Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


15

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 22. prosince 1999

o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii

Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii:

§ 1

V tomto nařízení se rozumí

a)   orgánem Svazové republiky Jugoslávie všechny státní, samosprávné anebo místní orgány Svazové republiky Jugoslávie a jakékoli jimi ovládané či jinak kontrolované instituce a osoby uvedené v příloze č. 1;
b)   orgánem Republiky Srbsko všechny státní, samosprávné anebo místní orgány Republiky Srbsko a jakékoli jimi ovládané či jinak kontrolované instituce a osoby uvedené v příloze č. 1;
c)   institucí jakákoli organizace, obchodní či jiná společnost, podnik, sbor nebo jiná entita bez ohledu na její název a bez ohledu na to, zda má vlastní právní subjektivitu, včetně jejích poboček či jiných organizačních složek;
d)   kapitálem:
1.  finanční aktiva a ekonomické výhody jakékoli povahy, zejména hotovost, cenné papíry, šeky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje,
2.  vklady u finančních a jiných institucí, zůstatky na účtech, pohledávky a dluhopisy,
3.  eskontované listiny a dluhopisy, zejména akcie a jiné účastnické listiny, certifikáty, obligace, směnky, zástavní listy, nekryté listiny a kontrakty na výnosy,
4.  úroky, dividendy a jiné příjmy z aktiv nebo přírůstek hodnoty aktiv,
5.  úvěry, kompenzační ručení, záruky, záruky dobrého provedení nebo jiné finanční závazky,
6.  akreditivy, konosamenty, kontrakty na prodej,
7.  každý dokument potvrzující držení části fondů nebo finančních zdrojů a každý jiný nástroj financování vývozu;
e)   zákazem dispozic s kapitálem jakákoli operace k zabránění pohybu, převodu, změně, použití a manipulace s kapitálem, jejichž důsledkem by byla změna jeho objemu, výše, umístění, vlastnictví, držení, povahy či jakákoli jiná změna, která by mohla umožnit jeho použití, zejména spravování zásob cenných papírů;
f)   kontrolou společnosti:
1.  mít nadpoloviční majetkovou účast v obchodní společnosti,
2.  mít právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů společnosti,
3.  jmenovat, a to výhradně na základě uplatnění svého volebního práva, většinu členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů společnosti, kteří byli ve funkci v průběhu současného a minulého období,
4.  kontrolovat na základě dohody s ostatními akcionáři nebo členy společnosti většinu volebních práv akcionářů nebo členů v rámci této společnosti,
5.  mít právo vykonávat nebo moci uplatňovat nárok na výkon dominantního vlivu na společnost,
6.  mít právo užívat plně nebo částečně aktiva společnosti,
7.  řídit společnost na jednotném základě zveřejňováním konsolidovaných účtů, anebo
8.  společně a nerozdílně sdílet finanční závazky společnosti anebo nést za ně záruku;
g)   společností každá společnost uvedená v příloze č. 2 a jakákoli další obchodní či jiná společnost či podnik, bez ohledu na její název a bez ohledu na to, zda má vlastní právní subjektivitu, včetně jejích poboček či jiných organizačních složek.

§ 2

(1) Zakazují se dispozice s kapitálem (aktivy) drženým mimo území Svazové republiky Jugoslávie a patřícím Svazové republice Jugoslávii nebo Republice Srbsko anebo jejich orgánům.

(2) Zakazuje se poskytnout kapitál Svazové republice Jugoslávii, Republice Srbsko a jejich orgánům anebo jim umožnit jakýmkoli způsobem ho užívat.

(3) Zakazuje se jakýmkoli způsobem získávat nebo zvyšovat účast ve společnosti, která má sídlo v Republice Srbsko, nebo ve společnosti kontrolované Svazovou republikou Jugoslávií nebo Republikou Srbsko anebo jejich orgány.

(4) Je zakázáno podílet se na jakékoli činnosti, jejímž cílem je obejít ustanovení odstavců 1 až 3.

§ 3

(1) Ustanovení § 2 se nevztahuje na kapitál používaný

a)   na úhrady běžných výdajů zastupitelských úřadů Svazové republiky Jugoslávie v České republice,
b)   na převody sociálních dávek a jiných sociálních plateb,
c)   na platby v hotovosti v jugoslávských dinárech nebo v českých korunách na území Svazové republiky Jugoslávie.

§ 4

Ministerstvo financí může se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí povolit výjimku z ustanovení § 2, pokud se týče dodávek základních služeb, zejména služeb souvisejících s přepravou osob či nákladu přes území Svazové republiky Jugoslávie, ochrany pracovních příležitostí a poskytování právních služeb v souvislosti s uplatňováním lidských práv a základních svobod.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí:
Kavan v. r.

Příloha č. 1

OSOBY JEDNAJĺCĺ NEBO ÚDAJNĚ JEDNAJĺCĺ JMÉNEM VLÁDY SVAZOVÉ REPUBLIKY JUGOSLÁVIE ČI REPUBLIKY SRBSKO:

Miloševič Slobodan, prezident Svazové republiky Jugoslávie (dále jen "SRJ")
Miloševičovi rodinní příslušníci:
Gajič-Miloševič Milica, snacha
Markovič Mirjana, manželka
Miloševič Borislav, bratr
Miloševič Marija, dcera
Miloševič Marko, syn

Vláda SRJ:
Antič Božidar, místopředseda vlády, ministr obchodu (zahraničního)
Bogdanovič Radmilo, předseda bezpečnostního výboru federálního parlamentu
Božovič Srdja, předseda Rady republik federálního parlamentu
Bulatovič Momir, předseda vlády
Bulatovič Pavle, ministr obrany
Djerič Velizar, ministr sportu
Dragaš Mirjana, místopředsedkyně vlády, ministryně práce, zdravotnictví a sociálního zabezpečení
Drobnjakovič Dejan, ministr dopravy
Etinski Rodoljub, vrchní právní poradce ministerstva zahraničních věcí
Filipovič Rade, ministr hospodářství

Ozbrojené síly:
Antanasijevič, major, velitel 57. praporu bojové skupiny 3. armády
Antonič, plukovník, velitel D 52. prištinského sboru 3. armády
Arsenovič Konstantin, generálpodplukovník, generální štáb, náčelník pro logistiku
Cvetič Lubinko, zástupce náčelníka bezpečnosti v Kosovu
Čirkovič Mladen, plukovník, velitel 15. obrněné brigády 3. armády
Davidovič Grujica, velitel vzického armádního sboru
Delič Božidar, plukovník, velitel 549. motorizované brigády 3. armády
Dimčevski Dragutin, major, 3. armáda
Djakovič Milan, plukovník, 3. armáda
Djakovič Milorad, plukovník, 52. prištinský sbor 3. armády
Djokič Dejan, kapitán, 3. armádaDjosan, plukovník, velitel 52. lehké protiletadlové brigády
Djudič, plukovník, velitel 354. pěší brigády 3. armády
Djurkovič Ljubinko, podplukovník, 3. armáda
Farkaš Geza, generálpodplukovník, náčelník ředitelství zpravodajství a bezpečnosti, generální štáb
Filič Božidar, podplukovník, mluvčí Ministerstva vnitra (dále jen "MUP") pro otázky Kosova
Gajič, plukovník, náčelník ředitelství strategického zpravodajství a bezpečnosti, generální štáb
Gajič David, náčelník bezpečnosti v Kosovu
Gregar Mihajlo, plukovník, 3. armáda
Grjkovič Miloš, generálmajor, předseda vrchního vojenského soudu
Gusič Miroljub, soudce vojenského soudu 3. armády
Jelič Kisman, plukovník, velitel 243. mechanizované brigády 3. armády
Jovič Radomir, major, velitel 55. praporu bojové skupiny 3. armády
Krga Bogdan, generálmajor, vedoucí 2. odboru (zpravodajství) generálního štábu
Lazarevič Vladimir, generálmajor, velitel 52. prištinského sboru 3. armády
Lončar Dušan, generálmajor, velitel Komise SRJ pro vztahy s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
Lukič, plukovník, velitel 72. brigády speciálních sil
Manič, plukovník, náčelník štábu 125. motorizované brigády 3. armády
Marjanovič Radomir, generálplukovník, zástupce náčelníka generálního štábu
Mihajlovič Bratislav, kapitán, 3. armáda
Miladinovič Radenko, soudce vojenského soudu 3. armády
Milojevič Vukatin, plukovník, soudce vojenského soudu 3. armády
Milosavljevič Milivoje, kapitán první třídy, místní velitel v Prizrenu
Novakovič Milivoje, plukovník, vedoucí zpravodajského odboru, generální štáb
Obradovič Milorad, generálpodplukovník, velitel 2. armády
Obrencevič, generálmajor, náčelník vojenské prokuratury
Ojdanič Dragoljub, generálplukovník, náčelník generálního štábu
Panič Dragoljub, generálmajor, pověřen výkonem funkce náčelníka generálního štábu pozemních sil,

generální štáb
Pavkovič Nebojša, generál, velitel 3. armády
Radjenovič Stevan, kapitán, velitel policie v Lipljane
Radosavljevič Stanimir, plukovník, vojenský prokurátor v Niši
Rakočevič Aleksandar, generál, vedoucí zpravodajské služby generálního štábu
Ristič Miroljub, MUP Kosovska Mitrovica
Samardžič Dušan, generálplukovník, náčelník inspektorátu vojenské připravenosti, generální štáb
Savovič Milorad, generálplukovník, předseda vojenského soudu 2. armády
Simič Miodrag, generálpodplukovník, náčelník štábu 3. armády v Niši
Slivčanin Duško, kapitán 1. třídy, 3. armáda
Smiljanič Spasoje, generálpodplukovník, velitel letectva a protivzdušné obrany
Stankovič Ivica, kapitán 1. třídy, 3. armáda
Stefanovič, plukovník, velitel 52. dělostřelecké brigády 3. armády
Stefanovič Radojko, plukovník, místní velitel v Gnjilane
Stojanovič Momir, podplukovník, velitel státní bezpečnosti v Prištině
Stojmirovič, generálmajor, náčelník štábu velitelství 3. armády
Stojinovič Ljubiša, generálmajor, velitel sboru speciálních jednotek
Sušič Slavoljub, generálplukovník, vedoucí vojenského odboru prezidentské kanceláře
Šorak Goran, major, velitel praporu 53. bojové skupiny 3. armádyTodorov, podplukovník, velitel 63. výsadkové brigády
Tomič, podplukovník, velitel 211. obrněné brigády 3. armády
Trajkovič Siniša, plukovník, náčelník štábu 15. obrněné brigády 3. armády
Trkulja, plukovník, velitel sboru speciálních jednotek
Veličkovič Ljubiša, generálpodplukovník, pověřen výkonem funkce náčelníka generálního štábu letectva a protivzdušné obrany, generální štáb
Zdravkovič Srba, plukovník, velitel 243. motorizované brigády 3. armády
Zec Milan, viceadmirál, velitel námořnictva
Zirojevič Željko, kapitán 1. třídy, tiskový mluvčí, prištinský sbor, 3. armáda
Živanovič Radojko, plukovník, velitel 125. motorizované brigády 3. armády

Osoby blízké režimu, které svou činností podporují prezidenta Miloševiče:
Ačimovič Slobodan, náměstek ředitele banky Beogradska Banka
Andjelkovič Stanislav, starosta města Suva Reka
Antič Dragan, generální ředitel "Politika A. D."
Beko Milan, ředitel "Zastava"
Bogdanovič Aleksandar, ředitel tiskového střediska "Metropol"
Božič Ljubinko, starosta města Lipljane
Božovič Radoman, generální ředitel GENEX
Buba-Morina, Bratislava, členka Jugoslávské strany levice (dále jen "JUL"), Srbská komisařka pro uprchlíky, předsedkyně jugoslávské Ligy žen, žalující strana 7. listopadu 1998
Budimirovič Dobrivoje, předseda představenstva "Srbijašuma"Cekovič Jova, pracovník SPDR
Čičak Zoran, zvláštní poradce předsedy představenstva banky Beogradska Banka
Dabisljevič Sveta, starosta města Klina
Dačič Ivica, mluvčí Srbské socialistické strany (dále jen "SPS")
Damjanovič Jevrem, šéfredaktor listu "Illustrovana Politika"
Danilovič Blagoje, soudce srbského vrchního soudu
Djedovič Gavrilo, vrchní ředitel Jugoslávské národní banky odpovědný za zahraniční věci
Djonovič Ivko, generální ředitel "Takovo"
Djordjevič Ljubiša, ředitel Komerční banky
Djordjevič Živorad, člen JUL, šéfredaktor deníku "Borba"
Djurkovič Milivoje, starosta města Decani
Dobič Aleksandar, pracovník banky Beogradska Banka
Doknič Slobodan, starosta města Vucitrn
Djolič Gvozdan, předseda místního sdružení SPS ve městě Aleksandrovac
Dragan Tomič, ředitel JUGOPETROL (a předseda srbského parlamentu)
Dragaš Branko, generální ředitel banky Beogradska Banka
Dragišič Stevo, člen Srbské radikální strany (dále jen "SRS")
Fodor Oskar, člen výkonné rady SPS
Gajevič Gorica, generální tajemník SPS
Govedarica Balša, předseda srbského vrchního soudu
Ivančevič Sladjana, obchodní ředitel "PGP RTS"
Ivič Živorad, místopředseda SPS
Jablanovič Dragan, starosta města Leposavic
Jakovlevič Dušica, ředitel banky Beogradska Banka odpovědný za úvěrové linky
Jakšič Milorad, generální ředitel "PTT Srbije"
Jovanovič Nataša, předsedkyně oblastního sdružení SRS ve městě Sumadija
Jovanovič Životije, předseda sekce JUL ve městě Jagodina
Jovanovič Zoran, majitel srbských firem Nana Sal a Menta Sal se sídlem v Libanonu
Kaličanin Selimir, předseda sekce SPS ve městě Kosovska Mitrovica
Karič Dragomir, člen rodiny Karičových (bankéři apod.)
Karič Milenka, podnikatelka, manželka Bogoljuba Kariče
Karič Sreten, člen rodiny Karičových (bankéři apod.)
Karič Zoran, člen rodiny Karičových (bankéři apod.)
Kertes Mihail, ředitel federálního celního úřadu
Krsmanovič Dragiša, srbský státní zástupce
Krstajič Marija, ředitel "Galenika"
Lazarevič Ivan, pracovník banky Beogradska Banka
Lenard Tatjana, členka řídícího výboru JUL, vedoucí informačního programu Srbského rozhlasu a televize
Lijesevič Dragan, pracovník Jugoslávské národní banky odpovědný za devizy
Linčevski Vladimir, pracovník banky Beogradska Banka
Ljubičič Vladimir, generální ředitel "Geneks Hotels"
Ljujič Radomir, generální ředitel "Sloboda" ve městě Čačak
Maljkovič Nebojša, člen řídícího výboru JUL
Maljkovič Nebojša, předseda představenstva pojišťovny "Dunav"
Markovič Ivan, mluvčí JUL
Markovič Zoran, výkonný ředitel banky Beogradska Banka
Martinov Suzana, pracovnice banky Beogradska Banka
Matič Olivera, pracovník banky Beogradska Banka
Matkovič Dušan, ředitel železáren Smederero, místopředseda SPS
Mihajlovič Ljubomir, vedoucí pracovník Komerční banky
Mihajlovič Milivoje, starosta města Kruševac, člen SPS
Mihajlovič Radoslav, vedoučí pracovník "EPS"
Mihaljevič Nena, ředitel "Pekabeta"
Milekovič Dejan, šéfredaktor "TC BK Telekom"
Miletič Milivoje, člen výkonné rady SPS
Milojevič Mihajlo, předseda Obchodní komory SRJ
Miloševič Zoran, starosta města Obilic
Milovanovič Dragoljub-Minja, člen výkonné rady SPS
Minič Milomir, člen výkonné rady SPS
Miškovič Miroslav, ředitel Delta Bank
Mitrovič Željko, majitel "TV Pink"
Mrkovič Milutin, ředitel "CIP"
Nicovič Djordje, soukromý bankéř, bývalý viceguvernér Národní banky
Nikačevič Aleksandar, ředitel "B92"
Nojič Vojislav, starosta města Kosovska Mitrovica
Pankov Radovan, člen výkonné rady SPS
Pejčič Bogoljub, šéfredaktor listu "Srpska Reč"
Perčevič Goran, člen výkonné rady SPS
Perič Bogdan, starosta města Gnjilane
Peručič Zlatan, předseda představenstva banky Beogradska Banka
Popovič Gordana, pracovník banky Beogradska Banka
Popovič Jovo, přednosta okresního úřadu ve městě Peč
Purič Sanja, hlavní protagonista pořadu "TV Politika"
Radenkovič Dejan, člen výkonné rady SPS
Radevič Milorad, předseda Vlastenecké federace v Bělehradu, ředitel srbského archivu, žalující strana z 23. října 1998
Radovanovič Dušan, předseda oblastního sdružení SPS, Niš
Radulovič Slobodan, generální ředitel "C Market"
Raičevič Tomica, člen výkonné rady SPS
Raičevič Aleksandar, člen výkonné rady SPS
Ristič Ljubiša, předseda JUL
Rodič Radoslav, majitel "Rodič MB"
Rodič Milan, člen řídícího výboru JUL
Roza-Despotovič Gordana, členka výkonné rady SPS
Rugova Hajrije, člen výkonné rady SPS
Simič Dušan, starosta města Priština
Simič Sima, starosta města Srbica
Stanič Nikola, viceguvernér Jugoslávské národní banky
Stankovič Srboljub, člen řídícího výboru JUL
Stanojevič Mončilo, starosta města Djakovica
Stevovič Vesna, pracovnice banky Beogradska Banka
Šoklovački Živko, člen řídícího výboru JUL
Štambuk Vladimir, člen řídícího výboru JUL
Todorovič Tihomir, ředitel firmy "C Market"
Tomaševič Ljiljana, výkonná ředitelka banky Beogradska Banka
Tomič Milova, starosta města Podujevo
Trajkovič Zdravko, přednosta okresního úřadu ve městě Kosovska Mitrovica
Trbojevič Žarko, první viceguvernér Jugoslávské národní banky
Unčanin Rajko, generální ředitel "Grmec"
Veselinovič Slavko, SPS, předseda Rady pro informace a propagandu rady SPS
Vlatkovič Dušan, guvernér Jugoslávské národní banky
Vučič Borka, ředitel banky Beogradska Banka
Vučurevič Boža, podnikatel se sídlem v Ženevě, spolumajitel firmy NIVADA
Zečevič Milija, bankéřZečevič Miodrag, bankéř
Zvetkovič Života, starosta města Aleksandrovac, SPS
Živanovič Milan, generální ředitel "GSB"
Živkovič Života, člen výkonné rady SPS

Příloha č. 2

SPOLEČNOSTI, PODNIKY, INSTITUCE ČI SUBJEKTY, KTERÉ VLASTNĺ ČI KONTROLUJE VLÁDA SVAZOVÉ REPUBLIKY JUGOSLÁVIE NEBO VLÁDA REPUBLIKY SRBSKO, NACHÁZEJĺCĺ SE MIMO ÚZEMĺ SVAZOVÉ REPUBLIKY JUGOSLÁVIE

Dánsko:

JUGOSKANDIA A. B., Noerrebrogade 26, 2200 Copenhagen N, Dánsko
YUGOTOURS, Noerrebrogade 26, 2200 Copenhagen, N, Dánsko

Francie:

BANQUE FRANCO YOUGOSLAVE, Paris, Francie

Itálie:

CENTROCOOP ITALIANA, c/o Intex Srl., Via Della Greppa 4, 34100 Trieste, Itálie (pobočka)
CENTROCOOP ITALIANA, Via Vitruvio 43, 20124 Milano, Itálie
CENTROPRODUCT, ROME (též YUGOTOURS), Via Bissolati 76, 00187, Roma, Itálie
CENTROPRODUCT S.R.L. (též YUGOTOURS), Via Agnello 2, 20121 Milano, Itálie
CENTROPRODUCT, BARI (též YUGOTOURS), Via Principe Amedeo 25, 70121 Bari, Itálie
CENTROPRODUCT, TRIESTE, Via Fabio Filzi 10, Trieste, Itálie
INEX TOURS INTERNATIONAL SRL, Via Vittore Pisani, 20124 Milano, Itálie
INLIT SRL, V. le Vittorio Veneto 24, 20124 Milano, Itálie
ITALKOPRODUCT, Piazza Cavour 3, 20121 Milano, Itálie
JOINT REPRESENTATIVE OFFICE OF YUGOSLAV BANKS, Piazza Santa Maria Beltrade 2, 20121 Milano, Itálie
METALIA S. R. L., Via Vittore Pisani 14, 20124 Milano, Itálie
PROITAL S. R. L., Filiale di Trieste, 34122 Trieste, Itálie
PROITAL S. R. L., Via Napo Torria i 3L/I, Milano, Itálie
SIMPO SRL, Bassano Del Vialle dele Fosse 30, Grappa, Itálie
YUGOTOURS (též CENTROPRODUCT, ROME), Via Bissolati 76, 00187, Roma, Itálie
YUGOTOURS (též CENTROPRODUCT, S.R.L.), Via Agnello 2, 20121 Milano, Itálie
YUGOTOURS (též CENTROPRODUCT, BARI), Via Principe Amedeo 25, 70121 Bari, Itálie

Německo:

NAP-COMBICK ÖL GMBH, Berliner Straße 44, 60311 Frankfurt am Main 1, Německo

Rakousko:

ASSOCIATED BELGRADE BANK (též BEOBANKA d.d.; též BEOGRADSKA BANKA d.d.; též UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Landestrasser-Hauptstraße 1/III, 1030 Wien, Rakousko
BANK FOR FOREIGN TRADE AD (též JUGOBANKA; též JUGOBANKA d.d.; též YUGOBANKA) Argentinenstrasse 22/II/4-11, 1040 Wien, Rakousko
BEOBANKA d.d. (též ASSOCIATED BELGRADE BANK; též BEOGRADSKA BANKA d.d.; též UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Landestrasser-Hauptstraße 1/III, 1030 Wien, Rakousko
BEOGRADSKA BANKA d.d. (též ASSOCIATED BELGRADE BANK; též BEOBANKA d.d.; též UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Landestrasser-Hauptstraße 1/III, 1030 Wien, Rakousko
CINEX, Singerstraße 2/8, 1010 Wien, Rakousko
COMBICK GMBH, Neuer Markt 1, 1010 Wien, Rakousko
COOPEX, Wien, Rakousko
IMPEXPRODUKT, Wipplingerstraße 36, 1010 Wien, Rakousko
INEX AG, Schottengasse 4/17, 1010 Wien, Rakousko
INEX-INTEREXPORT, Wien, Rakousko
INEX PETROL AG, Karntner Ring 17/15, A-1010 Wien, Rakousko
JUGOBANKA (též BANK FOR FOREIGN TRADE AD; též JUGOBANKA d.d.; též YUGOBANKA), Argentinenstraße 22/II/4-11, 1040 Wien, Rakousko
METALL UND STAHL HANDELS GMBH, Seilergasse 14, 1010 Wien, Rakousko
RUDIMEX GMBH, Landestrasser-HauptstraŢe 1/3-25, 1030 Wien, Rakousko
UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA (též ASSOCIATED BELGRADE BANK; též BEOBANKA d.d.; též BEOGRADSKA BANKA d.d.), Landestrasser-HauptstraŢe 1/III, 1030 Wien, Rakousko
YUGOBANKA (též BANK FOR FOREIGN TRADE AD; též JUGOBANKA; též JUGOBANKA d.d.), Argentinenstraße 22/II/4-11, 1040 Wien, Rakousko
YUGOTOURS-REISEN GMBH, Kärntnerstraße 26, Wien, Rakousko
YUNIVERSAL, Singerstraße 2/15, 1010 Wien, Rakousko

Spojené království:

AVALA SHIPPING COMPANY LTD (02423604)
AVIATION TRADE INTERNATIONAL LTD (dříve Yugomart) (02020698)
AY BANK LIMITED
B.S.E. TRADING LIMITED (00459589)
BYE LTD (00503090)
CENTROCOOP LTD (00963335)
COMMERCE TRADE AGENCY LTD (02597627)
FINCO (London) LTD (02701097)
INEC ENGINEERING CO. LTD (00912641)
KJL (London) LTD (02686224)
METALCHEM INTERNATIONAL LTD (00915116)
PETRO COMMERCE LTD (02592138)
PILGRIM TOURS LTD (00519807)
RUDEX INTERNATIONAL LTD (02426740)
THRIFTFINE LTD (02608512)
UNION ENGINEERING (UK) LTD (02509159)
YUGOTOURS LTD (02778361)
YUNIVERSAL LTD (02107573)

Švédsko:

ASSOCIATED BELGRADE BANK (též BEOBANKA d.d.; též BEOGRADSKA BANKA d.d.; též UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Švédsko
BANK FOR FOREIGN TRADE AD (též JUGOBANKA; též JUGOBANKA d. d.; též YUGOBANKA), Kungsgaten 55/3, 11122 Stockholm, Švédsko
BEOBANKA d.d. (též ASSOCIATED BELGRADE BANK; též BEOGRADSKA BANKA d.d.; též UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Švédsko
BEOGRADSKA BANKA d.d. (též ASSOCIATED BELGRADE BANK; též BEOBANKA d.d.; též UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Švédsko
JUGOBANKA (též BANK FOR FOREIGN TRADE AD; též JUGOBANKA d.d.; též YUGOBANKA), Kungsgaten 55/3, 11122 Stockholm, Švédsko
UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA (též ASSOCIATED BELGRADE BANK; též BEOBANKA d.d.; též BEOGRADSKA BANKA d.d.), Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Švédsko
YUGOBANKA (též BANK FOR FOREIGN TRADE AD; též JUGOBANKA; též JUGOBANKA d.d.), Kungsgaten 55/3, 11122 Stockholm, Švédsko

E-shop

Dopravní právo

Dopravní právo

Vetešník, Jemelka, Potěšil, Vetešníková, Adameová, Bohuslav - C. H. Beck

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Odpovědnost advokáta za škodu

Odpovědnost advokáta za škodu

Luboš Tichý - C. H. Beck

Publikace se zabývá nejdůležitější částí odpovědnosti advokáta, a to jeho odpovědností za škodu. Přestože se advokáti stali nedílnou součástí právního systému ČR a jejich vliv na právní zájmy klientů (i třetích osob) je obrovský, není odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. vydání

Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. vydání

Horáček, Čada, Hajn - C. H. Beck

Předkládaná publikace je dalším, třetím, vydáním učebnice Práva k průmyslovému vlastnictví dává teoretické i praktické odpovědi na problematiku průmyslového vlastnictví poprvé v celé jeho šíři, včetně teoretických otázek soutěžního chování při užívání průmyslových práv, licencí, ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.