Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


8

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 13. ledna 2000,

kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3, § 7 odst. 12, § 8 odst. 8, § 11 odst. 6, § 12 odst. 9 a § 14 odst. 4 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen "zákon"):

ZÁSADY HODNOCENĺ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE
(K § 5 zákona)

§ 1
Předmět a zásady

(1) Hodnocení rizik závažné havárie se provádí pro

a)   účely oznámení,1)
b)   zpracování bezpečnostního programu prevence,2)
c)   zpracování bezpečnostní zprávy.3)

(2) Hodnocení rizik závažné havárie vychází z následujících zásad:

a)   určení zdrojů rizik závažné havárie,
b)   stanovení možných následků závažné havárie vně objektu,
c)   hodnocení rizik závažné havárie způsobených jednotlivými zdroji rizik v objektu,
d)   odhad pravděpodobnosti vzniku závažné havárie.

HODNOCENĺ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE PRO ÚČELY OZNÁMENĺ
(K § 6 zákona)

§ 2
Určení zdrojů rizik závažné havárie

Určení zdrojů rizik závažné havárie zahrnuje

a)   určení objektů nebo zařízení, v nichž jsou umístěny nebezpečné látky,
b)   zpracování seznamu nebezpečných látek umístěných v jednotlivých objektech nebo zařízeních a přiřazení odpovídajícího číselného kódu ke každé nebezpečné látce podle jejích vlastností, podmínek užívání a typu zařízení, kde je látka užívána, je uvedeno v tabulce I v příloze č. 1.

§ 3
Stanovení možných následků závažné havárie vně zařízení nebo objektu

(1) Následky závažné havárie vně objektu nebo zařízení jsou určeny počtem možných obětí mezi občany, kteří žijí nebo pracují v okolí zdroje rizika závažné havárie.

(2) Podle číselného kódu nebezpečné látky a jejího projektovaného množství v technologickém zásobníku nebo zařízení se stanoví kódové označení následků závažné havárie s touto nebezpečnou látkou podle tabulky IIa nebo IIb přílohy č. 1.

(3) Největší vzdálenost působení možných následků závažné havárie a zasažená plocha se stanoví podle tabulky III přílohy č. 1.

(4) Souhrnné vyjádření závažnosti možných následků závažné havárie se provádí podle tabulky IV a vzorce uvedeného v příloze č. 1.

§ 4
Odhad pravděpodobnosti vzniku závažné havárie

(1) Pro každý zdroj rizika závažné havárie se stanoví průměrné pravděpodobnostní číslo P na základě číselného kódu nebezpečné látky a prováděné činnosti (výroba nebo skladování) podle tabulky Va nebo Vb přílohy č. 1.

(2) Převod průměrného pravděpodobnostního čísla P na přijatelnou četnost události Fp (počet událostí za rok) se provede podle tabulky VI přílohy č. 1.

(3) Výsledek hodnocení rizika se uvede v oznámení.

PŘIJATELNOST RIZIKA VZNIKU ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE
(K § 6 zákona)

§ 5

(1) Přijatelná četnost výskytu možného ohrožení života jedné osoby v důsledku vzniku závažné havárie v okolí objektu nebo zařízení v důsledku závažné havárie je 10-5 pro stávající objekty nebo zařízení a 10-6 pro nové objekty nebo zařízení.

(2) Přijatelná četnost výskytu možného ohrožení života více osob v důsledku vzniku závažné havárie je dána vztahem

Fp = 10-3 / N2 pro stávající objekt nebo zařízení
Fp = 10-4 / N2 pro nový objekt nebo zařízení,

kde:
Fp - přijatelná četnost,
N - počet ohrožených osob.

ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNĺ BEZPEČNOSTNĺHO PROGRAMU PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE
(K § 7 zákona)

§ 6

Rozsah a způsob písemného zpracování bezpečnostního programu prevence (dále jen "program") je uveden v příloze č. 2.

ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNĺ BEZPEČNOSTNĺ ZPRÁVY
(K § 8 zákona)

§ 7

Rozsah zpracování bezpečnostní zprávy je uveden v příloze č. 3.

ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNĺ VNITŘNĺHO HAVARIJNĺHO PLÁNU
(K § 11 zákona)

§ 8

Vnitřní havarijní plán obsahuje

a)   způsob zajištění havarijní připravenosti informačních, materiálních, lidských a ekonomických zdrojů pro případ vzniku havárie,
b)   způsob zvládání možných havárií,
c)   opatření zajišťující vhodný monitoring následků a sanaci místa havárie.

§ 9

Vnitřní havarijní plán je průběžně aktualizován a prověřován praktickými cvičeními. O výsledku různých typů praktických cvičení je vedena dokumentace a v jejím rámci písemné zápisy s uvedením zjištěných nedostatků včetně termínů jejich odstranění. Dokumentace je součástí vnitřního havarijního plánu.

§ 10

Rozsah zpracování vnitřního havarijního plánu je uveden v příloze č. 4.

ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNĺ PODKLADŮ PRO STANOVENĺ ZÓNY HAVARIJNĺHO PLÁNOVÁNĺ A PRO VYPRACOVÁNĺ VNĚJŠĺHO HAVARIJNĺHO PLÁNU
(K § 12 zákona)

§ 11

Rozsah a způsob zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu je uveden v příloze č. 5.

ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNĺ INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI A POSTUP PŘI ZABEZPEČOVÁNĺ INFORMOVÁNĺ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNĺHO PLÁNOVÁNĺ
(K § 14 zákona)

§ 12

Rozsah a způsob zpracování informace určené veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování je uveden v příloze č. 6.

ZPŮSOB PŘEDLOŽENĺ DOKUMENTACE

§ 13

Program, bezpečnostní zpráva, vnitřní havarijní plán a podklady pro stanovení zóny havarijního plánování se předkládají v jednom originálním výtisku a současně textové části v elektronické podobě.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. ledna 2000.

Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 8/2000 Sb.

Příloha není v elektronické podobě

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 8/2000 Sb.

Příloha není v elektronické podobě

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 8/2000 Sb.

Příloha není v elektronické podobě

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 8/2000 Sb.

Příloha není v elektronické podobě

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 8/2000 Sb.

Příloha není v elektronické podobě

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 8/2000 Sb.

Příloha není v elektronické podobě


1)   § 6 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
2)   § 7 zákona č. 353/1999 Sb.
3)   § 8 zákona č. 353/1999 Sb.

E-shop

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Dostali jste nové datové schránky a nevíte jak s nimi pracovat? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Začali jste s ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Obsáhlý komentář ke stěžejnímu právnímu předpisu v oblasti elektronických komunikací. Reflektuje relevantní judikaturu soudů i Českého telekomunikačního úřadu. Odkazuje na související legislativní akty Evropské unie. Jedná se o praktickou publikaci pro představitele různých ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Horní zákon, zákon o hornické činnosti - komentář

Horní zákon, zákon o hornické činnosti - komentář

Ondřej Vícha - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k hornímu zákonu a k zákonu o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě je dílem dr. Ondřeje Víchy, který se jako jeden z mála v České republice věnuje specifické oblasti horního práva. Komentář ve svém úvodu seznamuje čtenáře s historií horního práva, ale také ...

Cena: 2 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.