Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 31/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 12, ze dne 23. 2. 2000

31

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra

ze dne 11. února 2000

o náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí stanoví podle § 58 odst. 2 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNĺ
ÚVODNĺ USTANOVENĺ

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanovuje výši náhrady

a)   cestovních výdajů, které se poskytují příslušníku Policie České republiky (dále jen "policista") při plnění služebních povinností na služební cestě, na zahraniční služební cestě, při vyslání na studijní pobyt, na školení, do kurzu, ke studiu, vzniku nebo změně služebního poměru, poskytnutí preventivní rehabilitace, přidělení nebo vyslání policisty k výkonu služby v zahraničí, a jiných cestovních výdajů,
b)   stěhovacích výdajů,
c)   výdajů za používání vlastních předmětů potřebných pro výkon služby, jestliže jich používá policista se souhlasem služebního funkcionáře,1)

a podrobnosti o jejich poskytování.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)   pravidelným pracovištěm policisty místo služebního působiště,2) pokud služební funkcionář blíže neurčí jako pravidelné pracoviště místo, kde policista zpravidla vykonává službu; pravidelným pracovištěm policisty provádějícího kontrolu cestovních dokladů osob překračujících státní hranice3) je část území České republiky a sousedního státu vymezená podle mezinárodních smluv,4)
b)   služební cestou doba, která počíná nástupem policisty na cestu za účelem plnění služebních povinností v jiném místě, než je jeho pravidelné pracoviště, a končí návratem policisty z této cesty,
c)   zahraniční služební cestou služební cesta podle písmene b) mimo území České republiky,
d)   rodinou policisty
1.  manžel nebo manželka, vlastní děti, osvojenci, děti svěřené do pěstounské péče nebo do výchovy, a nemá-li je,
2.  vlastní rodiče, osvojitelé a
3.  další osoby, které žijí s policistou v domácnosti,5)
   pokud mají trvalý pobyt na území České republiky.

ČÁST DRUHÁ
NÁHRADY VÝDAJŮ POSKYTOVANÉ POLICISTOVI V SOUVISLOSTI S VÝKONEM SLUŽBY

HLAVA I
NÁHRADA CESTOVNĺCH VÝDAJŮ

Díl 1
Náhrada cestovních výdajů při služební cestě

§ 3
Obecné ustanovení

Služební funkcionář, který vysílá policistu na služební cestu, určí policistovi dobu a místo nástupu služební cesty, dobu a místo ukončení služební cesty, místo plnění služebních povinností, způsob dopravy na služební cestě, popřípadě další podrobnosti.

§ 4
Druhy náhrad cestovních výdajů

Policistovi vyslanému na služební cestu se poskytne:

a)   náhrada jízdních výdajů,
b)   náhrada výdajů za ubytování,
c)   stravné,
d)   náhrada nutných vedlejších výdajů,
e)   náhrada výdajů za cesty k návštěvě rodiny.

§ 5
Náhrada jízdních výdajů

(1) Při služební cestě náleží policistovi náhrada jízdních výdajů za použití veřejných dopravních prostředků, jež vynaložil v souladu s § 3, ve výši, kterou prokáže služebnímu funkcionáři.

(2) Použije-li policista se souhlasem služebního funkcionáře při služební cestě silniční motorové vozidlo, s výjimkou služebního silničního motorového vozidla, náleží mu za každý 1 km jízdy sazba základní náhrady a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu ve výši stanovené zvláštním právním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.6)

(3) Výše sazby základní náhrady u nákladních automobilů a autobusů se dohodne písemně mezi služebním funkcionářem a policistou před jeho nástupem na služební cestu.

(4) Náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu se vypočte z ceny pohonné hmoty a ze spotřeby pohonné hmoty silničního motorového vozidla.

(5) Při výpočtu náhrady výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu se vychází z ceny pohonné hmoty prokázané policistou. Jestliže policista cenu pohonné hmoty neprokáže, vypočte se mu tato náhrada výdajů z průměrné ceny pohonné hmoty stanovené zvláštním právním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.7) Ustanovení § 22 odst. 2 se nepoužije.

(6) Spotřeba pohonné hmoty silničního motorového vozidla se vypočte aritmetickým průměrem z údajů o spotřebě paliva uvedených v technickém průkazu tohoto vozidla. Pokud je technický průkaz neobsahuje, náleží policistovi náhrada výdajů za pohonnou hmotu jen v případě, že spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem jiného silničního motorového vozidla shodného typu se shodným objemem válců motoru.

(7) Použije-li policista se souhlasem služebního funkcionáře při služební cestě silniční motorové vozidlo, s výjimkou služebního silničního motorového vozidla, lze s ním předem dohodnout též poskytnutí náhrady výdajů za použití silničního motorového vozidla ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy.

§ 6
Náhrada výdajů za ubytování

(1) Při služební cestě náleží policistovi náhrada výdajů za ubytování, jež vynaložil v souladu s § 3, ve výši, kterou prokáže služebnímu funkcionáři. Ustanovení § 22 odst. 2 se nepoužije.

(2) Je-li vyslán policista z pravidelného pracoviště na služební cestu, která trvá déle než jeden kalendářní den, do místa jeho trvalého pobytu8) nebo jeho rodiny anebo do místa, ze kterého se denně vrací do místa svého trvalého pobytu nebo své rodiny, náhrada výdajů za ubytování se mu neposkytuje.

§ 7
Stravné

(1) Při služební cestě náleží policistovi za každý kalendářní den služební cesty stravné ve výši stanovené zvláštním právním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.9)

(2) Zabezpečí-li služební funkcionář policistovi na služební cestě bezplatné stravování, stravné se mu neposkytuje. Zabezpečí-li služební funkcionář policistovi bezplatné stravování jen částečně, krátí se mu náležející stravné o 20% za snídani, o 40 % za oběd a o 40 % za večeři. Stravné zkrácené podle předchozí věty se zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru.

(3) Policistovi vyslanému na služební cestu, která trvá 5 a více hodin a jejíž doba nástupu je určena po 19. hodině kalendářního dne a doba ukončení před 5. hodinou následujícího kalendářního dne, náleží stravné podle odstavce 1 stanovené pro časové pásmo 5 až 12 hodin.

(4) Policistovi vyslanému na služební cestu, při níž je mu znemožněno stravovat se obvyklým způsobem a která trvá méně než 5 hodin, může přiznat služební funkcionář stravné až do výše stanovené podle odstavce 1 pro časové pásmo 5 až 12 hodin.

(5) Je-li vyslán policista na služební cestu, která trvá déle než jeden kalendářní den, do místa jeho trvalého pobytu nebo jeho rodiny anebo do místa, ze kterého se denně vrací do místa svého trvalého pobytu nebo své rodiny, náleží mu stravné pouze za dobu výkonu služby.

§ 8
Náhrada nutných vedlejších výdajů

(1) Při služební cestě náleží policistovi náhrada nutných vedlejších výdajů ve výši, kterou prokáže služebnímu funkcionáři.

(2) Nelze-li prokázat výši náhrady nutných vedlejších výdajů, náleží policistovi náhrada výdajů ve výši, kterou určí služební funkcionář podle ceny obvyklé v době a místě konání služební cesty.

§ 9
Náhrada výdajů za cesty k návštěvě rodiny

(1) Při služební cestě náleží policistovi náhrada jízdních výdajů podle § 5 za cesty k návštěvě rodiny do místa trvalého pobytu členů rodiny nebo do místa pobytu členů rodiny, které je předem dohodnuté mezi služebním funkcionářem a policistou a je na území České republiky .

(2) Policistovi vyslanému na služební cestu náleží náhrada výdajů za cesty k návštěvě rodiny poprvé po sedmi po sobě následujících kalendářních dnech a poté vždy jedenkrát v každém kalendářním týdnu, pokud služební funkcionář neurčí dobu delší, nejdéle však jedenkrát za měsíc.

(3) Policistovi náleží stravné v den odjezdu k návštěvě rodiny nebo příjezdu z návštěvy rodiny za dobu, po kterou plnil služební povinnosti na služební cestě.

Díl 2
Náhrada cestovních výdajů při zahraniční služební cestě

§ 10
Obecné ustanovení

(1) Na poskytování náhrad cestovních výdajů policistovi při zahraniční služební cestě se vztahuje § 3 až 9, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Dobou rozhodnou pro vznik nároku policisty na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice České republiky nebo doba odletu a příletu letadla při letecké přepravě.

§ 11
Náhrada jízdních výdajů

Při poskytnutí náhrady za použití silničního motorového vozidla podle § 5 odst. 2 až 7 náleží policistovi při zahraniční služební cestě náhrada jízdních výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně až po ujetí vzdálenosti 350 km v zahraničí.

§ 12
Stravné

(1) Při zahraniční služební cestě náleží policistovi za podmínek dále stanovených stravné v cizí měně stanovené zvláštním právním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.10) Výše stravného v cizí měně se stanoví ze základní sazby stravného stanovené pro stát, ve kterém stráví policista v kalendářním dni nejvíce času.

(2) Stravné v cizí měně ve výši základní sazby stravného v cizí měně náleží policistovi, pokud jeho doba zahraniční služební cesty strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin. Trvá-li tato doba 12 a méně hodin, přísluší policistovi stravné v cizí měně ve výši, která se určí násobkem dvanáctiny poloviční výše základní sazby stravného v cizí měně a počtu celých hodin zahraniční služební cesty strávených mimo území České republiky.

(3) Trvá-li zahraniční služební cesta policisty mimo území České republiky méně než jednu hodinu, stravné v cizí měně mu nenáleží.

(4) Při zahraniční služební cestě náleží policistovi stravné v české měně podle § 7 za dobu zahraniční služební cesty strávené na území České republiky.

(5) Nenáleží-li policistovi za dobu zahraniční služební cesty strávené mimo území České republiky stravné v cizí měně podle odstavce 3, připočte se tato doba k době trvání zahraniční služební cesty na území České republiky podle odstavce 4.

(6) Policistovi, který provádí kontrolu cestovních dokladů osob překračujících státní hranice v dopravních prostředcích během jízdy nebo plavby na trase stanovené mezinárodní smlouvou,11) náleží stravné v cizí měně podle předchozích odstavců.

§ 13
Náhrada výdajů za cesty k návštěvě rodiny

(1) Při zahraniční služební cestě náleží policistovi náhrada jízdních výdajů za cesty k návštěvě rodiny do místa trvalého pobytu členů rodiny.

(2) Služební funkcionář, který vysílá policistu na zahraniční služební cestu, určí policistovi způsob dopravy na cesty k návštěvě rodiny a jejich četnost. Ustanovení § 9 odst. 2 se nepoužije.

§ 14
Kapesné

(1) Policistovi na zahraniční služební cestě může přiznat služební funkcionář vedle stravného i kapesné v příslušné cizí měně až do výše 40 % stravného stanoveného podle § 12.

(2) Policistovi, který je oprávněn provádět kontrolu cestovních dokladů osob překračujících státní hranice v dopravních prostředcích během jízdy nebo plavby, může přiznat služební funkcionář kapesné v příslušné cizí měně až do výše 20 % stravného stanoveného podle § 12.

Díl 3
Náhrada cestovních výdajů při vyslání na studijní pobyt, na školení, do kurzu a ke studiu

§ 15

(1) Policistovi vyslanému služebním funkcionářem do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, na studijní pobyt, k účasti na školení, do kurzu nebo ke studiu za účelem prohloubení kvalifikace požadované pro výkon funkce, anebo zařazenému do zálohy pro policisty studující na školách12) náleží náhrada cestovních výdajů jako při služební cestě.

(2) Policistovi, s nímž byla uzavřena dohoda o rozšíření nebo zvýšení vzdělání, náleží za dny účasti na studijních soustředěních (konzultacích) a za dny konání zkoušek v jiném místě, než je jeho pravidelné pracoviště, náhrada cestovních výdajů jako při služební cestě, jestliže se mu na ně poskytuje studijní volno podle zvláštního právního předpisu.13)

(3) Policistovi, kterému se poskytuje náhrada cestovních výdajů podle odstavců 1 a 2 a je v této době vyslán na služební cestu, se poskytne náhrada, která je pro něho výhodnější.

Díl 4
Náhrada cestovních výdajů souvisejících se vznikem nebo změnou služebního poměru

§ 16

(1) Policistovi, který je přeložen,14) náleží náhrada cestovních výdajů jako při služební cestě v rozsahu a výši stanovené podle § 4 až 9.

(2) Policistovi, který z důvodu přijetí do služebního poměru15) nebo přeložení na vlastní žádost16) žije odloučeně od rodiny v místě služebního působiště, lze přiznat náhradu cestovních výdajů jako při služební cestě, nejvýše v rozsahu a výši stanovené podle § 4 až 9. Služební funkcionář posoudí opodstatněnost náhrady cestovních výdajů. V případě, že ji přizná, určí dobu jejího poskytování.

(3) Náhrada cestovních výdajů podle odstavce 2 se přiznává policistovi při jeho přijetí do služebního poměru nebo při jeho přeložení na vlastní žádost. Je-li policista bezprostředně po přijetí do služebního poměru zařazen do zálohy pro policisty studující na školách, přiznává se mu náhrada cestovních výdajů podle odstavce 2 až při jeho ustanovení do funkce, které následuje bezprostředně po jeho vynětí ze zálohy pro policisty studující na školách.

(4) Policistovi, kterému bylo podle odstavce 2 přiznáno stravné nižší, než je stravné podle § 7 odst. 1 stanovené pro časové pásmo nad 18 hodin, náleží za dobu výkonu služby v místě pravidelného pracoviště v den odjezdu k návštěvě rodiny nebo příjezdu z návštěvy rodiny stravné ve výši:

a)   41 % přiznaného stravného, trvá-li tato doba 5 až 12 hodin,
b)   64 % přiznaného stravného, trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
c)   100 % přiznaného stravného, trvá-li tato doba déle než 18 hodin.

(5) Stravné podle odstavce 4 se zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru.

(6) Policistovi, kterému se poskytuje náhrada cestovních výdajů podle odstavců 1 a 2 a je v této době vyslán na služební cestu, se poskytne náhrada, která je pro něho výhodnější.

(7) Policistovi, který je převeden na jinou funkci,17) náleží náhrada cestovních výdajů podle odstavců 1 a 2 v rozsahu, v jakém mu byla přiznána. Náhrada výdajů podle odstavce 2 náleží policistovi jen v případě, že ještě neuplynula doba, na niž je mu přiznána.

Díl 5
Náhrada cestovních výdajů při preventivní rehabilitaci

§ 17

(1) Policistovi, kterému byla poskytnuta preventivní rehabilitace podle § 66 odst. 1 zákona v jiné obci,18) než je obec místa jeho trvalého pobytu nebo pravidelného pracoviště, náleží:

a)   náhrada jízdních výdajů podle § 5 za cestu do obce, v níž je preventivní rehabilitace prováděna, a zpět,
b)   náhrada výdajů za ubytování podle § 6 a
c)   stravné podle § 7.

(2) Policistovi, kterému byla poskytnuta preventivní rehabilitace podle § 66 odst. 2 zákona v jiné obci, než je obec místa jeho trvalého pobytu nebo pravidelného pracoviště, náleží:

a)   náhrada jízdních výdajů podle § 5 za cestu do obce, v níž je preventivní rehabilitace prováděna, a zpět, pokud nejsou hrazeny podle zvláštních právních předpisů,19)
b)   náhrada výdajů za ubytování podle § 6 a
c)   stravné podle § 7.

(3) Náhrada výdajů podle odstavce 1 nenáleží policistovi při provádění preventivní rehabilitace individuální činností.20)

Díl 6
Náhrada výdajů při přidělení nebo vyslání policisty k výkonu služby v zahraničí

§ 18

(1) Při přidělení nebo vyslání policisty k výkonu služby v zahraničí náleží policistovi za dobu cesty z České republiky do místa pravidelného pracoviště v zahraničí a zpět a za služební cesty v zahraničí náhrada cestovních výdajů jako při zahraniční služební cestě, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Cestuje-li se souhlasem služebního funkcionáře s policistou příslušník jeho rodiny, lze přiznat policistovi náhradu jízdních, ubytovacích a nutných vedlejších výdajů tohoto příslušníka, které prokáže.

(3) Policistovi nenáleží stravné za dobu služební cesty strávené na území České republiky a na území státu, kde má pravidelné pracoviště.

(4) Policistovi náleží náhrada některých výdajů ve výši a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.21)

(5) Odstavce 1 až 4 se nevztahují na policistu, který provádí kontrolu cestovních dokladů osob překračujících státní hranice.

Díl 7
Náhrada jiných výdajů

§ 19
Náhrada výdajů při mimořádném povolání k plnění služebních povinností

Policistovi, který je mimořádně povolán mimo dobu služby22) z místa, kde se právě zdržuje, na pravidelné pracoviště k plnění služebních povinností v důležitém zájmu služby, náleží náhrady cestovních výdajů jako při služební cestě podle § 4 až 9.

§ 20
Náhrada výdajů za místní hromadnou dopravu

(1) Policistovi, který má místo služebního působiště určené jako pravidelné pracoviště, náleží náhrada jízdních výdajů za prostředky místní hromadné dopravy za cesty, jež koná v místě služebního působiště za účelem plnění služebních povinností. Ustanovení předchozí věty se nepoužije na cesty konané do služby a na cesty konané ze služby.

(2) Pro prokazování jízdních výdajů policisty za prostředky místní hromadné dopravy podle odstavce 1 platí § 22 odst. 3 věta druhá.

HLAVA II
NÁHRADA STĚHOVACĺCH VÝDAJŮ

§ 21

(1) Policistovi, kterému náleží náhrada cestovních výdajů podle § 16 nebo jemuž lze tuto náhradu přiznat a který se přestěhuje do obce, v níž mu nárok na poskytování této náhrady pomine, náleží náhrada stěhovacích výdajů. Jde o náhradu prokázaných

a)   výdajů za přepravu bytového zařízení, svršků policisty a jeho rodiny,
b)   jízdních výdajů policisty a jeho rodiny z místa dosavadního trvalého pobytu do místa nového trvalého pobytu,
c)   nutných vedlejších výdajů souvisejících s přepravou bytového zařízení, svršků policisty a jeho rodiny.

(2) Policistovi, kterému náleží náhrada stěhovacích výdajů podle odstavce 1, může přiznat služební funkcionář též náhradu nezbytně nutných prokázaných výdajů spojených s malováním a úpravou bytu až do výše 3 000 Kč. 

HLAVA III
SPOLEČNÁ USTANOVENĺ K NÁHRADÁM CESTOVNĺCH A STĚHOVACĺCH VÝDAJŮ

§ 22

(1) Náhrady cestovních výdajů lze paušalizovat. Služební funkcionář vychází při výpočtu paušální částky z průměrných podmínek rozhodných pro poskytování náhrad výdajů policistovi nebo skupině policistů. Pokud se změní okolnosti, za nichž byly paušální částky stanoveny, služební funkcionář je přezkoumá a paušální částky upraví.

(2) Kde tato vyhláška požaduje, aby policista prokázal cestovní nebo stěhovací výdaje a policista je neprokáže, lze mu přiznat výjimečně náhrady ve výši uznané služebním funkcionářem s přihlédnutím k § 3, není-li stanoveno jinak.

(3) Při služební cestě policisty v obci, ve které má místo služebního působiště, náleží policistovi náhrada jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu v prokázané výši. Pokud policista tyto výdaje neprokáže, náleží mu náhrada jízdních výdajů ve výši stanovené služebním funkcionářem podle ceny jízdného, která je platná v době konání služební cesty, a podle způsobu dopravy.

(4) Požádá-li policista služebního funkcionáře o poskytnutí zálohy na náhradu cestovních nebo stěhovacích výdajů, záloha se mu poskytne až do výše předpokládané náhrady.

(5) Při zahraniční služební cestě se poskytne policistovi záloha v příslušné cizí měně ve výši, která odpovídá předpokládané době trvání a podmínkám této cesty. Služební funkcionář se může s policistou dohodnout na poskytnutí zálohy i v jiné cizí měně, než je stanovena pro příslušný stát, pokud k této měně Česká národní banka vyhlašuje kurz devizového trhu nebo přepočítací poměr u denominací eura (dále jen "přepočítací poměr"). Při určení výše stravného v dohodnuté měně se zjistí korunová hodnota stravného ve stanovené měně, která se přepočítá na dohodnutou měnu. Pro určení korunové hodnoty stravného a částky stravného v dohodnuté měně se použijí kurzy devizového trhu a přepočítací poměry vyhlášené Českou národní bankou platné v den poskytnutí zálohy.

(6) Policista předloží služebnímu funkcionáři doklady potřebné k vyúčtování služební cesty do 10. dne v měsíci, který následuje po dni jejího ukončení.

(7) Vyúčtování služební cesty policisty včetně vyplacení náhrad výdajů se provede do 30 dnů ode dne, kdy policista předloží doklady služebnímu funkcionáři.

(8) Částku, o kterou převýší poskytnutá záloha policistovi při zahraniční služební cestě jeho nárok, vrací policista v měně, jež mu byla poskytnuta, nebo v měně, na kterou ji směnil v zahraničí, anebo v české měně. Byla-li poskytnutá záloha policistovi nižší, než činil jeho nárok, doplatí se mu rozdíl vždy v české měně. Při vyúčtování zálohy policistovi se použije prokázaný kurz, kterým mu byla poskytnutá měna v zahraničí směněna na jinou měnu, jinak se použije kurz uvedený v odstavci 5.

(9) Každou změnu skutečnosti, která je rozhodná pro poskytnutí náhrady cestovních nebo stěhovacích výdajů, oznámí policista služebnímu funkcionáři bez zbytečného odkladu.

HLAVA IV
NÁHRADA ZA POUŽĺVÁNĺ VLASTNĺCH PŘEDMĚTŮ POTŘEBNÝCH PRO VÝKON SLUŽBY

§ 23

Policistovi, který vykonává službu u Hudby Hradní stráže a Policie České republiky (dále jen "člen hudby") a používá při ní vlastní hudební nástroj se souhlasem služebního funkcionáře, náleží za podmínek dále stanovených náhrada za jeho používání, opravu a opotřebení.

§ 24
Náhrada za používání vlastního hudebního nástroje

(1) Členu hudby náleží náhrada za používání vlastního hudebního nástroje, který používá jako hlavní, ve výši:

Hudební nástroj  Kč čtvrtletně
pikola   150
trubka, tuba   200
lesní roh, pozoun   250
es-klarinet, flétna, klarinet, bas-klarinet,
saxofon, hoboj, anglický roh   300
kontrabas   350
fagot, kontrafagot   500.

(2) Členu hudby, který používá vlastní hudební nástroj jako vedlejší, náleží náhrada podle odstavce 1 v poloviční výši.

(3) Členu hudby, který používá vlastní hudební nástroj jen ke zkouškám nebo jen při vystoupení, náleží náhrada podle odstavce 1 nebo 2 v poloviční výši.

§ 25
Náhrada za opravu vlastního hudebního nástroje

(1) Náleží-li členu hudby náhrada podle § 24 za vlastní hudební nástroj, který používá při zkouškách a při vystoupeních, náleží mu náhrada ve výši poloviny účelně vynaložených prokázaných výdajů na generální opravu tohoto nástroje, která byla provedena se souhlasem služebního funkcionáře.

(2) Náhrada podle odstavce 1 náleží členu hudby jedenkrát za dva roky, používá-li vlastní hoboj, fagot, anglický roh, klarinet, saxofon nebo pikolu. Používá-li člen hudby jiný hudební nástroj, náleží mu náhrada podle odstavce 1 jedenkrát za tři roky.

§ 26
Náhrada za opotřebení vlastního hudebního nástroje

(1) Členu hudby náleží náhrada za opotřebení vlastního hudebního nástroje, který používá jako hlavní, ve výši:

Hudební nástroj Kč čtvrtletně
kontrafagot   2 000
kontrabas (čtyřstrunný)   2 300
kontrabas (pětistrunný), anglický roh   2 500
klarinet   3 000
saxofon, bas-klarinet   3 200
fagot   3 600
hoboj   3 800.

(2) Členu hudby, který používá vlastní hudební nástroj jako vedlejší, náleží náhrada podle odstavce 1 v poloviční výši.

(3) Členu hudby, který používá vlastní hudební nástroj jen ke zkouškám nebo jen při vystoupení, náleží náhrada podle odstavce 1 nebo 2 v poloviční výši.

§ 27
Společná ustanovení k náhradám za používání předmětů potřebných pro výkon služby

(1) Náhrada výdajů za používání vlastních předmětů potřebných pro výkon služby se vyplácí ve výplatním termínu, který je stanoven pro výplatu služebního příjmu za poslední měsíc v příslušném kalendářním čtvrtletí.

(2) Náhrada výdajů za používání vlastních předmětů potřebných pro výkon služby se zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru.

ČÁST TŘETĺ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

§ 28
Přechodné ustanovení

Policistovi, kterému byly ke dni nabytí účinnosti vyhlášky poskytovány náhrady přiznané podle § 32 odst. 1 a 2 výnosu č. 428/1992 Sb., o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby, se poskytují náhrady podle § 16. Doba, na niž mu byly tyto náhrady přiznány, se nemění.

§ 29
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  § 64 odst. 2 a 3 výnosu č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon č. 186/1992  Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.
2.  Část druhá výnosu č. 428/1992 Sb., o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby, ve znění vyhlášky č. 301/1993 Sb.
3.  Vyhláška č. 301/1993 Sb., kterou se mění výnos č. 428/1992 Sb., o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby.

§ 30
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. dne kalendářního měsíce, který následuje po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
PhDr. Grulich v. r.


1)   § 2 odst. 2 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.
2)   § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 186/1992 Sb.
3)   § 20c zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č.  26/1993 Sb.
4)   Například Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, vyhlášená pod č. 27/1994 Sb.
5)   § 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991  Sb.
6)   § 7 odst. 2 a § 8 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb.
Vyhláška č. 333/1999 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.
7)   § 7 odst. 5 a § 8 zákona č. 119/1992 Sb., ve znění zákona č. 125/1998 Sb.
Vyhláška č. 333/1999 Sb.
8)   Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.
9)   § 5 odst. 1 a 2 a § 8 zákona č. 119/1992 Sb., ve znění zákona č. 125/1998  Sb.
Vyhláška č. 333/1999 Sb.
10)   § 12 odst. 2, 3 a 5 zákona č. 119/1992 Sb., ve znění zákona č. 125/1998  Sb.
Vyhláška č. 319/1999 Sb., kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2000.
11)   Například Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, vyhlášená pod č. 122/1994 Sb., ve znění Smlouvy o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, vyhlášené pod č. 298/1995  Sb.
12)   § 21 písm. b) a § 23 zákona č. 186/1992 Sb.
13)   Příloha č. 3 k výnosu č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon č. 186/1992  Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky č. 80/1998 Sb., vyhlášky č. 33/1993 Sb. a vyhlášky č. 304/1996 Sb.
14)   § 18 odst. 1 zákona č. 186/1992 Sb.
15)   § 5 zákona č. 186/1992 Sb.
16)   § 18 odst. 2 zákona č. 186/1992 Sb.
17)   § 17 zákona č. 186/1992 Sb.
18)   Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.  439/1991 Sb., zákona č. 485/1991 Sb., zákona č. 553/1991 Sb., zákona č. 302/1992  Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného v částce 97/1992 Sb., zákona č. 68/1993  Sb., zákona č. 152/1994 Sb. a zákona č. 279/1995 Sb.
19)   Například zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č.  60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb., zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č.  149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb. a zákona č. 225/1999 Sb.
20)   § 61 odst. 2 písm. b) a odst. 3 věta druhá výnosu č. 374/1992 Sb.
21)   Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 183/1999 Sb.
22)   § 40 a 44 zákona č. 186/1992 Sb., ve znění zákona č. 40/1994 Sb.

E-shop

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie reaguje na aktuální fenomén „designové revoluce", se kterým se setkáváme všude kolem nás. Snaží se čtenářům přiblížit cesty, jak design chránit. Je přitom zaměřena na dvě nejvíce frekventované formy ochrany designu, a to na ochranu průmyslových vzorů a ochranu ...

Cena: 246 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Exekuční řád, komentář

Občanský soudní řád. Exekuční řád, komentář

Petr Lavický a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

II. svazek řady civilních procesních předpisů: Občanský soudní řád (§ 251 až 376) a Exekuční řád (§ 28 až 151). Svazek obsahuje předpisy k výkonu rozhodnutí a exekuci pod souhrnným názvem EXEKUČNÍ PRÁVO.

Cena: 940 KčKOUPIT

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

JUDr. Eva Janečková, Mgr. et Mgr. Hana Čiberová, Mgr. Petr Mach - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje poskytování sociálních služeb z několika různých pohledů. Je proto určena nejen poskytovatelům sociálních služeb, ale i lidem, kteří se chtějí sami postarat o své blízké, a také budoucím i současným uživatelům sociálních služeb. Kompletní průvodce systémem ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.