravotní péče předepsané zdravotnickými zařízeními uvedenými v § 3 odst. 1 hrazenou pojišťovnou v případech, kdy existuje několik cenových variant léčiv a prostředků zdravotnické techniky.

(3) Za zprostředkování úhrad zdravotní péče a oddělenou správu fondu5) zúčtovává pojišťovna do výdajů fondu

a)   poplatky za vedení účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče,
b)   další provozní a investiční výdaje související s odděleným vedením a správou fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče.6)

(4) Jako podklad pro ověření oprávněnosti čerpání finančních prostředků fondu předkládá ministerstvo pojišťovně údaje o vojácích z povolání, vojácích základní služby a žácích vojenských škol s uvedením rodného čísla, jména a příjmení, data vzniku a ukončení příslušnosti k dané kategorii4)

a)   vždy do dvacátého pátého dne měsíce za předcházející kalendářní měsíc, nebo
b)   v intervalech dohodnutých nad rámec pravidelných hlášení podle písmene a).

Způsob předávání údajů sjedná písemně ministerstvo s pojišťovnou.

(5) Vyúčtování čerpání fondu na účely uvedené v odstavci 2 provádí pojišťovna do 30 pracovních dnů po uplynutí každého čtvrtletí. Na základě vyhodnocení čerpání předchozí zálohy poukazuje ministerstvo nejpozději do 30 pracovních dnů po předložení daného vyúčtování běžnou zálohu na následující čtvrtletí. Při stanovení výše této zálohy se přihlédne k finančnímu zůstatku předchozí zálohy, k očekávanému vývoji cen zdravotních výkonů a vývoji cen léků a prostředků zdravotnické techniky v následujícím účetním období. V případě odůvodněného očekávaného vyššího čerpání prostředků fondu uvolní ministerstvo, na základě písemné žádosti pojišťovny, další finanční prostředky nad rámec běžné zálohy. Finanční zůstatky předchozího období jsou ponechány na bankovním účtu pojišťovny podle odstavce 1 a převáděny do následujícího období. O jejich výši je ministerstvem upravena záloha na následující období.

(6) Na bankovní účet podle odstavce 1 se uvolňují i zálohy na výdaje uvedené v odstavci 3 písm. a) a b), jejichž výše se propočte jako jedna čtvrtina z rozpočtu daného roku, který je součástí zdravotně pojistného plánu tohoto roku. Vyúčtování skutečných výdajů se provede v souvislosti s roční účetní závěrkou. Přebytek nebo nedoplatek se finančně vypořádá nejpozději se zálohou následující bezprostředně po uzavření účetní závěrky.

(7) Součástí výdajů fondu v běžném roce jsou i případné opravy vyúčtování zdravotní péče z předchozího účetního období. Konečné zúčtování čerpání fondu v předchozím roce je provedeno v rámci roční účetní závěrky pojišťovny. Pro potřeby zúčtování vztahů se státním rozpočtem předkládá pojišťovna ministerstvu zprávu o vyúčtování příjmů a výdajů fondu za předchozí účetní období.

§ 2
Fond pro úhradu preventivní péče

(1) Zdrojem fondu pro úhradu preventivní péče7) jsou finanční prostředky státního rozpočtu kapitoly ministerstva. Tyto prostředky jsou zálohovým způsobem uvolňovány ministerstvem na zvláštní účet pojišťovny vedený u banky. Součástí zdrojů fondu jsou i úroky přijaté pojišťovnou v souvislosti se správou těchto finančních prostředků.

(2) Z fondu pro úhradu preventivní péče se prostředky čerpají na úhradu preventivní péče8) poskytnuté nad rámec preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění9) pro vymezený okruh pojištěnců.4)

(3) Za zprostředkování úhrad z fondu preventivní péče a oddělenou správu fondu4) zúčtovává pojišťovna do výdajů fondu

a)   poplatky za vedení účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k fondu pro úhradu preventivní péče,
b)   další provozní a investiční výdaje související s odděleným vedením a správou fondu pro úhradu preventivní péče.6)

(4) Podkladem pro ověření oprávněnosti čerpání finančních prostředků fondu jsou sestavy ministerstva uvedené v § 1 odst. 4 obsahující identifikační údaje pojištěnců, kteří jsou oprávněni konkrétní preventivní programy čerpat.

(5) Pro vyhodnocení čerpání fondu pro úhradu preventivní péče a způsobu stanovení výše záloh platí obdobně § 1 odst. 5, 6 a 7.

§ 3
Společná ustanovení

(1) Vystavení receptu na léčiva, poukazu na prostředek zdravotnické techniky nebo vyúčtování zdravotního výkonu, jehož úhrada, nad rámec úhrady z veřejného zdravotního pojištění, je realizována z fondů uvedených v § 1 a 2, provádí pouze smluvní zdravotnické zařízení a jiné smluvní zařízení pojišťovny.3) Recepty, poukazy a vyúčtování zdravotních výkonů, které s touto úhradou souvisejí, musí být označeny způsobem, který umožní jednoznačnou identifikaci k fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče nebo k fondu pro úhradu preventivní péče. Způsob značení je součástí smlouvy o úhradách zdravotní péče mezi pojišťovnou a smluvním zdravotnickým zařízením nebo jiným smluvním zařízením.3)

(2) Pojišťovna uhradí z prostředků ministerstva, poskytovaných zálohovým způsobem na zvláštní účty fondů uvedených v § 1 a 2, pouze zdravotní péči poskytnutou nebo předepsanou vymezenému okruhu pojištěnců, pokud je tato zdravotní péče odůvodněna zdravotní potřebou pojištěnce. Nehradí se zdravotní péče, léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky, které si u smluvního zdravotnického nebo jiného smluvního zařízení vyžádá pojištěnec sám.

(3) Ministerstvo provádí kontrolu tvorby a užití fondů podle § 1 a 2 a dodržování postupů podle odstavců 1 a 2. Pro potřeby kontrol poskytuje pojišťovna ministerstvu podrobnější informace, jejichž obsahová náplň a lhůty pro předkládání jsou předmětem písemné smlouvy mezi pojišťovnou a ministerstvem.

§ 4
Přechodná ustanovení

(1) Objem záloh na období prvního a druhého čtvrtletí roku 2000 navrhne pojišťovna s ohledem na očekávanou výši úhrad z veřejného zdravotního pojištění a předpokládanou výši doplatků k této zdravotní péči za jednotlivé kategorie pojištěnců z fondu podle § 1 odst. 2 a očekávaný rozsah realizovaných preventivních programů hrazených z fondu podle § 2 odst. 2. Součástí návrhu je i plánovaný objem výdajů pojišťovny podle § 1 odst. 3 a § 2 odst. 3. Návrhy na výši těchto záloh předá pojišťovna ministerstvu do 5 pracovních dnů od data účinnosti vyhlášky. Součástí návrhu na výši těchto záloh je i vyúčtování prokazatelně a účelně vynaložených finančních prostředků v souvislosti s realizací oddělené správy obou fondů a dále i skutečné výdaje podle § 1 odst. 2 a § 2 odst. 2 uhrazené od data účinnosti zvláštního právního předpisu.10)

(2) Čísla bankovních účtů fondů uvedených v § 1 a 2 sdělí pojišťovna ministerstvu nejpozději do 3 pracovních dnů od data účinnosti vyhlášky. Na tyto bankovní účty poukáže ministerstvo zálohy ve výši podle odstavce 1 nejpozději do 10 pracovních dnů od data účinnosti vyhlášky.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.


1)   § 16 odst. 2 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 225/1999 Sb.
2)   Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/1999  Sb.
Vyhláška č. 285/1999 Sb., o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních.
4)   § 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 225/1999 Sb.
5)   § 8 odst. 3 a § 16 odst. 2 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 225/1999  Sb.
6)   § 3 odst. 6 a § 6 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 235/1999 Sb. a vyhlášky č. 42/2000 Sb.
7)   § 16 odst. 3 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 225/1999 Sb.
8)   Například vyhláška č. 256/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě, vyhláška č. 281/1999 Sb., kterou se stanoví služba zdraví škodlivá nebo zvlášť obtížná a okruh služebních zařízení pro poskytování preventivní rehabilitace, a vyhláška č. 282/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu.
9)   § 29 a 35 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10)   Zákon č. 225/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání.

E-shop

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I.

Jaromír Jirsa, Peter Trebatický, František Korbel a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha I. - § 1 až 78g Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých praktických zkušeností soudců, ...

Cena: 900 KčKOUPIT

DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daň. povinnosti a kont. hlášení

DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daň. povinnosti a kont. hlášení

Ing. Václav Benda, Ing. Růžena Hrůšová - BOVA POLYGON

V rámci této publikace se čtenáři seznámí především s aktuálně platnými pravidly v oblasti zvláštních režimů, tj. zvláštního režimu jednoho správního místa a zvláštního režimu přenesení daňové povinnosti na ...

Cena: 296 KčKOUPIT

Zákon o zeměměřictví, komentář

Zákon o zeměměřictví, komentář

Ing. Miloslav Müller, JUDr. Eva Barešová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, patří mezi úzce specializované normy veřejného práva. Cílem tohoto komentáře je poskytnout odborné veřejnosti podrobnější pohled na právní úpravu zeměměřických činností a s nimi související práva a povinnosti, které jsou v úzkém vztahu k dalším ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.