Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


37

ZÁKON

ze dne 18. ledna 2000,

kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e)  předávat nebezpečné odpady k využívání nebo zneškodňování pouze osobě oprávněné provozovat zařízení k úpravě, využívání nebo zneškodňování odpadů podle § 7 odst. 4 písm. a), nebo zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů podle § 6 odst. 1 písm. f).".

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena f) až j).

2. V § 5 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k)  zpracovat plán odpadového hospodářství (dále jen "POH"). Náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou. Zpracovaný POH zasílá původce bez zbytečného odkladu příslušnému okresnímu úřadu.".

3. V § 6 odst. 1 písm. f) se za slova "nakládat s nebezpečnými odpady" vkládají slova "nebo provozovat zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů lze".

4. § 9 a 10 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 17), 17a) a 25) znějí:

"§ 9
Nakládání s komunálním odpadem na území obce

(1) Na území obce nakládá s komunálním odpadem (§ 2 odst. 3) obec nebo ta oprávněná osoba (§ 2 odst. 13), která k nakládání s komunálním odpadem obdržela písemný souhlas obce. Písemný souhlas uděluje obec v samostatné působnosti. Obec může stanovit bližší podmínky, za kterých může být souhlas udělen. Na řízení o vydání souhlasu se vztahuje správní řád.

(2) Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Obec může vyhláškou stanovit výši poplatku za sběr, třídění, využívání a zneškodňování odpadů včetně způsobu jeho výběru.

(3) Obec je povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. baterie, zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálních odpadů obec splní, zajistí-li pravidelný svoz těchto odpadů oprávněnou osobou.

(4) Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak stanoví obecně závazná vyhláška podle odstavce 2, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodňování podle systému stanoveného obcí.

(5) Původci nebo oprávněné osoby, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální, mohou na základě písemné dohody s obcí využívat systém nakládání s komunálním odpadem stanovený obcí.

§ 10
Poplatek za komunální odpad

(1) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit (§ 9 odst. 2) a vybírat poplatek za komunální odpad (dále jen "poplatek") vznikající na jejím území.

(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nebo správce budovy či nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Na rozúčtování se přiměřeně použijí předpisy o usměrňování cen služeb spojených s nájmem bytu.17a) Vlastníci bytů vymezených jako jednotky podle zvláštního zákona,17) kteří nemají určeného správce, jsou poplatníky i plátci zároveň.

(3) Správu poplatku25) vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla.

(4) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem.

(5) Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem a rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. Poplatek je příjmem obce.

(6) Původci nebo oprávněné osoby, které produkují odpad podle Katalogu odpadů zařazený jako komunální a kteří se na základě písemné dohody s obcí zapojili do systému stanoveného obcí, platí cenu dohodnutou v této písemné dohodě.


17)   § 2 písm. f) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).
17a)   Například vyhláška č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č.  85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů.
25)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

5. V § 18 odstavec 4 zní:

"(4) S účinností od 1. ledna 2008 je zakázáno vyrábět a dovážet obaly zhotovené z polyvinylchloridu (PVC) a výrobky v takovýchto obalech.".

6. V § 27 odst. 1 se písmena a) a f) včetně poznámky pod čarou č. 17) zrušují.Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d) a dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno e).

Čl. II
Přechodné ustanovení

Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti; vznik těchto právních vztahů a nároky z nich vzniklé před účinností tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních předpisů.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Mezinárodní pojistné právo

Mezinárodní pojistné právo

Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší teoretickou a praktickou komparativní analýzu aktuálních právních otázek z oboru mezinárodního pojistného práva v soukromoprávní oblasti.

Cena: 420 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

17. aktualizované vydání Obsahem publikace Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017 je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné. Obecná část, zvláštní část, 5. vydání

Trestní právo hmotné. Obecná část, zvláštní část, 5. vydání

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.